• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Velge følsomhet for assistanse ved kollisjonsfare

Assistanse ved kollisjonsfare1 er alltid aktivert, men føreren kan velge følsomhet for systemet, som regulerer hvilken avstand advarsler og inngrep skal aktiveres fra.
For å endre innstillingen:
Trykk på PS2-2007-Car symbol i midtdisplayet.
Trykk på Støtte.
Trykk på PS2- 2007- Icon three dots textsymbol for assistanse ved kollisjonsfare, og velg ønsket innstilling.

Når advarslene oppleves som for hyppige, kan følsomheten reduseres, nor som reduserer antallet advarsler, men også gjør at funksjonen varsler senere. Innstillingen med senest varsling bør derfor bare brukes i unntakstilfeller, for eksempel ved dynamisk kjøring.

 Advarsel

  • Ingen automatiske systemer kan garantere 100 % korrekt funksjon i alle situasjoner. Prøv derfor aldri funksjonen mot mennesker kjøretøy - det kan medføre alvorlige skader og livsfare.
  • Funksjonen varsler føreren om fare for kollisjon, men funksjonen gjør ikke førerens reaksjonstid kortere.
  • Selv om innstillingen for tidlig varsling er valgt, kan varslingen i enkelte tilfeller oppfattes som sen, for eksempel ved store hastighetsforskjeller eller hvis kjøretøyet foran plutselig bremser kraftig.
  • Når innstillingen for tidlig varsling er valgt, blir varslingen mer forutseende. Det kan føre til at advarslene kommer oftere enn ved en annen innstilling, men anbefales fordi det kan gjøre funksjonen mer effektiv.
  1. 1 Collision Avoidance