• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Assistanse ved kollisjonsfare1

Assistanse ved kollisjonsfare2 kan hjelpe føreren med å unngå en kollisjon ved å varsle, bremse automatisk og gi styreassistanse.
PS2-2007-City Safety audio-visual warning and radar sensor
Funksjonsoversikt
 1. PS-Icon circle 1Lydsignal ved kollisjonsfare
 2. PS-Icon circle 2Varselsymbol ved kollisjonsfare
 3. PS-Icon circle 3Avstandsmåling med kameraenhet og radarenhet

Fører eller passasjer merker vanligvis ikke noe til funksjonen, bare hvis det oppstår en situasjon der en er svært nær ved å kollidere.

Funksjonen kan hjelpe føreren til å unngå kollisjon ved f.eks. køkjøring, der skiftninger i trafikken foran, sammen med uoppmerksomhet, kan føre til uhell. Funksjonen aktiverer da en kort, kraftig bremsing og stanser normalt bilen like bak kjøretøyet foran.

Funksjonen kan ikke slås av. Den er alltid aktivert. Det er imidlertid mulig å velge følsomhet for systemet.

Delfunksjoner

Assistanse ved kollisjonsfare kan utføre følgende ved behov:
 • Kollisjonsvarsler
 • Assistert bremsing
 • Automatisk bremsing
 • Styreassistanse

Trinn 1 – Kollisjonsvarsling

Ved fare for kollisjon med fotgjenger, syklist eller kjøretøy påkalles førerens oppmerksomhet med lys- og lydvarsling og pulsering i bremsepedalen. Ved lavere hastighet, kraftig oppbremsing utført av føreren eller kraftig gassing uteblir bremsepulseringen, ettersom bremsepulseringens intensitet variere med bilens hastighet.

Trinn 2 – Assistert kjøring

Ved assistert bremsing forsterkes førerens nedbremsing hvis systemet bedømmer at nedbremsingen ikke er tilstrekkelig for å unngå kollisjon.

Trinn 3 – Automatisk bremsing

Dersom føreren ikke har påbegynt en unnamanøver og kollisjonsfaren er overhengende, trer den automatiske bremsefunksjonen i kraft. Dette skjer uansett om føreren bremser eller ikke. Nedbremsing skjer da med full bremsekraft for å redusere kollisjonshastigheten, eller med begrenset bremsekraft hvis det er tilstrekkelig for å unngå en kollisjon.

I forbindelse med at den automatiske bremsefunksjonen griper inn, kan beltestrammerne aktiveres.

Funksjonen er konstruert for å aktiveres så sent som mulig, for å unngå at den griper inn unødig. Automatisk bremsing skjer først etter eller i forbindelse med kollisjonsvarslingen.

Når automatisk bremsing har hindret en kollisjon med et stillestående objekt, blir bilen stående i påvente av aktive tiltak fra føreren. Hvis bilen er bremset ned for et langsommere forankjørende kjøretøy, reduseres hastigheten til samme hastighet som kjøretøyet foran.

Pågående bremseinngrep kan alltid avbrytes ved at føreren trykker hardt på gasspedalen.

Når funksjonen aktiveres og bremser, tennes bremselysene. En tekstmelding om at funksjonen er eller har vært aktiv vises på førerdisplayet.

 Advarsel

Funksjonen skal ikke brukes til å endre førerens måte å kjøre bilen på. Føreren skal ikke stole kun på funksjonen og la den bremse bilen alene.

Styreassistanse

Funksjonen kan hjelpe føreren med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater kjørefeltet eller kolliderer med et annet kjøretøy eller en hindring, ved aktivt å styre bilen tilbake til kjørefeltet eller unngå det andre kjøretøyet eller hindringen. Styreassistanse aktiveres ikke i rekkefølge, men kan skje uansett når de øvrige momentene inntreffer.

Etter et automatisk inngrep viser førerdisplayet at dette har skjedd med en tekstmelding.

 Nb!

Det er alltid føreren som bestemmer hvor mye bilen skal styre – bilen kan aldri ta kommandoen.

 Advarsel

 • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
 • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
 • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.
 1. 1 Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle markeder.
 2. 2 Collision Avoidance