• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Licentieovereenkomst voor audio en media

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgen de teksten van de overeenkomsten tussen Polestar en producenten/ontwikkelaars. Een groot aantal van deze teksten is in het Engels.

Bowers & Wilkins

PS-1926-Bowers & Wilkins logo

Bowers & Wilkins en B&W zijn handelsmerken van B&W Group Ltd. Nautilus is een handelsmerk van B&W Group Ltd. Kevlar is een geregistreerd handelsmerk van DuPont.

Dirac Unison®

PS-1926-Dirac Live logo

Dirac Unison optimaliseert de luidsprekers qua tijd, ruimte en frequentie voor optimale basintegratie en helderheid. De technologie maakt ook een waarheidsgetrouwe weergave mogelijk van de akoestische eigenschappen van specifieke concertzalen. Met behulp van geavanceerde algoritmes stuurt Dirac Unison op digitale wijze alle luidsprekers aan op basis van akoestische metingen met een grote nauwkeurigheid. Net als een echte dirigent garandeert Dirac Unison dat de luidsprekers bij de weergave perfect op elkaar zijn afgestemd.

DivX®

PS-1926-DivX logo

DivX®, DivX Certified® en daaraan gerelateerde logo's zijn handelsmerken die eigendom zijn van DivX, LLC en worden gebruikt onder licentie.

Dit DivX Certified® apparaat kan DivX® Home Theater videobestanden tot 576p weergeven (inclusief .avi, .divx). Download gratis software van www.divx.com om digitale videobestanden te maken, weergeven en streamen.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Om Video-on-Demand-films (VOD) in DivX-formaat te kunnen afspelen moet u deze DivX Certified® eenheid eerst registreren. U vindt uw registratiecode via de sectie DivX VOD in het instellingsmenu van de eenheid. Breng voor meer informatie over het afronden van de registratie een bezoek aan vod.divx.com.

Octrooinummer

Beschermd door een of meer van de volgende octrooien in de VS. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052

Gracenote®

PS-1926-Gracenote logo

Het copyright © van bepaalde delen van de inhoud berust bij Gracenote of zijn leveranciers.

Gracenote, Gracenote-logo en -logotype, "Powered by Gracenote" en Gracenote MusicID zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken die eigendom zijn van Gracenote, Inc. in de VS en/of andere landen.

Licentieovereenkomst Gracenote®

Deze toepassing of dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc. uit Emeryville, Californië ("Gracenote"). Met de software van Gracenote ("Gracenote-software") kan deze toepassing schijf- en of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens") vanuit online-servers of ingesloten databases (samen "Gracenote-servers"). De toepassing kan tevens andere functies verrichten. U mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat.

U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.

U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst uit eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van de rechten jegens u.

De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query's na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query's te laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service.

De licentie voor de Gracenote-software en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op "AS IS"-basis. Gracenote doet geen toezeggingen en verstrekt geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, ten aanzien van de juistheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag de diensten op elk moment beëindigen.

GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

© Gracenote, Inc. 2009

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California.All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Verklaring van overeenstemming

PS-1926-Declaration of Conformity
Land/regio
EU:
PS-1926-Symbol-CE

Producent: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan

Mitsubishi Electric Corporation verklaart bij dezen dat de radioapparatuur van het type [Audio Navigation Unit] in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU.

Ga voor meer informatie naar support.polestar.com.

China:

1.

■ 使用频率:2.4 - 2.4835 GHz

■ 等效全向辐射功率(EIRP): 天线增益<10dBi 时:≤100 mW 或≤20 dBm ①

■ 最大功率谱密度: 天线增益<10dBi 时:≤20 dBm / MHz(EIRP) ①

■ 载频容限:20 ppm

■ 帯外发射功率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)

■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外):

  • ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
  • ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
  • ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
  • ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
  • ≤-30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz)

2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;

3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

4.使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;

5.不得在飞机和机场附近使用。