Tjänster

1. Introduktion

1.1.

En "Tjänst" är en tjänst som tillhandahålls av Polestar, enligt definition i avsnitt 2.1 nedan, ("Polestar-tjänst") och/eller av externa företag ("Tredje part" respektive "Tredjepartstjänst"), som kan beställas med hjälp av ett Polestar ID, enligt beskrivning i avsnitt 3 nedan, och som bland annat kan bestå av uppkopplade tjänster, appar och annan mjukvara.

2. Användningskrav

2.1.

Genom att markera en ruta i den digitala godkännandeprocessen bekräftar du att du har läst dessa Villkor för tjänster ("Villkor") och godkänner att en bindande överenskommelse har träffats mellan dig och Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096, och filialer, Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige (hädanefter kallad "Polestar" eller "vi", "oss" eller "vår") för användning av de Tjänster vi från tid till annan tillhandahåller eller gör tillgängliga.

2.2.

Du får endast använda Tjänsterna om du: (a) är myndig, (b) har rätt att teckna ett avtal och (c) inte är förhindrad att använda Tjänsterna enligt gällande lag.

2.3.

Tjänster som på något sätt är kopplade till en specifik Polestar-bil får endast användas av den Huvudansvarige föraren (enligt definition i detta avsnitt 2.3 nedan) för denna bil, eller om du har den Huvudansvarige förarens tydliga och obestridda tillåtelse att använda Tjänsterna. Dessutom måste du vara den Huvudansvariga föraren eller ha den Huvudansvarige förarens tydliga och obestridda tillåtelse för att koppla en Tjänst till en specifik Polestar-bil eller till någon annan Tjänst. Den Huvudansvariga föraren av en Polestar-bil är den person som har rätt att avyttra den, permanent använder den som ett transportmedel och/eller är registrerad som innehavare av bilen hos en nationell myndighet (i förekommande fall) (den "Huvudansvariga föraren"). Den Huvudansvariga föraren behöver inte nödvändigtvis vara bilens ägare. Till exempel: Vid leasing av en Polestar-bil är leasetagaren den Huvudansvariga föraren av bilen, medan leasingföretaget är ägare men inte Huvudansvarig förare. Vi kan när som helst undersöka om du är den Huvudansvariga föraren eller har den Huvudansvariga förarens tydliga och obestridda tillåtelse enligt beskrivning ovan.

2.4.

Eventuella kopplingar som gjorts mellan en Polestar-bil och en Tjänst eller mellan olika tjänster kan när som helst avaktiveras enligt beskrivning i Dokumentationen (enligt definition i avsnitt 5 nedan). Du är förpliktigad att avaktivera sådana kopplingar om du inte längre är den Huvudansvariga föraren eller har de tillåtelser som krävs i avsnitt 2.3 ovan.

2.5.

Tjänsterna kan variera beroende på vilken modell och årsmodell av Polestar-bil det är, vilket land du är bosatt i, var bilen är registrerad, var den såldes och var den används. Om denna Polestar-bil inte är utrustad med de nödvändiga tekniska funktionerna eller om du inte uppfyller kraven som anges i dessa Villkor och de Specifika villkoren (enligt definition i avsnitt 4 nedan) för just den Tjänsten måste vi inte förse dig med den eller de Tjänsterna.

2.6.

Tjänsterna kan också variera beroende på din egen tillgång till en viss enhet (t.ex. mobila enheter eller datorer med viss mjukvara och operativsystem). Om din enhet eller dina enheter inte är utrustade med de nödvändiga tekniska funktionerna eller inte uppfyller kraven som anges i dessa Villkor eller eventuella Specifika villkor (enligt definition i avsnitt 4 nedan) för just den Tjänsten är vi inte förpliktigade att förse dig med den eller de Tjänsterna.

2.7.

Användning av Tjänsterna kan kräva internetåtkomst eller någon annan telekommunikationstjänst. Dessa villkor gäller inte de telekommunikationstjänster som kan vara nödvändiga för att använda Tjänsterna, utan dessa kräver i allmänhet ett separat avtal med din leverantör av telekommunikationstjänster. Leverantören av telekommunikationstjänster kan debitera avgifter för användning av dessa telekommunikationstjänster.

2.8.

Användning av vissa Tjänster kan kräva att du betalar en avgift för att få tillgång till dem, enligt vidare beskrivning i eventuella Specifika villkor eller i Dokumentationen. Användning av vissa Tjänster kan även kräva ett abonnemang på Tjänsten.

2.9.

Vissa funktioner i Tjänsterna får endast användas när du har Polestar-bilen inom synhåll, eller på annat sätt är säker på att de säkert kan användas och inte riskerar att skada egendom eller personer, enligt vidare beskrivning i eventuella Specifika villkor eller i Dokumentationen. Vi garanterar inte på något sätt att alla funktioner i en Tjänst är lämpliga, säkra eller möjliga att använda på alla platser, i alla situationer och under alla omständigheter.

3. Polestar ID

3.1.

Användning av Tjänsterna kräver att du har registrerat ett Polestar ID. Polestar ID är ett unikt, personligt och inte överförbart konto inom vilket vi förser dig med åtkomst till Tjänster inom Polestars ekosystem. I detta ingår både Polestar-tjänster och Tredjepartstjänster. Polestar ID och relaterade funktioner är en Polestar-tjänst och regleras därmed av dessa Villkor. Användning av Polestar ID är kostnadsfri.

3.2.

För att få åtkomst till vissa Tjänster kan du behöva koppla ditt Polestar ID till en eller flera Polestar-bilar. Enligt vad som anges i avsnitt 2.3 ovan kan tillstånd krävas för att göra en sådan koppling.

3.3.

Mer information om hur Polestar ID fungerar och hur det används finns i Dokumentationen.

3.4.

Genom att registrera ett Polestar ID bekräftar du att de uppgifter du tillhandahåller oss är och förblir riktiga och att detta Polestar ID har skapats för att användas i enlighet med dessa Villkor. Du bekräftar dessutom att vi kan lita på att vi, när så krävs, kopplat till Polestar ID-tjänsterna, kan kontakta dig på den e-postadress du angett när du registrerade ditt Polestar ID. Vi kommer inte att använda denna e-postadress för marknadsföring om vi inte bett om ditt uttryckliga medgivande att göra så.

4. Specifika villkor för Polestar-tjänster och Tredjepartstjänster

4.1.

För vissa Tjänster kan separata villkor och/eller separata tjänstbeskrivningar gälla, antingen från oss eller från Tredje part ("Specifika villkor"). Polestars Specifika villkor ska alltid referera tillbaka till dessa Villkor.

4.2.

Vid eventuell konflikt mellan dessa Villkor och Polestars Specifika villkor har de senare företräde. Om en Tjänst regleras av Specifika villkor ska inget i dessa Villkor tolkas som att de ger dig rätt att använda en sådan Tjänst, utan de Specifika villkoren måste också godkännas innan en sådan rätt beviljas.

4.3.

När det gäller Tredjepartstjänster är vår huvudsakliga roll att göra dessa Tjänster tillgängliga för dig. Du bekräftar att Tredjepartstjänster kan kräva att Specifika villkor måste avtalas mellan dig och denna tredje part. Som ett villkor för att använda Tredjepartstjänsten kan det krävas att du betalar avgifter och/eller godkänner den tredje partens Specifika villkor. Vi tar inget ansvar när det gäller tillgången till eller funktionerna i sådana Tredjepartstjänster, eller behandlingen av personuppgifter inom sådana Tredjepartstjänster. Du godkänner också att behandlingen av dina personuppgifter hos tredje part kan lyda under den tredje partens Specifika villkor.

5. Dokumentation

5.1.

Mer information, inklusive förutsättningar och föreskrifter, för vissa Tjänster finns på olika platser inom Polestars ekosystem, t.ex. i Manualen, på polestar.com/polestar-support, på polestar.com, i Polestars mobilappar, i din Polestar-bil och/eller hos din lokala Polestar Support ("Dokumentationen"). Observera att Dokumentationen kan innehålla juridiska villkor och begränsningar av hur du har rätt att använda en viss Tjänst. Sådana villkor och begränsningar ingår i avtalet mellan dig och Polestar.

5.2.

Om Dokumentationen och dessa Villkor eller eventuella Specifika villkor är i konflikt har de senare företräde. Ingenting som ingår i Dokumentationen ska tolkas som att det ger dig rätten att använda en specifik Tjänst.

6. Ändringar i villkoren, de specifika villkoren eller tjänsterna

6.1.

Vi kan ibland ändra dessa Villkor eller Polestars Specifika villkor. Du blir meddelad om ändringar via e-post eller någon annan form av meddelande nästa gång du loggar in på en Polestar-tjänst och ändringarna publiceras på polestar.com/legal/terms-conditions. Du kan uppmanas godkänna sådana ändrade Villkor och/eller Polestars Specifika villkor innan du fortsätter använda Polestar-tjänsten.

6.2.

Vi har för avsikt att erbjuda dig användbara och aktuella Tjänster, och kan senare lägga till eller ta bort tjänster eller funktioner i Tjänsterna. Du samtycker till att vi när som helst kan helt eller delvis sluta tillhandahålla eller ge tillgång till vissa Tjänster, liksom att i allmänhet ändra Tjänsterna eller tillgången till dessa. Om en Tjänst som du använder avslutas eller väsentligen ändras meddelas du via e-post eller annan form av meddelande nästa gång du loggar in på denna Tjänst, och ändringen publiceras på polestar.com/legal/terms-conditions.

6.3.

Du alltid har rätt att avsluta användningen av Tjänsterna och säga upp dessa Villkor och Polestars Specifika villkor, enligt vad som anges i avsnitt 17 nedan, om du inte samtycker till ändringar av dessa Villkor, Polestars Specifika villkor och/eller Tjänsterna som sådana.

7. Ändring av ägare/Huvudansvarig förare av en Polestar-bil

7.1.

Om ägandet och/eller den Huvudansvariga föraren (om inte ägaren) av en Polestar-bil ändras, måste du snarast avaktivera alla Tjänster relaterade till denna Polestar-bil genom att använda "återställning till fabriksinställningar". Beroende på bilmodell och årsmodell kan du behöva ta bilen till en lokal Polestar Support för att göra en sådan återställning. Dessutom måste du snarast avaktivera länken mellan ditt Polestar ID och den överförda Polestar-bilen, liksom alla Tjänster och eventuella uppgifter som är relaterade till dessa. Mer information om hur du avaktiverar Tjänsterna finns i Dokumentationen. Du kan även fråga din lokala Polestar Support.

7.2.

Om vi får vetskap om ändrat ägande och/eller ändrad Huvudansvarig förare (om inte ägaren) av en Polestar-bil med ett eller flera Polestar ID kopplade till den, kan vi omgående blockera eller avaktivera sådana kopplingar, om du inte kan visa att du är den Huvudansvariga föraren eller har den Huvudansvariga förarens tydliga och obestridda tillåtelse att fortsätta använda ditt Polestar ID i relation till denna Polestar-bil. Med undantag av vad som kan krävas av gällande lag har en Polestar-ägare eller Huvudansvarig förare inte rätt att få tillgång till information om tidigare ägare, Huvudansvariga förare eller Polestar ID tidigare kopplade till denna Polestar-bil.

8. Begränsningar av användande

8.1.

Du får inte använda Tjänsterna i strid med vad som anges i dessa Villkor, eventuella Specifika villkor och/eller Dokumentationen.

8.2.

Du får dessutom inte använda Tjänsterna på ett sätt som strider mot gällande lagar eller föreskrifter, till exempel lagar om immateriella rättigheter eller trafikföreskrifter. Användning som hotar säkerheten hos någon Tjänst och användning som kan skada eller störa vår eller Tredje parts tekniska infrastruktur eller andra kunders användning av Polestar-tjänsterna är också förbjuden. Dessutom får du inte skada, avaktivera eller på något annat sätt försämra Tjänsterna, eller i samband med Tjänsterna införa virus, "maskar", skadlig programvara, spionprogram, "trojanska hästar" eller annan skadlig kod eller program som kan skada driften av Tjänsterna.

8.3.

Om du låter andra personer använda Tjänsterna bekräftar och godkänner du att sådan användning sker helt på ditt ansvar. Det innebär att eventuella brott mot dessa Villkor, eventuella Specifika villkor och/eller Dokumentationen som sådana användare begår anses vara ett brott som du begått.

8.4.

Användning och/eller skapande av ett konto som krävs för Tjänsterna under falsk identitet, eller på annat sätt med hjälp av felaktig information, är förbjuden och kan även vara ett lagbrott.

8.5.

Vissa Tjänster kan kräva ett lösenord, och i så fall måste du välja ett lösenord som är svårt för andra att avslöja. Vi kan ställa krav beträffande vad som anses vara ett tillräckligt säkert lösenord. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och får inte avslöja det för Tredje part. Om du misstänker att Tredje part har fått obehörig tillgång till ditt lösenord måste du omedelbart ändra lösenordet. Om du misstänker att Tredje part har fått obehörig tillgång till någon Polestar-tjänst via ditt Polestar ID, kontakta omedelbart vår kundservice.

9. Användarlicens och immateriella rättigheter

9.1.

Alla immateriella rättigheter i och runt innehållet i Polestar-tjänsterna (inklusive men inte begränsat till mjukvara) är vår eller våra dotterbolags och/eller licensgivares exklusiva egendom. Om inte dessa Villkor och/eller några Specifika villkor på annat sätt tillåter detta får du inte några rättigheter till sådana immateriella rättigheter.

9.2.

Vi förser dig med en licens eller personlig användning av innehållet och den mjukvara som är kopplad till Polestar-tjänsterna. Denna licens, som kan inbegripa immateriella rättigheter, är icke-exklusiv och icke-överlåtbar. Licensen kan användas för de ändamål och i enlighet med de användningsbegränsningar som anges i dessa Villkor eller i tillämpliga Specifika villkor.

9.3.

Om lagen inte tillåter detta får du inte dekompilera, utföra reverse engineering, försöka härleda källkoden från, ändra eller skapa härledda arbeten från den mjukvara som är kopplad till Tjänsterna och deras innehåll. Eventuella brott mot denna begränsning eller brott mot några andra villkor i denna licens kan resultera i att Tjänsterna slutar tillhandahållas vilket innebär att dessa Villkor eller de Specifika villkoren avslutas enligt avsnitt 17 nedan.

9.4.

Om inget annat anges är märken, företagslogotyper, domännamn och emblem immateriella rättigheter som tillhör oss, våra licensgivare eller Tredje Part.

9.5.

Denna licens upphör när dessa Villkor eller Specifika villkor avslutas av dig eller oss enligt avsnitt 17 nedan.

10. Användarinnehåll

Polestar begär inte någon äganderätt till något innehåll som du gör tillgängligt via Tjänsterna och inget i dessa Villkor begränsar några rättigheter som du har till att använda sådant innehåll. Genom att göra innehåll tillgängligt via Tjänsterna ger du dock oss och våra dotterbolag en inte exklusiv, överförbar, underlicenserbar, världsomspännande, royaltyfri licens för att använda, kopiera, ändra och sprida sådant innehåll i anslutning till att driva och tillhandahålla Tjänsterna till dig och till andra kunder. Du är ensam ansvarig för allt innehåll du tillhandahåller via Tjänsterna och måste se till att du har alla nödvändiga rättigheter för att ge de licensrättigheter som beskrivs i detta avsnitt 10.

11. Länkar till Tredje parts webbplatser eller resurser

Tjänsterna kan innehålla länkar till Tredje parts webbplatser eller resurser. Vi tillhandahåller dessa länkar endast för bekvämlighets skull och är inte ansvariga för innehåll, produkter eller Tjänster på eller tillgängliga från dessa webbplatser eller resurser, eller länkar som visas på sådana webbplatser. Att dessa länkar ingår innebär inte att vi rekommenderar webbplatsen. Du använder sådana länkade webbplatser helt på egen risk. Du tar fullt ansvar för, och står för alla risker som kan uppstå i samband med, din användning av några webbplatser eller resurser från Tredje part.

12. Friskrivning från garanti

12.1.

Förutom vad som annars anges i dessa Villkor har inte vi eller något av våra dotterbolag något ansvar mot dig eller någon annan Tredje part som härrör från eller är relaterat till tillhandahållandet av Tjänsterna, eller någon tvist, kontrovers eller något anspråk som härrör från eller är relaterat till dina åtgärder eller din overksamhet, eller tillhandahållandet av Tjänsterna.

12.2.

Tjänsterna och innehållet tillhandahålls i befintligt skick, utan någon form av garanti. Utan att begränsa det föregående friskriver vi och våra dotterbolag uttryckligen oss från alla garantier beträffande säljbarhet, lämplighet för särskilt ändamål, störningsfrihet eller frihet från intrång, eller garantier som uppstår i samband med försäljning eller användning för handelsändamål. Inte heller garanterar vi eller våra dotterbolag att Tjänsterna eller innehållet uppfyller dina krav eller är tillgängliga på oavbruten, säker eller felfri basis. Varken vi eller våra dotterbolag lämnar några garantier beträffande kvalitet, exakthet, lämplighet, sannhet, fullständighet eller tillförlitlighet när det gäller några Tjänster eller något innehåll.

13. Ansvarsbegränsning

13.1.

Varken vi eller våra dotterbolag är ansvariga för eventuella oavsiktliga eller speciella skador, lagstadgade skadestånd, straffskadestånd eller följdskador, inklusive utebliven vinst, förlorade data eller goodwill, avbrutna Tjänster, datorskador eller systemfel eller kostnaden för ersättande Tjänster som uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor eller från användning av eller oförmågan att använda Tjänsterna eller innehållet, oavsett om de baseras på garanti, kontrakt, skadeståndslag (inklusive försummelse), produktansvar eller någon annan legal grund, och oavsett om vi eller våra dotterbolag eller sådan annan part har informerats om möjligheten till sådan skada eller var försumliga, och även om en begränsad ersättning som anges häri anses vara otillräcklig för sitt väsentliga syfte. Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag från eller begränsning av ansvar för vissa skador, varför ovanstående begränsning eventuellt inte gäller dig fullt ut.

13.2.

Vi är inte ansvariga för eventuella förluster utöver det belopp du har betalat till oss för användning av Tjänsterna under de 12 månader som föregick den händelse på vilken ett anspråk baseras.

13.3.

Ovanstående gäller även alla beslut du fattat eller åtgärder du utfört med Tjänsterna som stöd. Vi avsäger oss också allt ansvar för att skydda dina enheter och system från virus, "maskar", skadlig programvara, spionprogram, "trojanska hästar" och annan skadlig kod eller skadliga program.

14. Ytterligare villkor för appar i app store

14.1.

Om du har fått tillgång till eller laddat ned en Polestar-tjänst via en app ("Polestar-app") från en app store eller distributionsplattform (till exempel Apple Store, Google Play eller Amazon Appstore) ("App-leverantörer"), bekräftar och godkänner du följande.

14.2.

Du förbinder dig att endast använda denna Polestar-app i enlighet med vad som tillåts i eventuella användarvillkor som tillhandahålls av App-leverantören. Dessutom har dessa Villkor överenskommits mellan dig och oss, och inte med App-leverantören, och samma sak gäller mellan oss och App-leverantören, och vi är endast ansvariga för Polestar-appen. App-leverantören har därför inte någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster beträffande Polestar-appen.

14.3.

Om Polestar-appen inte uppfyller tillämplig garanti, kan du underrätta App-leverantören och få inköpspriset för Polestar-appen återbetalat. I den maximala omfattning som tillåts av gällande lag har App-leverantören inget annat garantiansvar beträffande Polestar-appen.

15. Allmän databehandling

15.1.

Din och alla andra kunders integritet är något som är av största vikt för oss. Din användning av Tjänsterna omfattas av Polestars Integritetspolicy. Bland annat beskriver Polestars Integritetspolicy, på en allmän nivå, hur Polestar behandlar sina kunders personuppgifter, när sådana uppgifter kan avslöjas för Tredje part och vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits beträffande uppgifterna.

15.2.

Specifik information om databehandling relaterad till andra Tjänster än Polestar ID, som beskrivs i avsnitt 16 nedan, finns på polestar.com/legal. När det gäller sådana andra Tjänster kan någon annan enhet än Polestar anses vara personuppgiftsansvarig. I så fall finns information beträffande vilken enhet som är motsvarande personuppgiftsansvarig i Polestars Integritetspolicy eller i den specifika information som refereras ovan.

15.3.

Dessutom beskrivs specifikt användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, vilket kan kräva din specifika tillåtelse, i Polestars Integritetspolicy, där information om nödvändiga samtycken också finns.

16. Databehandling i samband med Polestar ID

16.1.

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med Polestar ID är Polestar, 405 31 Göteborg ("Personuppgiftsansvarig").

16.2.

De data som behandlas i samband med Polestar ID består av ditt namn, din e-postadress, ett krypterat lösenord, ditt godkännande av dessa Villkor, och eventuella andra uppgifter som du kan dela via användning av Polestar ID eller som på annat sätt samlas in genom användning av Polestar ID.

16.3.

Ändamålet för behandlingen är att administrera ditt Polestar ID-konto. Uppgifter behandlas i samband med Polestar ID för att kunna förse dig med Tjänsterna som överenskommits i dessa Villkor och eventuella Specifika villkor. Därför är behandlingen av dina uppgifter nödvändig för att vi ska kunna förse dig med Tjänsterna.

16.4.

Personuppgiftsansvarig behandlar aldrig dina uppgifter längre än nödvändigt för motsvarande syfte, men dina uppgifter sparas så länge som du använder ditt Polestar ID. När du avslutat ditt Polestar ID-konto kommer de personuppgifter som är kopplade till ditt Polestar ID att tas bort inom 30 dagar, om Polestar inte måste spara dina uppgifter under en längre tid enligt tillämplig lag.

16.5.

Förutom den information som anges ovan i detta avsnitt 16 finns mer information om Polestars behandling av dina personuppgifter i samband med Polestar ID (inklusive kontaktinformation till Polestar och Polestars dataskyddsombud, information om dina rättigheter samt säkerhetsåtgärder som vidtagits för att hålla dina uppgifter skyddade) i Polestars Integritetspolicy .

17. Giltighetstid och avslutande

17.1.

Dessa Villkor fortsätter gälla tills de avslutas av antingen dig eller oss enligt följande.

17.2.

Du kan när som helst avsluta användningen av Tjänsterna, och då gäller inte längre dessa Villkor och du har inte längre några skyldigheter enligt dessa Villkor eller några motsvarande Specifika villkor.

17.3.

Om du avslutar användningen av en viss Tjänst gäller fortfarande dessa Villkor och eventuella Specifika villkor för de Tjänster du fortfarande använder.

17.4.

Vi förbehåller oss rätten att, permanent eller tillfälligt, sluta tillhandahålla Tjänsterna och därigenom, permanent eller tillfälligt, avsluta dessa Villkor och/eller eventuella Specifika villkor i händelse att (i) du faktiskt har eller rimligen kan antas ha brutit mot dessa Villkor och/eller eventuella Specifika villkor, (ii) vi beslutar upphöra med att erbjuda Tjänsterna i aktuellt format, över hela världen eller i ett visst geografiskt område eller (iii) vi har något affärsmässigt skäl som vi själva avgör vara en rimlig orsak till att sluta tillhandahålla Tjänsterna. Om Polestar avser att sluta tillhandahålla någon Tjänst blir du informerad om detta inom rimlig tid innan Tjänsten upphör.

17.5.

Om dessa Villkor avslutas, avslutas även alla motsvarande Polestar Specifika villkor och du får inte längre använda Polestar-tjänsterna.

17.6.

Om dessa Villkor avslutas påverkar detta inte några utfästelser som ingår häri eller i eventuella Specifika villkor, som av sin natur är avsedda att fortsätta gälla efter ett sådant avslutande.

18. Överlåtelse

Ingendera parten får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor eller några Specifika villkor till någon Tredje part utan den andra partens skriftliga medgivande. Vi får dock överlåta rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa Villkor och/eller några andra Polestar Specifika villkor till något annat företag inom Polestar.

19. Tillämplig lag och jurisdiktion

Om inte annat krävs i obligatorisk lag ska dessa Villkor, eventuella Polestar Specifika villkor och all användning av Polestar-tjänsterna tolkas i enlighet med och lyda under lagarna i Sverige utan hänsyn till dess principer om lagval vid lagkollision. Exklusiv jurisdiktion för alla anspråk som härrör från dessa Villkor och/eller eventuella Polestar Specifika villkor, om inte annat krävs i obligatorisk lag, är domstolarna i det område där vi har vår postadress.