• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Oplade elbil via stikkontakt

Hvis der ikke er andre muligheder, kan bilen oplades via en stikkontakt.

 Note

Oplysningerne i dette afsnit gælder opladning via stikkontakt og et mode 2-ladekabel.

Ladekabel (mode 2)

Ved opladning via stikkontakt anvendes der et ladekabel med en indbygget styreenhed, som håndterer kommunikation og sikkerhedsfunktioner.

 Note

Polestar anbefaler et ladekabel i henhold til IEC 62196 og IEC 61851, der understøtter temperaturovervågning.

 Vigtigt

Ladekablet anvendes til at oplade bilens højvoltsbatteri. Ladekablet er udformet med henblik på overholdelse af Polestars sikkerhedsstandard. Brug et ladekabel anbefalet af Polestar, hvilket garanterer for dets funktion og sikkerhed. Polestar påtager sig intet ansvar for sikkerheden eller eventuelle skader forårsaget af et ladekabel, der ikke er anbefalet af Polestar.

 Advarsel

Brug kun det ladekabel, der leveredes med bilen, eller et erstatningskabel anbefalet af Polestar.

 Advarsel

Ladekablet og dets tilhørende dele må ikke oversprøjtes eller nedsænkes i vand.

 Advarsel

 • Ladekablet har en indbygget fejlstrømsafbryder. Opladning må kun foretages med brug af jordede og godkendte kontakter.
 • Børn bør holdes under opsyn, når de opholder sig i nærheden af ladekablet, mens det er tilsluttet.
 • Der er højspænding i ladekablet. Ved kontakt med højspænding kan der sker alvorlige personskader, i værste fald med døden til følge.
 • Brug ikke ladekablet, hvis det på nogen måde er beskadiget. Et beskadiget eller ikke-fungerende ladekabel må kun repareres af et autoriseret værksted. Kontakt Polestar Customer Support for yderligere information.
 • Placér altid ladekablet sådan, at man ikke kører over det, træder på det, snubler over det eller på anden måde beskadiger det, eller det giver anledning til personskader.
 • Opladeren skal frakobles vægkontakten, inden den rengøres.
 • Tilslut aldrig ladekablet til en forlængerledning eller en forgreningsdåse.
 • Anvend ikke en eller flere adaptere mellem ladekablet og eludtaget.
 • Tilslut ikke en eller flere adaptere af nogen slags mellem ladekabel og bil.
 • Anvend ikke ekstern timer mellem ladekablet og eludtaget.

Se også producentens anvisninger for brug af ladekablet og dets komponenter.

 Vigtigt

Undgå at udsætte kontrolenheden og dens stik for direkte sollys. Overophedningsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fald at reducere eller afbryde opladningen af højspændingsbatteriet.

 Vigtigt

Brug ikke et ladekabel, der er længere end 30 meter (ca. 100 fod).

Starte opladning

Tilslut ladekablet til en 230 V-kontakt1. Luk ladeklappen op. Bemærk, at bilen skal være slukket inden opladning. Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og tryk derefter håndtaget fast helt ind i bilens ladestik.

Ladekablets ladehåndtag spærres/låses fast, og opladning starter inden for ca. fem sekunder.

 Note

Læs mere om, hvordan opladning startes i afsnittet oplade elbil.

 Vigtigt

Hvis sikringen i vægudtaget har for lav strømkapacitet, kan sikringen springe ved ladning af bilen. Indstil på laveste strømstyrke for ladning i bilens midterdisplay, før ladning gentilsluttes. Hvis problemet fortsætter, kontakt en autoriseret elektriker for yderligere undersøgelse.

 Advarsel

 • Opladning af elbilen må kun foregå med den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i overensstemmelse med lokale og nationale anbefalinger for opladning fra en stikkontakt/stikprop.
 • Opladning af elbilen må kun ske fra godkendte stikkontakter med jordforbindelse.
 • Undgå synligt slidte, defekte eller beskadigede stikkontakter, da de ved brug kan føre til brand og/eller kvæstelse.

 Vigtigt

Vær forsigtig ved tilslutning af ladekablet, når der er risiko for tordenvejr eller lynnedslag.

Afslutte opladning

Afslut opladningen med knappen ved ladestikket – ladekablets spærrede håndtag slipper/låses op. Frakobl ladekablet fra bilens ladestik og derefter fra 230 V-kontakten1.

 Note

Læs mere om, hvordan ladning afsluttes i afsnittet Afslutte ladning af elbil.

 Vigtigt

Inden ladekablet frakobles bilens ladestik, skal opladningen afsluttes med knappen, der sidder ved siden af ladestikket. Dette skal udføres, selv om dørene på bilen allerede er låst op. Låses bilen ikke op, kan dette medføre skader på ladekablet eller på systemet.

 Vigtigt

 • Løsn aldrig ladekablet fra stikkontakten under igangværende opladning – der er risiko for, at stikkontakten beskadiges.
 • Lås altid bilen op, så opladningen afbrydes, inden forbindelsen til stikkontakten afbrydes.
 • Bemærk, at ladekablet skal frakobles bilens ladestik, før det frakobles stikkontakten, dels for at undgå skader på systemet, og dels for at undgå at opladningen afbrydes utilsigtet.

Sikring

Opladning af en elbil via stikkontakten belaster sikringen meget.

 Vigtigt

Det kræver en høj strømstyrke at oplade en elbil. Kontroller, at sikringen til vægudtaget kan håndtere den strømstyrke, der er specificeret for ladekablet, inden ladning påbegyndes. Kontakt en fagmand i tilfælde af usikkerhed.

Normalt indgår flere 230 V-forbrugere i en sikringskreds, hvorfor yderligere forbrugere (f.eks. belysning, støvsuger, boremaskine osv.) kan være tilsluttet den samme sikring.

 Vigtigt

Kontroller, at 230 V-stikkontakten har tilstrækkelig strømkapacitet til at oplade elbiler - i tvivlstilfælde bør stikkontakten kontrolleres af en fagmand. Hvis kontakten har ukendt strømkapacitet, skal den laveste strømstyrke indstilles på midterdisplayet.

Eksempel 1

Hvis bilen tilsluttes en stikkontakt (10 A) og ladestrømmen er indstillet til 16 A, forsøger bilen at trække 16 A fra elnettet – efter et stykke tid udløses den overbelastede 10 A-sikring for kontakten, og batteriopladningen afbrydes.

Nulstil i så fald sikringen for kontakten, og vælg en lavere ladestrøm i midterdisplayet.

Eksempel 2

Hvis bilen tilsluttes en stikkontakt (10 A) og ladestrømmen er indstillet til 10 A, trækker bilen 10 A fra elnettet. Hvis yderligere forbrugere tilsluttes til den samme kontakt (eller en anden kontakt i det samme sikringskredsløb), er der risiko for, at 10 A-sikringen for kontakten/sikringskredsløbet overbelastes og udløses, hvorved batteriopladningen afbrydes.

Nulstil i så fald sikringen for kontakten/sikringskredsløbet, og vælg en lavere ladestrøm i midterdisplayet – eller afbryd andre forbrugere fra kontakten/sikringskredsløbet.

Eksempel 3

Hvis bilen tilsluttes en stikkontakt (10 A) og ladestrømmen er indstillet til 6 A, trækker bilen kun 6 A fra elnettet. Batteriopladningen vil tage længere tid, men andre forbrugere kan samtidig være tilsluttet til den samme kontakt/sikringskredsløb, så længe den samlede belastning ikke overstiger kontaktens/sikringskredsløbets kapacitet.

 1. 1 Spændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet.