• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Start af opladning af højspændingsbatteri

Ved opladning med vekselstrøm skal der kun anvendes det ladekabel, der følger med bilen, eller et erstatningskabel anbefalet af Polestar.

Bilens højspændingsbatteri oplades med et ladekabel mellem bilen og en 230 V-kontakt1 (vekselstrøm) eller ladestation (mode 3).

 Vigtigt

Tilslut aldrig ladekablet, når der er risiko for torden eller lynnedslag.

 Note

Polestar anbefaler et ladekabel i henhold til IEC 62196 og IEC 61851, der understøtter temperaturovervågning.

 Advarsel

 • Opladning af højspændingsbatteriet må kun foregå med den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i overensstemmelse med lokale og nationale anbefalinger for opladning fra en 230 V-kontakt (vekselstrøm)/stikprop.
 • Højspændingsbatteriet må kun oplades fra godkendte, jordede 230 V-kontakter2 eller fra en ladestation med et løst ladekabel (Mode 3) leveret af Polestar.
 • Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter bilen, men der er alligevel risiko for overbelastning af 230 V-nettet.
 • Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkontakter, da de ved brug kan føre til brand og/eller kvæstelse.
 • Brug aldrig et forlængerkabel.
 • Anvend ikke en eller flere adaptere mellem ladekablet og eludtaget.

 Advarsel

 • Ladekablet har en indbygget fejlstrømsafbryder. Opladning må kun foretages med brug af jordede og godkendte kontakter.
 • Børn bør holdes under opsyn, når de opholder sig i nærheden af ladekablet, mens det er tilsluttet.
 • Der er højspænding i ladekablet. Ved kontakt med højspænding kan der sker alvorlige personskader, i værste fald med døden til følge.
 • Brug ikke ladekablet, hvis det på nogen måde er beskadiget. Et beskadiget eller ikke-fungerende ladekabel må kun repareres af et autoriseret værksted. Kontakt Polestar Customer Support for yderligere information.
 • Placér altid ladekablet sådan, at man ikke kører over det, træder på det, snubler over det eller på anden måde beskadiger det, eller det giver anledning til personskader.
 • Opladeren skal frakobles vægkontakten, inden den rengøres.
 • Slut aldrig ladekablet til en forlængerledning eller forgreningsdåse.

Se også producentens anvisninger for brug af ladekablet og dets komponenter.

 Vigtigt

Kontroller, at 230 V-stikkontakten (vekselstrøm) har tilstrækkelig strømkapacitet til at oplade elbiler - i tvivlstilfælde bør stikkontakten kontrolleres af en fagmand. Hvis udtaget har ukendt strømkapacitet, skal den laveste strømstyrke i midterdisplayet anvendes.

Tag ladekablet. Bemærk, at bilen skal være slukket inden opladning.
PS2- 2007- Plug in cable to house (Europe+China)
PS-19w26-Icon gray box 1

Tilslut ladekablet til en 230 V-kontakt. Brug aldrig forlængerledning.

Indstil den rette ladestrøm (for den aktuelle 230 V-kontakt) i midterdisplayet.

PS2-2040-Plug in cable to car (EU)
PS-19w26-Icon gray box 2

Luk ladeklappen op. Fjern ladehåndtagets beskyttelseslåg, og kontrollér, at der ikke er nogen genstande i ladestikket, som kan hindre opladningen.

Tryk derefter håndtaget fast hele vejen ind i bilens stik.

PS2-2040-Adjustment of the charging cover (EU/Ch)
PS-19w26-Icon gray box 3

Klem ladehåndtagets beskyttelsesdæksel fast som vist på illustrationen.

 Vigtigt

For at undgå skader på lakken, f.eks. ved kraftig vind, skal ladehåndtagets beskyttelsesdæksel placeres, så det ikke rører ved bilen.

Ladekablets ladehåndtag spærres/låses fast, og opladning starter inden for ca. fem sekunder. Når opladningen er begyndt, blinker LED-pæren i ladestikket grønt. Førerdisplayet og midterdisplayet viser den resterende anslåede opladningstid, eller hvis opladningen ikke fungerer korrekt.

Batteriopladning kan afbrydes et øjeblik ved at trykke på knappen ved ladestikket - opladningen genoptages inden for nogle minutter.

 Vigtigt

Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-udtaget (vekselstrøm) under opladning – der er risiko for, at 230 V-udtaget kan beskadiges. Afbryd altid først opladningen, og frakobl derefter ladekablet – først fra bilens ladestik, og derefter fra 230 V-kontakten.

 Vigtigt

Hvis sikringen går ved opladning, skal du kontrollere, at den angivne strømstyrke på midterdisplayet er angivet til det, som elinstallationen er specificeret til at kunne klare. I et trefaset IT-netværk (almindeligt i Norge), kan strømmen i bilens returleder være højere end fasestrømmen. Hvis der f.eks. er indstillet 16 A i bilen, kan der gå op til 28 A i returlederen.

Hurtigopladning (jævnstrøm)

Bilens højspændingsbatterier kan hurtigoplades med jævnstrøm via ladestationer, som understøtter standarden CCS (Combined Charging System).

 Note

Ladestationer, der understøtter CCS, er normalt tydeligt markeret med CCS eller Combo. Bemærk, at bilen skal være slukket inden ladning.
Starte hurtigopladning
Frigør ladekablet fra ladestationens holder.
Åbn ladeklappen og fjern ladeindtagets beskyttelseslåg.
PS2-2007-Fast charging handle

Tag fat i ladekablet med begge hænder, og tryk ladekablet fast hele vejen ind i bilens ladestik. Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket efter et par sekunder. Kontrollér, at ladekablet låses korrekt, så opladningen kan starte.

Følg instruktionerne i ladestationens brugergrænseflade for at godkende opladningen. Når ladestationen har udført en isolationstest påbegyndes opladningen. Dette kan tage omkring et minut.
Når opladningen er begyndt, blinker LED-pæren i ladestikket grønt. Førerdisplayet og midterdisplayet viser den resterende anslåede opladningstid, eller hvis opladningen ikke fungerer korrekt.

Hurtigopladning afbrydes normalt ikke, hvis bilen låses op. Opladningen kan afbrydes med knappen ved ladestikket. Hvis hurtigopladningen afbrydes, kan den ikke genoptages automatisk, da ladestationen kræver, at opladningen godkendes på ny.

 Note

Ved opladning kan der dryppe kondens ned fra klimaanlægget under bilen. Dette sker på grund af kølingen af højspændingsbatterierne.

 Note

Anvend ikke ladekabler, som er længere end 30 meter ved hurtigladning.
 1. 1 Spændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet.
 2. 2 Eller tilsvarende kontakt med en anden spænding, afhængigt af markedet.