Index

Polestar – Integritetsmeddelande för bilen

2024.06.17

1. Introduktion

Detta integritetsmeddelande förklarar hur Polestar behandlar bilgenererade data när du använder en Polestar-bil och anslutna tjänster som tillhandahålls av Polestar och dess partner. Läs mer om vilka vi är och hur du kan kontakta oss.

Det är viktigt för oss att vara transparenta och att du informeras om hur vi använder dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande hittar du information om behandlingen av personuppgifter som är kopplade till olika bilfunktioner, men du hittar inte förklaringen av själva funktionerna här – för detta rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen. Detta meddelande har företräde vid eventuella avvikelser mellan meddelandet och ägarmanualen vad gäller behandlingen av personuppgifter.

Omfattningen av uppgiftsbehandlingen beror på din bils modell, de tjänster som din bil är utrustad med och på de tjänster som du väljer att aktivera. Detta meddelande beskriver den största möjliga omfattningen av behandlingen. Om du har en äldre bilmodell, eller om en ny modell inte är utrustad med en viss funktion, kommer den uppgiftsbehandling som är kopplad till den funktionen inte att ske.

Detta integritetsmeddelande gäller inte:

 • Tillhandahållandet av internettjänsten i din bil, som levereras av en mobiloperatör som är oberoende av Polestar.
 • Din användning av Google Automotive Services: Polestar-bilar har Google inbyggt, vilket innebär att infotainmentsystemet körs på operativsystemet Android Automotive som erbjuder Google Automotive Services (t.ex. Google Maps, Google Assistant och Google Play Butik). Infotainmentsystemet ger även möjlighet att logga in med ett Google-konto. I dessa fall är Google ansvarig personuppgiftsansvarig och Polestar är inte involverad i behandlingen av dina personuppgifter. För mer information se Googles integritetspolicy. Din användning av Google Automotive Services regleras vidare av Googles användarvillkor och Google Maps användarvillkor.
 • Din användning av tredjepartsapplikationer och tjänster i bilen: funktionerna som är tillgängliga i Google Play Butik erbjuds av oberoende leverantörer, på samma sätt som på en smarttelefon. När du ansluter ditt fordon till en tredjepartsapplikation överförs dina personuppgifter och data relaterade till ditt fordon till den tredje part som tillhandahåller applikationen för att möjliggöra anslutningen och din användning av tredjepartstjänsten. För ytterligare information hänvisas till de enskilda tjänsteleverantörernas egna villkor samt deras integritetsmeddelanden.
 • Din användning av tredjepartstjänster baserade på fordonsdata (såsom pay-as-you-drive-försäkring).

Polestar har andra integritetsdokument som bör läsas tillsammans med detta meddelande för att du ska få en fullständig bild av hur dina uppgifter används av Polestar. Du når dem via länkarna nedan:

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 Översikt

I det här avsnittet hittar du information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi gör det, vår rättsliga grund för behandlingen, hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter och vem som är ansvarig för respektive behandlingsändamål. Det kan hända att vi behandlar dina personuppgifter för flera av ändamålen samtidigt. Informationen om behandlingen av uppgifter är uppdelad i följande avsnitt:

 1. 1.
  Vägsäkerhet och mobilitetsstyrning: fordonsfunktioner som informerar dig om vägförhållanden och varnar dig för yttre faror, såsom sammankopplade säkerhetsfunktioner (Connected Safety), vägskyltsinformation, intelligent hastighetsvarnare (Intelligent Speed Assist). interna reaktioner, såsom nödtjänster (eCall), vägassistans, och krockutredningsenheter såsom Event Data Recorder (fordonets "svarta låda") och Active Safety Data Recorder. Läs mer.
 2. 2.
  Underhåll och reparationer: behandling som rör bokning av service, mjukvaruuppdateringar och funktioner som rapporterar mjukvarufel (buggar). Läs mer.
 3. 3.
  Polestar fjärrfordonstjänster: uppgiftsbehandling som krävs för att tillhandahålla Polestar Connected Services via Polestars mobilapp eller polestar.com.
 4. 4.
  Polestars systemappar i bilen: behandling som krävs för att tillhandahålla Polestars systemappar i fordonet, såsom Range-appen, Performance-appen och Air Quality-appen. Läs mer.
 5. 5.
  Kontakter med dig: behandling som behövs för fordonsrelaterade kundtjänster. Läs mer.
 6. 6.
  Utveckling av verksamheten, produkter och tjänster: behandling som behövs för vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vår verksamhet, system, produkter och tjänster. Läs mer.
 7. 7.
  Rättsliga skyldigheter och frivilliga åtaganden och i händelse av tvister, tillsyn etc: behandling som krävs för rapportering av utsläpp, övervakning av cybersäkerhetshot och delning av personuppgifter till myndigheter. Läs mer.

3. Var får vi dina personuppgifter från?

Vi samlar huvudsakligen in dina personuppgifter direkt från din bil, men i vissa fall samlar vi även in personuppgifter från andra källor, t.ex. när:

 • service utförs på ditt fordon: vi samlar in information om den service som utförs på ditt fordon på ett Polestar-serviceställe,
 • du är i kontakt med vår kundtjänst (t.ex. kundsupport): vi samlar in information om till exempel begäran om vägassistans,
 • vi tar emot en förfrågan å dina vägnar från ett av Polestars dotterbolag,
 • vi behöver kontrollera den registrerade ägaren hos myndigheter (Transportstyrelsen) i återkallelseärenden: vi hämtar namn, adress, telefonnummer och e-postadress från myndigheten,
 • vi får en begäran om ägarbyte från den registrerade ägaren av fordonet: vi hämtar den nya ägarens e-postadress från den registrerade ägaren. 

  4. Delning av dina personuppgifter

  4.1 Hur och till vem vi delar dina personuppgifter

  För att tillhandahålla våra produkter och tjänster och för att följa lagar och förordningar måste vi dela dina personuppgifter med andra, inklusive andra företag inom Polestargruppen och tredje parter som hjälper oss i olika delar av vår verksamhet och hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster. Mottagarkategorierna listas nedan.

  • Polestars dotterbolag;
  • Polestars tjänsteleverantörer: vi tar hjälp av andra för att hjälpa oss tillhandahålla våra tjänster (t.ex. IT-tjänsteleverantörer som ansvarar för driftsunderhåll och teknisk support av våra IT-lösningar, post- och meddelandetjänster, banker och betaltjänstleverantörer samt leverantörer av analystjänster). De kommer att få tillgång till den information som rimligen är nödvändig för att utföra dessa uppgifter å våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja den eller använda den för andra ändamål.
  • Andras tjänster: du kan koppla ditt fordon till andras tjänster, t.ex. leverantörer av bil- eller mobilapplikationer och sociala medier.
  • Myndigheter: I vissa fall kan vi vara rättsligt förpliktade att lämna ut information till statliga eller brottsbekämpande myndigheter, dvs. polis, integritetsskyddsmyndigheter, skattemyndigheter, allmänna domstolar, fordonsregistreringsmyndigheter eller kronofogdemyndigheter. Så kan vara fallet vid en giltig och laglig begäran, som till exempel stämningar, domstolsbeslut eller andra rättsprocesser. Vi kan även lämna ut information när detta är nödvändigt för att skydda dina, våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar om utlämnande av information till statliga myndigheter. Innan vi lämnar ut någon information granskar vi noggrant varje begäran för att säkerställa att den är giltig och laglig, samt vilka konsekvenser utlämnandet av uppgifterna skulle få för dem som berörs av begäran. Vi strävar efter att skydda din integritet och dina rättigheter i den utsträckning lagen tillåter. Vid en myndighets begäran om information gör vi vad som rimligen kan förväntas av oss för att underrätta dig, såvida vi inte är förbjudna att göra detta enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller farhågor kring vår praxis att lämna ut information till myndigheter.
  • Affärspartner, t.ex. Volvo Car Corporation, verkstäder och serviceställen, finans- och leasingföretag, försäkringsbolag, fordonsladdningstjänster, juridiska rådgivare, reklambyråer och marknadsundersökningsföretag.
  • Leverantörer av sociala medieplattformar.

   4.2 Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EEA

   Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Polestar är dock ett företag som verkar i många olika länder. I vissa situationer, till exempel när vi delar din information med en affärspartner eller underleverantör som verkar utanför EU/EES, kommer dina personuppgifter dock att överföras till länder utanför EU/EES.

   Vi överför personuppgifter till USA och Storbritannien för hostingtjänster för IT-system, IT-stödtjänster och kundvårdstjänster.

   Vi säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. När det gäller Storbritannien har kommissionen beslutat att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR), men när det gäller överföringar till USA har vi ingått standardavtalsklausuler med alla relevanta tredje parter (artikel 46 i GDPR) eller så är de certifierade enligt EU-U.S. Data Privacy Framework, Storbritanniens tillägg till EU-U.S Data Privacy Framework och/eller Swiss-U.S. Data Privacy Framework med USA:s handelsdepartment. Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behov, såsom kryptering och pseudonymisering. Våra personuppgiftsbiträden som stöder leverans av Polestar-produkterna och Polestar-tjänsterna får inte använda dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla stöd till oss i enlighet med respektive avtal om uppgiftsbehandling.

   5. Informationssäkerhet

   För att skydda dina personuppgifter från förlust, stöld och obehörig åtkomst, användning eller avslöjande har vi implementerat tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder inklusive kryptering av överförda och lagrade data samt åtkomsträttigheter. Tyvärr är ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring 100 procent säker eller ogenomtränglig.

   6. Dina rättigheter

   Nedan hittar du en förteckning över dina rättigheter relaterade till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du fylla i detta webbformulär eller kontakta oss på annat sätt. Om du har några invändningar eller klagomål gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen meddela oss så ska vi försöka hjälpa dig. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar eller där du anser att en överträdelse har skett. I Sverige vänder du dig till Integritetsskyddmyndigheten (IMY).

   6.1 Rätt till information och kopia av dina personuppgifter

   Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det. Vidare har du rätt att få en kopia av alla personuppgifter vi har om dig.

   Om du är intresserad av specifik information kan du ange det i din förfrågan. Du kan till exempel ange om du är intresserad av en viss typ av information, exempelvis vilka specifika kontaktuppgifter vi har om dig, eller om du vill ha information från en viss tidsperiod.

   6.2 Rätt att få felaktiga eller inaktuella personuppgifter rättade, uppdaterade eller kompletterade

   Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständig information med ytterligare information för att uppgifterna ska bli korrekta.

   När vi har rättat dina personuppgifter, eller när de har kompletterats, kommer vi att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) om uppdateringen – om den inte är omöjlig eller för krånglig. Om du frågar oss kommer vi givetvis också att berätta vilka vi har delat dina uppgifter med.

   Om du begär att få uppgifter rättade har du även rätt att begära att vi begränsar vår behandling under den tid vi utreder ärendet.

   6.3 Rätt att få personuppgifter raderade

   I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. när:

   1. 1.
    uppgifterna inte behövs längre för de ändamål vi samlade in dem för,
   2. 2.
    du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan juridisk grund för behandlingen (i förekommande fall),
   3. 3.
    uppgifterna används för direktmarknadsföring och du avregistrerar dig från denna,
   4. 4.
    du motsätter dig användning som är baserad på vårt legitima intresse, och vi inte kan uppvisa tvingande skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen och rättigheter,
   5. 5.
    personuppgifterna har använts olagligt, eller
   6. 6.
    radering krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet.

   Om vi raderar personuppgifter på din begäran kommer vi även att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) – om det inte är omöjligt eller för krångligt. Om du frågar oss kommer vi också att berätta vilka vi har delat dina uppgifter med.

   6.4 Invändning mot vår användning

   Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse. Om du invänder mot användningen kommer vi, beroende på din situation, att utvärdera om våra intressen av att använda personuppgifterna väger tyngre än dina intressen av att personuppgifterna inte används för det ändamålet. Om vi inte kan uppvisa övertygande legitima skäl som åsidosätter dina skäl, kommer vi att sluta använda de personuppgifter som du invänder mot – förutsatt att vi inte behöver använda uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot användningen har du även rätt att begära att vi begränsar vår användning under den tid vi utreder ärendet.

   Du har alltid rätt att invända mot, och avregistrera dig från, direktmarknadsföring. 

   6.5 Rätt att återkalla ditt samtycke

   Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för en specifik behandling. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

   Din återkallelse kommer inte att påverka behandling som redan har utförts.

   6.6 Rätt att begära begränsning

   Begränsning innebär att uppgifterna markeras så att de endast får användas för vissa begränsade ändamål. Rätten till begränsning gäller:

   1. 1.
    när du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Om så är fallet kan du också begära att vi begränsar vår användning medan vi undersöker om uppgifterna är korrekta eller inte.
   2. 2.
    om användningen strider mot lagen men du inte vill att personuppgifterna ska raderas.
   3. 3.
    när vi inte längre behöver uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem för, men du behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
   4. 4.
    om du invänder mot användningen av uppgifterna. Om så är fallet kan du begära att vi begränsar vår användning medan vi undersöker om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen.

   Även om du har begärt att vi ska begränsa vår användning av dina uppgifter har vi rätt att använda dem för lagring, om vi har fått ditt samtycke att använda dem, för att hävda eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi kan också använda uppgifterna av skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

   Vi meddelar dig när begränsningen inte gäller längre.

   Om vi begränsar vår användning av dina uppgifter kommer vi även att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) – om det inte är omöjligt eller för krångligt.

   6.7 Rätt till data portabilitet

   Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal mellan oss har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”).

   7. Hur kan du visa och ändra dina integritetsinställningar?

   I menyn för integritetsinställningar på mittdisplayen kan du slå på eller av delning och användning av dina data för specifika tjänster. Integritetsinställningarna inkluderar mikrofon-, plats- och appbehörigheter och alternativ för datadelning med Polestar och Google. I introduktionsguiden för din bil har du en första möjlighet att ställa in dina integritetsinställningar för datadelning med Polestar och Google. När introduktionsguiden har slutförts kan du hantera dina fordonsintegritetsinställningar genom att gå till Inställningar och sedan trycka på Integritet.

   Som standard är inställningarna för datadelning med Polestar avstängda, men observera att du inte helt kan välja bort alla processer för insamling av fordonsdata, eftersom vissa fordonstjänster är obligatoriska enligt lag, som till exempel Nödsamtal (eCall). Läs mer om Nödsamtal (eCall) längre upp i dokumentet.

   8. Kontakter & Om oss

   Polestar Performance AB (kallas nedan ”Polestar”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) är den personuppgiftsansvarige som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs i detta meddelande. Om andra parter behandlar personuppgifter tillsammans med oss, som så kallade gemensamma personuppgiftsansvariga, nämns detta uttryckligen.

   Polestar Performance AB är också den primära kontaktpunkten för registrerade som vill utöva sina rättigheter och huvudansvarig för att lämna information till registrerade vad gäller användning av uppgifter där den personuppgiftsansvarige är ett företag i Polestar-koncernen. Du har självfallet rätt att utöva dina rättigheter enligt GDPR med avseende på och gentemot varje personuppgiftsansvarig som nämns i denna policy.

   Identitet och kontaktuppgifter för varje personuppgiftsansvarig listas nedan.

   Polestar Performance AB är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096, med postadress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, och besöksadress Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

   Polestar Automotive Sweden AB är en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg är – inom det gemensamma personuppgiftsansvaret – generellt ansvarig för marknadsföring, försäljning och kundrelationer samt marknadsspecifika tjänster på sin marknad.

   Polestar har utsett ett Dataskyddsombud för Polestar-koncernen som kan nås via e-post eller vanlig post enligt nedan:

   • E-postadress: dpo@polestar.com
   • Postadress: Polestar Performance AB, Attention: Dataskyddsombudet, 405 31 Göteborg, Sverige

   Volvo Car Corporation är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089 och adress 405 31 Göteborg, Sverige.

   9. Ändringar av detta integritetsmeddelande

   Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats (inklusive förtydliganden och uppdateringar). Om vi gör några väsentliga ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att skicka ett meddelande via e-post. Kontakta oss om du har några frågor om integritetspolicyn eller om hur vi behandlar dina personuppgifter.