Allmänna användarvillkor – Journey Log

Dessa allmänna användarvillkor ("Allmänna Villkor") gäller för användningen av Polestars Journey Log-applikation ("Applikationen"). För att kunna använda Applikationen måste du acceptera dessa Allmänna Villkor. Genom att fortsätta använda Applikationen bekräftar du att du har läst de Allmänna Villkoren och samtycker till att använda Applikationen i enlighet med vad som anges här. De Allmänna Villkoren gäller mellan dig som användare av Applikationen och Polestar Performance AB (reg. nr. 556653-3096) ("Polestar", "vi", "oss", "vår").

1. ALLMÄNT

Appen kommer att samla in olika typer av data, inklusive bilens positionsdata, för att bland annat spåra de resor du gör med din bil och presentera resdata i appen, inklusive information som körsträcka och körtid, resans start- och slutpositioner samt information om tider, medelhastighet och trippmätare, resans kategori (företag, privat eller pendling), avgifter för vägtullar och trängselavgifter, hantering av geofences och geofencerelaterade händelser, faktisk räckvidd/dag, laddningstid, energiförbrukning, insikter om när och var bilen används osv.

1.1.

Appen kan endast användas via instrumentpanelen på Polestar-bilar och är inte tillgänglig för användning på andra enheter. De tjänster, inklusive spårning av bilens position, som görs tillgängliga via appen tillhandahålls av Polestar och/eller tredje part som anlitas av Polestar ("Tjänsterna"). 

1.2.

För att använda Applikationen och Tjänsterna i enlighet med dessa Allmänna Villkor måste du (i) vara minst arton (18) år gammal (eller tillämplig myndighetsålder i din jurisdiktion), (ii) vara behörig att ingå bindande avtal och (iii) inte vara förhindrad att använda Applikationen eller Tjänsterna enligt tillämplig lag. 

1.3.   

De Allmänna Villkoren träder ikraft efter ditt godkännande och förblir gällande fram till och med att de sägs upp av dig eller av oss i enlighet med de Allmänna Villkoren. Du har alltid rätt att ångra dig och återta godkännandet av de Allmänna Villkoren genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen nedan, eller genom att använda standardblanketten för ångerrätt som finns tillgänglig här: https://polestar.com/legal/terms-conditions/consumer-withdrawal-form/.  

1.4.   

Vi agerar alltid i enlighet med vår uppförandekod. Vår uppförandekod finns tillgänglig på https://polestar.com/legal/ethics/

1.5.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet i dessa Allmänna Villkor utan föregående meddelande genom att publicera en uppdaterad version av dessa Allmänna Villkor på https://polestar.com/legal/terms-conditions/ eller genom att uppdatera Applikationen för att införliva nya allmänna villkor. Genom att använda Applikationen och Tjänsterna eller genom att fortsätta använda Applikationen och Tjänsterna efter en uppdatering av de Allmänna Villkoren, bekräftar du att du förstår och accepterar de uppdaterade Allmänna Villkoren. Om du inte accepterar de uppdaterade Allmänna Villkoren har du rätt att omedelbart säga upp dessa Allmänna Villkor och upphöra med din användning av Applikationen och Tjänsterna. 

2. AVGIFTER OCH BETALNING

Tills vidare kommer vi att tillhandahålla Applikationen och Tjänsterna gratis. 

3. DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN OCH TJÄNSTERNA

3.1

Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor ger vi dig en royaltyfri, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-vidarelicensbar, personlig, begränsad och återkallelig rätt att använda Applikationen och tjänsterna under avtalstiden för de Allmänna Villkoren och på de villkor som anges häri. Vi förbehåller oss rätten att när som helst enligt vårt godtycke återkalla denna rättighet. 

3.2.

Du samtycker till att inte använda appen och/eller någon tjänst:(a) på något olagligt sätt, i något olagligt eller kriminellt syfte, på något sätt som är oförenligt med dessa allmänna villkor, eller på något sätt som orsakar skada eller olägenhet för tredje part;(b) på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller förordningar, inklusive men inte begränsat till lagar om immateriella rättigheter eller trafikregler;(c) på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare, eller begränsa eller hindra andra användare från att använda appen och/eller tjänsterna (inklusive genom att hacka eller förstöra appen); eller(d) på ett sätt som leder till att appen och/eller någon tjänst skadas, inaktiveras eller på annat sätt försämras och att virus, maskar, skadlig programvara, spionprogram, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller programvara som kan skada driften introduceras i appen och/eller någon tjänst.

3.3.

Utöver eventuella andra användarbegränsningar enligt dessa allmänna villkor och förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa allmänna villkor, får du inte:(a) kopiera, reproducera, återpublicera, återanvända, ladda upp, posta, överföra eller distribuera något av det innehåll som presenteras i eller tillhandahålls av appen och/eller någon tjänst, inklusive utan begränsning för offentliga eller kommersiella ändamål;(b) hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, distribuera eller sälja/återförsälja eller utnyttja appen och/eller någon tjänst (inklusive källkoden); eller(c) (i) göra ändringar i eller modifieringar av hela eller någon del av appen, eller (ii) demontera, dekompilera, rekonstruera eller skapa härledda verk baserat på hela eller någon del av appen och/eller någon tjänst. 

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Vi förbehåller oss alla rättigheter i och till Applikationen, tjänsterna samt alla varumärken och logotyper som används i samband med Applikationen och tjänsterna, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor. Följaktligen ska inget i dessa Allmänna Villkor tolkas som en överföring av immateriella rättigheter (i) i och till Applikationen och/eller tjänsterna eller (ii) som på annat sätt innehas eller kontrolleras av oss eller våra dotterbolag, förutom avseende den begränsade rätten att använda sådana immateriella rättigheter som uttryckligen anges häri.

5. ANVÄNDARDATA 

5.1.

Du bekräftar att den huvudsakliga funktionen för appen och tjänsterna är att kontinuerligt spåra de resor du gör med din bil. För att kunna använda appen och tjänsterna fullt ut måste du därför göra information och data om de resor du gör med din bil tillgängliga för oss (”Användardata”). Användardata består av sådana data som är nödvändiga för att utföra tjänsterna, såsom ditt fordonsidentifikationsnummer (VIN), fordonspositionsdata samt data relaterade till de utförda resorna såsom tid, hastighet, avstånd, energiförbrukning, laddningstid, information om kostnader för vägtullar och trängselavgifter, geofences och resetyp. 

5.2.

Vi gör inte anspråk på äganderätt till dessa Användardata och det finns inget i dessa Allmänna Villkor som begränsar dina rättigheter som du kan ha för att använda sådana Användardata. Genom att göra dessa Användardata tillgängliga när du använder Applikationen eller Tjänsterna ger du oss en icke-exklusiv, överlåtbar, evig, vidarelicensbar, världsomfattande, royaltyfri licens att använda, kopiera, modifiera och distribuera sådana Användardata för (i) drift och tillhandahållande av Applikationen och/eller Tjänsterna, (ii) våra affärsutvecklingsändamål, (iii) statistiska ändamål samt (iv) andra ändamål som definieras av oss och kommuniceras till dig med jämna mellanrum. 

5.3.

Vi kan också överföra de Användardata som du har gjort tillgängliga för oss till tredje part för att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 5.2.

5.4.

I den utsträckning Användardata innehåller personuppgifter är behandlingen av sådan information beskriven i vår Integritetsmeddelande.

6. FRISKRIVNING OCH GARANTIER

6.1.

Härmed bekräftar och godkänner du uttryckligen att Applikationen och/eller Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick, utan garantier av något slag. Vi avsäger oss härmed samtliga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier för tillfredsställande kvalitet, tillgänglighet eller lämplighet för visst syfte och intrång i tredje parts rättigheter.

6.2.

Polestar strävar efter att se till att Applikationen och/eller Tjänsterna kommer vara tillgängliga, åtkomliga och pålitliga samt att Applikationen och/eller Tjänsterna tillhandahåller tillräckligt skydd för din integritet. Vi ska dock inte hållas ansvariga om Applikationen och/eller Tjänsterna skulle vara otillgängliga, oåtkomliga eller avbrytas och du kommer inte ha rätt till någon form av kompensation för s.k. nedtid för Applikationen och/eller Tjänsterna eller för säkerhets- eller integritetsintrång eller annat intrång som kan inträffa i Applikationen eller Tjänsterna. Dessutom förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra, uppdatera, uppgradera och/eller stänga av, tillfälligt eller permanent, Applikationen eller Tjänsterna (eller någon del därav). du bekräftar och samtycker till att vi kan stänga av din tillgång till Applikationen eller Tjänsterna om vi, efter eget gottfinnande, behöver göra sådana uppdateringar. 

6.3.

I den utsträckning det inte är förbjudet enligt lag, ansvarar vi inte under några omständigheter för direkta skador, indirekta skador, följdskador, ideella skador, särskilda skador eller tillfälliga skador (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av data, personskada, information eller för verksamhetsavbrott) som härrör från eller har samband med användningen av, eller oförmågan att använda, Applikationen och/eller Tjänsterna, eller på grund av eller i samband med dessa Allmänna Villkor. Utöver de villkor som anges häri är vi under inga omständigheter ansvariga för eventuella fel, oriktigheter, utelämnanden eller andra defekter i Applikationen och/eller Tjänsterna. 

7. UPPHÖRANDE AV AVTALET

7.1.

Du har rätt att när som helst säga upp dessa Allmänna Villkor, vilket innebär att de Allmänna Villkoren inte längre gäller.

7.2.

Vi har rätt att när som helst säga upp dessa Allmänna Villkor med omedelbar verkan utan föregående meddelande, utan att det innebär något som helst ansvar för oss. 

7.3.

Efter uppsägning har du inte längre tillgång till eller rätt att använda Applikationen eller Tjänsterna.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

8.1.

De Allmänna Villkoren regleras av svensk lag, utan tillämpning av dess principer om lagkonflikter. Oaktat detta ska alla tvingande bestämmelser under ditt hemlands lag, som skulle tillämpats om dessa Allmänna Villkor reglerades av sådan lag, fortfarande tillämpas.   

8.2.

Vid varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa Allmänna Villkor eller överträdelse, upphörande eller ogiltighet därav har svensk domstol exklusiv jurisdiktion. Oaktat detta kan du även ha rätt att väcka talan mot Polestar vid domstol i ditt hemland enligt gällande lag. 

8.3.

Om en tvist inte kan lösas med Polestar kan du kontakta ARN (Allmänna reklamationsnämnden, mer information om ARN hittar du på www.arn.se). 

8.4.

Du har också rätt att väcka eventuella tvister via den europeiska tvistlösningsplattformen online som kan nås genom att klicka på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

9. KONTAKT 

Om du har några frågor eller funderingar angående Applikationen eller Tjänsterna vänligen kontakta oss genom att använda nedanstående kontaktinformation:Polestar Performance AB, reg. no. 556653-3096Adress: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORGwww.polestar.com/polestar-support/