Integritetsmeddelande – Testfordon

2023.11.20

1. Inledning

Det här dokumentet beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter i samband med testkörningar på testbanor och allmänna vägar. Polestar använder sig av testfordon för att utveckla, testa och certifiera bilar och deras funktioner, inklusive assisterade, anslutna, delvis automatiserade och autonoma körfunktioner. För dessa ändamål använder vi lämpligt markerade testfordon som samlar in data från olika sensorer, inklusive genom videoinspelningar av omgivningarna utanför bilen och ljudinspelningar av bilens interiör.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

Användning av testfordon på testbanor och allmänna vägar

ÄndamålDatainsamlingen behövs för att utveckla, testa och certifiera bilar och deras funktioner, inklusive assisterade, anslutna, delvis automatiserade och autonoma körfunktioner för att säkerställa att Polestars fordon uppfyller tillämpliga kvalitets- och trafiksäkerhetskrav.
Kategorier av personuppgifter

Testfordonen är utrustade med olika sensorer (som t.ex. radar, ultraljudssensor, GPS/lokalisering), mikrofoner och videokameror. Omgivningarna runt bilen kan spelas in på video- och ljudfiler och sparas för att analyseras vid ett senare tillfälle, och kombineras med ytterligare data från sensorerna. Dessa video- och ljudinspelningar kan innehålla inspelningar av enskilda vägtrafikanter, registreringsskyltar eller andra personuppgifter.

Observera att vi inte är intresserade av att fastställa din identitet och systemet har inte konfigurerats för detta ändamål, eftersom detta inte är nödvändigt för att testa och certifiera bilar och deras funktioner, inklusive assisterade, anslutna, delvis automatiserade och autonoma körfunktioner. Samtliga trafikobjekt kategoriseras därför endast som bilar, motorcyklar, fotgängare etc. Bilderna används inte för att identifiera förbipasserande fotgängare, olika bilmodeller eller deras förare.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) av att utveckla, testa och certifiera bilar och deras funktioner, inklusive assisterade, anslutna, delvis automatiserade och autonoma körfunktioner för att säkerställa att Polestars fordon uppfyller tillämpliga kvalitets- och trafiksäkerhetskrav.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår avvägning mellan dina och våra intressen.

BehållandeDe uppgifter som samlas in i samband med användningen av testfordonet sparas så länge som krävs för utvecklingen, testningen och certifieringen och i samband med kvalitetssäkringsåtgärder, inklusive för långsiktig övervakning och utveckling.
Personuppgiftsansvarig(a)Polestar Performance AB

3. Hur och till vem vi lämnar ut dina personuppgifter

För att utveckla och validera säkra och tillförlitliga algoritmer för utveckling av bilar och deras funktioner, inklusive assisterade, anslutna, delvis automatiserade och autonoma körfunktioner, behöver vi analysera stor mängder kamera-, ljud- och sensordata. För att säkerställa tillförlitliga och korrekts resultat delar vi dina uppgifter med våra samarbetspartner.

Våra samarbetsparter inkluderar:

  • OEM-partner, för samarbete inom forskning och utveckling.

  • Leverantörer, inklusive leverantörer av utvecklingstjänster och tekniktjänster.

Överföringen av video-, ljud- och sensordata till våra samarbetspartner omfattas av avtalsreglerade skyddsåtgärder och kan endast användas för de ändamål som angetts av Polestar (dvs. för utvecklingsändamål i samband med delvis eller helt automatiserad körning).

För att följa gällande lagar och föreskrifter på kvalitets- och säkerhetsområdet delar vi även dina uppgifter med certifieringsorgan och myndigheter.

4. Överföring av dina personuppgifter

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi emellertid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter som för uppgifter som behandlas enligt den europeiska dataskyddsstandarden.

EU:s institutioner har redan fastställt en adekvat skyddsnivå för vissa länder utanför EU, t.ex. Storbritannien, Kanada, Sydkorea och Schweiz. Eftersom dessa länder har en jämförbar' dataskyddsnivå kräver dataöverföring till dessa länder inte ett särskilt godkännande eller ytterligare skyddsåtgärder.

Om du vill se de specifika skyddsåtgärderna för överföring av uppgifter till andra länder, kontakta oss via en av de kommunikationskanaler som anges nedan.

5. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina uppgifter, få åtkomst till de uppgifter som vi har om dig, be om rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, begära att vi raderar uppgifterna, och som sista åtgärd lämna in ett klagomål till en dataskyddstillsynsmyndighet. I Sverige har du rätt att lämna in ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (IMY). En förteckning över europeiska tillsynsmyndigheter hittar du här.

För att utöva dina rättigheter, använd detta webbformulär. Om du har andra frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som anges på polestar.com/privacy-policy.

6. Kontaktinformation

Polestar Performance AB är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096, med postadress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, och besöksadress Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats. Om vi gör några väsentliga ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att skicka ett meddelande via e-post. Kontakta oss om du har några frågor om integritetspolicyn eller om hur vi behandlar dina personuppgifter.