Testritten

1. Toepassingsgebied en partijen

1.1.

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle testritten met een Polestar-voertuig (het “Polestar-voertuig”) besteld via de Polestar Test Drive Portal (de “Testrit”), en gelden tussen jou (de “Klant” of “Jij” / “Je” / “Jouw”) ) en Polestar Automotive Belgium BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer BE0737.385.783 en met maatschappelijke zetel te Gare Maritime Picardstraat 11, bus 506, 1000 Brussel, België, telefoonnummer: 0800-70708 (of vanuit het buitenland: +800 70 70 88 22) (“Polestar BV” of “Wij” / “We”).

1.2.

Door de bestelling van een Testrit af te ronden en het vakje aan te kruisen om Jouw aanvaarding van deze Voorwaarden te bevestigen, erkent en bevestig Je dat Je deze Voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

2. Termijn

2.1.

Tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden, gelden deze Voorwaarden vanaf de datum van Jouw boeking van de Testrit tot het ogenblik waarop het Polestar-voertuig (zoals hieronder bepaald) op de afgesproken locatie terug in ontvangst wordt genomen door Polestar BV, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen van deze Voorwaarden die bedoeld zijn om ook na de voormelde periode van toepassing te blijven (zoals o.m. inzake risico- en aansprakelijkheid, privacy en geschillenbeslechting).

3. Het Polestar-voertuig

3.1. 

Wij verschaffen een Polestar-voertuig voor de Testrit. De Testrit is kosteloos.

3.2.

Het kosteloze karakter van de Testrit doet geen afbreuk aan onder meer de bepalingen in deze Voorwaarden inzake onder meer risico (6. “Risico”) en kosten en sancties (7. “Kosten en sancties”).

3.3.

Jouw boeking geeft Je recht op één (1) Testrit met het Polestar-voertuig tijdens de periode die Je koos bij het boeken van de Testrit.

3.4.

De voor de Testrit beschikbare Polestar-voertuigen zijn onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid tijdens de door Je gekozen periode. Binnen de grenzen van het redelijke zal Polestar ernaar streven om Je het gekozen Polestar-voertuig voor de Testrit ter beschikking te stellen. Onder meer beperkingen in de voertuigbeschikbaarheid, onverwachte gebeurtenissen zoals verlies van of fouten of gebreken aan het Polestar-voertuig, enz. kunnen een impact hebben op Jouw kans om daadwerkelijk een Testrit te maken.

3.5.

Het Polestar-voertuig bevat een GPS-tracker. Dit apparaat laat Polestar BV toe om de verplaatsingen van het Polestar-voertuig te monitoren voor veiligheids- en logistieke redenen. Deze GPS-tracker verzamelt tijdens de Testrit de locatie, snelheid, kilometerstand en trip-geschiedenis van het Polestar-voertuig (“Voertuiggegevens”). Meer informatie over ons privacybeleid vind Je in artikel 11 van deze Voorwaarden.

3.6.

We geven geen garanties dat het Polestar-voertuig bepaalde functies of opties bevat. Je aanvaardt dat Polestar BV geen enkele vorm van garantie verleent of enige zekerheid of waarborgen biedt met betrekking tot het Polestar-voertuig of de Testrit, naast deze die uitdrukkelijk door de wet zouden worden opgelegd.

3.7.

Het Polestar-voertuig wordt Je overhandigd op de locatie die werd afgesproken bij het boeken van de Testrit.

4. Bepalingen voor de bestuurder

4.1.

Om een Testrit te mogen maken, moet Je kunnen aantonen dat Je minimaal 25 jaar oud bent en dat Je reeds gedurende minstens 5 jaar in het bezit bent van een geldig, definitief rijbewijs uit het land waar de Testrit wordt uitgevoerd of uit een lidstaat van de Europese Unie van categorie B (of hoger), of van een geldig internationaal rijbewijs van gelijke categorie.

4.2.

Je moet Jouw rijbewijs kunnen voorleggen vóór de aanvang van de Testrit.

4.3.

Je verklaart en garandeert op datum van het plaatsen van de bestelling en voor de periode van de Testrit niet onderworpen te zijn aan enige strafrechtelijke maatregel die het verval of een beperking van het recht tot sturen inhoudt, en/of anderszins verhinderd of verboden te zijn om zelfstandig een voertuig van categorie B te besturen. Je verklaart over de nodige ervaring en kennis te beschikken om het Polestar-voertuig op wettelijke wijze te besturen.

4.4.

Je mag het Polestar-voertuig tijdens Jouw Testrit door niemand anders laten besturen.

5. Gebruik van het Polestar-voertuig

5.1.

Het Polestar-voertuig wordt uitsluitend verschaft voor demonstratie- en evaluatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt voor enig ander doel.

5.2.

De Testrit mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de landsgrenzen van het land waar de Testrit door Polestar BV wordt aangeboden en aangrenzende landen.

5.3.

Je bent verantwoordelijk voor het Polestar-voertuig tijdens de Testrit en dit tot op het ogenblik dat Polestar BV het Polestar-voertuig opnieuw terug in ontvangst neemt en het Polestar-Voertuig onder haar effectieve toezicht en controle staat (ongeacht de duurtijd van de eigenlijke Testrit of de proefperiode).

5.4.

Je dient het Polestar-voertuig met zorg en op een normale manier te gebruiken. Je moet het Polestar-voertuig teruggeven in de toestand waarin het zich bevond toen Je het ontving. Polestar BV informeert Je over eventueel reeds zichtbare schade aan het Polestar-voertuig voor aanvang van de Testrit. Je dient het Polestar-voertuig voor aanvang van de Testrit zorgvuldig te inspecteren en eventuele zichtbare schade die niet reeds aan Je werd meegedeeld schriftelijk aan Polestar BV mede te delen aan de hand van het daartoe voorziene formulier. Zichtbare schade die niet voorafgaandelijk door de Klant op deze wijze werd medegedeeld, zal geacht worden door de Klant te zijn veroorzaakt. Je bent hiervoor aansprakelijk.

5.5.

Je mag niets doen met of in verband met het Polestar-voertuig dat zou kunnen indruisen tegen de geldende verkeersregels of gelijk welke andere wetgeving.

5.6.

Het Polestar-voertuig mag uitsluitend worden gebruikt onder normale rijomstandigheden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zou zijn met Polestar BV. Je mag met het Polestar-voertuig geen voertuigtests uitvoeren, niet offroad of op circuits rijden, noch rijden over onverharde wegen, noch op plaatsen waar er een risico bestaat op schade aan het voertuig.

5.7.

Huisdieren, roken, eten of drinken zijn niet toegestaan in het Polestar-voertuig tijdens de Testrit. Je mag geen aanhangwagen of trailer aankoppelen aan het Polestar-voertuig, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zou zijn met Polestar BV.

5.8.

Je mag geen onderdelen of accessoires van het Polestar-voertuig verwijderen noch om het even welke andere wijzigingen aanbrengen aan het Polestar-voertuig.

5.9.

Je moet ervoor zorgen dat Je het Polestar-voertuig veilig en vergrendeld achterlaat wanneer Je het niet gebruikt. Wanneer Je het Polestar-voertuig parkeert, moet Je dat op een veilige plaats doen.

5.10.

Tijdens een begeleide Testrit moet Je alle redelijke instructies van de Polestar Test Drive Specialist naleven.

5.11.

Je moet het Polestar-voertuig inleveren op de plaats waar Je het hebt afgehaald, desgevallend op het afgesproken tijdstip.

6. Risico

6.1.

Je bent aansprakelijk jegens Polestar BV (en desgevallend derden) en Je dient Polestar BV te vrijwaren voor verlies van, of schade aan, het Polestar-voertuig, evenals voor eventueel letsel van of schade aan personen of eigendommen dat/die ontstaat tijdens of naar aanleiding van Jouw Testrit. Eventueel verlies van, of schade aan, het Polestar-voertuig en/of (eigendommen van) Polestar BV en/of derden tijdens of naar aanleiding van Jouw Testrit is steeds voor Jouw eigen risico. Het voorgaande geldt niettegenstaande een eventuele verzekeringstussenkomst bij een schadegeval zoals bepaald in artikel 6.2.

6.2.

Het Polestar-voertuig beschikt steeds over de verzekeringen die krachtens de wet verplicht zijn gesteld. Volgende verzekeringen zijn van toepassing op het Polestar-voertuig en/of de bestuurder, onder de vermelde voorwaarden:

  • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) (AXA Belgium, N.V.)

  • Bescherming van personen (AXA Belgium, N.V.)

  • Rechtsbijstand (L.A.R. Verzekering Rechtsbijstand, NV)

Een eventuele verzekeringstussenkomst voor schade aan het Polestar-voertuig en/of aan (eigendommen van) derden is steeds onderworpen aan een vrijstelling ten laste van de Klant van EUR 250 (indien het Polestar-voertuig een model Polestar 2 is) of EUR 500 (indien het Polestar-voertuig een model Polestar 1 is) en doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de Klant overeenkomstig artikel 6.1 ten bedrage van voormelde vrijstelling dan wel een hoger bedrag in geval van afwezigheid van verzekeringstussenkomst.

6.3.

Je dient Polestar BV onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele ongevallen, diefstallen of gelijk welke andere schade veroorzaakt aan het Polestar-voertuig of een onderdeel ervan en/of aan (eigendommen van) derden tijdens of naar aanleiding van de Testrit. Je verbindt er zich toe om aan Polestar BV en/of de verzekeraar de informatie en medewerking te verlenen die nodig is voor het nakomen van hun respectievelijke verbintenissen.

7. Kosten en sancties

7.1.

Je bent aansprakelijk en dient Polestar BV te vrijwaren voor alle kosten (met inbegrip van tolkosten), (forfaitaire of andere) boetes, retributies of (geld)straffen voor alle snelheids-, parkeer- of andere verkeersovertredingen in het kader van de Testrit met het Polestar-voertuig. De Klant dient alle kosten, boetes, retributies en andere sancties onmiddellijk en rechtstreeks te betalen aan de innende instantie.

7.2.

Polestar BV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken al dergelijke lasten, kosten, (forfaitaire of andere) boetes of (geld)straffen voor snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersovertredingen in het kader van de Testrit zelf te betalen en ze vervolgens op Je te verhalen.

7.3.

Merk ook op dat Polestar BV haar wettelijke verplichtingen zal naleven en Jouw gegevens (inclusief Jouw naam en adres) zal verstrekken op het eventuele verzoek van de politie en andere relevante autoriteiten, evenals private parkeerbedrijven, eigenaars van wegen onderworpen aan congestieheffingen, enz., met het doel de gebruiker van een Polestar-voertuig op een bepaald tijdstip te identificeren in verband met eventuele snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersovertredingen, of het niet betalen van congestie- of andere heffingen. Zie artikel 11 hieronder voor meer informatie over de verwerking van Jouw persoonsgegevens.

8. Aansprakelijkheid

8.1.

Polestar BV, haar verbonden ondernemingen en erkende operators kunnen in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies of eventuele schade van gelijk welke aard dat of die ontstaat ten gevolge van of in verband met de Testrit, noch voor de eventuele niet-naleving of vertraagde naleving van Onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden, behalve wanneer dat verplicht is krachtens dwingend recht.

8.2.

Het voorgaande houdt aldus geen beperking in van de eventuele wettelijke aansprakelijkheid van Polestar BV bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van Polestar BV, noch wordt Polestar BV jegens de consument ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Onverminderd het voorgaande zijn de bepalingen betreffende aansprakelijkheid van toepassing zoals toegelicht in de voorwaarden van de verzekering waarover het Polestar-voertuig beschikt.

9. Schadeloosstelling

9.1.

Je dient Polestar BV schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade en eventuele verliezen of kosten die voortvloeien uit Jouw Testrit en de niet-naleving van Jouw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot verlies van of schade aan eigendommen van Polestar BV of van derden en alle schulden voor ziekte, lichamelijk letsel of de dood van een derde evenals eventuele kosten, claims of schadevergoedingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het in artikel 8 van deze Voorwaarden bepaalde.

10. Overmacht

10.1.

Polestar BV wordt vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van een verplichting krachtens deze Voorwaarden als de niet-naleving wordt veroorzaakt door overmacht, zoals onder meer oorlog, brand, overstroming, explosie, opstand, ongeregeldheden, import- of exportregelingen of embargo's, stakingen, lock-outs of andere industriële activiteiten of handelsgeschillen, terroristische aanslagen, epidemieën/pandemieën of regeringsbesluiten, onderbrekingen in de nutsvoorzieningen of om het even welke andere oorzaak buiten haar redelijke controle.

11. Marketing en privacy

11.1.

In het kader van de uitvoering van Je Testrit en in het kader van onze marketingcommunicatie kunnen Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Polestar BV, en haar verbonden ondernemingen en erkende operators.

11.2.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) heeft de betrokkene die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens, het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen, om zijn gegevens volledig te laten verwijderen of in een machine-leesbare vorm over te dragen. Elke betrokkene heeft eveneens het recht om, in bepaalde omstandigheden, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens of om een beperking van deze verwerking te verzoeken. Indien de verwerking gesteund is op de toestemming van de betrokkene heeft deze steeds het recht om zijn toestemming in te trekken. De betrokkene kan voormelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met Polestar BV, Functionaris voor gegevens bescherming, Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden of, op https://www.polestar.com/nl-be/data-subject-right-request/, dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

11.3.

Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Polestar BV, raadpleeg de geldende privacyverklaringen die Je kan raadplegen in het Privacybeleid en onze Kennisgeving voor Testritten.

11.4.

De Voertuiggegevens worden verwerkt voor logistieke en veiligheidsdoeleinden. De wettelijke basis voor deze verwerking is Ons rechtmatig belang in overeenstemming met Artikel 6.1 (f) AVG, namelijk het verwerven van inzicht in de locatie en het gebruik van Onze Polestar-voertuigen met oog op de logistieke organisatie van de Testrit en het verzekeren van de veiligheid. De Voertuiggegevens worden bewaard tot twaalf (12) maanden bewaard na afloop van de Testrit, waarna deze worden geanonimiseerd.

12. Annulering

12.1.

Polestar BV en de Klant hebben het recht om de Testrit te annuleren zonder opgave van reden. De Klant verbindt er zich toe Polestar BV uiterlijk twee (2) kalenderdagen voor aanvang van de Testrit schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij de Testrit wenst te annuleren. Polestar BV behoudt zich het recht voor om bij een laattijdige annulering door de Klant de door haar gemaakte kosten en andere opgelopen schade aan de Klant in rekening te brengen.

12.2.

Als Je een consument bent, kan Je de overeenkomst met betrekking tot de Testrit tot veertien (14) kalenderdagen na het sluiten ervan om welke reden dan ook herroepen, in zoverre de Testrit nog niet heeft plaatsgevonden. Als Je het herroepingsrecht wil uitoefenen, moet Je Polestar BV op de hoogte brengen van Jouw besluit tot herroeping door gebruik te maken van het modelformulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht of door een andere ondubbelzinnige verklaring te bezorgen aan Polestar Support. Wat betreft de in acht te nemen termijn, is het voldoende dat deze kennisgeving wordt verstuurd vóór het verstrijken van de voornoemde termijn van veertien (14) kalenderdagen. Gelet op het kosteloze karakter van de Testrit, gelden geen modaliteiten inzake terugbetaling.

13. Algemeen

13.1.

Elk van de partijen dient de geldende wetten na te leven (met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten inzake gegevensbescherming) en, in zoverre van toepassing op de Klant, te zorgen voor adequate procedures ter voorkoming van omkoperij. Onze voor Polestar geldende gedragscode is beschikbaar in bijlage.

13.2.

Als een van deze bepalingen illegaal, ongeldig of op een andere manier onafdwingbaar zou worden bevonden, zal deze automatisch worden vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benaderd en die een gelijkwaardig economisch effect heeft voor Polestar BV. De Voorwaarden en de resterende bepalingen worden gehandhaafd en blijven in ieder geval volledig van kracht.

13.3.

Polestar BV behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de Voorwaarden die van toepassing zal zijn op Jouw Testrit is de versie die gold op het ogenblik waarop Je Jouw Testrit reserveerde.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1.

De Voorwaarden zijn onderworpen aan het toepasselijke recht van het rechtsgebied waar de Testrit door Polestar BV wordt uitgevoerd. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Klant de bescherming toe die het dwingende recht van de lidstaat waar de bestelling wordt geplaatst hem biedt.

14.2.

Indien Je een klacht hebt over de producten en/of diensten die Je online bij Polestar BV heeft gekocht en de eigen klachtenprocedure van Polestar BV heeft doorlopen via Polestar Support zonder tot een tevredenstellende oplossing te komen, heb Je wettelijk het recht om Jouw klacht voor te leggen aan het door de Europese Commissie ingestelde platform voor “Onlinegeschillenbeslechting”. Voor toegang tot het platform, volg Je de link: www.ec.europa.eu/odr.

14.3.

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Voorwaarden zouden ontstaan en waarvoor redelijkerwijs geen minnelijke schikking kon worden getroffen tussen de partijen, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waar de Testrit door Polestar BV wordt uitgevoerd. Indien de Klant een consument is en gevestigd is in een andere lidstaat, zijn eveneens de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Klant bevoegd.

15. Contact

15.1.

Neem contact op met Polestar Support voor al Jouw vragen inzake de Testritten. Volg hiervoor de aanwijzingen Polestar Support.