Financing KBC Bank Polestar 3

Actiereglement – 0,0% rentevoet voor zakelijke financiering met KBC Bank

1. Algemeen

Dit actiereglement (het “Actiereglement”) is van toepassing op de actie waarbij deelnemers financiering bekomen aan een rentevoet van 0,0% (de “Financiering”) bij de aankoop van een nieuwe Polestar 3-wagen in België (de “Actie”).

De Financiering wordt aangeboden door KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel, met ondernemingsnummer BE 0462.920.226 (hierna “KBC”). De Actie wordt georganiseerd door Polestar Automotive Belgium BV, met maatschappelijke zetel te GARE MARITIME, Picardstraat 11 bus 506, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer BE 0737.385.783 (hierna “Polestar”).

Door deel te nemen aan de Actie, aanvaardt de deelnemer het Actiereglement. De deelnemer wordt de mogelijkheid geboden om het Actiereglement te consulteren voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe Polestar 3-wagen. 

Polestar behoudt zich het recht voor de Actie, haar verloop en/of het Actiereglement te wijzigen of de Actie eerder te beëindigen zonder opgave van redenen, dit zonder afbreuk te doen aan rechten van deelnemers ontstaan voorafgaand aan dergelijke wijziging.

2. Het voordeel

De Actie geeft de deelnemer die aan de toelatingsvoorwaarden (zie, artikel 3) voldoet, binnen de beperkingen van de actievoorwaarden (zie, artikel 4), de mogelijkheid om de Financiering te verkrijgen bij KBC in het kader van een financiële leasing of financiële renting (de “Financieringsovereenkomst”).

Het voordeel dat de deelnemer doet met de Actie bestaat uit de vergoeding door Polestar van het verschil tussen de rentevoet van 0,0% en de persoonlijke rentevoet die de deelnemer zou bekomen van KBC voor de financiering van de aankoop van de nieuwe Polestar 3-wagen in België zonder de Actie, waardoor de deelnemer zelf een rente van maximum 0,0% dient te betalen op de Financiering (het “Voordeel”).

Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van de Financiering, vervalt het Voordeel.

Het Voordeel is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. Het Voordeel is cumuleerbaar met andere acties van Polestar.Het Voordeel is niet cumuleerbaar met andere preferentiële voorwaarden van Polestar.

Andere kosten gerelateerd aan de Financieringsovereenkomst worden door de deelnemer aan de Actie rechtstreeks betaald aan KBC. Deze kosten worden transparant weergegeven in de offerte van de Financiering van KBC.

3.Toelatingsvoorwaarden

Enkel professionele klanten kunnen, in eigen naam en voor eigen rekening, deelnemen aan de Actie. Particuliere klanten (klanten die een nieuwe Polestar 3-wagen aankopen in hoedanigheid van consument) kunnen niet deelnemen aan de Actie.

Het Voordeel kan enkel worden toegekend aan de deelnemers die een Financieringsovereenkomst afsluiten met KBC. Indien de Financieringsovereenkomst wordt geweigerd door KBC of de deelnemer, zal er geen Voordeel toegekend worden.  

In het geval een deelnemer niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op het Voordeel, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

4. Actievoorwaarden

Om deel te nemen aan de Actie, moeten deelnemers:

 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden opgenomen onder artikel 3 op het ogenblik van de bestelling van de nieuwe Polestar 3-wagen;

 • tussen 01/07/2024 en 30/09/2024 een persoonlijke offerte aanvragen via https://polestarfinancialservices.be/1 ;

 • tussen 01/07/2024 en 21/10/2024 een Financieringsovereenkomst ondertekenen voor de aankoop van een nieuwe Polestar 3-wagen bij KBC in overeenstemming met artikel 5 hieronder;

 • tussen 01/07/2024 en 21/10/2024 via polestar.com een bestelling plaatsen via de configurator voor een nieuwe Polestar 3-wagen die zal worden afgeleverd in België;

 • en de reservatiekost betalen voor 21/10/2024 (in geval van een aankoop van een Polestar 3).

Indien de deelnemer niet of niet tijdig aan de bovenstaande actievoorwaarden voldoet, verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op het Voordeel, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

5. Verloop van de actie

De Actie zal niet worden opgenomen in het bestelproces op www.polestar.com. De deelnemer dient een persoonlijke offerte aan te vragen op https://polestarfinancialservices.be/1. Polestar ontvangt volgende gegevens van de deelnemer en maakt ze nadien over aan KBC:

 • voornaam;

 • naam;

 • naam onderneming;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • ondernemingsnummer;

 • merk en model van de nieuwe Polestar 3-wagen;

 • kenmerken van de gewenste Financieringsovereenkomst (aankoopbedrag excl. BTW, financieringsbedrag, looptijd van Financieringsovereenkomst, financieel product).

KBC contacteert de deelnemer vervolgens per e-mail en/of telefonisch en maakt een offerte op van de Financiering. De deelnemer ontvangt de offerte ook per e-mail.

Deze offerte is onder voorbehoud van cliëntacceptatie en van goedkeuring van de financieringsaanvraag. Indien de deelnemer de Financiering wenst aan te vragen, zal KBC onderzoeken of KBC een cliëntschap kan aanvaarden met de deelnemer en of de verstrekking van de Financiering in overeenstemming is met het kredietbeleid van KBC. Voor dit onderzoek kan het zijn dat KBC de deelnemer rechtstreeks zal vragen om extra info te bezorgen.

Indien het cliëntschap en de vraag voor de Financiering wordt goedgekeurd, zal de deelnemer een overeenkomst worden aangeboden ter ondertekening (via een digitale handtekening in de KBC-omgeving).

KBC is integraal en uitsluitend verantwoordelijk voor het verloop van het klantentraject van de deelnemer m.b.t. de Financiering en de Financieringsovereenkomst.

Polestar kan niet verantwoordelijk gehouden worden indien de deelnemer geen recht heeft op de Financiering of zijn recht op Financiering verliest.

6. Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van de Actie, verwerkt Polestar de persoonsgegevens van de deelnemer. Dit omvat onder meer de doorgifte van de persoonsgegevens van de deelnemer aan KBC conform artikel 5. Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Polestar, raadpleeg de geldende privacyverklaring die je hier kan consulteren.

KBC en de deelnemer sluiten een afzonderlijke Financieringsovereenkomst af. De algemene privacyverklaring van KBC kunnen hier worden geconsulteerd.

7. Verantwoordelijkheid Polestar

Polestar draagt geen verantwoordelijkheid jegens de deelnemer met betrekking tot de kredietwaardigheid van de deelnemer, de afsluiting van de Financieringsovereenkomst met KBC en de klantenondersteuning voor en na afsluiting van de Financieringsovereenkomst met KBC.

Polestar is enkel verantwoordelijk voor het aanbieden van het Voordeel in overeenstemming met dit Actiereglement.

8. Beëindiging verkoopcontract

Indien de aankoop van de nieuwe Polestar 3-wagen conform het verkoopcontract wordt beëindigd, vervalt het Voordeel voor de deelnemer automatisch.

De deelnemer is in dit geval verplicht Polestar te vergoeden ten belope van de bedragen die Polestar is verschuldigd aan KBC ingevolge het sluiten van de Financieringsovereenkomst door de deelnemer met KBC en het toekennen van het Voordeel in dat kader door Polestar aan de deelnemer. Polestar behoudt zich in dit geval het recht voor om dit bedrag in mindering te brengen op de prijs die desgevallend aan de deelnemer dient te worden terugbetaald in het kader van de beëindiging van het verkoopcontract van de nieuwe Polestar 3-wagen.

Polestar behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met de algemene voorwaarden bij het verkoopcontract, de reservatiekost van 100 EUR zoals vermeld in de actievoorwaarden (zie, artikel 4) te behouden. De algemene voorwaarden bij het verkoopcontract van Polestar kunnen hier worden geconsulteerd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Actie en het Actiereglement worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de Actie en het Actiereglement behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Polestar.

10. Vragen en opmerkingen

Deelnemers kunnen met vragen en opmerkingen tot één (1) maand na afloop van de Actie terecht bij Polestar op de website door gebruik te maken van het contactformulier.