Privacyverklaring – Breathe-app

15.12.2023

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u de Polestar Breathe-app (de "Breathe-app") gebruikt.

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Breathe-app
Doel 
De diensten van de Breathe-app leveren. 
Categorieën persoonsgegevens
Installatie-ID, automodel en modeljaar, in welk land u woont, informatie die aangeeft of de auto stilstaat of rijdt, downloads, resets en verwijderingen van de Breathe-app, updates van de Breathe-app, updates van het besturingssysteem, gegevens over de meldingen die u ontvangt, gebruikte ademhalingstechnieken, betrokkenheid en frequentie, schermweergaven, wanneer welke oefening is gestart en voltooid of wanneer deze is afgebroken.
Rechtsgrond
We verwerken deze gegevens om ons contract met u uit te voeren als onderdeel van uw gebruik van onze dienst (GDPR, artikel 6.1 (b)).
BEWARING
Totdat de gegevens zijn geanonimiseerd of totdat u uw toestemming intrekt.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Doel Inzicht krijgen in hoe de Breathe-app wordt gebruikt en de gebruikerservaring verbeteren. De verwerking omvat geen automatische besluitvorming, zoals profilering.

Categorieën persoonsgegevens

Installatie-ID, gebruikte ademhalingstechnieken, betrokkenheid en frequentie, schermweergaven, wanneer welke oefening is gestart en voltooid of wanneer deze is afgebroken.

RechtsgrondUw toestemming (GDPR, artikel 6.1 (a)). U kunt het delen van uw gegevens voor app-analyse weigeren en toch gebruik blijven maken van de functies van de app.
BEWARINGTotdat de gegevens zijn geanonimiseerd of totdat u uw toestemming intrekt
Verwerkingsverantwoordelijke(n)Polestar Performance AB

3. Hoe en met wie wij uw persoonsgegevens delen?

Onze verwerkers die de levering van de Breathe-app ondersteunen, die contractueel beperkt zijn in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het leveren van diensten voor ons in overeenstemming met elke gegevensverwerkingsovereenkomst die van kracht is:

  • Google Ireland Limited en haar subverwerkers, datacenter Europe-west1 (België); gegevensoverdracht ook naar Google LLC, VS, volgens de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, die hier beschikbaar zijn. Wij gebruiken Google Firebase-diensten voor app-analyse om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen en om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de Breathe-app te verbeteren. U kunt het delen van uw gegevens voor app-analyse weigeren en toch gebruik blijven maken van de functies van de app.

4. Overdracht van uw persoonsgegevens

We streven ernaar om uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In sommige situaties worden uw persoonsgegevens echter doorgegeven buiten de EU/EER, bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens delen met een zakenpartner of onderaannemer die buiten de EU/EER actief is. 

We geven persoonsgegevens door aan de volgende landen buiten de EU/EER: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Ook bij doorgifte van uw gegevens buiten de EU/EER zorgen we er altijd voor dat hetzelfde hoge beschermingsniveau wordt toegepast op uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de Commissie besloten dat het een passend beschermingsniveau biedt (artikel 45 van de GDPR), maar voor doorgifte naar de Verenigde Staten hebben we EU-modelclausules afgesloten met alle relevante derde partijen (artikel 46 van de GDPR). Daarnaast nemen we waar nodig aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling (TLS) en pseudonimisering.

5. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons, toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, vragen om correctie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens en tot slot kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Zweden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming (IMY). Een lijst van Europese toezichthoudende autoriteiten is hier beschikbaar.

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

6. Contactgegevens

Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556653-3096, met postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg. 

7. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte privacyverklaring op de website te plaatsen. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in onze privacyverklaring, sturen we u een kennisgeving per e-mail. We raden u aan contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.