Polestar Driving Experience

Allmänna villkor 

1. Föremålet för dessa allmänna villkor

Föremålet för dessa allmänna villkor är regleringen av rättigheter och skyldigheter i samband med deltagande i Polestar Driving Experience och därtill hörande tjänster ("eventet").

2. Organisatör, avtalspart och säljare

Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Sverige ("Polestar") är avtalspart till eventets köpare ("deltagare"). Polestar har gett en agentur ("agenturen") i uppdrag att organisera eventet. Eventet erbjuds och säljs via Polestar Additional Shop, additionals.polestar.com, som drivs av bolaget Prominate AB, Prominate Inc., eller ett av dess dotterbolag (nedan även "Prominate").

3. Ingående av avtal

3.1 Deltagaren kan välja önskat datum för eventet och boka eventet online i Polestar Additionals Shop. Genom att betala den bokade tiden i Polestar Additionals Shop godtar deltagaren dessa allmänna villkor och blir bokningen bindande. Deltagaren får därefter en bokningsbekräftelse från Prominate via e-post. E-postmeddelandet utgör accept av avtalet ("avtalet"). Polestar skickar emellertid en separat inbjudan till deltagaren via e-post, i vilken deltagaren ombeds lämna ytterligare upplysningar, t.ex. om sitt körkort. Om deltagaren underlåter att lämna (fullständig) information till Polestar inom den föreskrivna tidsfristen, eller om denna information gör att Polestar inser att deltagaren inte har rätt att delta i eventet (se punkt 6), får Polestar frånträda avtalet. Varje förskottsbetalning av priset (enligt definitionen nedan) återbetalas till deltagaren inom ungefär 14 dagar (se punkt 9.5). En förutsättning för att kunna ingå avtalet i enlighet med fjärde meningen i denna punkt 3.1 är därför att den information som Polestar har begärt är fullständig och korrekt och att det inte finns någon anledning att utestänga deltagaren från möjligheten att ingå avtalet. De allmänna villkoren kan laddas ned under inköpsprocessen och skickas även till deltagaren i skriftlig form (via e-post) tillsammans med e-postinbjudan. Avtalet kan endast ingås på engelska.

3.2 Polestar har inte gett tredje parter (t.ex. agenturen, hotell eller transportbolag) tillåtelse att träffa överenskommelser, tillhandahålla information eller lämna försäkringar som ändrar innehållet i avtalet eller går utöver de avtalade tjänster (se nedan) som Polestar erbjuder.

4. Betalningsvillkor

Eftersom köpet görs via Polestar Additionals Shop gäller betalningsvillkoren i Prominates allmänna villkor (punkt 3.2) för köpet av eventet respektive betalningen av deltagaravgiften ("priset"). Du hittar respektive allmänna villkor här: https://additionals.polestar.com/terms-conditions/.

5. Tjänster

5.1 De avtalade tjänster som ingår i eventet anges i beskrivningen i Polestar Additionals Shop ("avtalade tjänster"). On inte annat anges ingår inte resor till eller från eventet i de avtalade tjänsterna.

5.2 Polestar får, på eget initiativ, ändra de avtalade tjänsterna när som helst innan avtalet ingås. Efter det att avtalet ingåtts får Polestar göra ändringar eller avvika från de avtalade tjänsterna om dessa ändringar i) blir nödvändiga, ii) inte beror på åtgärder som Polestar vidtagit och iii) är av ringa betydelse och inte påverkar det bokade eventets övergripande karaktär. Inga garantianspråk påverkas, särskilt om ändringarna av de avtalade tjänsterna är föremål för fel. Polestar ska informera deltagaren om varje ändring eller avvikelse från de avtalade tjänsterna.

5.3 Vid betydande ändringar av en viktig del av en avtalad tjänst eller avvikelse från särskilda krav från deltagaren som har blivit en del av avtalets innehåll har deltagaren, inom en rimlig tidsfrist som fastställs av Polestar när ändringen meddelas, rätt att antingen i) godta ändringen eller utan extra kostnad frånträda reseavtalet iii) eller begära att få delta i en annan resa om Polestar erbjuder en sådan resa. Deltagaren kan välja att svara eller inte svara på Polestars meddelande. Om deltagaren svarar kan deltagaren antingen godta ändringen, begära att få delta i en annan resa eller kostnadsfritt frånträda avtalet. Om deltagaren inte svarar Polestar inom den föreskrivna tidsfristen ska den meddelade ändringen av de avtalade tjänsterna anses ha godtagits.

5.4 Om väderförhållandena, beslut som meddelats av relevanta säkerhetsmyndigheter eller andra materiella villkor eller omständigheter som inte gick att förutse när avtalet ingicks gör det nödvändigt förbehåller sig Polestar rätten att anpassa programmet till de aktuella omständigheterna (t.ex. genom att ändra bilmodeller, däck eller vilka banavsnitt som används) för att garantera deltagarnas säkerhet. Sådana ändringar får inte påverka den avtalade deltagaravgiften, förutsatt att de inte utgör en väsentlig ändring av det bokade eventet.

6. Deltagarens rättigheter och skyldigheter

6.1 För att få delta i eventet måste en deltagare vara minst 21 år gammal, ha ett giltigt körkort för personbilar i det land där eventet äger rum (detta inkluderar EU-körkort) och inte ha fått körförbud av myndigheterna. Deltagaren ska kontakta de relevanta myndigheterna för att ta reda på om körkortet är giltigt i det aktuella landet. Körkortet måste uppvisas på platsen för körupplevelseprogrammet.

6.2 Under körupplevelseprogrammet är det absolut förbjudet att använda droger och alkohol (0,0 promille) eller andra substanser eller läkemedel som kan påverka deltagarens förmåga att framföra ett fordon. Vid brott mot denna regel har Polestar rätt att, efter eget gottfinnande, stänga av deltagaren från vidare deltagande. I så fall återbetalas inte priset.

6.3 Under körupplevelseprogrammet måste deltagaren uppträda disciplinerat och alltid följa instruktörens instruktioner. Polestarbilar kommer att tillhandahållas. Deltagaren har inte rätt till en viss bil.

6.4 Deltagaren är skyldig att införskaffa och ha med sig alla resehandlingar som myndigheterna kräver, ha tagit de vaccinationer som behövs och följa tull- och valutaväxlingsbestämmelserna. Innan avfärden till eventet måste deltagaren i detalj sätta sig in i aktuella Covid-19-åtgärder/-krav. Alla nackdelar som uppkommer till följd av bristande efterlevnad av dessa bestämmelser ska bäras av deltagaren.

6.5 Engelska är det officiella språket under eventet och instruktionerna under körupplevelseprogrammet kommer endast att ges på engelska.

7. Försäkring och självrisk

7.1 Priset inkluderar en allmän ansvarsförsäkring som täcker personskador under körupplevelseprogrammet samt en helförsäkring för Polestarbilarna. På begäran informerar Polestar deltagaren om försäkringsvillkoren.

7.2 I händelse av skador på de bilar som Polestar tillhandahåller och som deltagaren är ansvarig för, är deltagaren skyldig att ersätta skadorna med ett belopp på upp till 1 250,00 euro.

7.3 Om försäkringsgivaren har befriats från ansvar på grund av grov oaktsamhet från deltagarens sida, eller om deltagaren har orsakat en skada som inte täcks av helförsäkringen, blir deltagaren ansvarig för alla skador som denne har orsakat.

7.4 Deltagaren rekommenderas att komplettera reseförsäkringen med avbeställningsskydd, sjukförsäkring, olycksfalls- och ansvarsförsäkring och en försäkring som täcker hemresa i händelse av olycka eller sjukdom.

8. Deltagarens avbokningsrätt, avbokningsavgifter  

8.1 Deltagaren får säga upp avtalet när som helst innan eventet startar. Avtalet betraktas som uppsagt det datum uppsägningen mottas. Deltagare som vill säga upp avtalet måste meddela detta skriftligen.

8.2 Om deltagaren avbokar eller uteblir från eventet har Polestar rätt att ta ut följande avgifter: a) upp till 90 dagar innan eventet startar: 20 % av priset, b) från den 89:e till den 30:e dagen innan eventet startar: 50 % av priset, c) från den 29:e till den 14:e dagen innan eventet startar: 80 % av priset, d) från den 13:e dagen innan eventet startar: 90 % av priset.

8.3 Deltagaren har rätt att lägga fram bevis för att inga eller betydligt lägre kostnader har uppkommit i samband med avbokningen eller den uteblivna närvaron än de avgifter som Polestar tar ut.

8.4 Fram till starten av eventet kan deltagaren begära att hans eller hennes rättigheter och skyldigheter enligt avtalet ska överföras till en tredje part. Polestar får motsätta sig att deltagaren ersätts med en tredje part om den tredje parten inte uppfyller de obligatoriska kraven för eventet eller om tredje partens deltagande är förbjudet enligt lag eller officiella förordningar eller direktiv. Ersättaren för deltagaren och deltagaren är solidariskt betalningsansvariga för priset och de extrakostnader som uppkommer i samband med ersättarens inträde.

8.5 Deltagarens lagstadgade avbokningsrätt gäller inte eftersom de avtalade tjänster som Polestar ska tillhandahålla enligt distansförsäljningsavtalet utöver körupplevelseprogrammet innehåller en övernattning och därför betraktas som en paketresa. I distansavtalet med Polestar anges dessutom ett specifikt datum i samband med registreringen.

9. Polestars rätt att säga upp avtalet och Force Majeure

9.1 Polestar får säga upp avtalet upp till 14 dagar innan eventet startar om det minsta antal deltagare som specificeras i de avtalade tjänsterna inte har uppnåtts.

9.2 Polestar får säga upp avtalet innan eventet startar om Polestar är förhindrat att fullgöra avtalet på grund oundvikliga och extraordinära omständigheter. I så fall måste Polestar omedelbart efter att ha informerats om skälen till uppsägningen meddela att avtalet är uppsagt.

9.3 Polestar förbehåller sig även rätten att säga upp avtalet på grund av väderförhållanden (t.ex. vid brist på is vid vinterträning).

9.4 I samtliga ovannämnda fall ska Polestar återbetala det pris som deltagaren har betalat i förskott inom ungefär 14 dagar från uppsägningen av avtalet. Privata resekostnader återbetalas inte.

9.5 Det belopp som deltagaren har betalat i förskott ska återbetalas av Prominate, exklusive eventuell avbokningsavgift. Dessutom gäller punkt 3.3.4 i Prominates villkor.

9.6 Polestar får säga upp avtalet utan att i förväg meddela detta om deltagaren trots en varning från Polestar eller agenturen allvarligt stör genomförandet av bokade avtalade tjänster eller beter sig på ett sådant avtalsvidrigt sätt att det är motiverat att omedelbart säga upp avtalet. I så fall har Polestar fortfarande rätt till det avtalade priset.

9.7 Om genomförandet av eventet på ett väsentligt sätt försvåras, äventyras eller hindras till följd av force majeure som inte gick att förutse när avtalet ingicks, får både Polestar och deltagaren säga upp avtalet. Om avtalet sägs upp är deltagaren skyldig att betala den del av priset som rör redan utnyttjade tjänster. Detta gäller inte om uppsägningen av avtalet har gjort de tjänster som redan tillhandahållits ointressanta för deltagaren. Extrakostnaderna för returresan ska i lika delar bäras av parterna. Polestar är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder till följd av uppsägningen av avtalet. De extrakostnader som uppkommit till följd av dessa åtgärder ska bäras av Polestar. Övriga extrakostnader ska bäras av deltagaren.

10. Garanti mot fel

Om eventet inte är fritt från fel kan deltagaren begära att dessa ska åtgärdas, alternativ begära gottgörelse. Gällande lagstiftning, särskilt beträffande Polestars rättigheter och hävdandet av dessa, ska tillämpas. Hävdandet av garantirättigheter ska av bevisskäl göras skriftligen.

11. Ansvar

11.1 Deltagaren deltar på egen risk i det event som Polestar säljer.

11.2 Vid brister har deltagaren rätt att begära skadestånd, oavsett eventuell prisreducering eller avbokning, såvida inte bristen orsakades av deltagaren eller en tredje part som inte är tjänsteleverantör eller på annat sätt involverad i tillhandahållandet av de tjänster som ingår i resan, och som Polestar inte kunde förhindra, eller av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

11.3 Polestars avtalsenliga ansvar för andra skador än personskador begränsas till tre gånger eventets pris. Denna begränsning gäller inte om deltagarens skada orsakades oavsiktligt eller av grov oaktsamhet från Polestars eller en av dess ställföreträdares sida eller om Polestar är ansvarigt för deltagarens skada enbart på grund av en tjänsteleverantörs fel. Om internationella konventioner eller lagstiftning som baseras på dessa ska tillämpas på en resetjänst som ska tillhandahållas av en tjänsteleverantör, enligt vilka ett skadeståndsanspråk endast uppkommer eller kan uppkomma under vissa villkor eller begränsningar, eller under vissa villkor är uteslutet, kan Polestar även åberopa detta mot deltagaren.

11.4 För utomobligatoriska skadeståndsanspråk är Polestar så långt det är tillåtet enligt gällande lagstiftning endast skadeståndsansvarig gentemot deltagaren till ett belopp på upp till tre gånger priset. Undantag görs för skadeståndsanspråk till följd av personskada eller sjukdom liksom skadeståndsansvar för annan skada som uppkommit till följd av att Polestar avsiktligt eller på ett grovt oaktsamt sätt överträtt en skyldighet.

11.5 I händelse av avtalsbrott är Polestar endast skadeståndsansvarigt för förutsebara skador som är typiska för avtalet om skadorna har orsakats av oaktsamhet. Ytterligare skadeståndsanspråk omfattas inte.

11.6 Polestars rättsliga ombuds, ställföreträdares och anställdas personliga skadeståndsansvar för skador som de orsakat genom oaktsamhet omfattas inte.

11.7 I den mån skadeståndsanspråk gentemot tjänsteleverantören endast kan åberopas under vissa villkor eller begränsningar eller är undantagna på grund av internationella konventioner eller lagstiftning baserad på sådana konventioner som är tillämpliga på de tjänster som ska tillhandahållas av tjänsteleverantören, kan ett skadeståndsanspråk inte åberopas gentemot Polestar eller endast åberopas under dessa villkor.

12. Dataintegritet

För försäljning via Prominate AB gäller följande: Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas elektroniskt och används vid behov för att fullgöra avtalet. Polestar och Prominate AB fungerar som gemensamt personuppgiftsansvariga. Alla dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med svensk och lokal integritetslagstiftning. För försäljning via Prominate Inc. gäller följande: Enligt amerikansk integritetslagstiftning är Polestar Performance AB tjänsteleverantör till Prominate. Ytterligare information om hanteringen av dina uppgifter går att hitta i Polestars integritetspolicy: polestar.com/legal/privacy/privacy-policy/.

13. Jurisdiktionsort och tillämplig lag

13.1 Om någon av bestämmelserna i avtalet är ogiltig påverkar detta inte giltigheten av avtalet i dess helhet. Detsamma gäller dessa villkor.

13.2 Avtalsförhållandet mellan deltagaren och Polestar regleras enbart av svensk lag. Detsamma gäller hela rättsförhållandet.

13.3 I den mån deltagaren väcker talan mot Polestar i utlandet och svensk lag inte är tillämplig på Polestars skadeståndsansvar på grundval av föremålet för talan, ska uteslutande svensk lag tillämpas i fråga om rättsföljderna, särskilt vad gäller deltagarens typ av anspråk, anspråkens omfattning och begärda belopp.

13.4 För alla nuvarande och framtida anspråk till följd av eller i samband med avtalet som åberopas av fullt kvalificerade handlare som inte har någon allmän jurisdiktionsort i Sverige, eller av personer som har ändrat sin bostadsort eller flyttat utomlands efter ingåendet av detta avtal eller av personer vars bostadsort eller stadigvarande vistelseort är okänd när talan väcks, samt vid passiva rättstvister, ska Göteborg, Sverige, vara exklusiv jurisdiktionsort. Om Polestar väcker talan mot en deltagare som har hemvist eller stadigvarande vistas i Sverige är deltagarens bostadsort avgörande.

13.5 Ovannämnda villkor beträffande lagval och behörig domstol gäller inte a) om och i den mån något annat gäller till förmån för deltagaren på grundval av obligatoriska bestämmelser i internationella överenskommelser som är tillämpliga på avtalet mellan deltagaren och Polestar, eller b) om och i den mån obligatoriska bestämmelser i den EU-medlemsstat som deltagaren är bosatt i är tillämpliga på detta avtal och är mer fördelaktiga för deltagaren än bestämmelserna i dessa villkor eller tillämpliga svenska bestämmelser.

14. Bestämmelses ogiltighet

On någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor helt eller delvis är ogiltig påverkas inte giltigheten av de allmänna villkoren i dess helhet, och är resterande bestämmelser i de allmänna villkoren fortsatt giltiga.