Testkjøring

Disse vilkårene og betingelsene (disse "Vilkårene") gjelder mellom Polestar Automotive Norway AS, Org. Nr. 922 704 481, kalt (“Polestar”/”Vi”/”Vår”) og enkeltpersonen (“Du” / “Din”) for testkjøring av en Polestar-bil, avhengig av tilgjengelighet, (“Polestar-bilen”) bestilt via portalen for testkjøring (“Testkjøringen”).

Ved å gjennomføre bestilling av testkjøring og klikke i boksen hvor du bekrefter at du godtar disse Vilkårene, bekrefter du at du har lest og at du aksepterer å være bundet av disse Vilkårene.

1. Vilkår

Med mindre annet er angitt i disse Vilkårene, gjelder disse Vilkårene fra datoen for Din bestilling av prøvekjøringen inntil Polestar-bilen er returnert (som definert nedenfor) på avtalt sted.

2. Polestar-bilen

2.1.

Vi tilbyr en Polestar-bil for prøvekjøringen. Vi vil ikke kreve noen betaling av deg for Testkjøringen.

2.2.

Din bestilling gir mulighet for en (1) testkjøring av Polestar-bilen i tidsrommet som er valgt av deg ved bestilling av prøvekjøringen.

2.3.

Merk at den angitte Polestar-bilen for prøvekjøringen er avhengig av tilgjengelighet. Polestar gjør rimelige anstrengelser for å sikre at du skal kunne testkjøre den valgte Polestar-bilen, men begrensninger i bilens tilgjengelighet og uventede hendelser som tap, feil eller defekter i Polestar bilen osv. kan påvirke hvilken som blir den endelige bilen for Testkjøringen.

2.4.

Polestar-bilen vil gjøres tilgjengelig for Deg på det avtalte stedet som del av din bestilling av prøvekjøringen.

2.5.

Vi gir ingen garantier for at Polestar-bilen du skal prøvekjøre, inneholder bestemte funksjoner eller ekstrautstyr.

3. Krav til føreren

3.1.

For å kunne gjennomføre en Testkjøring må Du kunne vise at Du:

3.1.1.

Innehar et fullt gyldig førerkort

3.1.2.

Er 21 år eller eldre og har hatt førerkort i en sammenhengende periode på 2 år.

3.2.

Du vil bli bedt om å vise Ditt nåværende førerkort før prøvekjøringen begynner.

3.3.

For ordens skyld nevner vi at Du ikke kan la noen andre personer kjøre Polestar-bilen under prøvekjøringen.

4. Bruk av Polestar-bilen

4.1.

Polestar-bilen leveres kun for demonstrasjon og vurderingsformål og skal ikke brukes for andre formål.

4.2.

Du er ansvarlig for Polestar-bilen under prøvekjøringen. Polestar-bilen må returneres i samme tilstand som da den ble levert til Deg. Polestar-bilen skal returneres til stedet hvor den ble hentet.

4.3.

Du skal ikke gjøre noe i forhold til eller i sammenheng med Polestar-bilen som kan overtrede gjeldende trafikkregler eller noen andre gjeldende lover.

4.4.

Polestar-bilen skal bare brukes under standard kjøreforhold med mindre annet er uttrykkelig avtalt med Polestar. Du skal ikke kjøre Polestar-bilen utenfor veier, på ubrøytede veier eller på noen steder hvor det er fare for skader på bilen.

4.5.

Kjæledyr, røyking, mat og drikke er ikke tillatt i Polestar-bilen under Testkjøringen.

4.6.

Du har ikke lov til å fjerne noen deler eller tilbehør fra Polestar-bilen og heller ikke gjøre noen andre endringer på Polestar-bilen.

4.7.

Du må sørge for at Polestar-bilen er sikker og holdes låst og sikret når den ikke er i bruk. Ved parkering må du sørge for at Polestar-bilen parkeres på et sikkert sted.

4.8.

Under en prøvekjøring med følge må du følge alle rimelige instruksjoner som gis av spesialisten før eller under Testkjøringen.

5. Tap eller skade

5.1.

Du er ansvarlig overfor Polestar for tap eller skade på Polestar-bilen eller eventuelle personskader eller skader på tredjeparts eiendom som oppstår under Testkjøringen. Eventuelle tap eller skader på Polestar-bilen under prøvekjøringen skal være Din egen risiko.

5.2.

Du skal umiddelbart informere Polestar om eventuelle ulykker, tyverier eller alle andre skader som er påført Polestar-bilen eller noen del av den under prøvekjøringen.

6. Bøter og mulkter

6.1.

Du er ansvarlig for og skal umiddelbart betale eventuelle kostnader, bøter (faste eller andre) eller mulkter i forbindelse med parkering, kjøring eller lignende forseelser som er oppstått i forbindelse med prøvekjøringen av Polestar-bilen.

6.2.

Polestar forbeholder seg retten til etter egen vurdering å betale alle slike utgifter, kostnader, bøter (faste eller andre) eller mulkter i forbindelse med parkering, veiavgifter, gebyrer, kjøring eller lignende forseelser som oppstår i forbindelse med prøvekjøringen og deretter kreve refusjon for kostnadene fra Deg.

6.3.

Vær også klar over at Polestar vil overholde alle forskriftskrav og vil gi informasjon (inkludert Ditt navn og Din adresse) som svar på eventuelle forespørsler fra politi og andre relevante myndigheter, samt fra private parkeringsselskaper, eiere av veier i forbindelse med rushtidsavgifter osv., med sikte på å identifisere brukeren av en Polestar-bil på et bestemt tidspunkt med hensyn til eventuelle påståtte bøter/veiavgifter/gebyrer for kjørehastighet/parkering, mulkter og kjøreforseelser og rushtidsavgifter. Se avsnitt 11 nedenfor for mer informasjon om behandling av dine personopplysninger.

7. Garanti

Du aksepterer at Polestar ikke gir noen garanti av noe slag i forbindelse med Polestar-bilen utenom standard produsentgaranti som gjelder Polestar-bilen. Polestar utelukker alle garantier, tilstander eller andre betingelser som impliseres av forskrifter eller gjeldende lov, så langt det er tillatt i lovverket.

8. Erstatningsansvar

Ikke i noen tilfeller skal Polestar og deres aktuelle datterselskaper være erstatningsansvarlige eller ansvarlige for noe tap eller skade av noe slag som oppstår fra eller i forbindelse med prøvekjøringen og manglende gjennomføring eller forsinkelser ved ytelsen i Våre forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, unntatt det som er påbudt i loven.

9. Erstatning

Du skal erstatte Polestar for eventuelle og alle tap eller annen skade som oppstår ved din prøvekjøring og Dine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til tap eller skade på tredjeparts eiendom og ansvar for en tredjeparts sykdom, skade eller død samt alle kostnader, krav og skader som kan oppstå som en konsekvens av dette. Denne erstatningen gjelder ikke tap, personskader, sykdom eller død som er forårsaket av uaktsomhet fra Polestars side.

Ansvars skadekr 6000
Kasko skadekr 6000
Brann/tyverikr 6000
Karosseri/Hærverkkr 6000
Glass skiftkr 2500
Glass reparasjonkr 500
Veihjelp/redningkr 500

10. Force Majeure

Polestar skal være fritatt for erstatningsansvar som oppstår etter manglende oppfylling av forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, hvis oppfyllingen forhindres som følge av naturkatastrofe, krig, brann, oversvømmelse, eksplosjon, opprør, demonstrasjoner, import- og eksportreguleringer eller handelsblokader, streik, lockout eller andre industrielle aktiviteter eller handelstvister, terrorisme, epidemier eller offentlige lover eller avbrudd i offentlige forsyninger eller noen annen årsak utenfor selskapets rimelige kontroll.

11. Personvernpolicy

Vi er ansvarlig for, og skal anses som såkalt behandlingsansvarlig for persondata som behandles i forbindelse med Din bestilling av en Testkjøring og disse Vilkårene. All behandling vil skje i samsvar med gjeldende lovverk som gjelder behandling av personopplysninger, vår Personvernpolicy samt vår informasjonsmerknad for prøvekjøring, tilgjenglige på https://polestar.com/no/legal/privacy/.

12. Generelt

12.1.

Hver av partene skal overholde gjeldende lover (inkludert, men ikke begrenset til det som gjelder databeskyttelse) og skal sikre at de har adekvate prosedyrer på plass for å hindre bestikkelser. Våre etiske retningslinjer som gjelder for Polestar, er tilgjengelige på polestar.com/legal/ethics

12.2.

Hvis noen av disse klausulene vil bli ansett som ulovlige, ugyldige eller på annen måte ugjennomførbare, skal de oppheves og slettes fra disse Vilkårene, og de resterende klausulene skal fortsatt gjelde og ha full virkning.

12.3.

Polestar forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene til enhver tid uten varsel. Versjonen av Vilkårene som gjelder for din bestilling, vil være det som gjaldt på tidspunktet da Du la inn din ordre.

13. Gjeldende lov og konfliktløsning

13.1.

Oppbygning, gyldighet og ytelse i denne avtalen skal reguleres av norsk lov, og med mindre annet kreves i gjeldende lovverk, avtaler partene ugjenkallelig at norske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon ved alle rettslige skritt som måtte oppstå på grunnlag av eller i forbindelse med disse Vilkårene.

13.2.

Du har også rett til å bringe enhver uenighet inn for den europeiske onlineplattformen for tvisteløsning som du kan få tilgang til ved å klikke på følgende lenke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

14. Kontaktinformasjon

Hvis du har noen spørsmål, ber vi deg ta kontakt med oss via Polestar support.