Polestar Proefrit

De gebruiker van deze algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden") is Polestar Automotive Netherlands B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nr. 76386228, gevestigd en kantoorhoudende aan de Stationsweg 2, 4153 RD BEESD ("Polestar"/"we/wij"/"ons/onze"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien een natuurlijk persoon ("u" / "uw") een reservering maakt voor een proefrit met een Polestar-voertuig en ook op het gebruik van de Polestar-voertuig tijdens deze proefrit (de "Proefrit"). Een reservering voor een Proefrit met een Polestar-voertuig, afhankelijk van de beschikbaarheid, kunt u maken via het Test Drive Portal.

Door de reservering van een Proefrit met een Polestar-voertuig te voltooien, en het desbetreffende vakje aan te kruisen, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

1. Toepasselijkheid

1.1.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat u een reservering maakt voor een proefrit met een Polestar-voertuig en ook op het gebruik van de Polestar-voertuig tijdens deze Proefrit.

2. Het Polestar-voertuig

2.1.

Wij stellen een Polestar-voertuig voor de Proefrit ter beschikking op de locatie die u hebt aangegeven of op een door Polestar bepaalde locatie. Aan de Proefrit zijn voor u geen kosten verbonden. Indien Polestar reden heeft om aan te nemen dat u zich niet in overeenstemming met de Voorwaarden van de Proefrit zal gedragen of gedraagt, heeft Polestar het recht om de reservering van een Proefrit te weigeren dan wel ongedaan te maken. Polestar is bevoegd om het gebruik van een Polestar-voertuig tijdens de Proefrit te verbieden of beëindigen, indien Polestar dat nodig acht (bijvoorbeeld indien de veiligheid tijdens de Proefrit in het geding lijkt te zijn of u zich niet houdt aan de instructies van Polestar). Verdere beperkingen op het gebruik van het Polestar-voertuigen tijdens uw Proefrit zijn opgenomen in artikel 4 van deze Voorwaarden.

2.2.

Uw reservering geeft u recht op één (1) Proefrit met het Polestar-voertuig tijdens de duur die u koos bij het reserveren van de Proefrit. U krijgt het Polestar-Voertuig in bruikleen voor de genoemde periode. Het voertuig blijft eigendom van Polestar.

2.3.

Houd er rekening mee dat de voor de Proefrit reserveerbare Polestar-voertuigen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid. Polestar zal naar redelijkheid alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat u met het gekozen Polestar-voertuig een Proefrit kunt maken, maar beperkingen in de voertuigbeschikbaarheid en onverwachte gebeurtenissen zoals verlies van of fouten of gebreken aan het Polestar-voertuig, kunnen gevolgen hebben voor uw mogelijkheid om daadwerkelijk een Proefrit te maken.

2.4.

We kunnen niet garanderen dat het Polestar-voertuig waarmee u een Proefrit maakt bepaalde functies of extra's bevat.

2.5.

Polestar beschikt over trackingsystemen die het gebruik van het Polestar-voertuig registreren. Hieronder valt de registratie van locatie, kilometerstand en rijgedrag. In geval van (een redelijk vermoeden van) misbruik van het Polestar-voertuig of het niet inleveren van het Polestar-voertuig zal Polestar kunnen terugvallen op dit trackingsysteem om een objectief beeld van het gebruik te verkrijgen of de locatie van het Polestar-voertuig te traceren.

3. Vereisten aan de bestuurder

3.1.

Om een Proefrit te kunnen reserveren en maken, moet u uw persoonsgegevens vermelden op het inschrijfformulier en moet u kunnen aantonen dat u:

3.1.1.

in het bezit bent van een geldig wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het besturen van een personenauto (B) op de openbare weg in Nederland.

3.1.2.

een minimumleeftijd van tweeëntwintig (22) jaar hebt bereikt en uw rijbewijs sinds 2 jaar ononderbroken in uw bezit hebt tenzij wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met een afwijking van het voorgaande.

3.1.3.

Uw rijbewijs niet is ingevorderd of geschorst in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan de Proefrit met een Polestar-voertuig.

3.2.

U bent verplicht om de betreffende gegevens volledig en waarheidsgetrouw te melden. Voordat u met uw Proefrit start, wordt u gevraagd om uw rijbewijs te tonen om u te identificeren via een digitaal identificatieproces. Deze informatie wordt geregistreerd in overeenstemming met GDPR-wetgeving en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

3.3.

Het Polestar-voertuig mag tijdens uw Proefrit door niemand anders dan uzelf bestuurd worden.

4. Gebruik van het Polestar-voertuig

4.1.

Het Polestar-voertuig wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor demonstratie- en evaluatiedoeleinden, u mag het Polestar-voertuig tijdens een Proefrit enkel gebruiken voor het testen van het Polestar-voertuig en niet verdergaand gebruiken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. U bent verplicht om het Polestar-voertuig met zorg enkel voor dit doel te gebruiken en u daarbij in het bijzonder te houden aan de gebruikershandleiding, de rijvoorschriften en de voorgeschreven maximale snelheden en verkeersregels ter plekke. U moet ervoor zorgen dat het Polestar-voertuig uitsluitend in een verkeersveilige toestand wordt gebruikt.

4.2.

U bent verantwoordelijk voor het Polestar-voertuig tijdens de Proefrit. U moet het Polestar voertuig retourneren in de toestand waarin het zich bevond toen u het ontving op uiterlijk de datum en tijdstip waarop de Proefrit eindigt. Wanneer het Polestar-voertuig te laat is ingeleverd, kan Polestar kosten in rekening brengen U moet het Polestar-voertuig inleveren op de locatie waar u het hebt afgehaald voor uw Proefrit tenzij wij daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt met u. U dient bij alle bij aanvang van de Proefrit overhandigde kentekendocumenten bij het einde van de Proefrit terug te geven aan Polestar.

4.3.

Het is u onder andere, maar niet beperkt tot, verboden om:

a. het Polestar-voertuig te besturen wanneer u niet in bezit bent van een geldig rijbewijs om dat Polestar-voertuig te besturen, dan wel als u als de feitelijke bestuurder niet bevoegd bent een motorrijtuig te besturen op grond van een wet of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, dan wel anderzijds in uw rijbevoegdheid wordt belemmerd;

b. het Polestar-voertuig te besturen te besturen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Er geldt een strikt alcoholverbod en dus een maximumpromillage van 0,0 ‰;

c. het Polestar-voertuig te gebruiken voor enige vorm van racen of daarmee zeer hoge snelheden te rijden, al dan niet op de openbare weg of op racebanen, circuits en dergelijke, dan wel het oefenen daarvoor of het deelnemen aan snelheidswedstrijden;

d. het Polestar-voertuig te gebruiken voor koeriersdiensten of anderszins commercieel vervoer of te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen (zoals het doen van boodschappen);het Polestar-voertuig te gebruiken in strijd is met de geldende verkeersregels of ongeacht welke andere wet- of regelgeving;

e. het Polestar-voertuig te gebruiken in strijd met instructies van (medewerkers van) Polestar.

4.4.

Het Polestar-voertuig mag uitsluitend worden gebruikt om het Polestar-voertuig te testen. Dit dient te geschieden onder normale rijomstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Polestar. U mag met het Polestar-voertuig niet offroad rijden, noch over onverharde wegen noch op plaatsen waar er kans op schade aan het Polestar-voertuig aanwezig is.

4.5.

Huisdieren, roken, eten of drinken zijn niet toegestaan in het Polestar-voertuig tijdens de Proefrit.

4.6.

U mag geen onderdelen of accessoires van het Polestar-voertuig verwijderen noch eventuele andere wijzigingen aan het Polestar-voertuig aanbrengen.

4.7.

U moet ervoor zorgen dat u het Polestar-voertuig veilig en vergrendeld achterlaat wanneer u het niet gebruikt. Wanneer u het Polestar-voertuig parkeert, moet u dat op een veilige plaats doen en op privéterrein. Het is niet toegestaan om het Polestar-voertuig te parkeren op de openbare weg.

4.8.

Tijdens een begeleide Proefrit moet u alle redelijke instructies van de Polestar-Proefritspecialist opvolgen. U mag het Polestar-voertuig enkel in Nederland gebruiken voor de Proefrit.

5. Eigen Risico

5.1.

Ongevallen, schades, diefstal en/of gebreken die tijdens de Proefrit optreden, moeten door u onmiddellijk worden doorgegeven aan Polestar. U moet ervoor zorgen dat alle ongevallen waarbij een Polestar-voertuig betrokken is worden gemeld aan, en geregistreerd door, de politie. Ongeacht of een ongeval door de u zelf of een derde is veroorzaakt, zal na de melding van het ongeval een schadeformulier beschikbaar worden gesteld. Dit schadeformulier dient u volledig ingevuld binnen drie (3) dagen na de Proefrit aan Polestar te retourneren. Wanneer u het schadeformulier te laat terugstuurt, kan het zijn dat de verzekering van Polestar de schademelding niet meer in behandeling neemt.

5.2.

U bent aansprakelijk jegens Polestar voor alle schade ontstaan tijdens of ten gevolge van het gebruik van de Polestar-voertuig tijdens uw Proefrit, voor zover dit niet is gedekt door onze verzekering, waaronder schade voor verlies van of schade aan het Polestar-voertuig of accessoires of eventueel letsel van of materiële schade aan inzittenden en/of derden dat/die ten gevolge van of tijdens uw Proefrit ontstaat. Eventueel verlies van of schade aan het Polestar-voertuig ten gevolge van of tijdens uw Proefrit is dus voor uw eigen risico en rekening.

5.3.

Er geldt een eigen risico van € 500 per auto. Bij niet-verhaalbare schades veroorzaakt tijdens de overeengekomen uw Proefrit bent u aansprakelijk voor vergoeding van de schadeherstelkosten tot een maximum van € 500. Na inlevering van de auto zal Polestar binnen een tijdsbestek van 5 werkdagen de auto inspecteren en het door u verschuldigde schadeherstelbedrag aan u communiceren.

6. Boetes

6.1.

U bent jegens Polestar aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die u heeft toegebracht of veroorzaakt of is ontstaan gedurende te tijd dat u het Polestar-voertuig onder u heeft vanwege de Proefrit. U bent in het bijzonder aansprakelijk voor alle gevolgen van verkeersovertredingen, administratieve overtredingen, misdrijven en/of ander overtredingen van wettelijke bepalingen die met het Polestar-voertuig zijn begaan, waaronder kosten, (forfaitaire of andere) boetes of geldstraffen voor alle snelheids-, parkeer- of andere (verkeers)overtredingen veroorzaakt of ontstaan gedurende de Proefrit met het Polestar voertuig en u dient deze, voor zover bekend en beschikbaar, onmiddellijk te voldoen aan Polestar.

6.2.

Polestar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken al dergelijke lasten, kosten, (forfaitaire of andere) boetes of geldstraffen voor snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersovertredingen in het kader van de Proefrit zelf te betalen en ze vervolgens op u te verhalen.

6.3.

Polestar zal haar wettelijke verplichtingen naleven en uw persoonsgegevens (inclusief uw naam, adres en rijbewijsnummer) verstrekken op verzoek van de politie en andere relevante autoriteiten, evenals particuliere parkeerbedrijven, exploitanten van wegen waar verkeersheffingen gelden, met het doel de gebruiker van een Polestar-voertuig op een bepaald tijdstip te identificeren in verband met eventuele snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersovertredingen, of het niet voldoen van verkeers- of andere heffingen. Zie artikel 10 hieronder voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

7. Garantie

7.1.

Polestar verleent geen enkele vorm van garantie met betrekking tot (de beschikbaarheid van) het Polestar voertuig voor een Proefrit.

8.  Aansprakelijkheid

8.1.

Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, zijn Polestar en de aan haar gelieerde ondernemingen, in geen geval aansprakelijk jegens u, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het bestuur en de leidinggevenden van Polestar. Polestar is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of eventuele schade, ongeacht welke aard, aan enige zaak die u in of op de Polestar-voertuig bewaard of vervoerd of abusievelijk achterliet of die anderszins ontstaat ten gevolge van of in verband met de Proefrit.

8.2.

Voor zover Polestar aansprakelijk mocht zijn jegens u, dan is die aansprakelijkheid, voor zover toegestaan binnen dwingend (consumenten)recht, beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar in een voorkomend geval onder de verzekering uitkeert aan Polestar.

9. Vrijwaring

9.1.

U dient Polestar schadeloos te stellen voor eventuele en alle verliezen of andere schade die voortvloeit uit of samenhangt met uw Proefrit en uw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot verlies van of schade aan eigendommen van derden en alle schulden voor ziekte, letsel of de dood van een derde evenals eventuele kosten, claims of schadevergoedingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien. Deze schadeloosstelling geldt niet voor verlies, letsel, ziekte of dood veroorzaakt door de nalatigheid van Polestar. U vrijwaart Polestar voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van het Polestar-voertuig tijdens uw Proefrit, zoals onder meer ten gevolge van boete, overtredingen en/of inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de Polestar-voertuig alsmede voor aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Polestar-voertuig door u (met inbegrip van gerechtelijke kosten en kosten van juridische en deskundige bijstand). Bij een ongeval door eigen schuld strekt uw aansprakelijkheid zich ook uit tot de bijkomstige schade, zoals deskundigenkosten en wegsleepkosten.

10. Overmacht

10.1.

Polestar wordt vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van een verplichting krachtens deze Voorwaarden als de niet-naleving wordt veroorzaakt door overmacht, waaronder een situatie van oorlog, brand, overstroming, explosie, opstand, ongeregeldheden, import- of exportregelingen of embargo's, stakingen, lock-outs of andere industriële activiteiten of handelsgeschillen, terroristische aanslagen, epidemieën of regeringsbesluiten, onderbrekingen in de nutsvoorzieningen of ongeacht welke andere oorzaak buiten de redelijke macht van de partij.

11. Privacyverklaring

11.1.

Om uw aanvraag voor een Proefrit te behandelen en aan uw verzoek(en) te voldoen en de Proefrit uit te voeren, verwerkt Polestar de ingevulde persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Polestar en jouw rechten daarbij, lees je in onze privacyverklaring.

11.2.

Persoonsgegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, met ons Privacyverklaring alsmede met onze Kennisgeving inzake Proefritten.

12. Algemeen

12.1.

Elk van de partijen dient de geldende wetgeving na te leven en zich te houden aan de Polestar gedragscode.

12.2.

Als een van de bepalingen uit deze Voorwaarden ongeldig of op een andere manier niet afdwingbaar zou worden bevonden, zal deze worden verwijderd uit deze Voorwaarden en zullen de resterende bepalingen worden gehandhaafd en volledig van kracht blijven. De bepaling zal dan vervangen worden door een bepaling die, voor zoveel mogelijk, het oorspronkelijke doel benaderd.

12.3.

Polestar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De versie van de Voorwaarden die van toepassing is op uw reservering van de Proefrit en de Proefrit zelf is de versie die gold op het ogenblik waarop u uw reservering maakte.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1.

De interpretatie, geldigheid en uitvoering van de (verplichtingen uit deze) Voorwaarden en de reservering en het gebruik maken van de Proefrit wordt beheerst door Nederlands recht en, tenzij anders vereist krachtens dwingend (consumenten)recht, is de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is ten aanzien van eventuele geschillen die uit deze Voorwaarden en/of de reservering van de Proefrit en/of de Proefrit kunnen voortvloeien of in verband hiermee kunnen ontstaan.

13.2.

Ook hebt u het recht om een geschil aanhangig te maken via het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. Dit is toegankelijk door te klikken op de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

14. Contactgegevens

14.1.

Bij eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen met Polestar Support.