Privacyverklaring – Breathe-app

15.12.2023

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruikmaakt van de Polestar Breathe-app (de "Breathe-app").

2. Wanneer verwerken we uw persoonsgegevens?

Breathe-app
Doeleinde 
Voor het leveren van de diensten van de Breathe-app. 
Categorieën van persoonsgegevens
installatie-ID, automodel en modeljaar, het land waarin u woont, aanduiding of de auto stilstaat of rijdt, downloads, resets en de-installaties van de Breathe-app, updates van de Breathe-app, updates van het besturingssysteem, gegevens betreffende de meldingen die u ontvangt, gebruikte ademhalingstechnieken, inschakeling en frequentie, schermweergaven, wanneer welke oefening is gestart en afgerond of wanneer die is afgebroken.
Rechtsgrond
Deze verwerking van gegevens gebruiken wij om ons contract met u te kunnen naleven, als onderdeel van uw gebruik van onze dienst (AVG, artikel 6.1.b).
BEWARING
Totdat ze zijn geanonimiseerd of totdat u uw toestemming intrekt.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Doeleinde Voor het krijgen van inzicht in hoe de Breathe-app wordt gebruikt en om de gebruikerservaring te verbeteren. Eventuele automatische besluitvorming, zoals profilering, wordt niet verwerkt.

Categorieën van persoonsgegevens

installatie-ID, gebruikte ademhalingstechnieken en inschakelfrequentie, schermweergaven, wanneer welke oefening is gestart en afgerond of wanneer die is afgebroken.

RechtsgrondUw toestemming (AVG, artikel 6.1.a). U kunt het delen van uw gegevens voor app-analyse afwijzen en toch gebruik maken van de app-functies.
BEWARINGTotdat ze zijn geanonimiseerd of totdat u uw toestemming intrekt
Verwerkingsverantwoordelijke(n)Polestar Performance AB

3. Hoe wij uw persoonsgegevens verstrekken en aan wie?

Onze verwerkers die levering van de Breathe-app ondersteunen; deze zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het voor ons leveren van diensten in overeenstemming met alle geldende overeenkomsten inzake gegevensverwerking:

  • Google Ireland Limited en sub-verwerkers hiervan, datacenter Europe-west1 (België); gegevensoverdracht ook naar Google LLC, VS, onder de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie, hier beschikbaar. Wij gebruiken Google Firebase-diensten voor app-analyses voor meer inzicht in het gebruikersgedrag en om het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de Breathe-app te verbeteren. U kunt het delen van uw gegevens voor app-analyse afwijzen en toch gebruik maken van de app-functies.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens

We streven ernaar uw persoonsgegevens in de EU/EER te verwerken. In sommige gevallen zullen uw persoonsgegevens echter worden overgedragen naar buiten de EU/EER, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens delen met een zakenpartner of subcontractor die werkzaam is buiten de EU/EER. 

Wij dragen persoonsgegevens over naar de volgende landen buiten de EU/EER: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Wij zorgen er altijd voor dat hetzelfde hoge beveiligingsniveau conform AVG op uw persoonsgegevens van toepassing is, ook indien gegevens worden overgedragen naar buiten de EU/EER. Voor wat betreft het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie bepaald dat daar een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd (artikel 45 van de AVG), maar voor wat betreft overdrachten naar de Verenigde Staten, zijn wij EU-modelclausules aangegaan met alle relevante externe partijen (artikel 46 van de AVG). Bovendien nemen wij extra technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen wanneer dat nodig is, zoals versleuteling (TLS) en pseudonimisering.

5. Uw rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u specifieke wettelijke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, de gegevens die we over u hebben inzien, vragen om correctie of het beperken van de verwerking van uw gegevens, vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere entiteit, vragen of we uw gegevens wissen, en u kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Zweden hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Zweedse privacytoezichthouder (IMY). Een lijst van Europese toezichthoudende autoriteiten vindt u hier.

Gebruik dit webformulier om gebruik te maken van uw rechten. Als u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming, via de contactgegevens weergegeven op polestar.com/privacy-policy.

6. Contactgegevens

Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096, postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg. 

7. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. We informeren u over eventuele wijzigingen door de aangepaste privacyverklaring op de website te plaatsen. In het geval we aanzienlijke wijzigingen in onze privacyverklaring doorvoeren, sturen we u hierover per e-mail bericht. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen hebt over de privacyverklaring of over hoe we uw persoonsgegevens verwerken.