Services

1. INLEIDING

1.1.

Een "Service" is een service geleverd door Polestar, zoals omschreven in onderstaande Paragraaf 2.1, ("Polestar Service") en/of door externe bedrijven ("Derden" resp. "Services van derden"), die/dat kan worden besteld met behulp van een Polestar ID, zoals beschreven in onderstaande paragraaf 3. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, aangesloten diensten, apps en andere software.

2. EISEN VOOR GEBRUIK

2.1.

Door in een digitaal acceptatieproces een vakje aan te vinken, erken je dat je deze Voorwaarden voor services ("Voorwaarden") hebt gelezen, en aanvaard je dat er een bindende overeenkomst is aangegaan tussen jou en Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en aangesloten partijen, Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Gotenburg, Zweden (hierna te noemen "Polestar" of "we/wij", "ons" of "onze") voor het gebruik van de Services die van tijd tot tijd door ons worden geleverd of beschikbaar gesteld.

2.2.

U mag de Services uitsluitend gebruiken indien u: (a) meerderjarig bent volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, (b) bevoegd bent een overeenkomst aan te gaan en (c) niet op basis van toepasselijk recht van gebruik van de Services bent uitgesloten.

2.3.

Services die op enigerlei wijze zijn gekoppeld aan een specifieke wagen van Polestar mogen uitsluitend worden gebruikt door de Primaire bestuurder (zoals hieronder in deze Paragraaf 2.3 omschreven) van genoemde wagen of indien je van de Primaire bestuurder duidelijke en ondubbelzinnige toestemming tot gebruik van de Services hebt. Voorts moet je de Primaire bestuurder zijn of diens duidelijke en ondubbelzinnige toestemming hebben om een Service aan een specifieke wagen van Polestar of aan een andere Service te koppelen. De primaire bestuurder van een wagen van Polestar is de persoon die het recht heeft hierover te beschikken, deze op permanente basis als vervoersmiddel gebruikt en/of bij een nationale autoriteit (indien van toepassing) geregistreerd staat als de houder van de wagen (de "Primaire bestuurder"). De Primaire bestuurder hoeft niet noodzakelijkerwijs de eigenaar van genoemde wagen te zijn. Bijvoorbeeld: bij het leasen van een wagen van Polestar is de leasingnemer de Primaire bestuurder van genoemde wagen terwijl de leasemaatschappij de eigenaar maar niet de Primaire bestuurder is. Wij mogen te allen tijde onderzoeken of je de Primaire bestuurder bent of van de Primaire bestuurder duidelijke en ondubbelzinnige toestemming hebt, zoals boven beschreven.

2.4.

Alle koppelingen gemaakt tussen een wagen van Polestar en een Service of tussen verschillende Services kunnen op elk moment worden gedeactiveerd zoals beschreven in de Documentatie (zoals omschreven in onderstaande Paragraaf 5). Je bent verplicht dergelijke koppelingen te deactiveren als je niet langer de Primaire bestuurder van de wagen bent of als je de vereiste toestemming, zoals omschreven in bovenstaande Paragraaf 2.3, niet meer hebt.

2.5.

De Services kunnen variëren afhankelijk van model en modeljaar van de Polestar, van het land waarin je woont, waar de Polestar is geregistreerd, waar deze werd verkocht en waar hij wordt gebruikt. Als de wagen van Polestar niet is uitgerust met de noodzakelijke technische voorzieningen of je niet voldoet aan de eisen vastgelegd in deze Voorwaarden en in de Specifieke voorwaarden (zoals omschreven in onderstaande Paragraaf 4) voor de desbetreffende Service, zijn wij niet verplicht je de Service(s) te leveren.

2.6.

De Services kunnen ook variëren afhankelijk van jouw eigen toegang tot een bepaald apparaat/bepaalde apparaten (bijv. mobiele apparaten of computers met specifieke software en besturingssystemen). Als jouw appara(a)t(en) niet is/zijn uitgerust met de noodzakelijke technische voorzieningen of niet voldoet/voldoen aan de eisen vastgelegd in deze Voorwaarden en in eventuele Specifieke voorwaarden (zoals omschreven in onderstaande Paragraaf 4) voor de desbetreffende Service, zijn wij niet verplicht je de Service(s) te leveren.

2.7.

Voor gebruik van de Services kan toegang tot internet of een andere telecommunicatiedienst vereist zijn. Deze Voorwaarden gelden niet voor de telecommunicatiediensten die voor gebruik van de Services noodzakelijk kunnen zijn, en waarop doorgaans een afzonderlijke overeenkomst met de leverancier van jouw telecommunicatiediensten van toepassing is. De leverancier van jouw telecommunicatiediensten kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van zijn telecommunicatiediensten.

2.8.

Het kan zijn dat je voor het gebruik van bepaalde Services toegangskosten moet betalen, zoals nader beschreven in eventuele toepasselijke Specifieke voorwaarden of in de Documentatie. Voor het gebruik van bepaalde Services kan ook een serviceabonnement vereist zijn.

2.9.

Bepaalde bij de Services geleverde voorzieningen mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer je de Polestar in zicht hebt of er anderszins zeker van bent dat het gebruik veilig is en geen schade of letsel aan zaken of personen kan veroorzaken, zoals nader beschreven in eventuele toepasselijke Specifieke voorwaarden of in de Documentatie. Wij garanderen op geen enkele wijze dat alle voorzieningen van een Service op alle plaatsen, in alle situaties en onder alle omstandigheden geschikt zijn, gebruikt kunnen worden en veilig zijn.

3. Polestar ID

3.1.

Voor gebruik van de Services is aanmelding vereist van een Polestar ID. De Polestar ID is een uniek, persoonlijk en niet-overdraagbaar account waaronder wij je toegang verschaffen tot de Services binnen het Polestar ecosysteem. Dit omvat zowel Polestar Services als Services van derden. De Polestar ID en de daarmee samenhangende functionaliteiten vormen een Polestar Service en zijn als zodanig onderworpen aan deze Voorwaarden. Het gebruik van de Polestar ID is kosteloos.

3.2.

Voor toegang tot bepaalde services moet je mogelijk jouw Polestar ID koppelen aan één of meer wagens van Polestar. Zoals hierboven in Paragraaf 2.3 uiteengezet, kan voor een dergelijke koppeling toestemming vereist zijn.

3.3.

Meer informatie over de werking van de Polestar ID en de wijze van gebruik vind je in de Documentatie.

3.4.

Door aanmelding van een Polestar ID bevestig je dat de door je aan ons verstrekte gegevens correct zijn en blijven en dat de Polestar ID is aangemaakt voor gebruik conform deze Voorwaarden. Voorts bevestig je dat wij, indien noodzakelijk, in verband met de Polestar ID-services contact met je kunnen opnemen via het e-mailadres dat je bij de aanmelding van jouw Polestar ID hebt verstrekt. Wij zullen dit e-mailadres niet gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij wij hiervoor om jouw nadrukkelijke toestemming hebben gevraagd.

4. Specifieke voorwaarden voor Polestar Services en services van derden

4.1.

Sommige Services kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden en/of afzonderlijke serviceomschrijvingen, hetzij van ons, hetzij van een Derde partij ("Specifieke voorwaarden"). Specifieke voorwaarden van Polestar moeten altijd verwijzen naar deze Voorwaarden.

4.2.

In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en eventuele Specifieke voorwaarden van Polestar, prevaleren deze laatste. Als een Service onderworpen is aan Specifieke voorwaarden, wordt niets in deze Voorwaarden verondersteld je het recht te geven een dergelijke Service te gebruiken. Voordat je een dergelijk recht wordt gegeven, moeten ook de Specifieke voorwaarden worden aanvaard.

4.3.

Voor wat betreft Services van derden bestaat onze primaire rol uit het voor je beschikbaar stellen van dergelijke Services. Je erkent dat de Service van derden onderworpen kan zijn aan Specifieke voorwaarden die tussen jou en de Derde partij moeten worden overeengekomen. Als voorwaarde voor gebruik van de Service van derden moet je mogelijk een vergoeding betalen en/of de Specifieke voorwaarden van de Derde partij aanvaarden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid of functionaliteit van dergelijke Services van derden noch voor de verwerking van persoonsgegevens binnen dergelijke Services van derden. Je erkent tevens dat verwerking van jouw persoonsgegevens door de Derde partij onderworpen kan zijn aan de Specifieke voorwaarden van die Derde partij.

5. DOCUMENTATIE

5.1.

Meer informatie, waaronder voorwaarden en voorschriften, over specifieke Services kan op verschillende locaties binnen het Polestar ecosysteem worden gevonden, bijvoorbeeld in de handleiding op polestar.com/polestar-support of op polestar.com, in mobiele apps van Polestar, in jouw Polestar en/of bij jouw plaatselijke Polestar support (de "Documentatie"). Houd er rekening mee dat de Documentatie wettelijke voorwaarden kan bevatten evenals beperkingen over de wijze waarop je het recht hebt een bepaalde Service te gebruiken. Dergelijke voorwaarden en beperkingen vormen onderdeel van de overeenkomst tussen je en Polestar.

5.2.

In geval van strijdigheid tussen de Documentatie en deze Voorwaarden of eventuele Specifieke voorwaarden prevaleren deze laatste. Niets in deze Documentatie wordt verondersteld je het recht te geven een specifieke Service te gebruiken.

6. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN, SPECIFIEKE VOORWAARDEN OF SERVICES

6.1.

Wij kunnen deze Voorwaarden of Specifieke voorwaarden van Polestar van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden aan je via e-mail of een andere wijze van kennisgeving kenbaar gemaakt bij de eerstvolgende maal dat Je inlogt op een Polestar Service, en worden openbaar gemaakt op polestar.com/nl-be/legal/terms-conditions. Mogelijk wordt van je verlangd dat je dergelijke gewijzigde Voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden van Polestar aanvaardt alvorens door te kunnen gaan met het gebruik van de Polestar Service.

6.2.

Wij streven ernaar je nuttige en actuele Services aan te bieden en kunnen in de loop der tijd Services en functionaliteiten of voorzieningen toevoegen of verwijderen. Je stemt ermee in dat wij het verlenen van of toegang verschaffen tot bepaalde Services op elk moment geheel of gedeeltelijk kunnen stopzetten, en tevens algemene wijzigingen kunnen doorvoeren aan de Services of aan de bijbehorende toegang. Indien de door jou gebruikte Service wordt stopgezet of wezenlijk wordt gewijzigd, wordt dit via e-mail of een andere wijze van kennisgeving aan je kenbaar gemaakt bij de eerstvolgende maal dat je inlogt op genoemde Service, en wordt dit openbaar gemaakt op polestar.com/nl-be/legal/terms-conditions.

6.3.

Indien je niet instemt met bepaalde wijzigingen in deze Voorwaarden, Specifieke voorwaarden van Polestar en/of de Services op zich, heb je te allen tijde het recht om het gebruik van de Services stop te zetten en deze Voorwaarden en Specifieke voorwaarden van Polestar te beëindigen, zoals uiteengezet in onderstaande Paragraaf 17.

7. Verandering van eigendom/primaire bestuurder van een wagen van Polestar

7.1.

In geval van verandering van eigendom en/of van de Primaire bestuurder (indien niet de eigenaar) van een wagen van Polestar, dien je alle Services gerelateerd aan genoemde Polestar ogenblikkelijk te deactiveren via "terug naar fabrieksinstellingen". Afhankelijk van het model en het modeljaar van de Polestar kan vereist zijn dat je dit terugzetten bij een plaatselijke Polestar support laat uitvoeren. Voorts dien je de koppeling tussen jouw Polestar ID en de overgedragen Polestar evenals alle hiermee samenhangende Services en gegevens ogenblikkelijk te deactiveren. Meer informatie over het deactiveren van de Services vind je in de Documentatie. Je kunt een en ander ook vragen aan jouw plaatselijke Polestar support.

7.2.

Indien wij kennis nemen van een eventuele verandering van eigendom en/of van de Primaire bestuurder (indien niet de eigenaar) van een wagen van Polestar met een of meer eraan gekoppelde Polestar ID's, kunnen wij dergelijke koppelingen onverwijld blokkeren of deactiveren, tenzij je kunt aantonen dat je de Primaire bestuurder bent of zijn of haar duidelijke en ondubbelzinnige toestemming hebt om door te gaan met het gebruik van jouw Polestar ID in samenhang met de Polestar. Met uitzondering van hetgeen onder toepasselijk recht vereist kan zijn, heeft de eigenaar of Primaire bestuurder van een wagen van Polestar geen recht op toegang tot informatie over voorgaande eigenaren, Primaire bestuurders of eerder aan de wagen gekoppelde Polestar ID's.

8. GEBRUIKSBEPERKINGEN

8.1.

U mag de Services niet gebruiken op een wijze die strijdig is met de bepalingen van deze Voorwaarden, van eventuele Specifieke voorwaarden en/of van de Documentatie.

8.2.

Voorts mag je geen gebruik maken van de Services op een wijze die strijdig is met de toepasselijke wet- of regelgeving, zoals wetten inzake intellectueel eigendomsrecht of verkeersregels. Gebruik dat de veiligheid van Services in gevaar brengt en gebruik dat schade kan veroorzaken aan of een belemmering kan vormen voor de technische infrastructuur van ons of van Derden, of aan/voor het gebruik van de Polestar Services door andere klanten, is eveneens verboden. Voorts mag je de Services niet beschadigen, uitschakelen of op andere wijze aantasten, noch in samenhang met de Services virussen, "wormen", malware, spyware, "Trojaanse paarden" of andere schadelijke codes of programma's introduceren die de werking van de Services schade kunnen toebrengen.

8.3.

Indien je anderen de Services laat gebruiken, erken je en stemt je ermee in dat dergelijk gebruik volledig onder jouw verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit houdt in dat eventuele schending door een dergelijke gebruiker van deze Voorwaarden, eventuele toepasselijke Specifieke voorwaarden en/of de Documentatie zal worden beschouwd als door jou gepleegde inbreuk.

8.4.

Het onder een valse identiteit of op basis van anderszins onjuiste informatie gebruiken en/of aanmaken van een account zoals die voor de Services is vereist, is verboden en kan tevens een misdrijf of overtreding zijn.

8.5.

Bepaalde Services kunnen een wachtwoord vereisen. Je dient dan een wachtwoord te kiezen dat voor anderen moeilijk te achterhalen is. Wij kunnen eisen stellen aan hetgeen voor een wachtwoord als voldoende veilig wordt beschouwd. Je bent als enige verantwoordelijk voor geheimhouding van jouw wachtwoord en mag dit niet aan Derden kenbaar maken. Indien je vermoedt dat een Derde partij zich ongeoorloofd toegang heeft verschaft tot jouw wachtwoord, dien je het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. Indien je vermoedt dat een Derde partij zich via jouw Polestar ID ongeoorloofd toegang heeft verschaft tot Polestar Services, dien je onmiddellijk contact op te nemen met onze klantenservice.

9. GEBRUIKERSLICENTIE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1.

Alle intellectuele eigendomsrechten binnen en met betrekking tot de inhoud van Polestar Services (met inbegrip van maar niet beperkt tot software) zijn het exclusieve eigendom van ons, van bij ons aangesloten partijen en/of van licentiegevers. Tenzij deze Voorwaarden en/of eventuele Specifieke voorwaarden dit anderszins toestaan, word je geen enkel recht verleend in of met betrekking tot dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

9.2.

Wij verstrekken je een licentie voor persoonlijk gebruik van de content en de software die gekoppeld zijn aan de Polestar Services. Deze licentie, waarin mogelijk intellectuele eigendomsrechten zijn opgenomen, is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. De licentie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden en conform de gebruiksbeperkingen zoals aangegeven in deze voorwaarden dan wel in de toepasselijke Specifieke voorwaarden.

9.3.

Tenzij bij wet toegestaan, mag je de met de Services en bijbehorende inhoud samenhangende software niet decompileren of reverse-engineeren noch trachten de broncode ervan te achterhalen noch de software wijzigen of afgeleide werken ervan maken. Elke inbreuk op deze beperking of andere niet-naleving van een of meerdere voorwaarden van deze licentie kan resulteren in stopzetting van de verlening van de diensten en daarmee tot beëindiging van deze Voorwaarden of Specifieke voorwaarden conform onderstaande Paragraaf 17.

9.4.

Tenzij anders aangegeven, zijn merken, bedrijfslogo's, domeinnamen en emblemen onderworpen aan onze merkrechten of aan die van onze licentiegevers en, indien van toepassing, aan de merkrechten van Derden.

9.5.

Deze licentie verloopt wanneer deze Voorwaarden of Specifieke voorwaarden door jou of door ons conform onderstaande Paragraaf 17 worden beëindigd.

10. GEBRUIKERSCONTENT

Polestar eist geen eigendomsrechten op met betrekking tot eventuele content die je via de Services beschikbaar stelt, en niets in deze Voorwaarden beperkt eventuele rechten die je hebt om dergelijke content te gebruiken. Niettemin verleen je door het via de Services beschikbaar stellen van content ons en elke bij ons aangesloten partij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde, royalty-vrije licentie om dergelijke content te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en te distribueren in samenhang met het exploiteren en leveren van de Services aan jou en andere klanten. Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle content die je via de Services levert en dient ervoor te zorgen dat je alle rechten bezit die vereist zijn om de licentierechten zoals omschreven in deze Paragraaf 10 te verlenen.

11. LINKS NAAR WEBSITES OF BRONNEN VAN DERDEN

De Services kunnen links bevatten naar websites of bronnen van derden. Wij verschaffen deze links uitsluitend voor het gemak en zijn niet verantwoordelijk voor de content, producten of services op of beschikbaar via die websites, bronnen of links die op dergelijke sites staan weergegeven. Het opnemen van een link impliceert niet dat wij de site goedkeuren. Gebruik van een dergelijke gelinkte website gebeurt op jouw eigen risico. Je erkent zelf als enige verantwoordelijk te zijn voor en aanvaardt alle risico's voortvloeiend uit jouw gebruik van websites of bronnen van derden.

12. AFWIJZING VAN GARANTIE

12.1.

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, en voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, zullen wij noch een bij ons aangesloten partij jegens jou of een Derde partij enige aansprakelijkheid dragen voortvloeiend uit of in samenhang met levering van de services dan wel inzake geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met hetgeen je al of niet doet, of uit/met de levering van de services.

12.2.

De Services en content worden "as is" geleverd zonder enige vorm van garantie. Zonder beperking van het voorgaande wijzen wij en bij ons aangesloten partijen nadrukkelijk elke garantie inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, het ongestoord gebruik of niet-schending af, evenals eventuele garanties ontstaan in verband met verkoop dan wel gebruik voor handelsdoeleinden. Noch geven wij of een bij ons aangesloten partij enige garantie dat de Services of content aan jouw eisen zullen/zal voldoen of op een ononderbroken, veilige of foutloze basis beschikbaar zullen/zal zijn. Wij noch een bij ons aangesloten partij verleent enige garantie betreffende de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, oprechtheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Services of content.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

13.1.

Wij noch bij ons aangesloten partijen zijn aansprakelijk voor incidentele, speciale, exemplarische, wettelijke of punitieve schade of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, verlies van gegevens of goodwill, onderbreking van de Service, schade aan computers of uitval van systemen dan wel voor de kosten van vervangende Services voortvloeiend uit of samenhangend met deze voorwaarden of het gebruik van de Services of content, of de onmogelijkheid hiervan, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) dan wel productaansprakelijkheid of enige andere wettelijke basis en ongeacht of wij of bij ons aangesloten partijen of enige andere partij al dan niet waren geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of nalatig waren en ook als een hierin vervatte beperkte maatregel zijn wezenlijke doel blijkt te hebben gemist. Sommige jurisdicties staan uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van bepaalde schade niet toe. Mogelijk is bovenstaande beperking daardoor niet volledig op jou van toepassing.

13.2.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade dat groter is dan het bedrag dat je ons in de 12 maanden voorafgaande aan het voorval waarop een claim is gebaseerd voor gebruik van de Services hebt betaald.

13.3.

Bovenstaande is eveneens van toepassing voor een eventuele door u, vertrouwend op de Services, genomen beslissing of ondernomen actie. Voorts wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor het beschermen van jouw apparaten en systemen tegen virussen, "wormen", malware, spyware, "Trojaanse paarden" of andere schadelijke codes of programma's.

14. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR APPS VAN APP STORES

14.1.

Indien je toegang hebt gehad tot of een download hebt uitgevoerd van een Polestar Service via een app ("Polestar App") van een app store of distributieplatform (zoals de Apple Store, Google Play of de Amazon Appstore) (elke/een "App-leverancier"), erken je en stem je in met het volgende.

14.2.

U verklaart deze Polestar app uitsluitend te zullen gebruiken zoals toegestaan in gebruiksvoorwaarden zoals verstrekt door de App-leverancier. Bovendien zijn deze Voorwaarden overeengekomen tussen jou en ons, en niet met de App-leverancier. Ook tussen ons en de App-leverancier zijn wij alleen aansprakelijk voor de Polestar app. De App-leverancier is daarom niet aansprakelijk voor de levering van onderhouds- of ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Polestar app.

14.3.

Als de Polestar app niet voldoet aan een van toepassing zijnde garantiebepaling kan je de App-leverancier hiervan in kennis stellen en de aankoopprijs voor de Polestar app terugontvangen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving rusten op de App-leverancier geen andere garantieverplichtingen met betrekking tot de Polestar app.

15. ALGEMENE GEGEVENSVERWERKING

15.1.

De privacy van jou en alle andere klanten is voor ons uiterst belangrijk. Gebruik door jou van de Services is onderworpen aan het Privacybeleid van Polestar. Het Privacybeleid van Polestar beschrijft onder andere, in algemene zin, hoe Polestar de persoonsgegevens van zijn klanten verwerkt, wanneer dergelijke gegevens aan Derden kunnen worden verstrekt en welke veiligheidsmaatregelen er met betrekking tot de gegevens zijn getroffen.

15.2.

Specifieke informatie over de verwerking van gegevens met betrekking tot andere Services dan de Polestar ID, omschreven in onderstaande Paragraaf 16, is te vinden op polestar.com/legal. Mogelijk wordt met betrekking tot dergelijke andere Services een andere entiteit dan Polestar als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd. In een dergelijk geval kan in het Privacybeleid van Polestar of in de specifieke informatie waarnaar hierboven wordt verwezen, gevonden worden welke entiteit de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke is.

15.3.

Er is ook een specifieke beschrijving van het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waarvoor mogelijk jouw specifieke toestemming vereist is, opgenomen in het Privacybeleid van Polestar, waar tevens informatie te vinden is over de vereiste toestemmingen.

16. Gegevensverwerking in samenhang met de Polestar ID

16.1.

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die in samenhang met de Polestar ID worden verzameld en verwerkt, is Polestar, 405 31 Gotenburg ("Verwerkingsverantwoordelijke").

16.2.

De gegevens verwerkt in samenhang met de Polestar ID bestaan uit jouw naam, e-mail, versleuteld wachtwoord, jouw aanvaarding van deze Voorwaarden en eventuele andere gegevens die je door gebruik van de Polestar ID mogelijkerwijs deelt of die op andere wijze door het gebruik van de Polestar ID worden verzameld.

16.3.

Doeleinde van de verwerking is het beheer van jouw Polestar ID-account. Gegevens worden verwerkt in verband met de Polestar ID om aan je de Services te kunnen verlenen zoals overeengekomen in deze Voorwaarden en eventuele Specifieke Voorwaarden. Daarom kunnen wij je de Services pas leveren als we jouw gegevens hebben verwerkt.

16.4.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal jouw gegevens nooit langer verwerken dan noodzakelijk is voor het desbetreffende doel. jouw gegevens blijven echter bewaard zolang je de Polestar ID gebruikt. Als jij jouw Polestar account hebt beëindigd, zullen jouw persoonsgegevens gekoppeld aan jouw Polestar ID worden verwijderd binnen 30 dagen, tenzij Polestar wettelijk verplicht is om jouw gegevens langer te bewaren.

16.5.

In aanvulling op de hierboven in deze paragraaf 16 vastgelegde informatie is verdere informatie over de verwerking door Polestar van jouw persoonsgegevens in samenhang met jouw Polestar ID (inclusief contactinformatie voor Polestar en Polestar's functionaris voor gegevensbescherming, informatie omtrent jouw rechten en de veiligheidsmaatregelen genomen opdat jouw gegevens beschermd blijven) te vinden in het Privacybeleid van Polestar.

17. DUUR EN BEËINDIGING

17.1.

Deze Voorwaarden blijven geldig totdat ze door jou of door ons worden beëindigd, een en ander conform onderstaande bepalingen.

17.2.

U mag het gebruik van de Services op elk moment stopzetten, in welk geval deze Voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Je hebt dan geen verplichtingen meer uit hoofde van deze Voorwaarden of eventuele Specifieke Voorwaarden.

17.3.

Indien je het gebruik van een specifieke Service stopzet, blijven deze Voorwaarden en eventuele Specifieke voorwaarden voor elk van de Services die je nog wel gebruikt van kracht.

17.4.

Wij behouden ons het recht voor om levering van de Services permanent of tijdelijk stop te zetten en deze Voorwaarden en/of eventuele Specifieke voorwaarden daarbij permanent of tijdelijk te beëindigen in geval van (i) daadwerkelijke inbreuk door jou op deze Voorwaarden en/of eventuele Specifieke voorwaarden, of een redelijk vermoeden daarvan, (ii) onze beslissing om verlening van de Services in hun op dat moment gangbare formaat te beëindigen, hetzij wereldwijd, hetzij in een specifiek geografisch gebied, of (iii) een vergelijkbare zakelijke reden die naar ons oordeel een redelijke grond vormt voor stopzetting van verlening van de Services. Indien Polestar voornemens is de levering van een Service te beëindigen, zal je hiervan binnen een redelijke termijn vóór beëindiging van de Service op de hoogte worden gebracht.

17.5.

Met de beëindiging van deze Voorwaarden worden tegelijkertijd alle toepasselijke Specifieke voorwaarden van Polestar beëindigd en mag je de Polestar Services niet langer gebruiken.

17.6.

Indien deze Voorwaarden worden beëindigd, zal een dergelijke beëindiging niet van invloed zijn op bepalingen in de voorwaarden of in eventuele Specifieke voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om na een dergelijke beëindiging te blijven voortbestaan.

18. OVERDRACHT

Geen van de partijen mag zijn rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden of eventuele Specifieke voorwaarden overdragen aan een Derde partij zonder de schriftelijke instemming van de andere partij. Wij mogen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of eventuele Specifieke voorwaarden van Polestar evenwel overdragen aan een ander bedrijf binnen Polestar.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Tenzij dwingend recht anders bepaalt, worden deze Voorwaarden, eventuele Specifieke voorwaarden van Polestar en gebruik van de Polestar Services uitgelegd conform en onderworpen aan de wetten van België, zonder inachtneming van het principe van conflicterende wetgeving. Het exclusieve rechtsgebied voor alle vorderingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden van Polestar, betreft de voor het gebied waarin ons hoofdkantoor is gevestigd bevoegde rechtbanken, tenzij dwingend recht anders bepaalt.