Polestar Driving Experience

Algemene voorwaarden 

1. Onderwerp van deze Algemene voorwaarden

Het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden is de regeling van rechten en plichten in verband met deelname aan de Polestar Driving Experience en bijbehorende diensten ("Evenement").

2. Organisator, Contractuele partner en Verkoper

De Contractuele partner van de koper(s) van het Evenement ("Deelnemer") is Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Zweden ("Polestar"). Polestar heeft een agentschap ("Agentschap") opdracht gegeven het Evenement te organiseren. Het Evenement wordt aangeboden en verkocht via de Polestar Additionals Shop, additionals.polestar.com, beheerd door Prominate AB, Prominate Inc. of een van haar dochterondernemingen (hierna ook "Prominate").

3. Afsluiten van het contract

3.1. De Deelnemer kan de gewenste datum van het Evenement selecteren en online reserveren in de Polestar Additionals Shop. Door de bestelling te betalen in de Polestar Additionals Shop gaat de Deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en dient hij/zij een bindend bod in. Hierna ontvangt de Deelnemer een bestelbevestiging per e-mail van Prominate. Deze e-mail vormt de aanvaarding van het contract ("Contract"). Polestar stuurt de Deelnemer evenwel een aparte [uitnodiging tot deelname] via e-mail, waarin de deelnemer wordt gevraagd Polestar aanvullende informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over zijn/haar rijbewijs. Indien de Deelnemer niet binnen de gevraagde termijn de (volledige) informatie verstrekt aan Polestar of indien Polestar op basis van de informatie vaststelt dat de Deelnemer niet in aanmerking komt voor deelname aan het Evenement (zie artikel 6), dan kan Polestar zich terugtrekken uit het Contract. De eventueel vooruitbetaalde Prijs (zoals hieronder gedefinieerd) wordt binnen ongeveer 14 dagen aan de Deelnemer terugbetaald (zie artikel 9.5). Bijgevolg is het sluiten van het Contract volgens artikel 3.1, zin 4 onderworpen aan de voorwaarde dat de door Polestar gevraagde informatie volledig en correct is en dat er geen gronden voor uitsluiting van de Deelnemer zijn. De Algemene voorwaarden kunnen tijdens het aankoopproces worden gedownload en worden ook in tekstvorm (per e-mail) samen met de uitnodigingsmail naar de Deelnemer gestuurd. Engels is de enige beschikbare taal voor het afsluiten van het Contract.

3.2. Derden (bijvoorbeeld het agentschap, hotels of transportbedrijven) zijn door Polestar niet gemachtigd om afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van het Contract wijzigen of verder gaan dan de Overeengekomen diensten (zie hieronder) die door Polestar worden aangeboden.

4. Betalingsvoorwaarden

Aangezien de aankoop wordt gedaan via de Polestar Additionals Shop, zijn de respectievelijke betalingsvoorwaarden van de Algemene voorwaarden van Prominate (art. 3.2) van toepassing op de aankoop van het Evenement en de betaling van de deelnamekosten ("Prijs"). Deze voorwaarden kunt u hier vinden: https://additionals.polestar.com/terms-conditions/.

5. Diensten

5.1. De contractueel overeengekomen diensten van het Evenement worden uiteengezet in de beschrijving in de Polestar Additionals Shop ("Overeengekomen diensten"). De reis van en naar het Evenement is niet inbegrepen in de Overeengekomen diensten, tenzij anders vermeld.

5.2. Polestar kan, naar eigen goeddunken, de Overeengekomen diensten op elk moment vóór het sluiten van het Contract wijzigen. Na het sluiten van het Contract kan Polestar wijzigingen of afwijkingen van de Overeengekomen diensten aanbrengen indien deze wijzigingen (i) noodzakelijk zijn, (ii) niet te wijten zijn aan handelingen van Polestar en (iii) van geringe betekenis zijn en geen afbreuk doen aan de algehele aard van het geboekte evenement. Eventuele garantieclaims blijven gelden, in het bijzonder indien de wijzigingen aan de Overeengekomen diensten gebreken vertonen. Polestar zal de Deelnemer dienovereenkomstig informeren over wijzigingen of afwijkingen van de Overeengekomen diensten.

5.3. In het geval van belangrijke wijzigingen van wezenlijke aard in een Overeengekomen dienst of een afwijking van speciale vereisten van de Deelnemer die een onderdeel zijn geworden van de inhoud van het Contract, heeft de Deelnemer het recht om binnen een redelijke tijd die door Polestar is vastgesteld bij kennisgeving van de wijziging (i) ofwel de wijziging te accepteren, (ii) ofwel zich terug te trekken uit het reiscontract zonder extra kosten, (iii) ofwel te vragen om deel te nemen aan een vervangende reis indien Polestar een dergelijke reis heeft aangeboden. De Deelnemer heeft de keuze om al dan niet te reageren op de kennisgeving van Polestar. Indien de Deelnemer reageert, kan de Deelnemer de wijziging accepteren, vragen om deel te nemen aan een vervangende reis of zich kosteloos terugtrekken uit het Contract. Indien de Deelnemer niet binnen de gestelde termijn op Polestar reageert, wordt de gemelde wijziging van de Overeengekomen diensten geacht te zijn geaccepteerd.

5.4. Indien nodig als gevolg van weersomstandigheden, richtlijnen van relevante autoriteiten om veiligheids- of andere materiële redenen of omstandigheden die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van het Contract, behoudt Polestar zich het recht voor om het Driving Experience-programma aan te passen aan de omstandigheden (bijvoorbeeld door de gebruikte voertuigmodellen, banden of delen van het circuit te wijzigen) om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op de overeengekomen deelnamekosten, op voorwaarde dat ze geen wezenlijke verandering van het geboekte evenement inhouden.

6. Rechten en plichten van Deelnemers

6.1. Alleen personen die ten minste 21 jaar oud zijn, die in het bezit zijn van een rijbewijs dat geldig is voor personenauto's in het land waar het Evenement plaatsvindt (met inbegrip van EU-rijbewijzen) en die geen rijverbod opgelegd hebben gekregen door de betreffende autoriteiten, mogen deelnemen aan het Evenement. De Deelnemer dient de betreffende autoriteiten te raadplegen om te na te gaan of het rijbewijs van de Deelnemer geldig is in het voorgenoemde land. Het rijbewijs moet op de locatie van het Driving Experience-programma worden getoond.

6.2. Tijdens het Driving Experience-programma geldt een absoluut verbod op drugs en alcohol (0,0 promille) of enige andere stof of medicatie die het vermogen van de Deelnemer om een voertuig te besturen kan aantasten. In geval van overtreding van deze regel heeft Polestar het recht om, naar eigen goeddunken, de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. In dergelijke gevallen wordt de Prijs niet terugbetaald.

6.3. Tijdens het Driving Experience-programma moet de Deelnemer zich gedisciplineerd gedragen en te allen tijde de instructies van de instructeurs opvolgen. Er worden Polestar-voertuigen ter beschikking gesteld. Er is geen recht op een bepaald voertuig.

6.4. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen en bij zich hebben van alle door de autoriteiten vereiste reisdocumenten, alle benodigde vaccinaties en het naleven van douane- en valutavoorschriften. De Deelnemer dient zich in detail te informeren over de huidige Covid-19-maatregelen/vereisten vóór diens afreis naar het Evenement. Eventuele nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze bepalingen zijn voor rekening van de Deelnemer.

6.5. De enige officiële taal die gesproken wordt tijdens het Evenement en in het bijzonder tijdens de instructies van het Driving Experience-programma is het Engels.

7. Verzekering en eigen risico

7.1. In de Prijs is een algemene aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen die persoonlijke verwondingen dekt die worden opgelopen tijdens het Driving Experience-programma, evenals een volledige omniumverzekering voor de Polestar-voertuigen. Polestar zal de verzekeringsvoorwaarden kenbaar maken aan de Deelnemer indien deze hierom verzoekt.

7.2. In geval van schade aan de door Polestar ter beschikking gestelde voertuigen waarvoor de Deelnemer verantwoordelijk is, zal de Deelnemer deze vergoeden ten belope van maximaal EUR 1.250,00.

7.3. Indien de verzekeraar van aansprakelijkheid wordt ontheven wegens opzet of grove nalatigheid van de Deelnemer of indien door de schuld van de Deelnemer schade ontstaat die niet door de omniumverzekering wordt gedekt, is de Deelnemer aansprakelijk voor alle door de Deelnemer veroorzaakte schade.

7.4. Het wordt aanbevolen dat de Deelnemer een aanvullende reisannuleringsverzekering, ziektekosten-, ongevallen- en persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluit, evenals een verzekering die de repatriëringskosten dekt in geval van een ongeluk of ziekte.

8. Recht op opzegging door de deelnemer, annuleringskosten  

8.1. De Deelnemer kan het Contract te allen tijde voor aanvang van het Evenement opzeggen. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Deelnemers dienen hun opzegging schriftelijk kenbaar te maken.

8.2. Indien de Deelnemer het Contract opzegt of niet komt opdagen voor het Evenement, heeft Polestar het recht de volgende annuleringskosten in rekening te brengen: a) tot 90 dagen voor aanvang van het Evenement: 20 % van de Prijs, b) vanaf de 89e dag tot de 30e dag voor aanvang van het Evenement: 50 % van de Prijs, c) vanaf de 29e dag tot de 14e dag voor aanvang van het Evenement: 80 % van de Prijs, d) vanaf de 13e dag voor aanvang van het Evenement: 90 % van de Prijs.

8.3. De Deelnemer heeft het recht het bewijs te leveren dat er geen of aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt als gevolg van de opzegging of het niet opdagen dan de door Polestar opgelegde vergoedingen.

8.4. Tot de aanvang van het Evenement kan de Deelnemer verzoeken dat zijn rechten en plichten uit hoofde van het Contract worden overgedragen aan een derde. Polestar kan bezwaar maken tegen de vervanging van de Deelnemer door de derde indien de derde niet voldoet aan de noodzakelijke vereisten voor het Evenement of indien de deelname van de derde verboden is door wettelijke of officiële voorschriften of richtlijnen. De vervangende deelnemer is samen met de Deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de Prijs en de extra kosten die de deelname van de vervangende deelnemer met zich meebrengt.

8.5. Het wettelijke herroepingsrecht van de Deelnemer is uitgesloten omdat de Overeengekomen diensten die Polestar verschuldigd is in het kader van de overeenkomst voor verkoop op afstand, naast het Driving Experience-programma, een overnachting omvat en daarom als een pakketreis wordt beschouwd. Bovendien voorziet de overeenkomst op afstand met Polestar in een specifieke datum op het moment van inschrijving.

9. Recht op opzegging door Polestar en overmacht

9.1. Polestar mag de Overeenkomst opzeggen tot 14 dagen voor aanvang van het Evenement indien het minimale aantal deelnemers dat wordt vermeld in de Overeengekomen diensten, niet wordt gehaald.

9.2. Polestar kan het contract voor aanvang van het Evenement beëindigen indien Polestar wegens onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden verhinderd is het contract uit te voeren. In dit geval moet Polestar de beëindiging onmiddellijk kenbaar maken nadat het op de hoogte is gebracht van de redenen voor de beëindiging.

9.3. Polestar behoudt zich ook het recht voor om evenementen te annuleren vanwege weersomstandigheden (bijvoorbeeld wintertrainingen vanwege gebrek aan ijs).

9.4. In alle hierboven in dit artikel 9 genoemde gevallen zal Polestar de door de Deelnemer vooruitbetaalde Prijs binnen ongeveer 14 dagen na de opzegging terugbetalen. Kosten voor individuele reizen worden niet vergoed.

9.5. Het door de Deelnemer vooruitbetaalde bedrag wordt door Prominate terugbetaald met aftrek van eventuele annuleringskosten. Daarnaast is artikel 3.3, subparagraaf 4 van de Algemene voorwaarden van Prominate van toepassing.

9.6. Polestar kan het Contract zonder opzegtermijn beëindigen indien de Deelnemer, ondanks een waarschuwing van Polestar of het Agentschap, de uitvoering van geboekte Overeengekomen diensten ernstig verstoort of zich zodanig in strijd met het Contract gedraagt dat onmiddellijke ontbinding van het Contract gerechtvaardigd is. In dit geval behoudt Polestar het recht op de overeengekomen Prijs.

9.7. Indien het Evenement aanzienlijk wordt belemmerd, in gevaar gebracht of verstoord als gevolg van overmacht die ten tijde van het sluiten van het Contract niet te voorzien was, kunnen zowel Polestar als de Deelnemer het Contract opzeggen. In geval van opzegging is de Deelnemer aan Polestar het deel van de Prijs verschuldigd dat is toe te rekenen aan de reeds gebruikte diensten; dit is niet van toepassing indien de reeds geleverde diensten geen belang hebben voor de Deelnemer als gevolg van de opzegging van het Contract. De extra kosten van retourtransport worden gelijkelijk door de partijen gedragen. Polestar is verplicht de nodige maatregelen te nemen als gevolg van de opzegging van het Contract. De uit deze maatregelen voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van Polestar. Andere extra kosten zijn voor rekening van de Deelnemer.

10. Garantie voor gebreken

Als het Evenement niet vrij van gebreken is, kan de Deelnemer een verzoek tot herstel indienen, bijvoorbeeld een schadevergoeding. De wettelijke voorschriften, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de Deelnemer en de uitoefening daarvan, zijn van toepassing. De uitoefening van garantierechten dient schriftelijk te gebeuren voor bewijsdoeleinden.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De Deelnemer neemt op eigen risico deel aan het door Polestar verkochte Evenement.

11.2. Indien er sprake is van een tekortkoming, heeft de Deelnemer het recht om schadevergoeding te eisen, ongeacht eventuele vermindering van de Prijs of annulering, tenzij de tekortkoming werd veroorzaakt door de Deelnemer of een derde die niet de dienstverlener is of anderszins betrokken is bij de levering van de diensten die deel uitmaken van de reis en die Polestar niet kon voorkomen, of door onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden.

11.3. De contractuele aansprakelijkheid van Polestar voor schade anders dan persoonlijk letsel is beperkt tot driemaal de Prijs van het Evenement. Deze beperking is niet van toepassing indien de schade aan de Deelnemer opzettelijk of door grove nalatigheid vanwege Polestar of een van haar agenten is veroorzaakt of indien Polestar aansprakelijk is voor de schade aan de Deelnemer uitsluitend door de schuld van een dienstverlener. Indien op een door een dienstverlener te verlenen reisdienst internationale verdragen of daarop gebaseerde wettelijke bepalingen van toepassing zijn, volgens welke een vordering tot schadevergoeding slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen ontstaat of geldend kan worden gemaakt, dan wel onder bepaalde voorwaarden is uitgesloten, kan Polestar zich jegens de Deelnemer ook daarop beroepen.

11.4. Voor niet-contractuele schadeclaims is Polestar, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, slechts aansprakelijk jegens de Deelnemer voor maximaal driemaal de Prijs. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims die voortvloeien uit lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, evenals aansprakelijkheid voor andere schade die gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door Polestar.

11.5. In geval van schending van de contractuele verplichtingen is Polestar alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade, indien deze door eenvoudige nalatigheid veroorzaakt is. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.

11.6. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en werknemers van Polestar voor schade die door hen is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, is uitgesloten.

11.7. Voor zover een vordering tot schadevergoeding tegen de dienstverlener slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen kan worden ingesteld of onder bepaalde voorwaarden is uitgesloten op grond van internationale verdragen of wettelijke bepalingen die op dergelijke verdragen zijn gebaseerd en die van toepassing zijn op de door een dienstverlener te leveren diensten, kan een vordering tot schadevergoeding tegen Polestar niet of slechts onder deze voorwaarden worden ingesteld.

12. Gegevensbescherming

Voor verkoop via Prominate AB geldt het volgende: persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden elektronisch verwerkt en gebruikt indien dit nodig is voor de uitvoering van het Contract. Polestar en Prominate AB treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Al uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Zweedse en lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor verkoop via Prominate Inc. geldt het volgende: volgens de Amerikaanse privacywetgeving is Polestar Performance AB een dienstverlener voor Prominate. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in het privacybeleid van Polestar: polestar.com/legal/privacy/privacy-policy/.

13. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

13.1. Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de Overeenkomst als geheel. Hetzelfde geldt voor deze algemene voorwaarden.

13.2. Op de contractuele relatie tussen de Deelnemer en Polestar is uitsluitend het Zweedse recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor de gehele juridische relatie.

13.3. Voor zover de Deelnemer een vordering instelt tegen Polestar in het buitenland en de Zweedse wet niet van toepassing is op de aansprakelijkheid van Polestar op grond van de oorzaak van de vordering, is uitsluitend de Zweedse wet van toepassing op de rechtsgevolgen, in het bijzonder met betrekking tot het type, de omvang en het bedrag van de vorderingen van de Deelnemer.

13.4. Voor alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het Contract, ingediend door volledig gekwalificeerde handelaars, door personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Zweden hebben, of door personen die hun woonplaats hebben veranderd of naar het buitenland zijn verhuisd na het afsluiten van dit Contract, of door personen van wie de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld, evenals voor passieve rechtszaken, is de exclusieve jurisdictie Göteborg, Zweden. Voor rechtsvorderingen van Polestar tegen de Deelnemer die zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats in Zweden heeft, is de woonplaats van de Deelnemer doorslaggevend.

13.5. De bovengenoemde voorwaarden inzake rechtskeuze en rechtsgebied zijn niet van toepassing, a) indien en voor zover iets anders van toepassing is ten gunste van de Deelnemer op basis van contractueel dwingende bepalingen van internationale overeenkomsten en die van toepassing zijn op het contract tussen de Deelnemer en Polestar, of b) indien en voor zover dwingende bepalingen in de lidstaat van de Europese Unie waartoe de Deelnemer behoort van toepassing zijn op dit contract en gunstiger zijn voor de Deelnemer dan de bepalingen in deze voorwaarden of de toepasselijke Zweedse bepalingen.

14. Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is, wordt de geldigheid van de Algemene voorwaarden als geheel niet aangetast en blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden van kracht.