Pick-up & Delivery

1. Toepassingsgebied en partijen

1.1

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de dienst (zoals onderstaand gedefinieerd) aangegaan tussen jou (de “Klant”) en Polestar Automotive Belgium BV, een besloten vennootschap onder het Belgisch recht, met ondernemingsnummer BE0737.385.783 en met maatschappellijke zetel te Hunderenveldlaan 10, 1082 Sint-Agatha-Berchem (“Polestar BV” of “Wij/We”) en de uitvoering ervan door een erkende Polestar Service Partner (de “Service Partner”). Door deze dienst te gebruiken, stem je ermee in dat je de Voorwaarden hebt gelezen, akkoord gaat en wettelijk gebonden bent aan deze Voorwaarden.

1.2

De toepassing van de algemene of enige andere (aankoop)voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de (aanvullende) ophaal- en afleverdienst (de “Pick-up & Delivery”), ongeacht of deze dienst onderdeel uitmaakt van een onderhoudspakket (bijvoorbeeld, een Polestar onderhoudscontract) dat de Klant is aangegaan in combinatie met een verkoopcontract voor de aankoop van een nieuw Polestar-voertuig, dan wel of deze dienst afzonderlijk door de Klant wordt aangekocht.

1.4

Polestar BV behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen zoals bepaald door Polestar BV. Je wordt daarom aangemoedigd om altijd vertrouwd te raken met de voorwaarden voorafgaand aan een nieuwe aankoop of gebruik van de dienst, zoals beschikbaar op polestar.com/nl-be/legal/terms-conditions/pick-up-delivery onder de rubriek Pick-up & Delivery. De Voorwaarden die gelden op het ogenblik van het aangaan van een boeking, blijven van kracht op de desbetreffende boeking.

2. Beschrijving en beschikbaarheid

2.1

Pick-up & Delivery is een ophaal- en afleverdienst van Polestar, geleverd binnen het grondgebied van het domicilie- of maatschappelijk adres van de Klant door de Service Partner, waarbij de Service Partner het Polestar-voertuig op het door de Klant gekozen adres ophaalt, naar de werkplaats brengt (de “Werkplaats”), en het na afloop van de werkzaamheden (het “Onderhoud”) weer aflevert bij de Klant op het door hem/haar gekozen adres. Tijdstip en locatie voor ophalen en afleveren wordt met jou afgesproken voorafgaand aan het uitvoeren van de dienst.

2.2

Jouw wagen wordt bestuurd door een van onze Pick-up & Delivery bestuurders, d.w.z. dat jouw voertuig niet vervoerd wordt per vrachtwagen.

2.3

De beschikbaarheid van Pick-up & Delivery is afhankelijk van onder meer de capaciteit en lokale aanwezigheid van onze Service Partners. Neem voor een indicatie van de huidige aanwezigheid in jouw omgeving contact op met Polestar Support op https://www.polestar.com/nl-be/polestar-support/,

3. Het boeken van Pick-up & Delivery

3.1

Pick-up & Delivery kan enkel worden geboekt in combinatie met het inplannen van een bezoek aan de Werkplaats waarvoor Pick-up & Delivery bedoeld is.

4. Verplichtingen van de Klant

4.1

Jouw verplichtingen met betrekking tot de status van jouw voertuig, toegankelijkheid en overhandiging zijn cruciaal om Pick-up & Delivery mogelijk te maken. Als de onderstaande verplichtingen niet worden nagekomen, behoudt Polestar zich het recht voor om de poging tot ophalen en/of afleveren te beëindigen en om je eventuele extra pogingen in rekening te brengen.

Status van jouw Polestar-voertuig

4.2

Je dient er op toe te zien dat de wagen zich in een staat bevindt waarin Pick-up & Delivery kan worden uitgevoerd. Het moet aldus veilig en legaal zijn om met de wagen te rijden en er dient voldoende actieradius te zijn om Pick-up & Delivery uit te voeren.

Toegankelijkheid

4.3

Het Voertuig moet op de afgesproken locatie en tijdstip van ophalen vlot bereikbaar zijn en de afgesproken ophaallocatie dient op het moment van ophalen eenvoudig toegankelijk te zijn. Voorbeelden van toegankelijkheidscomplicaties zijn onder meer, maar niet beperkt tot, garages en poorten.

Overdracht

4.4

Voor ophalen en afleveren waarvoor de sleutel moet worden overhandigd, moet je de Pick-up & Delivery bestuurder ontmoeten binnen de indicatieve tijdvensters zoals gespecificeerd bij het boeken van de Pick-up & Delivery. Om de wachttijd voor beide partijen te minimaliseren, ontvangtje meldingen zoals sms-berichten of via de Polestar-smartphone-applicatie die de positie van de bestuurder aangeeft. Zorg ervoor dat je bent ingelogd en dat meldingen zijn ingeschakeld. Jouw gebruik van de smartphone-applicatie kan ook worden beheerst door de andere voorwaarden, waaronder "Privacy", "Juridisch" en "Cookies". Neem de tijd om deze te lezen, want ze bevatten belangrijke voorwaarden die op je van toepassing zijn.

5. Belastingen, sancties en andere kosten

5.1

U bent verantwoordelijk voor voertuiggerelateerde kosten in verband met het gebruik van het voertuig, inclusief maar niet beperkt tot tolgelden en belastingen, onverminderd artikel 9.2. Onze bestuurder rijdt altijd de beste route, zoals voorgesteld door de gebruikte navigatiedienst of volgens het oordeel van de bestuurder en kennis van de verkeerssituatie in het gebied. Wij dragen evenwel geen verantwoordelijkheid voor de routekeuze en enige gevolgen daarvan.

5.2

U bent verantwoordelijk voor sancties in verband met de staat van het voertuig (bijvoorbeeld bandenslijtage) of uitrusting op het voertuig.

5.3

Sancties in verband met overtredingen van de verkeersregels tijdens ophalen en afleveren zijn de verantwoordelijkheid van de partij die het voertuig bestuurt op het moment van het incident.

6. Privacybeleid

6.1

In het kader van de uitvoering van Pick-up & Delivery worden jouw persoonsgegevens door Polestar BV, en door de met haar verbonden entiteiten en/of de Service Partner, verwerkt.

6.2

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de betrokkene die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens, het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen, om zijn gegevens volledig te laten verwijderen of in een machine-leesbare vorm over te dragen. Elke betrokkene heeft eveneens het recht om, in bepaalde omstandigheden, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens of om een beperking van deze verwerking te verzoeken. Indien de verwerking gesteund is op de toestemming van de betrokkene heeft deze steeds het recht om zijn toestemming in te trekken. De betrokkene kan voormelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met Polestar BV dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

6.3

Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Polestar BV, raadpleeg de geldende privacyverklaringen die je kan raadplegen op https://polestar.com/nl-be/legal/privacy/privacy-policy/.

7. Annulering en herboeken

7.1

Annulering van een geboekte Pick-up & Delivery dient te geschieden via het boekingskanaal dat werd gebruikt bij het boeken van de oorspronkelijke afspraak.

7.2

Door deze Voorwaarden te accepteren, ga je er ook mee akkoord datje niet het recht heeft om een reeds (deel) uitgevoerde Pick-up & Delivery te annuleren.

7.3

Als jouw geboekte Pick-up & Delivery opnieuw moet worden gepland, wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen om een nieuwe afspraak te maken.

8. Verzekering van het voertuig

8.1

De Service Partner die instaat voor Pick-up & Delivery is verantwoordelijk voor de nodige professionele verzekeringen voor het uitvoeren van de Pick-up & Delivery terwijl hij in bezit is van jouw voertuig, d.w.z. na ontvangst van de sleutel en tot het terugbrengen van de sleutel, anders dan deze waarover je zelf beschikt of dient te beschikken.

8.2

Je bent verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke bezittingen uit het voertuig voordat je de dienst gebruikt. Polestar is niet verzekerd, noch is Polestar verantwoordelijk voor enige schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van welke aard dan ook die in het voertuig zijn achtergebleven.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1

Polestar BV en/of de Service Partner draagt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van Pick-up & Delivery of jouw onvermogen om deze te gebruiken waaronder nalatigheid in het verlenen of vertraging van Pick-up & Delivery (behalve zoals mogelijk vereist op grond van dwingend recht). De aansprakelijkheid van Polestar BV en/of de Service Partner is, onverminderd het voorgaande, in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de tussenkomst van de verzekeraar, of bij gebreke daaraan, tot de actuele waarde van het voertuig.

9.2

Polestar BV en/of de Service Partner is niet verantwoordelijk voor kosten die ontstaan tijdens normaal gebruik van het voertuig en die buiten de controle van Polestar vallen, inclusief maar niet beperkt tot normale slijtage en pechverhelping in het geval van een voertuigstoring.

10. Overmacht

10.1

In gevallen van overmacht – met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog of beperkingen van overheidswege – waarover de getroffen partij redelijkerwijs geen controle heeft, hoeft een partij de andere partij niet schadeloos te stellen voor verliezen, schade of kosten van welke aard dan ook wanneer de gebeurtenis redelijkerwijs als onvermijdelijk beschouwd kan worden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1

De Voorwaarden voor Pick-up & Delivery zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Klant de bescherming toe die het dwingende recht van de lidstaat waar de bestelling wordt geplaatst hem biedt.

11.2

Indien je een klacht hebt over de producten en/of diensten die je online bij Polestar BV hebt gekocht en de eigen klachtenprocedure van Polestar BV hebt doorlopen op www.polestar.com/nl-be/polestar-support/ zonder tot een tevreden-stellende oplossing te komen, heb je wettelijk het recht om jouw klacht voor te leggen aan het door de Europese Commissie ingestelde platform voor "Onlinegeschillen-beslechting". Voor toegang tot het platform, volg je de link: www.ec.europa.eu/odr.

11.3

Alle geschillen die uit of met betrekking tot de Voorwaarden voor Pick-up & Delivery zouden ontstaan en waarvoor redelijkerwijs geen minnelijke schikking kon worden getroffen tussen de partijen, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van Brussel (België). Indien de Klant een consument is en gevestigd is in een andere lidstaat, zijn eveneens de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Klant bevoegd.