ACTIEREGLEMENT

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

Dit actiereglement (het “Actiereglement”) is van toepassing op de actie waarbij deelnemers gratis kunnen opteren voor de opties (i) metaalkleur, en/of (ii) 20” wielen met 5 V-spaken, Black Silver, en/of (iii) Pilot lite (het “Voordeel”) bij de aankoop van een nieuwe Polestar 2 | 2023 wagen (de “Actie”).

De Actie wordt georganiseerd door Polestar Automotive Belgium BV, met maatschappelijke zetel te Picardstraat 11, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0737.385.783 (hierna “Polestar”).

Door deel te nemen aan de Actie, aanvaardt de deelnemer het Actiereglement en al haar bepalingen.

Polestar behoudt zich het recht voor de Actie, haar verloop en/of het Actiereglement te wijzigen of de Actie eerder te beëindigen zonder opgave van redenen, dit zonder afbreuk te doen aan rechten van deelnemers ontstaan voorafgaand aan dergelijke wijziging.

ARTIKEL 2 – TOELATINGSVOORWAARDEN

Alle particuliere of professionele klanten die zelf, in eigen naam en voor eigen rekening, een nieuwe (niet eerder geregistreerde) zolang Polestar 2 | 2023 wagen bestellen op de website polestar.com, kunnen deelnemen aan de Actie.

Enkel klanten die een nieuwe zolang Polestar 2 | 2023 wagen bestellen in het kader van operationele lease via een leasemaatschappij (waaronder ook begrepen Polestar Leasing), worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van de Actie en genieten bijgevolg niet van de Actie.

In het geval een deelnemer niet aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op het Voordeel, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

ARTIKEL 3 – VERLOOP VAN DE ACTIE

Om deel te nemen aan de Actie, moeten deelnemers

1.

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden;

2.

vanaf 07/06/2023 en zolang Polestar 2 | 2023 in België niet is uitverkocht via www.polestar.com een bestelling plaatsen voor een nieuwe Polestar 2 | 2023 wagen, die zal worden afgeleverd in België; en

3.

de reservatiekost van 100 EUR betalen.

De Actie zal worden opgenomen in het bestelproces op www.polestar.com. In de zin dat, van zodra aan deze drie voorwaarden is voldaan, het aanvinken door de deelnemer van de opties (i) metaalkleur, en/of (ii) 20” wielen met 5 V-spaken, Black Silver, en/of (iii) Pilot lite niet tot een meerprijs aanleiding zal geven en aldus het Voordeel meteen wordt bevestigd door Polestar aan de deelnemer in het bestelproces.

Het Voordeel is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. Het Voordeel is cumuleerbaar met andere acties en/ of kortingen van Polestar. Indien de deelnemer naderhand zijn bestelling annuleert of ontbindt, vervalt het Voordeel.

ARTIKEL 5 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Actie en het Actiereglement worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de Actie en het Actiereglement behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Polestar.

ARTIKEL 6 - VRAGEN EN OPMERKINGEN

Deelnemers kunnen met vragen en opmerkingen tot één maand na afloop van de Actie terecht bij Polestar door gebruik te maken van het contactformulier: https://www.polestar.com/nl-be/polestar-support/contact-form/.