The Generation WOW 2024 – Cadeau publicitaire

Algemene voorwaarden

Gelieve deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door te lezen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op “De Generation WOW, 2024”-wedstrijd (de “Wedstrijd”). Je bent wettelijk gebonden aan deze Voorwaarden van zodra je inzendt voor de Wedstrijd.  

Als deze Voorwaarden in strijd zijn met andere voorwaarden die verbonden zijn aan ander promotiemateriaal met betrekking tot deze Wedstrijd, dan krijgen deze voorwaarden voorrang.  

Polestar Automotive Belgium (“Polestar”) – Picardstraat 11, 1000 Brussel - is de organisator van de Wedstrijd. Bij vragen over de Wedstrijd of deze Voorwaarden kan je ons contacteren door het contactformulier in te vullen.

Wedstrijdperiode, ontvankelijkheid

1. De Wedstrijd begint rond 8u30 op 10 juni 2024 voor de mensen die de Generation Wow Conferentie in Brugge bijwonen.   

2. De Wedstrijd staat open voor alle inwoners van België die 18 jaar of ouder zijn op het moment van hun deelname aan de Wedstrijd.   

3. Zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd: werknemers, vrijwilligers, contractors, vertegenwoordigers, agenten, functionarissen of directeuren van Polestar, hun moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, marketingbureaus, of voor een van hun directe familieleden of personen die in hetzelfde huishouden leven, al dan niet verwant, of enig ander persoon die professioneel betrokken is bij de Wedstrijd.  

4. Polestar heeft het recht om de geschiktheid van elke deelnemer te verifiëren. Polestar kan de informatie opvragen die het redelijkerwijs nodig acht voor dit doel en kan de prijs inhouden totdat de geschiktheid is geverifieerd. 

5. Deelname aan de Wedstrijd is gratis. Er is geen aankoop vereist.  

6. Internettoegang en een geldig mobiel telefoonnummer en e-mailadres zijn vereist om mee te doen aan de Wedstrijd.  

Deelname

7. Deelname aan de wedstrijd gebeurt als volgt: 

(a)   ofwel:    Scan de QR-code die je kan vinden aan de Polestar-stand op de Generation Wow-conferentie. Beantwoord enkele vragen over de Wedstrijd die zullen verschijnen via de link. Vul de volgende gegevens in op het deelnameformulier: naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer. Geef antwoord op de vraag of je al dan niet overweegt om binnen de zes manden over te stappen naar een elektrische wagen; en (d) beantwoord de 2 vragen op het deelnameformulier vóór het einde van de Wedstrijd op 10 juni, 2024 om 23u59.  

8. Inzendingen die door de Organisator tijdens de Wedstrijdperiode worden ontvangen, worden opgenomen in een loterij om toegangstickets te winnen voor de aangeduide dag op het deelnameformulier.   

9. Inzendingen moeten correct worden ingevuld en ontvangen door Polestar tijdens de Wedstrijdperiode om in aanmerking te komen voor de Wedstrijd. Alle inzendingen die buiten de Wedstrijdperiode worden ingevuld en ingezonden, komen niet in aanmerking voor de Wedstrijd en de bijbehorende Prijs.   

10. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze Wedstrijd moeten worden gericht aan Polestar door het contactformulier in te vullen.

Beperkingen deelname

11. Maximaal één (1) deelname per persoon. 

12. Deelnemers die meerdere keren proberen mee te doen, kunnen worden gediskwalificeerd. Inzendingen gegenereerd door scripts, macro's, mechanische of andere geautomatiseerde middelen zijn verboden en zullen leiden tot diskwalificatie. Meervoudige inzendingen via tussenpersonen, derden, georganiseerde groepen of andere methoden om inzendingen te dupliceren, worden niet geaccepteerd. 

13. Polestar heeft het recht om elke deelnemer te diskwalificeren die naar haar mening de Voorwaarden schendt of niet deelneemt in de geest van de promotie of die verdacht wordt van deelname aan oneerlijke praktijken of onrechtvaardig gedrag. 

14. Inzendingen die niet werden ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden en/of die vertraagd, beschadigd, onvolledig, gewijzigd, onleesbaar of op een andere manier defect zijn, worden gediskwalificeerd en komen niet in aanmerking voor een prijs. 

15. Als je je wilt terugtrekken uit de Wedstrijd, moet je een verzoek indienen via het contactformulier.

Selectie van de Winnaar

16. De winnaar wordt per loting gekozen uit alle geldige inzendingen die tijdens de Wedstrijdperiode werden ontvangen.

Prijs

17. De winnaar krijgt één weekend een Polestar 4 ter beschikking. Datum in samenspraak met Polestar.

Winnaar en Prijs

18. Voor de doeleinden van dit artikel en de rest van de Voorwaarden verwijzen “Winnaar” naar de winnaar die geselecteerd is in verband met deze Wedstrijd en verwijst “Prijs” naar de prijs die zijn geselecteerd in het kader van deze Wedstrijd. 

19. De Winnaar wordt getrokken op 3 juli 2024. 

20. De winnaar wordt in de week van 10 juli 2024 op de hoogte gebracht via het e-mailadres en/of telefoonnummer dat ze bij hun deelname hebben opgegeven. Deelnemers worden aangemoedigd om gedurende deze periode hun mailbox (inclusief spam) en telefoons in de gaten te houden voor het geval ze zouden winnen. Deelnemers die geen Prijs winnen, zullen niet op de hoogte worden gebracht. 

21. De Winnaar moet de kennisgeving binnen 48 uur bevestigen, waarbij ze de Prijs accepteren en bevestigen dat ze deze Voorwaarden naleven. Op verzoek van Polestar kan van de Winnaar worden gevraagd om persoonlijke informatie over henzelf (inclusief postadres) en hun gast te verstrekken, om de Prijs te kunnen uitreiken. 

22. Als een Winnaar niet reageert op de kennisgeving nadat redelijke inspanningen zijn geleverd om contact met hem op te nemen, de Prijs niet aanvaardt of niet in aanmerking komt voor de Prijs en/of niet heeft voldaan aan de Voorwaarden, heeft Polestar het recht om de Prijs in te trekken en toe te kennen aan een vervangende Winnaar die op dezelfde manier als de oorspronkelijke Winnaar werd geselecteerd. 

23. De achternaam en de woonplaats van de Winnaar alsook de gewonnen Prijs zullen (tenzij een Winnaar op wettige gronden bezwaar heeft gemaakt) beschikbaar worden gemaakt door het contactformulier in te vullen op https://www.polestar.com/nl-be/polestar-support/ binnen 60 dagen na de Wedstrijdperiode.   

24. De Prijs omvat niet - en de Winnaar hebben geen recht op - reis-, verblijfs-, eet- of drinkkosten, gereserveerde parkeergelegenheid, persoonlijke of andere uitgaven of kosten in verband met het weekend die niet specifiek zijn opgenomen in de beschrijving van de Prijs zoals uiteengezet in paragraaf hierboven. Al deze kosten zijn geheel voor rekening van de Winnaar. 

25. Er is geen alternatief in contant geld of een andere prijs voor de Prijs, behalve in het geval van omstandigheden buiten de redelijke controle van Polestar, waarbij Polestar het recht heeft (maar niet verplicht is) om een vergelijkbare of alternatieve prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen. 

30. De Prijs kunnen niet worden toegewezen noch overgedragen of terugbetaald. 

Algemeen

26. Elke beslissing van Polestar is definitief en hierover wordt verder niet gecorrespondeerd. 

27. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om correcte, actuele gegevens te verstrekken bij deelname aan de Wedstrijd en bij aanvaarding van een Prijs.  Polestar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een Winnaar die geen juiste informatie verstrekt, wat gevolgen heeft voor de aanvaarding of uitreiking van de Prijs. 

28. Polestar heeft het recht om de Wedstrijd uit te stellen of te annuleren en/of deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen in het geval van omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen en die dit naar haar mening noodzakelijk maken. Door deel te blijven nemen aan de Wedstrijd na een herziening, worden deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde voorwaarden. 

29. Polestar aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor: (i) inzendingen die niet worden ontvangen als gevolg van het invoeren van onjuiste of onnauwkeurige informatie, defecte of mislukte elektronische gegevensoverdracht of om welke andere reden dan ook; (ii) onbevoegde toegang tot of diefstal, vernietiging of wijziging van inzendingen op enig moment tijdens de uitvoering van de Wedstrijd; (iii) technische storingen, defecten, fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of communicatielijnstoringen, ongeacht de oorzaak, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, computers of providers die worden gebruikt in enig aspect van de uitvoering van de Wedstrijd; (iv) ontoegankelijkheid of niet-beschikbaarheid van een netwerk of draadloze service, het internet en/of een website; of(v) letsel of schade aan de computer(s) of mobiele appara(a))t(en) van een persoon die verband kan houden met of het gevolg kan zijn van een poging om deel te nemen aan de Wedstrijd of om materiaal te downloaden in verband met de Wedstrijd. 

30. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in verband met de Wedstrijd zal worden gebruikt, gedeeld en bewaard zoals beschreven in het Privacybeleid

31. De Wedstrijd en deze Voorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien) zijn onderworpen aan Belgisch recht. Eventuele geschillen moeten worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken.