Tjenester

1. INTRODUKSJON

1.1.

En "Tjeneste" er en tjeneste som leveres av Polestar, slik det defineres i avsnitt 2.1 nedenfor, ("Polestar-tjeneste") og/eller av eksterne selskaper ("Tredjeparter" respektive "Tredjepartstjenester"), som kan bestilles ved bruk av Polestar ID, som beskrevet i avsnitt 3 nedenfor, og som inkluderer, men er ikke begrenset til, tilkoblede tjenester, apper og annen programvare.

2. KRAV TIL BRUK

2.1.

Ved å krysse av i en boks i en digital akseptprosess bekrefter du at du har lest disse vilkårene for tjenester ("Vilkår") og aksepterer at det er inngått en bindende avtale mellom deg og Polestar Performance AB, et svensk juridisk selskap med registreringsnummer 556653-3096 og tilknyttede selskaper,Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige (omtalt som "Polestar" eller "vi", "oss"," eller "vår") for bruk av tjenestene som vi tilbyr eller gjør tilgjengelige fra tid til annen.

2.2.

Du kan bare benytte tjenestene hvis du er: (a) myndig etter reglene der du bor, (b) i stand til inngå en kontrakt og (c) ikke utelukket fra å kunne bruke tjenestene i henhold til gjeldende lover.

2.3.

Tjenester som på en eller annen måte er knyttet til en bestemt Polestar-bil, tillates bare brukt av den primære sjåføren (som definert her i Seksjon 2.3 nedenfor) for den aktuelle bilen, eller dersom du har en klar og uomtvistet tillatelse fra den primære sjåføren til å bruke tjenestene. Du må videre være den primære sjåføren eller inneha en klar og uomtvistet tillatelse fra den primære sjåføren til å koble en tjeneste til en bestemt Polestar-bil eller til noen andre tjenester. Den Primære Sjåføren for en Polestar-bil er den personen som har rett til å disponere den, bruker den permanent som transportmiddel og/eller er registrert som ansvarlig for bilen hos en nasjonal myndighet (hvis aktuelt) (den "primære sjåføren"). Den primære sjåføren er ikke nødvendigvis eieren av den aktuelle bilen. For eksempel: Ved leasing av en Polestar-bil er leietakeren den primære sjåføren for den aktuelle bilen, mens leasingselskapet er eieren, men ikke den Primære Sjåføren. Vi vil til enhver tid kunne undersøke om du er den primære sjåføren eller innehar en klar og uomtvistet tillatelse fra den primære sjåføren som beskrevet ovenfor.

2.4.

Alle koblinger mellom en Polestar-bil og en tjeneste eller mellom forskjellige tjenester kan til enhver tid deaktiveres som beskrevet i dokumentasjonen (som definert i Seksjon 5 nedenfor). Du er forpliktet til å deaktivere slike koblinger hvis du ikke lenger er den primære sjåføren for bilen eller innehar tillatelsen som kreves i Seksjon 2.3 ovenfor.

2.5.

Tjenestene kan variere avhengig av Polestar-bilmodellen og modellåret, landet hvor du bor, hvor Polestar-bilen er registrert, hvor den ble solgt og hvor den brukes. Hvis Polestar-bilen ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske funksjonene eller hvis du ikke oppfyller kravene som stilles i disse bestemmelsene og de spesielle bestemmelsene (som definert i Seksjon 4 nedenfor) for den bestemte tjenesten, vil vi ikke være forpliktet til å levere tjenesten(e) til deg.

2.6.

Tjenestene kan også variere avhengig av din tilgang til en/flere bestemt(e) enhet(er) (f.eks. mobilenheter eller datamaskiner med spesiell programvare og operativsystemer). Hvis enheten(e) din(e) ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske funksjonene eller ikke oppfyller kravene som stilles i disse bestemmelsene og de spesielle bestemmelsene (som definert i Seksjon 4 nedenfor) for den bestemte tjenesten, vil vi ikke være forpliktet til å levere tjenesten(e) til deg.

2.7.

Bruken av tjenestene kan kreve Internett-tilgang eller annen telekommunikasjonstjeneste. Disse betingelsene gjelder ikke telekommunikasjonstjenestene som kan være nødvendige for å bruke tjenestene, men er generelt regulert i en separat avtale med din leverandør av telekommunikasjonstjenester. Telekommunikasjonsleverandøren kan kreve gebyrer for bruken av sine telekommunikasjonstjenester.

2.8.

Bruken av bestemte tjenester kan kreve at du betaler et gebyr for å få tilgang til dem, slik som beskrevet i eventuelle aktuelle spesielle bestemmelser eller i dokumentasjonen. Bruken av bestemte tjenester kan også kreve et abonnement på tjenesten.

2.9.

Bestemte funksjoner som leveres i tjenestene må bare brukes når du har Polestar-bilen under oppsikt eller på annen måte er sikker på at de er trygge å bruke og uten fare for eiendom eller personer, slik som videre beskrevet i eventuelt gjeldende spesielle bestemmelser eller i dokumentasjonen. Vi garanterer ikke på noen måte at alle funksjoner er passende, sikre eller mulige å bruke på alle steder, i alle situasjoner og under alle forhold.

3. Polestar ID

3.1.

Bruk av tjenestene krever at du har registrert en Polestar ID. En Polestar ID er en unik, personlig og ikke-overførbar konto hvor vi gir deg tilgang til tjenester innenfor Polestars eco-system. Dette inkluderer både Polestar-tjenester og tredjepartstjenester. Polestar ID og relatert funksjonalitet er en Polestar-tjeneste og styres derfor av disse vilkårene. Bruk av Polestar ID er kostnadsfritt.

3.2.

For å få tilgang til visse tjenester, kan det bli behov for å koble din Polestar ID til en eller flere Polestar-biler. Som nevnt i seksjon 2.3 ovenfor, kan det kreves tillatelse til å opprette en slik kobling.

3.3.

Du finner mer informasjon om hvordan Polestar ID virker og hvordan den brukes i dokumentasjonen.

3.4.

Ved å registrere en Polestar ID bekrefter du at dataene som leveres fra deg til oss, er og forblir nøyaktige og at Polestar ID er opprettet for bruk i samsvar med disse vilkårene. Du bekrefter også at vi kan stole på det faktum at vi vil være i stand til, når det kreves, koplet til Polestar ID-tjenester, å kontakte deg på den e-postadressen du oppga da du registrerte din Polestar ID. Vi vil ikke bruke denne e-postadressen til markedsføringen med mindre vi har bedt om din uttrykkelige tillatelse til å gjøre det.

4. Spesielle bestemmelser og vilkår for Polestar-tjenester og tredjepartstjenester

4.1.

For visse tjenester kan separate bestemmelser og/eller separate tjenestebeskrivelser gjelde, enten fra oss eller fra en tredjepart ("Spesielle vilkår"). Polestar spesielle vilkår må alltid referere tilbake til disse vilkårene.

4.2.

Dersom det skulle være konflikt mellom disse bestemmelsene og noen Polestar spesielle bestemmelser, skal sistnevnte ha forrang. Hvis en tjeneste reguleres av spesielle bestemmelser, skal ingenting som finnes i disse bestemmelsene, kunne fortolkes slik at du har rett til å bruke en slik tjeneste, men de spesielle bestemmelsene må også aksepteres før en slik rettighet gis.

4.3.

Når det gjelder tredjepartstjenester, er vår primære rolle å kunne gjøre slike tjenester tilgjengelig for deg. Du bekrefter at tredjepartstjenesten kan være regulert av spesielle bestemmelser som må avtales mellom deg og tredjeparten. Som betingelse for å kunne bruke tredjepartstjenesten kan det bli krevet at du må betale avgifter og/eller akseptere tredjepartens spesielle bestemmelser. Vi tar intet ansvar i forbindelse med tilgjengelighet eller funksjonalitet i slike tredjepartstjenester, eller ved behandlingen av persondata hos slike tredjepartstjenester. Du bekrefter også at all behandling av persondata hos tredjepart kan være regulert av tredjepartens spesielle bestemmelser.

5 DOKUMENTASJON

5.1.

Mer informasjon, inkludert betingelser og forskrifter, om bestemte tjenester finnes på forskjellige steder i hele Polestar-systemet, f.eks. i veiledningen, på polestar.com/polestar-support, på polestar.com, i Polestar-mobilapper, i din Polestar og/eller hos din lokale Polestar-støtte ("Dokumentasjonen"). Legg merke til at dokumentasjonen kan inneholde juridiske bestemmelser og betingelser, og også begrensninger i forhold til hvordan du har lov til å bruke en bestemt tjeneste. Slike bestemmelser og betingelser, samt begrensninger, er en del av kontrakten mellom deg og Polestar.

5.2.

Hvis det skulle være konflikt mellom dokumentasjonen og disse bestemmelsene og eventuelle spesielle bestemmelser, skal sistnevnte ha forrang. Ingenting som finnes i dokumentasjonen, skal kunne fortolkes slik at du har rett til å bruke en bestemt tjeneste.

6. ENDRINGER I BESTEMMELSER, SPESIELLE BESTEMMELSER ELLER TJENESTER

6.1.

Vi vil av og til kunne endre disse bestemmelsene eller Polestar spesielle bestemmelser. Endringer vil bli varslet med e-post eller med annen form for melding neste gang du logger inn på en Polestar-tjeneste og vil bli publisert på polestar.com/legal/terms-conditions. Det vil kunne kreves at du må akseptere slike endrede bestemmelser og/eller Polestar spesielle bestemmelser før du fortsetter å bruke Polestar-tjenesten.

6.2.

Vi har som mål å gi deg nyttige og oppdaterte tjenester og vil derfor kunne legge til eller fjerne tjenester og funksjonaliteter eller egenskaper i tjenestene fra tid til annen. Du godtar at vi til enhver tid kan avbryte, helt eller delvis, tilbudet eller tilgangen til bestemte tjenester, samt generelle endringer i tjenestene eller tilgang til dette. Dersom en tjeneste du bruker skulle bli avbrutt eller vesentlig endret, vil du bli varslet per e-post eller i annen form for melding, neste gang du logger inn på den nevnte tjenesten, og dette vil bli publisert på polestar.com/legal/terms-conditions.

6.3.

Du har alltid rett til å avslutte bruken av Tjenester og avslutte disse Bestemmelser og Polestar Spesielle Tjenester i henhold til hva som er spesifisert i Seksjon 17 nedenfor hvis du ikke samtykker til endringer i disse Bestemmelser, Polestar Spesielle Bestemmelser og/eller Tjenester som sådan.

7. Endringer i eierskap / Primær sjåfør i en Polestar-bil

7.1.

Ved endring i eierskap og/eller endring av Primær Sjåfør (hvis dette ikke er eieren) for en Polestar-bil må du umiddelbart deaktivere alle tjenester som er relatert til den nevnte Polestar-bilen ved å bruke "tilbakestilling til fabrikk-innstillinger". Avhengig av Polestar-bilmodellen og modellåret er det mulig at du må levere bilen til en lokal Polestar-støtte for å gjennomføre en slik tilbakestilling. Videre må du umiddelbart deaktivere koblingen mellom din Polestar ID og den overleverte Polestar-bilen samt alle Tjenester og alle data som gjelder disse. Mer informasjon om hvordan deaktivere Tjenester finnes i Dokumentasjonen. Du kan også spørre din lokale Polestar-støtte.

7.2.

Dersom vi skulle bli oppmerksom på endringer i eierskapet og/eller endring av Primær Sjåfør (hvis dette ikke er eieren) for en Polestar-bil med en eller flere Polestar ID-er koblet til denne, vil vi øyeblikkelig kunne blokkere eller deaktivere slike koblinger, med mindre du kan bevise at du er den Primære Sjåføren eller har en klar og uomtvistet tillatelse fra den Primære Sjåføren til å fortsette å bruke din Polestar ID i forbindelse med Polestar-bilen. Med unntak av det som kreves av gjeldende lover, vil eieren eller den Primære Sjåføren for en Polestar-bil ikke ha tilgangsrett til informasjon om tidligere eiere, Primære Sjåfører eller Polestar ID-er som tidligere er koblet til Polestar-bilen.

8. BEGRENSNINGER I BRUKEN

8.1.

Du kan ikke bruke tjenestene i motstrid til det som er angitt i disse bestemmelsene, eventuelle spesielle bestemmelser og/eller i dokumentasjonen.

8.2.

Du kan heller ikke bruke tjenestene på en måte som vil komme i konflikt med gjeldende lover og forskrifter, som f.eks. lover om intellektuelle eiendomsretter eller trafikkforskrifter. Bruk som truer sikkerheten i eventuelle tjenester samt bruk som kan skade eller påvirke vår eller tredjeparts tekniske infrastruktur eller andre kunders bruk av Polestar-tjenestene, er også forbudt. Videre må du ikke skade, deaktivere eller på annen måte gjøre inngrep i tjenestene, eller i forbindelse med tjenestene introdusere virus, "ormer", ondsinnet programvare, spionprogramvare, "trojanske hester" eller annen ondsinnet kode eller programmer som kan skade bruken av tjenestene.

8.3.

Dersom du lar andre personer bruke tjenestene, bekrefter og godtar du at slik bruk vil være helt og fullt ditt ansvar. Dette betyr at eventuelle brudd som utføres av en slik bruker, når det gjelder Bestemmelsene, eventuelle aktuelle Spesielle Bestemmelser og/eller Dokumentasjonen, vil bli ansett som et brudd utført av deg.

8.4.

Bruken og/eller opprettelsen av en konto som kreves for Tjenestene, under falsk identitet, eller på annen måte med ukorrekt informasjon, er forbudt og kan også være en kriminell handling.

8.5.

Bestemte tjenester kan kreve et passord hvor du må velge et passord som er vanskelig å avsløre for andre. Vi vil kunne sette krav til hva som er ansett som tilstrekkelig sikre passord. Du er alene ansvarlig for holde passordet ditt hemmelig og skal ikke avsløre dette for Tredjeparter. Hvis du mistenker at noen Tredjeparter har skaffet seg uautorisert tilgang til ditt passord, skal du umiddelbart endre passordet. Hvis du mistenker at noen Tredjeparter har skaffet seg uautorisert tilgang til noen Polestar-tjenester gjennom din Polestar ID, må du umiddelbart ta kontakt med kundetjenesten vår.

9. BRUKERLISENS OG INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTER

9.1.

Alle intellektuelle eiendomsretter i og for innholdet i Polestar-tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til eventuell programvare) er vår, eller våre tilknyttede selskapers og/eller lisensgiveres eksklusive eiendom. Med mindre disse bestemmelsene og/eller eventuelle spesielle bestemmelser tillater på annen måte, er du ikke tildelt noen rettigheter i eller for slike intellektuelle eiendomsretter.

9.2.

Vi gir deg en lisens eller personlig bruk av innholdet og programvaren som er koblet til Polestar-tjenestene. Denne lisensen, som kan inkludere intellektuelle eiendomsretter, er ikke-eksklusiv og ikke-overførbar. Lisensen kan kun brukes for formålene og i henhold til bruksrestriksjonene som er spesifisert i disse vilkårene eller i gjeldende spesifikke vilkår.

9.3.

Med mindre det er tillatt i lovverket vil du ikke kunne dekompilere, reverskonstruere, forsøke å utlede kildekoden for, modifisere eller opprette avledede arbeider av programvaren som er knyttet til tjenestene og innholdet. Alle brudd på denne begrensningen eller annen manglende overholdelse av noen av bestemmelsene for denne lisensen kan medføre avslutning av tilbudet av Tjenestene, som betyr avslutning av disse Bestemmelsene eller Spesielle Bestemmelser i henhold til Seksjon 17 nedenfor.

9.4.

Med mindre annet er angitt, er merker, selskapslogoer, domenenavn og emblemer innbefattet i våre varemerke-rettigheter eller våre lisensgiveres og, avhengig av forholdene, tredjeparters varemerke-rettigheter.

9.5.

Denne lisensen utløper når disse Bestemmelsene eller Spesielle Bestemmelser avsluttes av deg eller oss i henhold til Seksjon 17 nedenfor.

10. BRUKERINNHOLD

Polestar stiller ingen krav om eiendomsretter for alt innhold som du gjør tilgjengelig gjennom Tjenestene og ingenting i disse Bestemmelsene begrenser eventuelle rettigheter du har for å bruke slikt innhold. Men ved å gjøre innholdet tilgjengelig gjennom tjenestene, gir du oss og alle våre tilsluttede selskaper en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende, royalty-fri lisens for å bruke, kopiere, modifisere og distribuere slikt innhold i forbindelse med drift og leveranse av tjenestene til deg og andre forbrukere. Du er alene ansvarlig for alt innhold som du leverer gjennom tjenestene og skal forsikre deg om at du har alle rettigheter som er nødvendige for å gi lisensrettigheter som beskrevet i denne Seksjon 10.

11. LINKER TIL TREDJEPARTERS NETTSIDER ELLER RESSURSER

Tjenestene kan inneholde linker til Tredjeparters nettsider eller ressurser. Vi presenterer disse linkene kun for enkelthets skyld og er ikke ansvarlige for innholdet, produkter eller Tjenester på eller tilgjengelig fra disse nettsidene eller ressurser eller linker som vises på slike nettsteder. Visning av linker betyr ikke at vi har godkjent noe på nettsiden. Bruk av alle slike linkede nettsteder foregår på eget ansvar. Du bekrefter fullt ansvar for, og at du overtar ansvar for, alle farer som oppstår ved bruken av Tredjeparts nettsider eller ressurser.

12. FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR

12.1.

Bortsett fra det som er forklart på annen måte i disse Bestemmelsene, har verken vi eller noen av våre undergrupper noe ansvar overfor deg eller overfor noen Tredjeparter som framkommer eller som er knyttet til leveransen av Tjenestene, eller for noen uenighet, tvist eller krav som oppstår fra eller er relatert til dine handlinger eller manglende handlinger, eller fra leveransen av Tjenestene.

12.2.

Tjenestene og innholdet leveres i eksisterende tilstand, uten noen form for garanti. Uten å begrense det foregående, frasier vi og våre tilknyttede selskaper oss alle garantier vedrørende salgbarhet, egnethet for et spesielt formål, fritak fra forstyrrelser eller fritak for inntrenging, eller garantier som oppstår i forbindelse med salg eller bruk til kommersielle formål. Heller ikke garanterer vi eller våre tilknyttede selskaper at Tjenestene eller innholdet vil tilfredsstille krav eller være tilgjengelig på en uavbrutt, sikker eller feilfri basis. Verken vi eller noen av våre tilknyttede selskaper gir noen garantier med hensyn til kvalitet, nøyaktighet, levering i rett tid, sannferdighet, fullstendighet eller pålitelighet for noen av Tjenestene eller innholdet.

13. BEGRENSNING AV ANSVAR

13.1.

Verken vi eller våre tilknyttede selskaper kan stilles til ansvar for eventuelle tilfeldige, spesielle, eksemplariske, lovbestemte, strafferettslige eller følgeskader, inkludert tap av inntekter, tap av data eller goodwill, avbrudd i tjenester, skade på datamaskiner eller systemfeil eller kostnader for erstatningstjenester som måtte oppstå fra eller i forbindelse med disse Vilkårene eller fra bruken av eller manglende mulighet til å bruke tjenestene eller innholdet, uansett om dette er basert på garanti, kontrakt, erstatningsrettslige forhold (inkludert uaktsomhet), produktansvar eller noen annet juridisk grunnlag, og uansett om vi eller våre undergrupper eller andre slike parter har blitt informert om muligheten for slike skader eller var uaktsomme, og også selv om et begrenset tiltak er gjennomført, men ikke virket i forhold til det egentlige formålet. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av ansvar for bestemte skader, og begrensningene ovenfor vil derfor muligens ikke gjelde fullt ut for deg.

13.2.

Vi vil ikke stilles til ansvar for tap som overskrider det beløpet du har betalt til oss for bruk av tjenestene.

13.3.

Det ovenstående gjelder også for alle avgjørelser som fattes eller tiltak som utføres av deg i forbindelse med tjenestene. Vi avviser videre alt ansvar for å beskytte dine enheter og systemer mot virus, "ormer", ondsinnet programvare, spionprogramvare, "trojanske hester" eller annen ondsinnet kode eller programmer.

14. EKSTRA BESTEMMELSER FOR APPER FRA APP-BUTIKKER

14.1.

Hvis du har fått tilgang til og lastet ned noen Polestar-tjenester via en app ("Polestar App") fra en app-butikk eller distribusjonsplattform (som Apple Store, Google Play eller Amazon Appstore) (hver av dem en "App-leverandør"), godtar og aksepterer du følgende.

14.2.

Du samtykker kun til å bruke denne Polestar-appen i henhold til det som er tillatt i alle brukervilkår som leveres av App-leverandørene. Videre har disse bestemmelsene blitt avtalt mellom deg og oss, og ikke med app-leverandøren, og på samme måte når det gjelder forholdet mellom oss og app-leverandøren, er vi kun ansvarlige for Polestar-appen. Derfor har app-leverandøren ikke noe ansvar for å levere vedlikehold eller support-tjenester vedrørende Polestar-appen.

14.3.

Hvis Polestar-appen ikke tilfredsstiller gjeldende garanti, kan du underrette app-leverandøren og få tilbake kjøpsprisen for Polestar-appen. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, har app-leverandøren ikke noe annet garantiansvar når det gjelder Polestar-appen.

15. GENERELL DATABEHANDLING

15.1.

Din og alle andre kunders personvern er av største viktighet for oss. Din bruk av tjenestene er dekket av Polestar Personvern . Blant annet beskriver Polestars Personvern , på generelt nivå, hvordan Polestar behandler sine kunders Personlige data, når slike data kan oppgis til Tredjepart og hvilke sikkerhetstiltak som har blitt iverksatt vedrørende dataene.

15.2.

Spesiell informasjon om databehandling som gjelder andre tjenester enn Polestar ID, som er beskrevet i avsnitt 16 nedenfor, finnes på polestar.com/legal. Når det gjelder slike andre tjenester, vil en annen enhet enn Polestar bli ansett som ansvarlig for personopplysninger. I slike tilfeller finnes informasjon om hvilken enhet som er relevant datakontrollør, i Polestar Personvern, eller i den spesielle informasjonen som er referert ovenfor.

15.3.

Polestar Personvern inneholder også en spesifikk beskrivelse av bruken av dine personopplysninger til markedsføringsformål. Slik bruk kan kreve en egen tillatelse fra deg, og denne beskrivelsen inneholder også informasjon om nødvendig samtykke.

16. Databehandling i forbindelse med Polestar ID

16.1.

Datakontrollør for alle personopplysninger som samles inn og bearbeides i forbindelse med Polestar ID er Polestar, 405 31 Göteborg, Sverige ("Behandlingsansvarlig").

16.2.

Dataene som er behandlet i forbindelse med Polestar ID består i hovedsak av ditt navn, e-post, kryptert passord, din godkjenning av disse vilkårene, og eventuelle andre data som du kan ha delt gjennom bruken av Polestar ID eller som er samlet inn på annen måte gjennom bruken av Polestar ID.

16.3.

Formålet med bearbeidingen er å administrere din Polestar ID-konto. Data bearbeides i forbindelse med Polestar ID for dermed å være i stand til å levere de tjenestene som er avtalt i disse vilkårene og eventuelle spesifikke vilkår. Behandlingen av dine data er derfor nødvendig for at vi skal kunne levere deg tjenestene.

16.4.

Den behandlingsansvarlige vil aldri behandle dine data lenger enn nødvendig for relevant formål, men dine data vil bli lagret så lenge som du bruker din Polestar ID. Når du har lukket din Polestar-konto, vil dine personopplysninger koblet til din Polestar ID bli slettet innen 30 dager, med mindre Polestar må lagre dataene over en lengre periode i henhold til gjeldende lov.

16.5.

I tillegg til informasjonen over i avsnitt 16 kan du finne informasjon om Polestars behandling av dine personopplysninger i forbindelse med din Polestar ID (inkludert kontaktinformasjon til Polestar og Polestars personvernansvarlige, informasjon om dine rettigheter, og sikkerhetstiltak som iverksettes for å beskytte opplysingene dine) i Polestar Personvern.

17. BESTEMMELSER OG AVSLUTNING

17.1.

Disse bestemmelsene fortsetter å gjelde inntil de avsluttes enten av deg eller av oss, i samsvar med følgende.

17.2.

Du kan til enhver tid slutte å bruke tjenestene, og i så fall vil disse vilkårene okke lenger gjelde, og du vil ikke lenger ha noen forpliktelser ifølge disse vilkårene eller noen tilsvarende spesielle vilkår.

17.3.

Dersom du avslutter bruken av en bestemt tjeneste, vil bestemmelsene og eventuelle spesielle bestemmelser for hver av tjenestene du fortsatt bruker, fortsatt være gjeldende.

17.4.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte leveringen av tjenester, permanent eller midlertidig, og dermed avslutte disse bestemmelsene og/eller spesielle bestemmelser permanent eller midlertidig dersom (i) du faktisk har eller det antas med sannsynlighet at du har brutt disse bestemmelsene og/eller spesielle bestemmelser, (ii) vi beslutter å avslutte tilbudet om tjenester i sin nåværende form, i hele verden eller for et bestemt geografisk område eller (iii) andre lignende forretningsmessige årsaker som vi etter eget forgodtbefinnende antar å være fornuftige årsaker til å avslutte tilbudet om tjenester. Hvis Polestar har til hensikt å stanse leveringen av en tjeneste, vil du bli underrettet om dette i rimelig tid før tjenesten avsluttes.

17.5.

Ved avslutning av disse bestemmelsene vil alle aktuelle Polestar spesielle bestemmelser avsluttes samtidig, og du kan ikke lenger bruke Polestar-tjenestene.

17.6.

Dersom disse vilkårene avsluttes, vil denne avslutningen ikke påvirke vilkår i dette eller i noen andre spesielle vilkår som av naturlige årsaker er ment å opprettholdes etter en avslutning.

18. OVERDRAGELSE

Ingen av partene kan overdra sine rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene eller noen andre spesielle vilkår til en tredjepart uten skriftlig aksept fra den andre parten. Vi kan imidlertid overdra våre rettigheter og forpliktelser under disse bestemmelsene og/eller alle andre Polestar spesielle bestemmelser til ethvert selskap innenfor Polestar.

19. GJELDENDE LOVER OG TVISTESTED

Med mindre annet kreves av gjeldende lovverk skal disse bestemmelsene, eventuelle Polestar-spesifikke bestemmelser og all bruk av Polestar-tjenestene fortolkes i samsvar med og styres av lover i Norge uten hensyn til motstridende lovprinsipper. Det eksklusive tvistestedet for alle krav som oppstår ut fra disse bestemmelsene og/eller eventuelle Polestar spesielle bestemmelser, skal være rettsapparatet i det området hvor vi har vårt registrerte hovedkontor, med mindre annet kreves av gjeldende lovverk.