Index

Polestar – Privacyverklaring inzake Auto's

17.06.2024

1. Inleiding

Deze privacyverklaring legt uit hoe Polestar door de auto gegenereerde gegevens verwerkt, wanneer u een Polestar gebruikt en door Polestar en zijn partners geleverde connected services. Ontdek meer over wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Voor ons is het belangrijk transparant te zijn en dat u wordt geïnformeerd over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met verschillende functies in de auto. U vindt hier echter geen uitleg over de functies zelf. Raadpleeg daarvoor de gebruikershandleiding. In geval van tegenspraak tussen deze verklaring en de gebruikershandleiding met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, prevaleert de verklaring.

De omvang van de verwerkingsactiviteiten van de gegevens hangt af van het model van uw auto, de diensten waarvan uw auto is voorzien en van de services die u activeert. Deze verklaring beschrijft de breedst mogelijke verwerking. Als u een ouder automodel hebt of als een nieuw model niet is voorzien van een bepaalde functie, vindt gegevensverwerking met betrekking tot die functie niet plaats.

Deze privacyverklaring geldt niet voor:

 • De onafhankelijk van Polestar door een exploitant van een mobiel netwerk geleverde internetdiensten in uw auto.
 • Uw gebruik van de Google Automotive Services: een Polestar wordt geleverd met ingebouwde Google, wat inhoudt dat het infotainmentsysteem draait op het besturingssysteem Android Automotive dat Google Automotive Services (bijv. Google Maps, Google Assistant en Google Play Store) aanbiedt. Het infotainmentsysteem biedt ook de mogelijkheid om in te loggen met een Google-account. In deze gevallen is Google de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens en is Polestar niet betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie de Google Privacy Policy. Uw gebruik van de Google Automotive Services wordt verder geregeld door de Google Terms of Service (Google-servicevoorwaarden) en de Google Maps Terms of Service (Google Maps-servicevoorwaarden).
 • Uw gebruik van apps en diensten van derden in de auto: de functies beschikbaar in de Google Play Store worden aangeboden door onafhankelijke verkopers, op gelijke wijze als hoe dat werkt op een smartphone. Wanneer u uw voertuig verbindt met een app van een derde partij, worden uw persoonsgegevens en de gegevens betreffende uw auto overgebracht naar de derde partij die de app levert teneinde de verbinding en uw gebruik van de dienst van de derde partij mogelijk te maken. Raadpleeg voor verdere informatie de eigen voorwaarden en het privacybeleid van de individuele dienstverlener.
 • Uw gebruik van waardetoevoegende diensten van derden gebaseerd op voertuiggegevens (zoals een verzekering type 'pay-as-you-drive').

Polestar heeft andere privacy-documenten die samen met deze verklaring gelezen dienen te worden voor een compleet beeld van hoe uw gegevens door Polestar worden gebruikt. U kunt ze inzien via onderstaande links:

2. Wanneer worden uw Persoonsgegevens verwerkt?

2.1 Overzicht

In deze paragraaf vindt u informatie over welke persoonsgegevens wij over uw verwerken, met welk doel en wat onze wettelijke grondslag voor de verwerking is, hoe lang we uw persoonsgegevens verwerken en wie er verantwoordelijk is voor elk verwerkingsdoel. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden tegelijkertijd gebruiken. De informatie over de verwerkingsactiviteiten is verdeeld over de volgende paragrafen:

 1. 1.
  Verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement: voertuigfuncties die u informeren over de wegcondities en u waarschuwen bij extern gevaar, zoals Connected Safety, verkeersbordinformatie en intelligente snelheidsa​ssistentie; interne respons, zoals nooddiensten (eCall), pechhulpdienst; en toestellen voor onderzoek bij een ongeval, zoals de Event Data Recorder (de 'zwarte doos' van het voertuig) en de datarecorder voor actieve veiligheid. Lees meer.
 2. 2.
  Onderhoud en reparatie: verwerkingsactiviteiten met betrekking tot software-updates en functies voor het melden van fouten. Lees meer.
 3. 3.
  Voertuigservices op afstand van Polestar: verwerkingsactiviteiten vereist voor het leveren van de connected services van Polestar beschikbaar in de mobiele Polestar-app of op polestar.com.
 4. 4.
  Systeem-apps van Polestar in het voertuig: verwerking vereist voor het in het voertuig leveren van systeem-apps van Polestar, zoals de Range app, Performance app en Air Quality app. Lees meer.
 5. 5.
  Contact met u: verwerkingsactiviteiten die vereist zijn voor voertuiggerelateerde klantenservice. Lees meer.
 6. 6.
  Ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten, producten en diensten: verwerkingsactiviteiten vereist voor onze voortdurende inzet met betrekking tot het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten, systemen, producten en diensten. Lees meer.
 7. 7.
  Wettelijke verplichtingen en vrijwillige verbintenissen en in geval van claims, geschillen, toezicht, enz., verwerkingsactiviteiten vereist voor emissierapportage, het monitoren van bedreigingen van de cyberveiligheid en het delen van persoonsgegevens met autoriteiten. Lees meer.

3. Van wie verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk direct vanuit uw voertuig, maar in sommige gevallen verzamelen wij ook persoonsgegevens uit andere bronnen, namelijk wanneer:

 • er service aan uw voertuig is uitgevoerd: wij verzamelen informatie over de bij een servicelocatie van Polestar aan uw voertuig uitgevoerde service;
 • u contact hebt met onze helpdesk (bijv. Customer Care; Customer Support): wij ontvangen informatie bij bijvoorbeeld een verzoek om pechhulp;
 • wij namens u een verzoek ontvangen van een van de bij Polestar aangesloten partijen;
 • wij de geregistreerde eigenaar moeten verifiëren bij de autoriteiten (registratiedienst rijbewijzen en kentekenbewijzen), bij terugroepacties: wij verzamelen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres via de autoriteit;
 • wij van de geregistreerde eigenaar van het voertuig een verzoek ontvangen tot wijziging van eigendom: wij verzamelen het e-mailadres van de geregistreerde eigenaar. 

  4. Het delen van van uw persoonsgegevens.

  4.1 Hoe delen wij uw persoonsgegevens en met wie

  Om onze producten en diensten te kunnen leveren en te voldoen aan wet- en regelgeving, moeten wij uw persoonsgegevens delen met anderen, waaronder andere bedrijven binnen de Polestar Group en externe partijen die ons ondersteunen bij de verschillende onderdelen van onze bedrijfsvoering en ons helpen onze producten en diensten te leveren. De categorieën van ontvangers staan hieronder weergegeven.

  • Bij Polestar aangesloten partijen;
  • Dienstverleners van Polestar: wij zetten anderen in om ons te helpen onze Services te leveren (bijv. IT-dienstverleners verantwoordelijk voor het onderhoud en de technische ondersteuning van onze IT-oplossingen; post- en berichtenservices; banken- en betalingsdienstaanbieders; aanbieders van analytische diensten). Zij hebben dan toegang tot uw informatie voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is teneinde genoemde taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht zich te onthouden van publicatie of gebruik voor andere doeleinden van de gegevens.
  • Diensten van anderen: u kunt uw voertuig verbinden met de diensten van anderen, zoals leveranciers van in-car-apps, mobiele apps en sociale media.
  • Autoriteiten: in bepaalde situaties kunnen wij wettelijk verplicht zijn informatie kenbaar te maken aan overheid of wetshandhavingsautoriteiten zoals politie, autoriteit bescherming persoonsgegevens, belastingdienst, rechtbanken, instanties voor officiële voertuigregistratie, of handhavingsinstanties. Dit kan zijn naar aanleiding van geldige en rechtmatige verzoeken zoals dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures. Ook kunnen wij informatie kenbaar maken wanneer dat noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van u, onszelf of anderen. Wij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake het kenbaar maken van informatie aan overheidsinstanties. Wij beoordelen elk verzoek zorgvuldig om ons te vergewissen van de geldigheid en rechtmatigheid ervan, en van de impact van het op verzoek kenbaar maken van de gegevens op de betroffen personen, alvorens wij enige informatie kenbaar maken. Wij streven ernaar uw privacy en rechten te beschermen voor zover dat wettelijk is toegestaan. In geval van een verzoek om informatie van de overheid, leveren wij redelijke inspanning om u daarover te informeren, tenzij dit bij wet of gerechtelijk bevel verboden is. Indien u vragen of zorgen hebt over onze praktijk van het kenbaar maken van informatie aan autoriteiten, neemt u dan contact met ons op.
  • Zakelijke partners, zoals Volvo Car Corporation, workshops en servicelocaties, financierings- en leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, voertuigoplaadservice, juridisch adviseurs, reclamebureaus/-bedrijven en marktonderzoeksbureaus; en
  • Providers van socialemediaplatforms.

   4.2 De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER

   Wij streven ernaar uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. Polestar is echter een internationaal opererend bedrijf. In sommige situaties, zoals wanneer we uw informatie delen met een van de bij ons aangesloten partners, een zakenpartner of een subcontractor opererend buiten de EU/EER, worden uw persoonsgegevens naar buiten de EU/EER overgedragen.

   Wij dragen persoonsgegevens over naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voor hostingdiensten van IT-systemen, ondersteunende diensten in de IT en klantenservice.

   Wij zorgen er altijd voor dat hetzelfde hoge beveiligingsniveau conform AVG op uw persoonsgegevens van toepassing is, ook indien gegevens worden overgedragen naar buiten de EU/EER. Voor wat betreft het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie bepaald dat daar een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd (artikel 45 van de AVG), maar voor wat betreft overdrachten naar de Verenigde Staten, zijn wij EU-modelclausules aangegaan met alle relevante externe partijen (artikel 46 van de AVG) ofwel zijn genoemde partijen gecertificeerd onder het EU-VS-kader voor gegevensbescherming, de uitbreiding van het VK van het EU-VS-kader voor gegevensbescherming en/of het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensbescherming van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Bovendien nemen wij extra technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen wanneer dat nodig is, zoals versleuteling en pseudonimisering. Onze verwerkers die levering van Polestar-producten en -diensten ondersteunen zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het bieden van ondersteuning voor ons, in overeenstemming met alle geldende overeenkomsten inzake gegevensverwerking

   5. Informatiebeveiliging

   Om uw persoonsgegeven te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, gebruik of publicatie, hebben wij technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen met inbegrip van encryptie van overgedragen en opgeslagen gegevens, evenals concepten voor toegangsrecht. Helaas is geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig of ontoegankelijk.

   6. Uw rechten

   Hieronder vindt u een lijst met uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als u enig recht wilt uitoefenen, vul dan dit webformulier in of neem op andere wijze contact met ons op. Als u bezwaren hebt tegen of klachten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat ons dat dan alstublieft weten, dan proberen wij u te helpen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit behorend bij de plaats waar u woont, werkt of waar u denkt dat een inbreuk is gepleegd. In Zweden is de toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming de IMY.

   6.1 Recht op informatie en een afschrift van uw persoonsgegevens

   U hebt het recht te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als wij dat doen, hebt u ook het recht informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom. Verder hebt u het recht een kopie te ontvangen van alle persoonsgegevens die wij over u hebben.

   Als u in specifieke gegevens bent geïnteresseerd, geeft u dat dan aan in uw verzoek. U kunt bijvoorbeeld specificeren dat u geïnteresseerd bent in een bepaald type gegevens, zoals welke specifieke contactgegevens wij over u hebben of dat u gegevens wenst over een bepaalde periode.

   6.2 Recht op correctie, actualisering of aanvulling van onjuiste of verouderde persoonsgegevens

   Als de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn, hebt u het recht ze te laten corrigeren. Ook hebt u het recht om onvolledige gegevens aan te vullen met aanvullende informatie die nodig kan zijn om de gegevens te corrigeren.

   Zodra wij uw persoonsgegevens hebben gecorrigeerd of de gegevens zijn aangevuld, informeren wij de partijen waarmee wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) over de update, voor zover dit niet onmogelijk of te omslachtig is. Als u ons ernaar vraagt, laten wij u vanzelfsprekend ook weten met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

   Als u verzoekt om correctie van uw gegevens, hebt u ook het recht ons te vragen onze verwerking te beperken zolang wij de zaak onderzoeken.

   6.3 Recht op verwijdering van persoonsgegevens

   In sommige gevallen hebt u het recht uw gegevens te laten wissen, namelijk wanneer:

   1. 1.
    de gegevens niet meer vereist zijn voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld;
   2. 2.
    u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grondslag is voor verwerking (indien van toepassing);
   3. 3.
    de gegevens zijn gebruikt voor direct marketing en u zich hiervoor afmeldt;
   4. 4.
    u bezwaar maakt tegen gebruik dat gebaseerd is op ons rechtmatig belang, maar wij geen dwingende redenen voor verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder zouden wegen dan uw belangen en rechten;
   5. 5.
    de persoonsgegevens onwettig zijn gebruikt; of
   6. 6.
    het wissen vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   Als wij uw persoonsgegevens wissen na uw verzoek, informeren wij ook de partijen waarmee wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing), voor zover dit niet onmogelijk of te omslachtig is. Als u ons ernaar vraagt, laten wij u ook weten met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

   6.4 Bezwaar maken tegen verwerking

   U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op ons rechtmatig belang. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik, zullen zij, op basis van uw situatie, beoordelen of onze belangen bij het gebruik van de persoonsgegevens zwaarder wegen dan uw belangen bij het niet voor dat doel gebruiken van de persoonsgegevens. Als wij niet in staat zijn dwingende wettelijke redenen aan te voeren die zwaarder zouden wegen dan uw belangen, stoppen wij met het gebruik van de persoonsgegevens die onderwerp zijn van uw bezwaar, onder voorbehoud dat wij de gegevens niet hoeven te gebruiken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik, hebt u ook het recht ons te verzoeken ons gebruik te beperken zolang wij de zaak onderzoeken.

   U hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen en u af te melden voor direct marketing. 

   6.5 Recht op intrekking van uw toestemming

   U hebt het recht uw toestemming voor een specifieke verwerking op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

   Uw intrekking heeft geen effect op verwerking die al heeft plaatsgevonden.

   6.6 Recht te verzoeken de verwerking te beperken

   Beperking betekent dat de gegevens worden gemarkeerd zodat ze alleen mogen worden gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Het recht tot beperking is van toepassing:

   1. 1.
    wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist/onnauwkeurig zijn en u om correctie hebt verzocht. In dat geval kunt u ons ook verzoeken om ons gebruik te beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens al of niet juist zijn;
   2. 2.
    indien het gebruik onwettig is maar u de persoonsgegevens niet wilt laten wissen;
   3. 3.
    wanneer we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
   4. 4.
    als u bezwaar maakt tegen het gebruik. In dat geval kunt u ons verzoeken om ons gebruik te beperken terwijl wij onderzoeken of ons belang om de gegevens te verwerken zwaarder weegt dan uw belangen.

   Ook als u ons hebt verzocht het gebruik van uw gegevens te beperken, hebben wij het recht ze te gebruiken om op te slaan, indien wij uw toestemming hebben verkregen ze te gebruiken, om rechtsvorderingen door te zetten of te verdedigen of om iemands rechten te beschermen. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om redenen die te maken hebben met een belangrijk publiek belang.

   We laten u weten wanneer de beperking afloopt.

   Als wij ons gebruik van uw gegevens beperken, zullen wij ook de partijen informeren waarmee wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing), voor zover dit niet onmogelijk of te omslachtig is. Als u ons ernaar vraagt, laten wij u ook weten met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

   6.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

   Als verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een overeenkomst tussen ons, hebt u het recht de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("gegevensoverdraagbaarheid").

   7. Hoe kunt u uw privacy-instellingen inzien en wijzigen?

   In het privacy-instellingenmenu in het middelste display kunt u het delen en het gebruik van uw gegevens voor specifieke diensten in- of uitschakelen. De privacy-instellingen omvatten toestemmingen voor microfoon, locatie en apps, evenals de opties voor het delen van gegevens met Polestar en Google. In de opstartgids in het voertuig hebt u een eerste mogelijkheid om uw privacy-voorkeuren voor het delen van gegevens met Polestar en Google in te stellen. Na het afhandelen van de opstartgids kunt u uw privacy-voorkeuren voor het voertuig beheren door naar Instellingen te gaan en vervolgens op Privacy te tikken.

   Standaard staan de instellingen voor het delen van gegevens met Polestar uitgeschakeld. Houd u er echter rekening mee dat u niet alle processen van gegevens verzamelen van het voertuig kunt uitschakelen. Sommige voertuigservices zijn namelijk wettelijk verplicht, zoals Noodhulp (eCall). Verderop in dit document leest u meer over Noodhulp (eCall).

   8. Contacten & Over ons

   Polestar Performance AB (waarnaar wordt verwezen met "Polestar", "we/wij", "ons" en "onze") is de verwerkingsverantwoordelijke die uw persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in deze verklaring. Indien andere organisaties uw persoonsgegevens samen met ons verwerken, als zogeheten gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wordt dit expliciet vermeld.

   Polestar Performance AB is tevens het eerste aanspreekpunt voor datasubjecten die hun rechten willen uitoefenen, en de partij die de hoofdverantwoordelijke is voor het verstrekken van informatie aan datasubjecten inzake het gebruik van gegevens waarbij de verwerkingsverantwoordelijke een bedrijf binnen de Polestar Group is. U bent vanzelfsprekend gerechtigd uw rechten uit te oefenen onder de AVG terzake van en tegen elke in dit beleid genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

   De identiteit en contactgegevens van elke verwerkingsverantwoordelijke staan hierna vermeld.

   Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096, postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

   Polestar Automotive Netherlands B.V., een rechtspersoon naar Nederlands recht, ondernemingsnummer 76386228, met adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland. Polestar Automotive Netherlands B.V. is - binnen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid - algemeen verantwoordelijk voor marketing, verkoop en klantrelaties, alsmede voor marktspecifieke diensten binnen haar markt.

   Polestar heeft voor de gehele Polestar Groep een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die per e-mail of per post bereikbaar is via de onderstaande contactgegevens:

   • E-mailadres: dpo@polestar.com
   • Postadres: Polestar Performance AB, Attention: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Zweden

   Volvo Car Corporation is een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, met het adres 405 31 Göteborg, Zweden.

   9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

   Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. We informeren u over eventuele wijzigingen door de aangepaste privacyverklaring op onze website te plaatsen (met inbegrip van toelichting en updates). In het geval we aanzienlijke wijzigingen in onze privacyverklaring doorvoeren, sturen we u hierover per e-mail bericht. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen hebt over de privacyverklaring of over hoe we uw persoonsgegevens verwerken.