Polestarin koeajoehdot

Näitä yleisiä ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan Polestar Automotive Finland Oy:n, jonka -yritystunnus on 3190838-8 ja osoite Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki (“Polestar”/”me”/”meidän”) sekä yksityishenkilön (“sinä” / “sinun”) välillä saatavuuden mukaan tarjolla olevan Polestar-ajoneuvon (“Polestar-ajoneuvo”) koeajoon, kun se on tilattu koeajoportaalin Test Drive Portal kautta (“Koeajo”).

Viimeistelemällä Koeajoa koskevan ajoneuvotilauksesi ja rastittamalla ruudun, jossa vahvistat hyväksyneesi nämä Ehdot, sinä vahvistat lukeneesi nämä Ehdot ja sitoutuvasi noudattamaan niitä.

1. Voimassaolo

Ellei näissä Ehdoissa toisin todeta, näitä Ehtoja sovelletaan siitä päivämäärästä alkaen, jona varaat Koeajosi, siihen saakka, kunnes Polestar-ajoneuvo (alla määritellyn mukaisesti) on palautettu sovittuun paikkaan

2. Polestar-ajoneuvo

2.1. 

Tarjoamme käyttöösi Polestar-ajoneuvon Koeajoa varten. Me emme veloita sinulta mitään Koeajosta.

2.2.

Tekemäsi varaus antaa sinulle oikeuden yhteen (1) Koeajoon Polestar-ajoneuvolla Koeajoa varatessasi valitsemasi aikavälin puitteissa. 

2.3.

Otathan huomioon, että koeajettavia Polestar-ajoneuvoja on tarjolla saatavuuden mukaan. Polestar tekee kohtuuden puitteissa parhaansa varmistaakseen, että saat koeajaa valitsemasi Polestar-ajoneuvon, mutta rajoitukset ajoneuvojen saatavuudessa ja ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten Polestar-ajoneuvon katoaminen tai ajoneuvossa ilmenevät virheet tai viat yms. saattavat vaikuttaa mahdollisuuksiisi tosiasiallisesti varata Koeajo.

2.4.

Polestar-ajoneuvo tarjotaan käyttöösi Koeajoa koskevassa varauksessasi sovitussa paikassa.

2.5.

Emme anna mitään takeita siitä, että koeajamassasi Polestar-ajoneuvossa on joitain tiettyjä ominaisuuksia tai lisävarusteita.

3. Kuljettajaa koskevat vaatimukset

3.1.

Voidaksesi suorittaa Koeajon, sinun tulee osoittaa, että:

3.1.1.

sinulla on voimassa oleva ajokortti;

3.1.2.

olet vähintään 21-vuotias ja sinulla on ollut ajokortti yhtäjaksoisesti 3 vuoden ajan.

3.2.

Sinun tulee esittää voimassa oleva ajokorttisi ennen Koeajon alkamista.

3.3.

Selvyyden vuoksi todetaan, että sinulla ei ole oikeutta antaa kenenkään toisen henkilön ajaa Polestar-ajoneuvoa Koeajon aikana.

4. Polestar-ajoneuvon käyttö

4.1.

Polestar-ajoneuvo annetaan käyttöösi yksinomaan esittely- ja arviointitarkoituksiin eikä sitä tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

4.2.

Sinä olet vastuussa Polestar-ajoneuvosta Koeajon aikana. Polestar-ajoneuvo tulee palauttaa samassa kunnossa kuin mitä se oli sinulle toimitettaessa. Polestar-ajoneuvo tulee palauttaa siihen samaan paikkaan, josta se noudettiin.

4.3.

Et saa tehdä Polestar-ajoneuvoa koskien tai siihen liittyen mitään sellaista, mikä voisi olla sovellettavien tieliikennelakien tai muun sovellettavan lainsäädännön vastaista.

4.4.

Polestar-ajoneuvoa tulee käyttää ainoastaan tavanomaisissa ajo-olosuhteissa, ellei Polestarin kanssa ole nimenomaisesti muuta sovittu. Sinä et saa ajaa Polestar-ajoneuvolla maastossa, auraamattomilla teillä tai missään, missä ajoneuvo on vaarassa vahingoittua.

4.5.

Lemmikkien mukaan ottaminen, tupakointi, ruokailu tai juominen ei ole sallittua Polestar-ajoneuvossa Koeajon aikana.

4.6.

Sinä et saa poistaa mitään osia tai lisävarusteita Polestar-ajoneuvosta tai tehdä Polestar-ajoneuvoon mitään muita muutoksia.

4.7.

Sinun tulee varmistaa, että Polestar-ajoneuvo ei ole vaarassa ja että se pidetään lukittuna ja turvassa kun sitä ei käytetä. Pysäköidessäsi sinun tulee varmistaa, että Polestar-ajoneuvo on pysäköity turvalliseen paikkaan.

4.8.

Koeajoasiantuntijan kanssa yhdessä toteutetun Koeajon aikana sinun tulee noudattaa kaikkia Polestarin Koeajoasiantuntijan antamia ohjeita.

5. Riskit

5.1.

Kaikissa koeajoautoissamme on voimassa oleva lain edellyttämä liikennevakuutus.

5.2.

Olet vastuussa Polestaria kohtaan kaikista Polestar-ajoneuvolle Koeajosi aikana aiheutuneista vaurioista tai vahingoista.

5.3.

Sinun tulee välittömästi ilmoittaa Polestarille kaikista Polestar-ajoneuvolle tai sen osalle Koeajon aikana sattuneista onnettomuuksista, varkauksista tai vahingoista.

6. Sakot ja sanktiot

6.1.

Olet vastuussa ja sitoudut viipymättä maksamaan kaikki kustannukset, sakot (kiinteät tai muut) tai sanktiot liittyen pysäköintiin, ajamiseen tai muihin rikkeisiin, jotka ovat aiheutuneet Polestar-ajoneuvon Koeajon yhteydessä.

6.2.

Polestar pidättää oikeuden yksinomaisen harkintavaltansa puitteissa maksaa kaikki tällaiset maksut, kustannukset, sakot (kiinteät tai muut) tai Koeajon yhteydessä aiheutuneet sanktiot koskien pysäköintiä, tiemaksuja, tietulleja, ajamista tai muita rikkeitä ja tämän jälkeen periä kyseiset kustannukset sinulta.

6.3.

Otathan lisäksi huomioon, että Polestar noudattaa siihen sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja luovuttaa tietoja (mukaan lukien nimesi ja osoitteesi) poliisin ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten, samoin kuin yksityisten pysäköintiyhtiöiden, ruuhkamaksullisten teiden omistajien ja muiden vastaavien vaatimuksesta, tiettynä päivämääränä ja tietyllä hetkellä Polestar-ajoneuvoa käyttäneen henkilön tunnistamiseksi kun kyseessä on jokin väitetty ylinopeussakkoa/pysäköintisakkoa/tiemaksua/tietullia sekä tieliikennerikkomuksia ja ruuhkamaksuja koskeva sanktio. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelemisestä on esitetty alla kohdassa 11.

7. Takuu

Hyväksyt sen, että Polestar-ajoneuvoon liittyvän tavanomaisen valmistajan takuun lisäksi Polestar ei anna Polestar-ajoneuvoon liittyen mitään muuta takuuta. Siltä osin kuin laki sen sallii, Polestar poissulkee kaikki lain tai oikeuskäytännön perusteella sovellettavat takuut ja muut ehdot.

8. Vastuu

Polestar tai sen asiaankuuluvat konserniyhtiöt eivät missään olosuhteissa vastaa tai ole vastuussa mistään Koeajosta aiheutuneista tai Koeajoon liittyvistä tai näiden Ehtojen mukaisten velvoitteidemme laiminlyömisestä tai niiden viivästyneestä suorittamisesta aiheutuneista tappioista tai vahingoista, pois lukien pakottavan lainsäädännön edellyttämän mukaisesti.

9. Korvaussitoumus

9.1.

Koeajoillamme sovellamme omavastuuosuutta, mikäli olet vahingon aiheuttaja. Omavastuun suuruus riippuu missä suoritat koeajon: Helsinki (500€), Turku (600€), Oulu (650€) ja Tampere (1000€).

9.2.

Tätä korvaussitoumusta ei sovelleta Polestarin tuottamuksesta aiheutuneisiin tappioihin, vammoihin, sairastumiseen tai kuolemaan.

10. Ylivoimainen este

Polestar vapautuu kaikista näiden Ehtojen täyttämättä jättämisestä aiheutuvista vastuista, mikäli täyttämättä jättämisen syy on luonnonmullistus, sota, tulipalo, tulva, räjähdys, kansalaiskapina, kansalaislevottomuus, tuonti- tai vientimääräykset tai kauppasaarto, lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide tai kaupankäyntiin liittyvä erimielisyys, terrorismi, epidemia tai hallituksen toimenpiteet tai keskeytykset lämmön-, sähkön- kaasun- tai vedenjakelussa tai mikä tahansa muu osapuolen kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolella oleva syy.

11. Tietosuojakäytäntö

Me olemme vastuussa Koeajotilaukseesi ja näihin Ehtoihin liittyen käsiteltävistä henkilötiedoista ja meidän katsotaan olevan niin sanottu rekisterinpitäjä. Kaikki käsittely tapahtuu henkilötietojen käsittelyä koskevan sovellettavan lainsäädännön, tietosuojakäytäntömme sekä Koeajoihin liittyvän tietojen käsittelyä koskevan ilmoituksen mukaisesti.

12. Yleistä

12.1.

Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä (mukaan lukien, rajoituksetta, henkilötietojen suojaa koskeva) ja varmistaa, että sillä on käytössä riittävät menettelytavat lahjonnan estämiseksi. Polestariin sovellettavat eettiset ohjeemme ovat saatavilla osoitteesta polestar.com/legal/ethics.

12.2.

Mikäli jonkin näiden Ehtojen määräyksen todetaan olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, siinä tapauksessa kyseinen määräys irrotetaan ja poistetaan näistä Ehdoista ja jäljelle jäävät ehdot pysyvät täysimääräisesti voimassa.

12.3.

Polestar pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tilaukseesi sovelletaan sitä Ehtojen versiota, joka oli voimassa sillä hetkellä kun teit tilauksesi.

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

13.1.

Tämän sopimuksen tulkintaan, pätevyyteen ja täyttämiseen sovelletaan kaikilta osin Suomen lakia ja, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, osapuolet ovat peruuttamattomasti sopineet, että Helsingin käräjäoikeudella on yksinomainen toimivalta kaikissa tästä sopimuksesta aiheutuvista tai siihen liittyvissä oikeusprosesseissa.

13.2.

Sinulla on myös oikeus viedä kaikki erimielisyydet käsiteltäviksi Euroopan verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin alustalla, johon pääset napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

14. Yhteystiedot

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää, otathan meihin yhteyttä.