Polestar Driving Experience

Yleiset ehdot 

1. Näiden yleisten ehtojen sisältö

Näiden yleisten sopimusehtojen sisältö on Polestar Driving Experience -tapahtumaan ja siihen liittyviin palveluihin ("Tapahtuma") osallistumiseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva sääntely.

2. Järjestäjä, sopimuskumppani ja myyjä

Tapahtuman ostajan tai ostajien ("osallistuja") sopimuskumppani on Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Ruotsi ("Polestar"). Polestar on tilannut järjestäjän ("järjestäjä") järjestämään tapahtuman. Tapahtumaa tarjotaan ja myydään Polestar Additionals -kaupassa (additionals.polestar.com), jota ylläpitää Prominate AB, Prominate Inc. tai jokin sen tytäryhtiöistä (jäljempänä myös "Prominate").

3. Sopimuksen tekeminen

3.1 Osallistuja voi valita haluamansa tapahtumapäivän ja varata sen verkossa Polestar Additionals -kaupassa. Maksamalla tilauksen Polestar Additionals -kaupassa osallistuja hyväksyy nämä yleiset ehdot ja tekee sitovan tarjouksen. Tämän jälkeen osallistuja saa tilausvahvistuksen Prominaten lähettämän sähköpostin välityksellä. Tämä sähköposti katsotaan sopimuksen ("Sopimus") hyväksymiseksi. Polestar lähettää kuitenkin osallistujalle sähköpostitse erillisen [osallistumiskutsun], jossa osallistujaa pyydetään toimittamaan Polestarille lisätietoja esimerkiksi ajokortistaan. Jos osallistuja ei toimita Polestarille (täydellisiä) tietoja pyydetyssä määräajassa tai jos Polestar huomaa näiden tietojen perusteella, että osallistuja ei ole oikeutettu osallistumaan tapahtumaan (ks. kohta 6), Polestar voi peruuttaa sopimuksen. Osallistujalle palautetaan ennakkoon maksettu hinta (kuten jäljempänä määritellään) noin 14 päivän kuluessa (ks. kohta 9.5). Tämän vuoksi sopimuksen tekeminen tämän kohdan 3.1 lausekkeen 4 mukaisesti edellyttää, että Polestarin pyytämät tiedot ovat täydelliset ja oikeat ja että osallistujan poissulkemiseen ei ole perusteita. Yleiset sopimusehdot ovat ladattavissa ostoprosessin aikana, ja ne lähetetään osallistujalle myös tekstimuodossa (sähköpostitse) kutsusähköpostin mukana. Sopimuksen tekeminen on mahdollista vain englannin kielellä.

3.2. Polestar ei ole valtuuttanut kolmansia osapuolia (esim. järjestäjää, hotelleja tai kuljetusyrityksiä) tekemään sopimuksia, antamaan tietoja tai vakuutuksia, jotka muuttavat sopimuksen sovittua sisältöä tai ylittävät Polestarin tarjoamat sovitut palvelut (ks. jäljempänä).

4. Maksuehdot

Koska osto tehdään Polestar Additionals -kaupan kautta, tapahtuman ostamiseen ja osallistumismaksun ("Hinta") maksamiseen sovelletaan Promianten ehtojen (kohta 3.2) mukaisia maksuehtoja. Nämä käyttöehdot löytyvät täältä: https://additionals.polestar.com/terms-conditions/.

5. Palvelut

5.1. Tapahtuman sopimuksessa sovitut palvelut on esitetty Polestar Additionals -kaupan kuvauksessa ("Sovitut palvelut"). Matkat tapahtumaan ja takaisin eivät sisälly sovittuihin palveluihin, ellei toisin mainita.

5.2. Polestar voi oman harkintansa mukaan muuttaa sovittuja palveluja milloin tahansa ennen sopimuksen tekemistä. Sopimuksen tekemisen jälkeen Polestar voi tehdä muutoksia tai poikkeamia sovittuihin palveluihin, jos nämä muutokset (i) tulevat tarpeellisiksi, (ii) eivät johdu Polestarin toimista ja (iii) ovat merkitykseltään vähäisiä eivätkä heikennä varatun tapahtuman yleistä luonnetta. Mahdolliset takuuvaatimukset säilyvät ennallaan, erityisesti jos sovittujen palveluiden muutoksissa on puutteita. Polestar ilmoittaa osallistujalle kaikista sovittuihin palveluihin tehtävistä muutoksista tai poikkeamista.

5.3. Jos sovittuihin palveluihin tehdään olennaisia muutoksia tai jos osallistujan erityisvaatimuksista, joista on tullut osa sopimuksen sisältöä, poiketaan, osallistujalla on oikeus Polestarin asettaman kohtuullisen ajan kuluessa muutoksesta ilmoittamisesta (i) joko hyväksyä muutos (ii) tai peruuttaa matkasopimus ilman lisämaksua (iii) tai vaatia osallistumista korvaavalle matkalle, jos Polestar on tarjonnut tällaista matkaa. Osallistuja voi valita, vastaako hän Polestarin ilmoitukseen vai ei. Jos osallistuja vastaa, hän voi joko hyväksyä muutoksen, vaatia osallistumista korvaavalle matkalle tai peruuttaa sopimuksen ilman muutoksia. Jos osallistuja ei vastaa Polestarille asetetussa määräajassa, sovittuja palveluja koskeva muutos katsotaan hyväksytyksi.

5.4. Polestar pidättää itsellään oikeuden mukauttaa tapahtuman ohjelmaa olosuhteiden mukaan (esim. muuttamalla automalleja, renkaita tai käytettyjä rataosuuksia), jos se on tarpeen sääolosuhteiden, toimivaltaisten viranomaisten turvallisuussyistä tai muista olennaisista syistä antamien määräysten tai sellaisten olosuhteiden vuoksi, joita ei ole voitu ennakoida sopimuksen tekohetkellä, jotta voidaan varmistaa osallistujien turvallisuus. Tällaiset muutokset eivät vaikuta sovittuun osallistumismaksuun edellyttäen, että ne eivät muodosta olennaista muutosta varattuun tapahtumaan.

6. Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

6.1. Tapahtumaan voivat osallistua vain vähintään 21-vuotiaat henkilöt, joilla on henkilöauton ajokortti, joka on voimassa siinä maassa, jossa tapahtuma järjestetään (tämä koskee myös EU:n ajokortteja), ja joita viranomaiset eivät ole kieltäneet ajamasta autoa. Osallistujan on otettava yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin selvittääkseen, onko hänen ajokorttinsa voimassa kyseisessä maassa. Ajokortti on esitettävä driving experience -ohjelman tapahtumapaikalla.

6.2. Driving experience -ohjelman aikana on ehdoton kielto käyttää huumeita ja alkoholia (0,0 promillea) tai muita aineita tai lääkkeitä, jotka voivat heikentää osallistujan kykyä ajaa autoa. Jos tätä sääntöä rikotaan, Polestarilla on oikeus oman harkintansa mukaan sulkea osallistuja pois tapahtumasta. Tällaisessa tapauksessa hintaa ei palauteta.

6.3. Osallistujan on driving experience -ohjelman aikana käyttäydyttävä kurinalaisesti ja noudatettava koko ajan ohjaajien ohjeita. Käytössä on Polestar-autoja. Oikeutta tietyn auton käyttämiseen ei ole.

6.4. Osallistuja on vastuussa viranomaisten vaatimien matkustusasiakirjojen hankkimisesta ja mukana pitämisestä, tarvittavista rokotuksista sekä tulli- ja valuuttasäännösten noudattamisesta. Osallistujan on perehdyttävä yksityiskohtaisesti voimassa oleviin Covid-19-toimenpiteisiin/vaatimuksiin ennen tapahtumaan matkustamista. Osallistuja vastaa kaikista haitoista, jotka aiheutuvat näiden määräysten noudattamatta jättämisestä.

6.5. Tapahtuman aikana ja erityisesti driving experience -ohjelman opastuksen aikana puhuttava virallinen kieli on yksinomaan englanti.

7. Vakuutus ja omavastuu

7.1. Hintaan sisältyy yleinen vastuuvakuutus, joka kattaa driving experience -ohjelman aikana sattuneet henkilövahingot, sekä Polestar-autojen täysin kattava vakuutus. Polestar jakaa vakuutusten ehdot osallistujalle tämän pyynnöstä.

7.2. Jos Polestarin tarjoamille autoille aiheutuu vahinkoa, josta osallistuja on vastuussa, osallistujan on maksettava enintään 1 250 euron suuruinen korvaus.

7.3. Jos vakuutuksenantaja vapautetaan vastuusta osallistujan tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden vuoksi tai jos osallistujan tuottamuksesta aiheutuu vahinko, jota ei ole katettu vakuutuksesta, osallistuja vastaa kaikista vahingoista, jotka osallistuja on aiheuttanut.

7.4. On suositeltavaa, että osallistuja hankkii ylimääräisen matkan peruutusvakuutuksen, sairaus-, tapaturma- ja vastuuvakuutuksen sekä vakuutuksen, joka kattaa kotimatkan kustannukset tapaturman tai sairauden sattuessa.

8. Osallistujan peruutusoikeus, peruutusmaksut  

8.1. Osallistuja voi peruuttaa sopimuksen milloin tahansa ennen tapahtuman alkua. Peruutuksen vastaanottamispäivä on tältä osin ratkaiseva. Osallistujien on ilmoitettava peruutuksesta kirjallisesti.

8.2. Jos osallistuja peruuttaa tapahtuman tai ei saavu tapahtumaan, Polestarilla on oikeus periä seuraavat peruutusmaksut: a) enintään 90 päivää ennen tapahtuman alkua: 20 % hinnasta, b) 89. päivästä 30. päivään ennen tapahtuman alkua: 50 % hinnasta, c) 29. päivästä 14. päivään ennen tapahtuman alkua: 80 % hinnasta, d) alkaen 13. päivästä ennen tapahtuman alkua: 90 % hinnasta.

8.3. Osallistujalla on oikeus esittää todisteet siitä, että peruutuksesta tai osallistumatta jättämisestä ei ole aiheutunut lainkaan tai on aiheutunut huomattavasti vähemmän kustannuksia kuin Polestarin perimät maksut.

8.4. Osallistuja voi tapahtuman alkuun saakka pyytää, että hänen sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa siirretään kolmannelle osapuolelle. Polestar voi vastustaa osallistujan korvaamista kolmannella osapuolella, jos kolmas osapuoli ei täytä tapahtuman edellyttämiä vaatimuksia tai jos lakisääteiset tai viralliset määräykset tai ohjeet kieltävät kolmannen osapuolen osallistumisen. Korvaava osallistuja on yhteisvastuussa osallistujan kanssa hinnasta ja lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat korvaavan osallistujan osallistumisesta.

8.5. Osallistujan lakisääteinen peruutusoikeus on suljettu pois, koska Polestarin etämyyntisopimuksen mukaisesti tarjoamiin sovittuihin palveluihin sisältyy driving experience -ohjelman lisäksi yöpyminen, minkä vuoksi niitä pidetään matkapakettina. Lisäksi Polestarin kanssa tehdyssä etämyyntisopimuksessa sovitaan ilmoittautumisen yhteydessä tietystä päivämäärästä.

9. Polestarin oikeus peruutukseen ja ylivoimainen este (force majeure)

9.1. Polestar voi peruuttaa sopimuksen enintään 14 päivää ennen tapahtuman alkua, jos sovituissa palveluissa määriteltyä osallistujien vähimmäismäärää ei saavuteta.

9.2. Polestar voi peruuttaa sopimuksen ennen tapahtuman alkua, jos Polestar ei voi täyttää sopimusta väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Tässä tapauksessa Polestarin on ilmoitettava peruuttamisesta välittömästi sen jälkeen, kun se on saanut tiedon peruuttamisen syistä.

9.3. Polestar pidättää myös oikeuden peruuttaa tapahtumia sääolosuhteiden vuoksi (esim. talviharjoittelun osalta jään puutteen vuoksi).

9.4. Kaikissa edellä tässä kohdassa 9 mainituissa tapauksissa Polestar palauttaa osallistujan etukäteen maksaman hinnan noin 14 päivän kuluessa peruutuksesta. Henkilökohtaisesta matkasta aiheutuvat kustannukset eivät kuulu korvauksen piiriin.

9.5. Prominate palauttaa osallistujan etukäteen maksaman summan vähennettynä mahdollisella peruutusmaksulla. Lisäksi sovelletaan Prominaten ehtojen kohdan 3.3 alakohtaa 4.

9.6. Polestar voi päättää sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, jos osallistuja Polestarin tai järjestäjän varoituksesta huolimatta häiritsee vakavasti varattujen palveluiden suorittamista tai käyttäytyy sillä tavalla sopimuksen vastaisesti, että sopimuksen välitön irtisanominen on perusteltua. Tässä tapauksessa Polestar pidättää oikeuden sovittuun hintaan.

9.7. Jos tapahtuma estyy, vaarantuu tai vaikeutuu merkittävästi sellaisen ylivoimaisen esteen vuoksi, jota ei voitu ennakoida sopimuksen tekohetkellä, sekä Polestar että osallistuja voivat peruuttaa sopimuksen. Peruutustapauksessa osallistuja on Polestarille velkaa sen osan hinnasta, joka liittyy jo käytettyihin palveluihin; tämä ei koske sitä, jos jo toimitetut palvelut eivät ole osallistujalle sopimuksen peruuttamisen vuoksi enää kiinnostavia. Paluukuljetuksen lisäkustannuksista vastaavat molemmat osapuolet tasapuolisesti. Polestar on velvollinen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sopimuksen peruuttamisen johdosta. Polestar vastaa näistä toimenpiteistä aiheutuvista lisäkustannuksista. Muussa tapauksessa osallistuja vastaa lisäkustannuksista.

10. Takuu virheiden varalta

Jos tapahtuma ei ole virheetön, osallistuja voi hakea hyvitystä, esim. korvausta. Tällöin sovelletaan lakisääteisiä määräyksiä, jotka koskevat erityisesti osallistujan´oikeuksia ja niiden toteuttamista. Takuuoikeuksia koskeva vaatimus on tehtävä kirjallisesti todistelua varten.

11. Vastuu

11.1. Osallistuja osallistuu Polestarin myymään tapahtumaan omalla vastuullaan.

11.2. Jos puutteita ilmenee, osallistujalla on oikeus vaatia vahingonkorvausta hinnanalennuksesta tai peruutuksesta riippumatta, paitsi jos puutteet ovat aiheutuneet osallistujasta tai kolmannesta osapuolesta, joka ei ole palveluntarjoaja tai muutoin osallistunut matkaan sisältyvien palvelujen tarjoamiseen, ja joita Polestar ei ole voinut estää, tai väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

11.3. Polestarin sopimusperusteinen vastuu muista kuin henkilövahingoista on rajoitettu kolme kertaa tapahtuman hinnan suuruiseksi. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos osallistujalle aiheutunut vahinko on aiheutettu tahallisesti tai Polestarin tai sen edustajan törkeällä huolimattomuudella tai jos Polestar on vastuussa osallistujalle aiheutuneesta vahingosta yksinomaan palveluntarjoajan virheen vuoksi. Jos palveluntarjoajan tarjoamaan matkapalveluun sovelletaan kansainvälisiä yleissopimuksia tai niihin perustuvia lakisääteisiä määräyksiä, joiden mukaan vahingonkorvausvaatimus syntyy tai voidaan esittää vain tietyin edellytyksin tai rajoituksin tai on suljettu pois tietyin edellytyksin, Polestar voi myös vedota tähän osallistujaa vastaan.

11.4. Muiden kuin sopimukseen perustuvien vahingonkorvausvaatimusten osalta Polestar on sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa vastuussa osallistujalle enintään kolme kertaa hinnan suuruisen korvauksen verran. Tämä ei koske vahingonkorvausvaatimuksia, jotka johtuvat vammoista tai terveyshaitoista, eikä vastuuta muista vahingoista, jotka perustuvat Polestarin tahalliseen tai törkeän huolimattomaan velvollisuuksien rikkomiseen.

11.5. Jos sopimusvelvoitteita rikotaan, Polestar on vastuussa vain sopimuksen kannalta tyypillisestä ennakoitavissa olevasta vahingosta, jos se on aiheutunut huolimattomuudesta. Muut vahingonkorvausvaatimukset on suljettu pois.

11.6. Polestarin oikeudellisten edustajien, sijaisten ja työntekijöiden henkilökohtainen vastuu heidän aiheuttamistaan vahingoista, jotka johtuvat huolimattomuudesta, on suljettu pois.

11.7. Siltä osin kuin korvausvaatimus palveluntarjoajaa vastaan voidaan esittää vain tietyin edellytyksin tai rajoituksin tai se on suljettu pois tietyin edellytyksin sellaisten kansainvälisten yleissopimusten tai niihin perustuvien lakisääteisten määräysten perusteella, joita sovelletaan palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin, vahingonkorvausvaatimusta Polestaria vastaan ei voida esittää tai se voidaan esittää vain näillä edellytyksillä.

12. Tietosuoja

Prominate AB:n kautta tapahtuvaan myyntiin sovelletaan seuraavaa: Henkilötietoja, jotka annat meille, käsitellään automaattisesti ja niitä käytetään, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi. Polestar ja Prominate AB toimivat yhdessä rekisterinpitäjinä. Kaikkia henkilötietojasi käsitellään Ruotsin ja paikallisten tietosuojalakien mukaisesti. Prominate Inc:n kautta tapahtuvaan myyntiin sovelletaan seuraavaa: Yhdysvaltain tietosuojalakien mukaan Polestar Performance AB on Prominaten palveluntarjoaja. Lisätietoja tietojesi käsittelystä on Polestarin tietosuojakäytännössä: polestar.com/legal/privacy/privacy-policy/.

13. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

13.1. Jos jokin sopimuksen ehto on pätemätön, se ei vaikuta koko sopimuksen pätevyyteen. Sama koskee näitä ehtoja.

13.2. Osallistujan ja Polestarin väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Ruotsin lakia. Sama koskee koko oikeussuhdetta.

13.3. Jos osallistuja nostaa kanteen Polestaria vastaan toisessa maassa eikä Ruotsin lakia sovelleta Polestarin vastuuseen kanteen perusteena olevan asian perusteella, oikeudellisiin seuraamuksiin sovelletaan yksinomaan Ruotsin lakia, erityisesti osallistujan vaatimusten lajin, laajuuden ja määrän osalta.

13.4. Kaikkien sellaisten nykyisten ja tulevien vaatimusten osalta, jotka johtuvat sopimuksesta tai liittyvät siihen ja joita esittävät valtuutetut myyjät, henkilöt, joilla ei ole yleistä toimipaikkaa Ruotsissa, henkilöt, jotka ovat vaihtaneet asuinpaikkaa tai muuttaneet ulkomaille tämän sopimuksen tekemisen jälkeen tai henkilöt, joiden asuinpaikka tai vakituinen oleskelupaikka ei ole tiedossa kanteen nostamishetkellä, sekä passiivisten oikeudenkäyntien osalta, yksinomainen oikeuspaikka on Göteborg, Ruotsi. Jos Polestar nostaa kanteen sellaista osallistujaa vastaan, jonka kotipaikka tai asuinpaikka on Ruotsissa, ratkaisevaa on osallistujan asuinpaikka.

13.5. Edellä mainittuja lainvalintaa ja oikeuspaikkaa koskevia ehtoja ei sovelleta, a) jos ja sikäli kuin osallistujan hyväksi sovelletaan jotain muuta kansainvälisten sopimusten pakottavaa ehtoa sellaisten sopimusmääräysten perusteella, jotka ovat sovellettavissa osallistujan ja Polestarin väliseen sopimukseen, tai b) jos ja sikäli kuin pakottavia määräyksiä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, johon osallistuja kuuluu, sovelletaan tähän sopimukseen ja ne ovat osallistujalle edullisempia kuin näiden ehtojen määräykset tai sovellettavat ruotsalaiset säännökset.

14. Ehdon pätemättömyys

Jos jokin näiden yleisten sopimusehtojen ehto on kokonaan tai osittain pätemätön, se ei vaikuta yleisten ehtojen voimassaoloon kokonaisuudessaan, vaan yleisten ehtojen muut kohdat pysyvät voimassa.