• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Pump dækkene op med kompressoren fra dæklapningssættet

Bilens originale dæk kan pumpes op ved hjælp af kompressoren i det midlertidige dæklapningssæt.
Der skal være slukket for kompressoren. Kontrollér, at afbryderen står på 0 (slukket), og find elkablet og luftslangen frem.

Skru dækkets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på dækventilens gevind.

Kontrollér, at trykreduktionsventilen på luftslangen er helt skruet til.

Tilslut elkablet til det nærmeste 12-V udtag og kontroller, at det 12-V udtag leverer strøm.

 Advarsel

Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, når bilen kører.
Start kompressoren ved at stille afbryderen på I (tændt).

 Vigtigt

Kompressoren må ikke arbejde længere end 10 minutter på grund af risiko for overophedning.
Pump dækket op til det tryk, der er angivet på dæktryksmærkaten på førersidens dørstolpe. Hvis trykket er for højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.
Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og elkablet.
Sæt ventilhætten på dækket igen.

 Note

  • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
  • Anvend kun ventilhætter af plast eller Polestars originalventilhætter.

 Note

Kompressoren er en elektrisk anordning - følg de lokale regler for affaldshåndtering.