• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Brug af dæklapningssæt

En punktering kan lappes med det midlertidige dæklapningssæt (TMK1). Læs alle instruktioner grundigt inden brug.

Oversigt

PS2-2222-Temporary Mobility Kit overview
 1. PS-Icon circle 1Elkabel
 2. PS-Icon circle 2Luftslange
 3. PS-Icon circle 3Trykreduktionsventil
 4. PS-Icon circle 4Beskyttelseshætte
 5. PS-Icon circle 5Etiket med angivelse af højeste tilladte hastighed
 6. PS-Icon circle 6Falskeholder (orange dæksel)
 7. PS-Icon circle 7Trykmåler
 8. PS-Icon circle 8Flaske med tætningsvæske
 9. PS-Icon circle 9Afbryder

Tilkoble

PS2-2417-Temporary Mobility Kit installation

 Note

Flaskens forsegling må ikke bryde før brug. Når flasken skrues fast, brydes forseglingen automatisk.

 Advarsel

Vær opmærksom på følgende ved brug af dæklapningssystemet:
 • Flasken med tætningsvæske indeholder 1,2-Ethanol og naturrågummi-latex. Disse stoffer er farlige ved indtagelse.
 • Indholdet i denne flaske kan fremkalde allergiske hudreaktioner eller på anden måde være potentielt skadeligt for luftvejene, huden, centralnervesystemet og øjnene.
Forsigtighedsregler:
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Farlig ved indtagelse.
 • Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Tøj, som der er kommet tætningsvæske på, bør tages af.
 • Vask omhyggeligt efter håndtering.
Førstehjælp:
 • Hud: Vask de angrebne områder af huden med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
 • Øjne: Skyl med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter, og løft af og til øverste og nederste øjenlåg. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
 • Indånding: Flyt den skadede person ud i frisk luft. Hvis der er vedvarende irritation, bør der søges lægehjælp.
 • Nedsvælgning: Fremkald ikke opkastning, medmindre det beordres af medicinsk personale. Søg lægehjælp.
 • Affald: Aflevér dette materiale og dets beholder til et depot for farligt affald.

 Advarsel

Fjern ikke flasken eller luftslangen, når dæklappesættet bruges.

Forberedelser

Sæt advarselstrekanten op og aktiver advarselsblinklysene, hvis et dæk skal lappes ved et trafikeret sted.

Hvis punkteringen er forårsaget af et søm eller lignende, skal det blive siddende i dækket. Det hjælper med at tætne hullet.

Tag mærkaten om højeste tilladte hastighed på siden af kompressoren af. Fastgør den et synligt sted på forruden som en påmindelse om ikke at overskride hastigheden. Hastigheden må ikke overstige 80 km/t (50 mph), når den midlertidige dæklapning har været brugt.
Kontrollér, at afbryderen står på 0 (slukket), og find elkablet og luftslangen frem.
Skru det orange dæksel på kompressoren, og skru proppen på flasken med tætningsvæske løs.

Skru flasken fast til bunden af flaskeholderen.

Flasken og flaskeholderen er udstyret med tilbageløbsspærre for at forhindre lækage af tætningsmiddel. Når flasken er skruet fast, kan den ikke skrues løs fra flaskeholderen igen. Flasken skal afmonteres på et værksted – kontakt Polestar Customer Support.

 Advarsel

Skru ikke flasken af, den er udstyret med en bagstopper for at forhindre lækage.

Skru dækkets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på dækventilens gevind.

Kontrollér, at trykreduktionsventilen på luftslangen er helt skruet til.

Påbegynde dæktætning

Tilslut elkablet til 12 V-udtaget i bagagerummet, og start bilen.

 Advarsel

Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, når bilen kører.

Start kompressoren ved at stille afbryderen på I (tændt).

Når kompressoren starter, kan trykket stige op til 6 bar (88 psi), men trykket falder efter ca. 30 sekunder.

 Advarsel

Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks slukkes for kompressoren. Man bør ikke køre videre. Tilkald vejhjælp for at blive bjærget til et dækværksted. Det anbefales at kontakte Polestar Customer Support.
Fyld dækket i 7 minutter.

 Vigtigt

Kompressoren må ikke arbejde længere end 10 minutter på grund af risiko for overophedning.
Sluk for kompressoren, og aflæs trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er 1,8 bar (22 psi), maksimumstrykket 3,5 bar (51 psi). Hvis trykket er for højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.

 Advarsel

Hvis trykket er under 1,8 bar (22 psi), er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Tilkald vejhjælp for at blive bjærget til et dækværksted. Det anbefales at kontakte Polestar Customer Support.
Sluk for kompressoren, og løsn elkablet.
Skru luftslangen løs fra dækventilen, og sæt ventilhætten på dækket igen.

 Note

 • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
 • Anvend kun ventilhætter af plast eller Polestars originalventilhætter.
Sæt beskyttelseshætten på luftslangen for at undgå lækage af den tilbageværende tætningsvæske. Læg udstyret i bagagerummet.
Kør snarest mindst 3 km (2 miles) med en hastighed på højst 80 km/t (50 mph), for at tætningsvæsken kan tætne dækket. Foretag derefter en efterkontrol.

 Advarsel

De første omgange, dækket roterer, vil der sprøjte tætningsvæske ud af punkteringshullet. Sørg for, at ingen står i nærheden af bilen og får tætningsvæsken på sig, når bilen begynder at køre. Afstanden bør være mindst 2 meter (7 fod).

Efterkontrol

Tilslut luftslangen til dækventilen, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på dækventilens gevind. Der skal være slukket for kompressoren.

Aflæs dæktrykket på trykmåleren.

 • Hvis det ligger under 1,3 bar (19 psi), er dækket ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør ikke køre videre. Tilkald vejhjælp for at få bilen bjærget.
 • Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar (19 psi), skal dækket pumpes op til det dæktryk, der angives på dæktrykmærkaten på dørstolpen i førersiden (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Hvis trykket er for højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.

 Advarsel

Kontroller dæktrykket regelmæssigt.

Polestar anbefaler, at bilen køres til det nærmeste værksted2 for at få det beskadigede dæk udskiftet/repareret. Gør værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.

Efter brug skal flasken med tætningsvæske og slangen udskiftes – kontakt Polestar Customer Support.

 Advarsel

Den maksimale kørestrækning med dæk indeholdende dæklapningsvæske er 200 km (120 miles).

 Note

Kompressoren er en elektrisk anordning - følg de lokale regler for affaldshåndtering.
 1. 1 Temporary Mobility Kit
 2. 2 Kontakt Polestar Customer Support for at få hjælp med at finde et værksted.