• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Kontrollere dæktryk

Det rette dæktryk bidrager til at forbedre kørselsstabiliteten, spare strømforbruget og forlænge dækkenes levetid.

Dæktrykket falder med tiden, det er et naturligt fænomen. Dæktrykket varierer også alt efter omgivelsernes temperatur. Kørsel med for lavt dæktryk medfører, at dækkene kan blive for varme og tage skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og køreegenskaber.

Kontroller dækkenes lufttryk hver måned. Brug det anbefalede dæktryk til kolde dæk for at bibeholde god dækydelse. For lavt eller for højt dæktryk kan bevirke, at dækkene slides ujævnt.

 Advarsel

  • For lavt dæktryk er den hyppigste årsag til, at dæk går i stykker, ligesom det kan give alvorlige revner i dæk, løsning af slidbanen eller dækeksplosion. Resultatet kan blive, at man pludselig mister herredømmet over bilen, med risiko for personskader til følge.
  • Dæk med for lavt tryk reducerer bilens lastkapacitet.

Kolde dæk

Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. Dæk anses for kolde, når de har samme temperatur som den omgivende luft. Denne temperatur nås normalt, når bilen har været parkeret i mindst 3 timer.

Efter at have kørt ca. 1,6 km (1 mile) anses dækkene for at være varme. Hvis du skal køre længere for at få dækkene pumpet, skal du først kontrollere og registrere dæktrykket og derefter pumpe dem til et passende tryk ved ankomst til pumpen.

Når udetemperaturen ændres, ændres dæktrykket også. En temperatursænkning på 10 grader bevirker, at dæktrykket falder 7 kPa (1 psi). Kontrollér dæktrykket, og justér det til det rette tryk, der fremgår af bilens dækinformationsmærkat eller certificeringsmærkat.

Hvis dæktrykket kontrolleres, mens dækkene er varme, må du aldrig slippe luft ud. Dækkene er varme på grund af kørsel, og det er normalt, at trykket stiger over til mere end det anbefalede tryk for kolde dæk. Et varmt dæk med et tryk lig med eller under det anbefalede for kolde dæk, kan have et alt for lavt tryk.