Polestar Driving Experience

Generelle vilkår 

1. Emne for disse generelle vilkårene

Emnet for disse generelle vilkårene er å beskrive hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forbindelse med deltakelse i Polestar Driving Experience og tilknyttede tjenester ("arrangement").

2. Organisator, kontraktspartner og selger

Kontraktspartner for kjøper(e) av arrangementet ("deltaker") er Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Sverige ("Polestar"). Polestar har gitt et byrå ("byrå") i oppdrag å organisere arrangementet. Arrangementet tilbys og selges gjennom Polestar Additionals Shop, additionals.polestar.com, som drives av Prominate AB, Prominate Inc. eller et av deres datterselskaper (heretter også "Prominate").

3. Inngåelse av kontrakt

3.1. Deltakeren kan velge ønsket dato for arrangementet og bestille det på nettet i Polestar Additionals-butikken. Når deltakeren betaler for bestillingen i Polestar Additionals-butikken, innebærer det at deltakeren godtar disse generelle vilkårene og sender inn et bindende tilbud. Etter dette vil deltakeren motta en bestillingsbekreftelse på e-post fra Prominate. Denne e-postmeldingen representerer godtakelse av kontrakten ("kontrakt"). Polestar vil imidlertid sende deltakeren en separat [invitasjon til å delta] på e-post som krever at deltakeren gir Polestar ytterligere informasjon, f.eks. om deltakerens førerkort. Dersom deltakeren ikke oppgir (fullstendig) informasjon til Polestar innen fristen, eller informasjonen som oppgis fører til at Polestar oppdager at deltakeren ikke er kvalifisert for å delta i arrangementet (se seksjon 6), har Polestar rett til å trekke seg fra kontrakten. Ethvert prisbeløp (i henhold til definisjon nedenfor) som er betalt på forhånd, vil bli betalt tilbake til deltakeren innen ca. 14 dager (se seksjon 9.5). Følgelig er inngåelsen av kontrakten i henhold til denne seksjon 3.1, setning 4 underlagt det vilkår at informasjonen som Polestar ber om, er komplett og korrekt og at det ikke foreligger grunn til utelukkelse av deltakeren. De generelle vilkårene kan lastes ned i løpet av kjøpsprosessen og vil dessuten bli sendt til deltakeren i tekstformat (på e-post) sammen med invitasjonsmeldingen. Inngåelse av kontrakten en kun tilgjengelig i engelskspråklig versjon.

3.2. Tredjeparter (dvs. byrået, hoteller eller transportselskaper) har ikke tillatelse fra Polestar til å inngå avtaler, gi informasjon eller komme med utsagn som endrer avtaleinnholdet i kontrakten eller går utover de avtalte tjenestene (se nedenfor) som tilbys av Polestar.

4. Betalingsvilkår

Siden kjøpet finner sted gjennom Polestar Additionals Shop, vil betalingsvilkårene til Prominate (seksjon 3.2) gjelde for kjøpet av arrangementet samt betalingen av deltakeravgiften ("prisbeløp"). Disse betalingsvilkårene finner du her: https://additionals.polestar.com/terms-conditions/.

5. Tjenester

5.1. Tjenestene som inngår i kontrakten for arrangementet, er fastsatt i beskrivelsen i Polestar Additionals Shop ("avtalte tjenester"). Reisen til og fra arrangementet er ikke inkludert i de avtalte tjenestene, med mindre noe annet er oppgitt.

5.2. Polestar kan etter eget skjønn endre de avtalte tjenestene når som helst frem til inngåelse av kontrakten. Etter inngåelsen av kontrakten kan Polestar gjøre endringer i eller avvike fra de avtalte tjenestene hvis disse endringene (i) blir nødvendige, (ii) ikke skyldes handlinger fra Polestars side og (iii) er av mindre betydning og i et overordnet perspektiv ikke medfører en forringelse av arrangementet som er bestilt. Eventuelle garantikrav skal være upåvirket, spesielt hvis endringene i de avtalte tjenestene kan medføre mangler. Polestar vil informere deltakeren om eventuelle endringer eller avvik fra de avtalte tjenestene.

5.3. Ved vesentlige endringer av en avtalt tjeneste eller avvik fra spesifikke krav fra deltakeren som inngår i kontrakten, har deltakeren rett til, innen en rimelig tid fastsatt av Polestar når varsel om endringen gis, (i) enten å godta endringen (ii) eller å trekke seg fra reisekontrakten uten ekstra kostnad (iii) eller å kreve deltakelse i en erstatningstur hvis Polestar har tilbudt en slik tur. Deltakeren kan velge å svare på Polestars varsel eller ikke. Hvis deltakeren svarer, kan deltakeren enten akseptere endringen, kreve deltakelse i en erstatningstur eller trekke seg fra kontrakten uten kostnad. Hvis deltakeren ikke svarer Polestar innen fristen som er satt, vil endringene i de avtalte tjenestene anses som godtatt.

5.4. Hvis det er nødvendig på grunn av værforhold, påbud fra relevante myndigheter av sikkerhetsmessige årsaker eller andre vesentlige årsaker, eller på grunn av omstendigheter som ikke kunne forutses på tidspunktet for kontraktsinngåelsen, forbeholder Polestar seg retten til å tilpasse programmet for kjøreopplevelsen etter forholdene (f. eks. ved å endre bilmodeller, dekk eller hvilke deler av banen som brukes) av hensyn til deltakernes sikkerhet. Slike endringer skal ikke påvirke den avtalte deltakeravgiften, med mindre de innebærer en vesentlig endring av arrangementet som er bestilt.

6. Deltakernes rettigheter og plikter

6.1. Kun personer i en alder av minst 21 år, med gyldig førerkort for personbiler i landet hvor arrangementet finner sted, (dette omfatter EU-førerkort) og som ikke er fratatt retten til å kjøre bil av myndighetene, kan delta i arrangementet. Deltakeren skal kontakte de aktuelle myndighetene for å finne ut om deltakerens førerkort er gyldig i det nevnte landet. Førerkortet må legges frem på stedet hvor kjøreopplevelsesprogrammet finner sted.

6.2. Under kjøreopplevelsesprogrammet er det absolutt forbud mot rusmidler og alkohol (0,0 promille) eller andre stoffer eller legemidler som kan svekke deltakerens evne til å kjøre bil. Ved brudd på denne regelen har Polestar etter eget skjønn rett til å utelukke deltakeren fra videre deltakelse. I slike tilfeller vil prisbeløpet ikke bli tilbakebetalt.

6.3. Under kjøreopplevelsesprogrammet må deltakeren opptre på en disiplinert måte og følge instruktørenes instruksjoner til enhver tid. Polestar-biler vil stilles til disposisjon. Deltakere kan ikke påberope seg rett til en bestemt bil.

6.4. Deltakeren har ansvar for å anskaffe og ha med seg eventuelle reisedokumenter som kreves av myndighetene, ha gjennomført alle nødvendige vaksinasjoner og etterleve alle toll- og valutabestemmelser. Deltakeren skal sette seg inn i detaljert informasjon om gjeldende tiltak og krav i tilknytning til covid-19 før deltakeren reiser til arrangementet. Eventuelle ulemper som oppstår som følge av manglende overholdelse av disse bestemmelsene, skal bæres av deltakeren.

6.5. Det offisielle språket som snakkes under arrangementet, spesielt når det gis instruksjoner på kjøreopplevelsesprogrammet, er kun engelsk.

7. Forsikring og egenandel

7.1. Prisbeløpet inkluderer en generell ansvarsforsikring som dekker personskader som oppstår under kjøreopplevelsesprogrammet samt full kaskoforsikring for Polestar-bilene. Polestar vil informere deltakerne om forsikringsvilkårene på forespørsel.

7.2. Ved eventuell skade på bilene som Polestar stiller til disposisjon og som deltakeren er ansvarlig for, skal deltakeren betale et beløp på opptil 1250,00 euro.

7.3. Hvis forsikreren fritas for ansvar på grunn av forsett eller grov uaktsomhet fra deltakerens side, eller hvis skaden oppstår på grunn av en feil fra deltakerens side som ikke er dekket av kaskoforsikringen, skal deltakeren ha erstatningsansvar for all skade forårsaket av deltakeren.

7.4. Det anbefales at deltakeren i tillegg tar ut reiseavbestillingsforsikring, helseforsikring, ulykkesforsikring og personlig ansvarsforsikring, i tillegg til forsikring som dekker hjemtransport i tilfelle ulykke eller sykdom.

8. Deltakerens rett til avbestilling, avbestillingsgebyrer  

8.1. Deltakeren kan avbestille deltakelsen og dermed heve kontrakten når som helst før arrangementet starter. Dato for mottak av avbestillingen er definitiv i så henseende. Deltakere er pålagt å sende skriftlig varsel om avbestilling.

8.2. Hvis deltakeren avbestiller eller ikke stiller opp på arrangementet, har Polestar rett til å kreve følgende avbestillingsgebyr: a) 90 dager eller mer før arrangementets start: 20 % av prisbeløpet, b) fra den 89. dagen til den 30. dagen før arrangementets start: 50 % av prisbeløpet, c) fra den 29. dagen til den 14. dagen før arrangementets start: 80 % av prisbeløpet, d) fra den 13. dagen før arrangementets start: 90 % av prisbeløpet.

8.3. Deltakeren har rett til å legge frem bevis på at ingen eller vesentlig lavere kostnader påbeløp i sammenheng med avbestillingen eller den manglende deltakelsen enn gebyrene som Polestar ilegger.

8.4. Frem til arrangementets start kan deltakeren be om at hans/hennes rettigheter og plikter under kontrakten overdras til en tredjepart. Polestar kan motsette seg at deltakeren erstattes av tredjeparten, hvis tredjeparten ikke oppfyller kravene for arrangementet eller hvis tredjepartens deltakelse er forbudt ved lov eller offisielle forskrifter eller direktiver. Erstatningsdeltakeren skal være solidarisk ansvarlig med deltakeren for prisbeløpet og tilleggskostnader som påløper ved erstatningsdeltakerens inntreden.

8.5. Deltakerens lovfestede rett til avbestilling er unntatt ettersom de avtalte tjenestene som Polestar skylder under fjernsalgsavtalen, i tillegg til kjøreopplevelsesprogrammer inkluderer overnatting, og derfor regnes som en pakkereise. I tillegg fastsetter fjernsalgsavtalen som er inngått med Polestar, en spesifikk dato på registreringstidspunktet.

9. Polestars rett til kansellering og force majeure

9.1. Polestar kan heve kontrakten frem til 14 dager før arrangementets start hvis minimumsantallet for deltakere som er spesifisert i de avtalte tjenestene, ikke oppnås.

9.2. Polestar kan heve kontrakten før arrangementets start hvis Polestar forhindres fra å oppfylle kontrakten på grunn av uunngåelige og eksepsjonelle omstendigheter. I så tilfelle må Polestar varsle om hevingen av kontrakten umiddelbart etter å ha mottatt informasjon om årsakene til at kontrakten heves.

9.3. Polestar forbeholder seg også retten til å avlyse arrangementer på grunn av værforhold (f.eks. vinterøvelse ved mangel på is).

9.4. I alle ovennevnte tilfeller i denne seksjon 9 skal Polestar refundere prisbeløpet som deltakeren har betalt på forhånd, innen ca. 14 dager etter kanselleringen. Kostnader for individuelle reiser er unntatt refusjon.

9.5. Beløpet deltakeren har betalt på forhånd, vil bli refundert av Prominate, minus eventuelle avbestillingsgebyrer som påløper. Seksjon 3.3, underavsnitt 4 av Prominates vilkår er gjeldende i tillegg.

9.6. Polestar kan heve kontrakten uten varsel hvis deltakeren, på tross av advarsel fra Polestar eller byrået, i betydelig grad forstyrrer gjennomføringen av de avtalte tjenestene som er bestilt, eller opptrer på en måte som er i strid med kontrakten slik at umiddelbar heving av kontrakten er berettiget. I så tilfelle beholder Polestar sin rett til hele det avtalte prisbeløpet.

9.7 Hvis arrangementet i vesentlig grad blir hindret, satt i fare eller forringet som følge av force majeure som var uforutsigbar på tidspunktet da kontrakten ble inngått, kan både Polestar og deltakeren heve kontrakten. Ved en slik kontraktsheving skal deltakeren skylde Polestar den delen av prisbeløpet som kan tilskrives tjenestene som allerede er benyttet. Dette skal ikke gjelde hvis tjenestene som allerede er ytet, ikke er av noen interesse for deltaktene på grunn av hevingen av kontrakten. Polestar er forpliktet til å gjøre tiltak som blir nødvendige gjennom hevingen av kontrakten. Tilleggskostnader som oppstår på grunn av disse tiltakene, skal bæres av Polestar. For øvrig skal tilleggskostnader bæres av deltakeren.

10. Garanti for mangler

Hvis arrangementet ikke er fritt for mangler, kan deltakeren søke beføyelse, f.eks. avhjelp. Lovfestede bestemmelser, spesielt om deltakerens rettigheter og hevdelsen av dem, gjelder. Hevdelse av garantirettigheter skal fremlegges skriftlig for bevismessige formål.

11. Ansvar

11.1. Deltakeren deltar i arrangementet som selges av Polestar, på egen risiko.

11.2. Hvis det forekommer en mangel, har deltakeren rett til å kreve erstatning, uavhengig av en eventuell prisreduksjon eller kansellering, med mindre mangelen skyldes deltakeren eller en tredjepart som ikke er tjenesteleverandøren eller på annen måte involvert i ytelsen av tjenesten som inngår i turen og som Polestar ikke var i stand til å forhindre, eller uunngåelige og ualminnelige omstendigheter.

11.3. Polestars kontraktsmessige ansvar for andre skader enn personskader er begrenset til tre ganger prisbeløpet for arrangementet. Denne begrensningen gjelder ikke hvis skaden på deltakeren ble forårsaket med forsett eller grov uaktsomhet fra Polestar eller en av Polestars representanter, eller hvis Polestar er ansvarlig for skaden på deltakeren utelukkende på grunn av en tjenesteleverandørs feil. Hvis internasjonale avtaler eller lovbestemmelser basert på dem gjelder en reisetjeneste som skal leveres av en tjenesteleverandør, og erstatningskrav i henhold til disse bare oppstår eller kan hevdes under visse vilkår eller begrensninger, eller er unntatt under visse vilkår, kan Polestar også påberope seg disse mot deltakeren.

11.4. For ikke-kontraktsmessige erstatningskrav skal Polestar i den største utstrekning som er tillatt ved gjeldende lov, kun være ansvarlig overfor deltakeren for opptil tre ganger prisbeløpet. Unntatt fra dette er erstatningskrav som oppstår fra skade på kropp eller helse samt ansvar for andre skader basert på forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse fra Polestars side.

11.5. Ved et eventuelt brudd på kontraktsforpliktelser skal Polestar bare være ansvarlig for påregnelig skade som er typisk for kontrakten, hvis den skyldes simpel uaktsomhet. Andre krav om erstatning er unntatt.

11.6. Personlig ansvar hos Polestars juridiske representanter, stedfortredere og ansatte for skader som forårsakes av dem gjennom simpel uaktsomhet, er unntatt.

11.7. I den grad erstatningskrav mot tjenesteleverandøren kun kan hevdes under visse vilkår eller begrensninger eller er unntatt under visse vilkår på grunnlag av internasjonale avtaler eller lovbestemmelser basert på slike avtaler som gjelder tjenestene som skal leveres av en tjenesteleverandør, kan erstatningskrav mot Polestar ikke hevdes eller kun hevdes under disse vilkårene.

12. Datavern

For salg via Prominate AB gjelder følgende: Personopplysninger som du gir oss, vil bli elektronisk behandlet og brukt hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten. Polestar og Prominate AB fungerer som felles behandlingsansvarlige. Alle personopplysningene dine vil bli behandlet i henhold til svenske og lokale datavernlover. For salg via Prominate Inc. gjelder følgende: Under personvernlovene i USA er Polestar Performance AB en leverandør av tjenester til Prominate. Nærmere informasjon om behandlingen av dine data finner du i Polestars personvernerklæring: polestar.com/legal/privacy/privacy-policy/.

13. Stedlig jurisdiksjon og gjeldende rett

13.1. Hvis en bestemmelse i avtalen er ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheten til avtalen som helhet. Det samme gjelder disse vilkårene.

13.2. Kontraktsforholdet mellom deltakeren og Polestar skal utelukkende være underlagt svensk lov. Det samme gjelder hele rettsforholdet.

13.3. Dersom deltakeren fremmer søksmål mot Polestar i et annet land og svensk lov ikke gjelder for Polestars ansvar i henhold til søksmålets grunnlag, skal svensk lov gjelde utelukkende for de rettslige konsekvensene, spesielt med hensyn til type, omfang og beløp for deltakerens krav.

13.4. For alle nåværende og fremtidige krav som oppstår fra eller i sammenheng med kontrakten inngått av avtalekompetente parter, av personer som ikke generelt er underlagt stedlig jurisdiksjon i Sverige, eller av personer som har endret bosted eller har flyttet til et annet land etter inngåelse av denne kontrakten, eller av personer hvis faste bopel eller varige bosted er ukjent på tidspunktet da søksmålet fremmes samt ved passivt søksmål, skal den stedlige jurisdiksjonen utelukkende være Göteborg i Sverige. For søksmål fra Polestars side mot deltakeren som har fast bopel eller varig bosted i Sverige, er deltakerens faste bopel avgjørende.

13.5. De ovennevnte vilkårene for rettsvalg og verneting gjelder ikke a) dersom og i den grad noe annet gjelder til deltakerens fordel på grunnlag av kontraktsmessig bindende bestemmelser for internasjonale avtaler som kommer til anvendelse for kontrakten mellom deltakeren og Polestar, eller b) dersom og i den grad bindende forskrifter i medlemsstaten i Den europeiske union som deltakeren tilhører, er kommer til anvendelse for denne kontrakten og er mer fordelaktige for deltakeren enn forskriftene i disse vilkårene eller gjeldende svenske bestemmelser.

14. Ugyldige bestemmelser

Dersom en bestemmelse i disse generelle vilkårene er helt eller delvis ugyldig, skal gyldighetene til de generelle vilkårene som helhet ikke påvirkes, og de resterende bestemmelsene i de generelle vilkårene skal bevare sin gyldighet.