Ophalen en afleveren

1. Toepasselijkheid en omschrijving betrokken partijen

1.1

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing indien u (de “klant”, “u”, “uw”) gebruik maakt van de Polestar Ophaal- en Aflever Service (zoals hierna nader omschreven), zoals deze geleverd wordt door Polestar Automotive Netherlands B.V., KvK Nr. 76386228 (“Polestar”, “wij”, “ons”, “onze”). Door van onze Polestar Ophaal- en Aflever Service gebruik te maken, bevestigt u uitdrukkelijk dat u deze Voorwaarden heeft ontvangen, doorgelezen en accepteert dat deze van toepassing zijn op de voornoemde service.

1.2

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de gratis Ophaal- en Aflever Service bij de Polestar Onderhoud Service of op de Ophaal- en Aflever Service die opgenomen is in een servicepakket (bijvoorbeeld in het Polestar-servicecontract) zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst voor de aankoop van een nieuw Polestar-voertuig. De begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven, en niet in deze Voorwaarden zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Verkoopovereenkomst. Ofwel, deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op de ophaal- en afleverservice waarvoor bij de klant een vergoeding in rekening wordt gebracht.

1.3

Polestar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen inzicht te wijzigen. U wordt derhalve geadviseerd om altijd van deze Voorwaarden kennis te nemen voordat u een nieuwe aankoop verricht of van de Service gebruikt maakt.

2. Overzicht en beschikbaarheid Service

2.1

De Ophaal- en Aflever Service van Polestar wordt uitgevoerd door derden, waarbij uw Polestar Voertuig wordt opgehaald, naar een erkend Polestar Servicepunt (“Werkplaats”) wordt gebracht en na afronding van de werkzaamheden aldaar naar u wordt teruggebracht (de “Polestar Ophaal en Aflever Service” of "Service"). Tijdstip en locatie voor het ophalen en terugbrengen worden met u afgesproken voordat de Service wordt uitgevoerd.

Bij de Ophaal- en Aflever Service maken wij normaliter gebruik van een van onze ophaal- en afleverchauffeurs, dat wil zeggen dat uw Voertuig niet met een vrachtwagen wordt vervoerd.

2.2

De beschikbaarheid van de Ophaal- en Afleverservice is afhankelijk van onze capaciteit en de lokale aanwezigheid van onze dienstverleners. Voor een indicatie van de huidige aanwezigheid in uw regio kunt u contact opnemen met Polestar Customer Care (via https://www.polestar.com/nl/polestar-support/).

3. Boeken

3.1

De Ophaal- en Afleverservice wordt tegelijk geboekt met het bezoek aan de Werkplaats waarvoor de Ophaal- en Aflever Service is bedoeld.

4. Verplichtingen klant om Service mogelijk te maken

4.1

Uw verplichtingen ten aanzien van de staat van uw Voertuig, toegankelijkheid en aflevering zijn cruciaal om de Ophaal- en Aflever Service te kunnen uitvoeren. Indien niet aan de onderstaande verplichtingen wordt voldaan, behoudt Polestar zich het recht voor om de ophaal- en/of afleverpoging te staken en voor een daaropvolgende poging kosten in rekening te brengen.

Staat van uw Polestar Voertuig

Het Voertuig dient zich in zodanige staat te bevinden dat ophalen en afleveren mogelijk zijn. Er moet bijvoorbeeld veilig en rechtmatig met uw Voertuig gereden kunnen worden en ook ver genoeg mee gereden kunnen worden om de Service uit te voeren.

Toegankelijkheid

Het Voertuig dient op de afgesproken locatie en op het afgesproken tijdstip opgehaald te kunnen worden en op de afgesproken afleverlocatie afgeleverd te kunnen worden. Garages en hekken kunnen zorgen voor problemen ten aanzien van de toegankelijkheid van het Voertuig.

Sleuteloverdracht

Ingeval bij ophalen en afleveren een sleuteloverdracht nodig is, dient u de chauffeur op het tijdstip dat bij het boeken van de Service is afgesproken, te ontmoeten. Om de wachttijd voor beide partijen zo veel mogelijk te beperken, ontvangt u een sms of een bericht via de Polestar-app voor smartphones waarin de locatie van de chauffeur wordt aangegeven. Zorg ervoor dat u bent ingelogd en dat u berichten kunt ontvangen. Het kan zijn dat op uw gebruik van de smartphone app ook andere voorwaarden van toepassing zijn, zoals “Privacy”, “Juridisch” en “Cookies”. Gelieve deze zorgvuldig door te lezen, aangezien daarin belangrijke bepalingen staan die op u van toepassing zijn.

5. Belastingen en boetes

5.1

U bent verantwoordelijk voor de kosten die verband houden met het gebruik van het Voertuig, met inbegrip van maar niet beperkt tot tolgelden en belastingen. Onze chauffeur neemt altijd de beste route, dat wil zeggen de route die aangegeven wordt door de navigatie of die volgens zijn/haar eigen oordeel en kennis van de lokale verkeerssituatie de beste route is.

5.2

U bent verantwoordelijk voor boetes in verband met de toestand van het Voertuig (zoals slijtage van de banden) of de apparatuur op of in het Voertuig.

5.3

Boetes wegens verkeersovertredingen tijdens ophalen en afleveren vallen onder de verantwoordelijkheid van degene die het Voertuig ten tijde van het incident bestuurde.

6. Privacyverklaring

6.1

Door gebruik te maken van de diensten van Polestar gaat u akkoord met onze Privacyverklaring. Klik hiervoor op: www.polestar.com/privacy-policy. Gelieve onze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen, aangezien daarin belangrijke bepalingen staan die op u van toepassing zijn.

7. Annulering en nieuwe afspraak

7.1

Annulering van een geboekte Ophaal- en Aflever Service geschiedt via het boekingskanaal dat voor de oorspronkelijke afspraak is gebruikt. Voor een annulering, nieuwe afspraak en andere wijzigingen kan een vergoeding in rekening worden gebracht naar evenredigheid van de gemaakte kosten.

7.2

Door aanvaarding van deze Voorwaarden gaat u tevens ermee akkoord dat u een Ophaal- en Afleverservice niet kunt annuleren als die reeds (deel) is uitgevoerd.

7.3

Indien uw geboekte ophaal- en afleverservice opnieuw moet worden ingepland, wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een nieuwe afspraak te maken.

8. Verzekering voertuig

8.1

Uw Voertuig is verzekerd door de dienstverlener die de ophaal- en afleverservice namens Polestar uitvoert, voor zolang hij uw Voertuig onder zich houdt, dat wil zeggen vanaf ontvangst sleutel tot aan teruggave sleutel.

8.2

U dient alle persoonlijke eigendommen uit het Voertuig te verwijderen voordat u van de Service gebruik maakt. Polestar is niet verzekerd en is niet verantwoordelijk voor schade aan of voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van welke aard dan ook die in het Voertuig worden achtergelaten.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1

Polestar is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk (behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten) voor verlies van of schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit of verband houdende met uw gebruik van of het niet-kunnen gebruiken van de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-uitvoering of niet-tijdige uitvoering van de Service.

9.2

Polestar is niet verantwoordelijk voor kosten voortvloeiende uit normaal gebruik van het Voertuig die buiten de macht van Polestar zijn gelegen, met inbegrip van maar niet beperkt tot normale slijtage en pechhulp langs de weg.

10. Overmacht

10.1

In aanvulling op art. 6:75 BW geldt dat in geval van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog of beperkingen van overheidswege, die buiten de redelijke macht van de getroffen partij zijn gelegen, ingeval de betreffende gebeurtenis als redelijkerwijze onvermijdbaar kan worden aangemerkt, zijn partijen jegens elkaar niet gehouden tot vergoeding van verlies, schade of kosten van welke aard dan ook.

11. Toepasselijk recht en klachten

11.1

Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is Nederlands recht op deze Voorwaarden en de Service van toepassing en is de rechtbank van Amsterdam, Nederland, exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden en de Service, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht.

11.2

Indien u een klacht wenst in te dienen over de Service en u de eigen klachtenafhandeling van Polestar via www.polestar.com/nl/polestar-support/ al heeft doorlopen en het geschil niet naar tevredenheid is opgelost of niet wenst te doorlopen, heeft u wettelijk het recht om uw klacht in te dienen bij het ‘Online Dispute Resolution’-platform dat door de Europese Commissie is ingesteld. Klik hiervoor op: http://ec.europa.eu/odr.