Algemene gebruiksvoorwaarden – in-car journey log app

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van Polestar's in-car reis applicatie (de "App"). Om de App te kunnen gebruiken, dient u deze Algemene Voorwaarden te accepteren. Door gebruik te blijven maken van de App bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en dat u ermee instemt de App te gebruiken in overeenstemming met hetgeen hierin is uiteengezet. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen u als gebruiker van de App en Polestar Performance AB (reg. no. 556653-3096) ("Polestar", "wij", "ons", "onze").

1. ALGEMEEN

1.1    

De App is oorspronkelijk ontwikkeld door een door ons ingeschakelde externe dienstverlener en kan door u worden gebruikt om informatie te verzamelen en bekijken die samenhangt met reizen die u maakt met uw auto. De App verzamelt verschillende typen gegevens, waaronder gegevens betreffende voertuiglokalisatie, om onder andere de reizen die u maakt met uw auto bij te houden en reisinformatie in de App te vertonen, inclusief informatie zoals afstanden, de tijd die u heeft gereden, plaats en tijd van begin en einde van uw reis, details inzake gemiddelde snelheid en dagteller, reis categorieën (zakelijk, privé of woon-werkverkeer), kosten van tolwegen en fileheffingen, beheer van geofences (geografische zones) en geofence-gerelateerde gebeurtenissen, feitelijk bereik/dag, oplaadtijd, energieverbruik, inzicht in wanneer en waar de auto wordt gebruikt, enz.

1.2    

De App kan alleen worden gebruikt in het dashboard van Polestar auto's, en is niet beschikbaar voor gebruik in andere apparaten. De diensten, inclusief de monitoring van voertuiglokalisatie, die beschikbaar worden gesteld via de App worden geleverd door Polestar en/of derden die door Polestar zijn ingeschakeld (de "Diensten"). 

1.3    

Om de App en de Diensten onder deze Algemene Voorwaarden te gebruiken, moet u (i) ten minste achttien (18) jaar oud zijn (of de toepasselijke meerderjarigheidsleeftijd in uw jurisdictie), (ii) bevoegd zijn om bindende overeenkomsten aan te gaan en (iii) niet belemmerd worden in het gebruik van de App of de Diensten onder de toepasselijke wetgeving. 

1.4    

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op het moment dat u ze aanvaardt en blijven van kracht tot ze door u of door ons worden beëindigd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. U hebt altijd het recht om deze Algemene Voorwaarden te herroepen door ons een e-mail te sturen naar het hieronder vermelde e-mailadres, of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is https://polestar.com/nl/legal/terms-conditions/consumer-withdrawal-form/.  

1.5    

Wij handelen altijd in overeenstemming met onze gedragscode. Onze gedragscode is beschikbaar op https://polestar.com/nl/legal/ethics/.  

1.6    

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door een bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden te publiceren op https://polestar.com/nl/legal/terms-conditions/ of door de App bij te werken om de nieuwe gebruiksvoorwaarden te incorporeren. Door de App en de Diensten te gebruiken of door de App en de Diensten te blijven gebruiken na een update van deze Algemene Voorwaarden, erkent u dat u de bijgewerkte Algemene Voorwaarden volledig begrijpt en accepteert. Indien u de bijgewerkte Algemene Voorwaarden niet accepteert, heeft u het recht om deze Algemene Voorwaarden onmiddellijk te beëindigen en uw gebruik van de App en de Diensten te staken. 

2. VERGOEDINGEN EN BETALING

Voorlopig zullen wij de App en Services gratis verstrekken 

3. UW GEBRUIK VAN DE APP EN DE DIENSTEN 

3.1    

Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verlenen wij u een royalty-vrij, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk, beperkt, herroepbaar recht om de App en de Services te gebruiken, gedurende de looptijd van deze Algemene Voorwaarden en onder de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om dit recht te allen tijde, naar eigen goeddunken, in te trekken. 

3.2    

U stemt ermee in de App en/of enige Dienst niet te gebruiken 
(a) op enige onwettige wijze, voor enig onwettig of crimineel doel, op enige wijze die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden, of op enige wijze die schade of ongemak veroorzaakt aan enige derde partij;
(b) op een manier die in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten inzake intellectuele-eigendomsrechten of verkeersregels;
(c) op een manier die onze systemen of beveiliging zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar brengen, of andere gebruikers zou kunnen hinderen, of andere gebruikers zou kunnen beperken of belemmeren om de App en/of de Diensten te gebruiken (inclusief door het hacken of defacen van de App); of
(d) op een wijze die resulteert in beschadiging, onbruikbaarheid of enige andere aantasting van de App en/of enige Dienst en dat virussen, wormen, malware, spyware, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige code of programma's die de werking kunnen schaden in de App en/of enige Dienst worden geïntroduceerd.

3.3    

Naast eventuele andere gebruikersbeperkingen zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden en tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden, zult u niet:
(a) het kopiëren, reproduceren, herpubliceren, hergebruiken, uploaden, posten, verzenden of distribueren van enige inhoud gepresenteerd in of verstrekt door de App en/of enige Dienst, inclusief en zonder beperking voor publieke of commerciële doeleinden;
(b) de App en/of enige Dienst (inclusief broncode) te verhuren, leasen, in sub-licentie te geven, uit te lenen, te distribueren of te verkopen/herverkopen of te exploiteren; of
(c) (i) wijzigingen aan te brengen in de App of een deel daarvan, of (ii) de App of een deel daarvan en/of een Dienst te demonteren, te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of daarvan afgeleide werken te maken.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

4.1    

Wij, of een derde die door ons is ingeschakeld, behouden ons alle rechten voor op de App, de Services, en alle handelsmerken en logo's die in verband met de App en de Services worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg zal niets in deze Algemene Voorwaarden worden opgevat als een overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten (i) in en op de App en/of enige Service of (ii) anderszins in het bezit van of gecontroleerd door ons of onze gelieerde ondernemingen, behalve met betrekking tot het beperkte recht om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

5. GEBRUIKERSGEGEVENS 

5.1    

U erkent dat de kern functionaliteit van de App en de Dienst is om doorgaand de reizen die u met uw auto maakt te monitoren. Daarom dient u als u volledig gebruik wil kunnen maken van de App en de Diensten, informatie en gegevens aan ons beschikbaar te stellen (de "Gebruikersgegevens"). De Gebruikersgegevens bestaan uit de gegevens die nodig zijn om de Diensten te verlenen, waaronder uw Voertuig Identificatie Nummer (VIN), gegevens betreffende voertuiglokalisatie en gegevens die samenhangen met gemaakte reizen zoals tijd, snelheid, afstand, energiegebruik, geofences (geografische zones) en type reis.

5.2    

Wij maken geen aanspraak op enig eigendomsrecht op Gebruikersgegevens, en niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt de rechten die u mogelijk heeft om dergelijke Gebruikersgegevens te gebruiken. Echter, door Gebruikersgegevens beschikbaar te stellen wanneer u de App of de Diensten gebruikt, verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, eeuwigdurende, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie om dergelijke Gebruikersgegevens te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en te distribueren ten behoeve van door ons tijd tot tijd vastgestelde doeleinden, waaronder (i) het exploiteren en aanbieden van de App en/of een Dienst; (ii) onze zakelijke ontwikkelingsdoeleinden en (iii) statistische doeleinden. 

5.3    

Wij kunnen de Gebruikersgegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld ook overdragen aan derden, om de doelen zoals omschreven in artikel 5.2 te vervullen.

5.4    

Voor zover de Gebruikersgegevens persoonsgegevens bevatten, is de verwerking van dergelijke gegevens onderworpen aan onze Privacyverklaring.

6. DISCLAIMER EN GARANTIES

6.1    

U erkent hierbij uitdrukkelijk en stemt ermee in dat de App en/of enige Dienst worden geleverd op een "as is" basis en zonder garanties van welke aard dan ook. Wij wijzen hierbij alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van bevredigende kwaliteit, toegankelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van rechten van derden.

6.2    

Polestar zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de App en/of enige Service beschikbaar, toegankelijk en betrouwbaar zal zijn en dat de App en/of enige Service zal voorzien in voldoende bescherming van uw integriteit. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien de App en/of enige Dienst niet beschikbaar, niet toegankelijk of onderbroken is en u heeft geen recht op enige vorm van compensatie voor enige uitvaltijd van de App en/of enige Dienst of enige schendingen of inbreuken op de veiligheid of integriteit die van tijd tot tijd kunnen voorkomen op de App en/of enige Dienst. Bovendien behouden wij ons het recht voor om op ieder moment de App of de Diensten (of een deel daarvan) te wijzigen, bij te werken, te upgraden en/of tijdelijk of permanent stop te zetten. U erkent en stemt ermee in dat wij uw toegang tot de App en de Diensten kunnen opschorten indien wij, naar ons eigen goeddunken, dergelijke updates moeten uitvoeren. 

6.3    

Voor zover niet verboden door de wet, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg-, straf-, speciale of incidentele schade (inclusief zonder beperking, schade voor verlies van data, persoonlijk letsel, informatie of bedrijfsonderbreking) als gevolg van, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, de App en/of enige Dienst of als gevolg van of in verband met deze Algemene Voorwaarden. In aanvulling op de voorwaarden zoals hierin uiteengezet, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten, onnauwkeurigheden, omissies of andere gebreken in de App en/of enige Dienst. 

7. BEEINDIGING

7.1    

U hebt te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden op te zeggen, in welk geval deze Algemene Voorwaarden niet langer van toepassing zullen zijn.

7.2    

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, zonder dat wij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Niettegenstaande het bovenstaande, heeft u ook het recht onder de toepasselijke wetten om een procedure aan te spannen tegen Polestar bij de rechtbanken van het land waar u woont.

7.3    

Bij beëindiging zult u geen toegang hebben tot of gerechtigd zijn tot het gebruik van de App of de Diensten. 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

8.1  

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Zweeds recht, zonder toepassing van de regels van het conflictenrecht. Niettegenstaande het voorgaande, blijven alle dwingendrechtelijke bepalingen van de wetten van het land waar u verblijft van toepassing, die van toepassing zouden zijn geweest indien deze Algemene Voorwaarden door dergelijke wetten zouden zijn beheerst.   

8.2    

Alle geschillen, disputen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Zweden.Niettegenstaande het voorgaande, heeft u ook het recht onder de toepasselijke wetten om een proces aan te spannen tegen Polestar bij de rechtbanken van het land waar u woont.

8.3    

Als een geschil niet met Polestar kan worden opgelost, kunt u ook contact opnemen met ARN (de Nationale Raad voor Consumentengeschillen, waarover u meer informatie vindt op www.arn.se.

8.4    

U hebt ook het recht om een geschil voor te leggen via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat toegankelijk is door op de volgende link te klikken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.  

9. CONTACT 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de App of de Diensten, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de onderstaande contactinformatie:
Polestar Performance AB, reg.nr. 556653-3096
Adres: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORG
www.polestar.com/polestar-support/