Privacyverklaring – Journey Log-app

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruikmaakt van de Journey Log-app ("Journey Log").

Wie we zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met adres Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "wij" en "onze", is de verwerkingsverantwoordelijke die uw persoonsgegevens zal verwerken zoals hieronder beschreven.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Journey Log en bijbehorende verbonden diensten omvatten verwerking van de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Om de functies van Journey Log te gebruiken moet u een e-mailadres aanleveren dat zal worden gebruikt voor de provisioning (het opzetten van een service voor een specifieke gebruiker), en als bestemming voor trip-exporten.

 • Voor uw gebruik van Jouney Log, verzamelen wij de volgende datapunten om de service adequaat te kunnen leveren:

Locatiegegevens:

 • GPS-coördinaten

 • Breedtegraad/Lengtegraad

 • Hoogte

 • Richting

Als u de Journey Log-app toegang geeft tot uw locatie, wordt uw locatie gebruikt, ook als u geen directe interactie met de app hebt. Dit is nodig voor het op de achtergrond automatisch registreren van uw trips voor het samenstellen van een bestuurderslogboek.

Elektriciteitsverbruik:

 • Laadstatus (resterende Wh) - Metadata om tripgegevens te verrijken met verbruiksdetails

 • Voertuigspecifieke Accucapaciteit (kWh) - Metadata om tripgegevens te verrijken met verbruiksdetails

 • Actuele laadstroom (vermogen, mW) - Metadata om tripgegevens te verrijken met verbruiksdetails

Gegevens die het begin en eind van een trip aanduiden:

 • Parkeerremstatus

 • Keuzehendelstatus

Gebruikersbeheer:

 • Uniek gebruikers-ID (geanonimiseerd maar gekoppeld aan e-mailadres gebruiker)

 • E-mailadres gebruiker - Voor provisioning en Trip-export naar gebruiker

Wij gebruiken deze gegevens om de service JourneyLog te leveren. Doel hierbij is het leveren aan de gebruiker van een historische tijdlijn van gecategoriseerde trips. Deze historische trips kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor eenvoudige belastingaangifte. De rechtsgrond van de gegevensverwerking is uw toestemming.

Geregistreerde trips worden gedurende 1 jaar bewaard en vervolgens automatisch gewist.Wanneer u de service uitschakelt, worden uw gegevens inclusief uw persoonsgegevens na negentig (90) dagen gewist.

 • Ten behoeve van verbetering van de app, wordt Google Analytics gebruikt voor het bewaken van de service en het signaleren van verbeterpunten. De volgende datapunten worden verzameld:

  • Wanneer de gebruiker de app voor de eerste keer gebruikt

  • Wanneer de gebruiker is ingelogd

  • Wanneer de gebruiker 'tracking' in de app in- of uitschakelt

  • Wanneer de gebruiker een trip heeft opgestart

  • Wanneer de gebruiker een trip heeft beëindigd

  • Wanneer de gebruiker een trip in de app bekijkt

  • Rapporten over gecrashte app

  • Apparaattype (model Polestar + Android-versie)

  • App-ID

 • Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van Journey Log en om uw ervaring met deze services te verbeteren. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om gebruik en ervaring van de Journey Log te verbeteren.

 • Voor onderzoek en ontwikkeling, om beter te begrijpen hoe we onze producten en diensten moeten verbeteren en welke nieuwe we zouden moeten ontwikkelen, gebruiken we een op data gebaseerde benadering om de richting van de ontwikkeling van product- en services te bepalen. De verwerking omvat een breed scala aan analyses, modellering en onderzoek uitgevoerd door onze analisten en datawetenschappers. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6.1.f AVG). Waar mogelijk beperken we de analyses tot geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens. Verwerking omvat geen automatische beslissingen over u, zoals profiling.

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met derden, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

Verwerking door andere partijen (verwerkers)

Onze verwerkers die levering van de Polestar-app ondersteunen; deze zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het voor ons leveren van diensten in overeenstemming met alle toepasselijke overeenkomsten inzake gegevensverwerking:

 • WirelessCar Sweden - leverancier van connectiviteitsdienst, data hosting

 • Amazon Web Services Ireland Limited en zijn subverwerkers (Europese Unie) - datahosting

 • Google Ireland Limited en zijn subverwerkers, datacentrum Europe-west1 (België) https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; gegevensoverdracht ook aan Google LLC, VS, onder de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie, beschikbaar hier). De volgende Google Firebase-services worden gebruikt binnen de werkingssfeer van de Journey Log-app:

  • Cloud-functies

  • Firebase-verificatie

  • Firebase Crashlytics

  • Firebase realtime database

  • Firebase remote config

Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de AVG worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, inzage krijgen in de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Meer informatie over uw rechten vindt u in ons Privacybeleid.

Contactinformatie

Om uw rechten uit te oefenen, maakt u gebruik van het webformulier dat u hier vindt. Indien u andere vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming bij Polestar, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming; zie het Privacybeleid.