Yleiset käyttöehdot – auton matkasovellus

Näitä yleisiä käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Polestarin autossa käytettävän matkasovelluksen (”Sovellus”) käyttämiseen. Sovelluksen käyttäminen edellyttää Ehtojen hyväksymistä. Jatkamalla Sovelluksen käyttämistä vahvistat lukeneesi Ehdot ja sitoudut käyttämään Sovellusta niiden mukaisesti. Näitä Ehtoja sovelletaan Sovelluksen käyttäjän (”käyttäjä” tai ”sinä”) ja Polestar Performance AB:n (yritystunnus 556653-3096) (”Polestar” tai ”me”) välillä.

1. YLEISTÄ

Sovelluksen on alun perin kehittänyt palkkaamamme palveluntarjoaja Polestarille ja sen avulla käyttäjä voi kerätä ja jakaa tietoja autolla tehdyistä matkoista. Sovellus kerää erilaisia tietoja, mukaan lukien ajoneuvon sijaintitiedot, jotta se voi esimerkiksi seurata autollasi tekemiäsi matkoja ja esittää matkatietoja Sovelluksessa, kuten etäisyydet ja ajettu aika, matkan alku- ja loppupaikat sekä ajat, keskinopeuden ja matkamittarin yksityiskohdat, matkatyypit (yritys, yksityinen tai työmatka), tietullit ja ruuhkamaksut, geoaitojen (geofence) hallinta ja niihin liittyvät tapahtumat, todellinen kantama/päivä, latausaika, energiankulutus, sekä tietoja siitä miten ja missä autoa käytetään jne.

1.1    

Sovellus on käytettävissä ainoastaan Polestar-autojen kojelaudalla, eikä se ole saatavilla muille laitteille. Polestar ja/tai Polestarin palkkaamat kolmannet osapuolet tarjoavat Sovelluksen kautta saatavilla olevat palvelut, kuten ajoneuvon sijainnin seurannan (”Palvelut”).

1.2    

Sovelluksen ja Palvelujen käyttäminen Ehtojen mukaisesti edellyttää, että (i) käyttäjä on täyttänyt vähintään kahdeksantoista (18) vuotta (tai on asuinmaansa lakien mukaisesti täysi-ikäinen), että (ii) käyttäjä on oikeustoimikelpoinen ja että (iii) sovellettava lainsäädäntö ei estä käyttäjää käyttämästä Sovellusta tai Palveluja. 

1.3    

Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt ne, ja pysyvät voimassa siihen saakka, että käyttäjä tai Polestar irtisanoo ne näiden Ehtojen mukaisesti. 

1.4    

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Polestarin eettisiä ohjeita. Eettiset ohjeet ovat saatavilla osoitteessa https://polestar.com/fi/legal/ethics/.   

1.5    

Varaamme oikeuden muuttaa Ehtojen sisältöä milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta julkaisemalla Ehtojen päivitetyn version osoitteessa https://polestar.com/fi/legal/terms-conditions/ tai päivittämällä Sovellusta siten, että se sisältää uudet käyttöehdot. Käyttämällä Sovellusta ja Palveluita tai jatkamalla Sovelluksen ja Palveluiden käyttämistä Ehtojen päivittämisen jälkeen ilmoitat ymmärtäneesi ja hyväksyneesi päivitetyt Ehdot. Jos et hyväksy päivitettyjä Ehtoja, sinulla on oikeus irtisanoa Ehdot välittömästi ja lopettaa Sovelluksen ja Palveluiden käyttäminen. 

2. PALKKIO JA MAKSUT

Tarjoamme Sovelluksen ja Palvelut toistaiseksi maksutta.

3. SOVELLUKSEN JA PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN

3.1    

Hyväksymällä Ehdot myönnämme käyttäjälle maksuttoman, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, henkilökohtaisen, rajoitetun ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Sovellusta ja Palveluita Ehtojen voimassaoloaikana ja niissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Varaamme oikeuden peruuttaa tämän oikeuden milloin tahansa yksinomaisen harkintamme mukaisesti. 

3.2    

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sovellusta ja Palveluita tavalla, 
(a) joka on lainvastainen, jonka tarkoituksena on lainvastainen tai rikollinen toiminta, joka on näiden Ehtojen vastainen tai josta aiheutuu vahinkoa tai haittaa ulkopuolisille tahoille
(b) joka rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä, kuten immateriaalioikeuksia koskevia lakeja tai tieliikennelainsäädäntöä
(c) joka voi vahingoittaa, kaataa, ylikuormittaa, heikentää tai vaarantaa Polestarin järjestelmät tai turvallisuuden tai joka häiritsee muita käyttäjiä tai rajoittaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä Sovellusta tai Palveluita (Sovelluksen hakkerointi ja sotkeminen mukaan luettuina)
(d) jonka seurauksena Sovellus tai jokin Palvelu vahingoittuu, kaatuu tai heikentyy muulla tavalla ja jonka seurauksena Sovellukseen tai johonkin Palveluun tulee viruksia, matoja, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, troijalaisia tai muita haitallisia koodeja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa Sovelluksen tai Palveluiden toimintaa.

3.3    

Ellei sitä ole näissä Ehdoissa nimenomaisesti sallittu, käyttäjä ei saa Ehdoissa todettujen rajoitusten lisäksi
(a) jäljentää, toisintaa, julkaista uudelleen, käyttää uudelleen, ladata, lähettää, välittää tai jaella mitään Sovelluksessa tai jossakin Palvelussa esitettyä tai tarjottua sisältöä (esimerkiksi julkisia ja kaupallisia tarkoituksia varten)
(b) vuokrata, alilisensoida, lainata, jaella tai myydä tai jälleenmyydä tai hyödyntää Sovellusta tai jotakin Palvelua (lähdekoodi mukaan luettuna)
(c) (i) muuttaa tai muokata Sovellusta joko osittain tai kokonaan tai (ii) purkaa Sovellusta osiin, kääntää Sovellusta lähdekoodiksi, mallintaa Sovellusta takaisin tai luoda johdannaisteoksia, jotka perustuvat joko koko Sovellukseen tai johonkin Palveluun tai johonkin niiden osaan. 

4. IMMATERIAALIOIKEUDET   

Me, tai palkkaamamme kolmas osapuoli, pidätämme itsellämme oikeuden Sovellukseen, Palveluihin ja kaikkiin Sovelluksen ja Palveluiden yhteydessä käytettyihin tavaramerkkeihin ja logoihin, ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti toisin todettu. Näin ollen mitään Ehdoissa sanottua ei tule tulkita minkään (i) Sovellusta tai jotain Palvelua koskevien tai niihin liittyvien immateriaalioikeuksien siirroksi tai (ii) muulla tavalla Polestarin tai sen konserniyhtiöiden hallussa olevien immateriaalioikeuksien siirroksi. Edellä sanottu ei koske näissä Ehdoissa nimenomaisesti määriteltyä immateriaalioikeuksien rajoitettua käyttöoikeutta.

5. KÄYTTÄJÄTIEDOT 

5.1    

Hyväksyt, että Sovelluksen ja Palveluiden keskeinen tehtävä on seurata jatkuvasti autollasi tekemiäsi matkoja. Voidaksesi käyttää Sovellusta ja Palveluita täysimääräisesti, sinun tulee antaa tietoja ja dataa käyttöömme (”Käyttäjätiedot”). Käyttäjätiedot koostuvat sellaisista tiedoista, joita tarvitaan Palveluiden suorittamiseen, kuten ajoneuvon valmistenumero (VIN), ajoneuvon sijaintitiedot ja tehtyihin matkoihin liittyvät tiedot, kuten aika, nopeus, matka, energiankulutus, geoaidat ja matkan tyyppi.

5.2    

Emme vaadi omistusoikeuksia mihinkään Käyttäjätietoihin, eikä mikään näissä Ehdoissa sanottu rajoita mitään käyttöoikeuksia, joita käyttäjällä saattaa olla Käyttäjätietoihin. Käyttämällä Sovellusta tai Palveluita käyttäjä saattaa Käyttäjätiedot saatavillemme ja myöntää meille ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen, maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, muokata ja jaella Käyttäjätietoja kulloinkin määrittelemiimme tarkoituksiin, kuten (i) Sovelluksen tai jonkin Palvelun käyttämiseksi ja tarjoamiseksi, (ii) liiketoimintamme kehittämiseksi ja (iii) tilastollisiin tarkoituksiin. 

5.3    

Saatamme lisäksi siirtää käyttäjän käyttöömme antamia Käyttäjätietoja kolmansille osapuolille, kohdassa 5.2 mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

5.4    

Siltä osin kuin Käyttäjätiedot sisältävät henkilötietoja, tietoja käsitellään Tietosuojaselosteemme mukaisesti.

6. VASTUUNRAJOITUS JA TAKUUT

6.1    

Käyttäjä tiedostaa ja on yhtä mieltä siitä, että Sovellus ja Palvelut tarjotaan sellaisina kuin ne ovat ilman minkäänlaista takuuta. Polestar ei anna mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai takuita, kuten esimerkiksi vakuutuksia tai takuita Sovelluksen ja Palveluiden tyydyttävästä laadusta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

6.2    

Polestar pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sovellus ja Palvelut ovat saatavilla ja käytettävissä, että ne toimivat luotettavasti ja että ne suojaavat riittävästi käyttäjän yksityisyyttä. Polestar ei kuitenkaan vastaa siitä, jos Sovellus tai jokin Palveluista ei ole saatavilla tai käytettävissä tai jos sen toiminta on keskeytynyt, eikä käyttäjällä ole oikeutta korvaukseen Sovelluksen tai Palvelun käyttökatkon ajalta tai Sovellukseen tai johonkin Palveluun ajoittain mahdollisesti kohdistuvista tietoturvan tai yksityisyydensuojan rikkomuksista tai loukkauksista. Pidätämme lisäksi oikeuden milloin tahansa muokata tai päivittää Sovellusta tai Palveluita (tai niiden osaa) tai lopettaa Sovelluksen tai Palveluiden (tai niiden osan) tarjoamisen joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Käyttäjä tiedostaa ja on yhtä mieltä siitä, että Polestar voi keskeyttää käyttäjän pääsyn Sovellukseen ja Palveluihin, jos se yksinomaisen harkintansa mukaisesti katsoo päivitykset välttämättömiksi. 

6.3    

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Polestar ei missään tilanteessa vastaa mistään suorista, välillisistä, seurannaisista, rangaistusluonteisista, erityisistä tai satunnaisista vahingoista (kuten tietojen menetyksestä, henkilövahingoista, tiedonsaannin tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista), jotka johtuvat Sovelluksen tai Palveluiden käyttämisestä tai siitä, ettei Sovellusta tai jotain Palveluista voi käyttää, tai jotka liittyvät näihin Ehtoihin. Näissä Ehdoissa määriteltyjen ehtojen lisäksi Polestar ei missään tilanteessa vastaa mistään Sovelluksessa tai Palveluissa olevista virheistä, epätarkkuuksista, puuttuvista tiedoista tai muista puutteista. 

7. IRTISANOMINEN 

7.1    

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa nämä Ehdot, jolloin Ehtojen soveltaminen lakkaa.

7.2    

Polestarilla on oikeus irtisanoa nämä Ehdot välittömin vaikutuksin ilman etukäteistä ilmoitusta, eikä tästä aiheudu Polestarille mitään vastuuta. 

7.3    

Irtisanomisen jälkeen käyttäjällä ei ole enää pääsyä Sovellukseen tai Palveluihin eikä oikeutta käyttää niitä. 

8. SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYDET JA RIITOJEN RATKAISU

8.1    

Näihin Ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita kuitenkin niin, että sellaiset käyttäjän asuinmaan lain pakottavat säännökset, joita sovellettaisiin, jos Ehtoihin sovellettaisiin kyseisen maan lakeja, pysyvät edelleen voimassa.   

8.2    

Näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksinomaan Ruotsissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Edellä sanotusta huolimatta käyttäjällä on sovellettavan lainsäädännön nojalla oikeus nostaa kanne Polestaria vastaan käyttäjän asuinmaassa. 

8.3  

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua Polestarin kanssa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

8.4    

Käyttäjällä on myös oikeus pyytää ratkaisua Euroopan unionin verkkovälitteiseltä riidanratkaisufoorumilta osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI.  

9. YHTEYSTIEDOT 

Lisätietoja Sovelluksesta ja Palveluista saa ottamalla yhteyttä Polestariin.
Polestar Performance AB, yritystunnus 556653-3096
osoite: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORG, SVERIGE
www.polestar.com/polestar-support/