• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Bruge starthjælp med andet batteri

Hvis bilen ikke starter, kan det skyldes, at 12 V-batteriet er afladet. Det kan da oplades ved hjælp af en anden bil eller en ekstern oplader.

Under normale forhold oplades 12 V-batteriet samtidigt med, at bilen oplades, samt ved strømoverføring direkte fra højspændingsbatteriet, når bilen ikke er tilkoblet til opladning.

Hvis 12 V-batteriet af en eller anden grund er afladet, kan der endda anvendes starthjælp. Årsager kan f.eks. være, at bilen ikke er anvendt længe, en midlertidig fejl eller en sikring, der er gået i bilens ladekreds. Et afladet 12 V-batteri skal oplades tilstrækkeligt for at kunne starte bilens elsystem. Efter opstart er det muligt at starte opladning af bilen med ladekabel, hvilket er nødvendigt, hvis højspændingsbatteriet også er afladet. Hvis bilen i en sådan situation er uden for rækkevidde for opladning, skal den bugseres.

For at anvende starthjælp skal der bruges startkabler, som forbindes til 12 V-batteriets ladepunkter.

Adgang til ladepunkter

Beskyttelsespanelet, som giver adgang til ladepunkterne, sidder forrest til venstre under motorhjelmen og holdes på plads med propper. De løsnes ved at trykke låsestiftet i midten af pløkken ind, f.eks. med en skruetrækker eller en pen. Når stiften er trykket tilstrækkeligt langt ind, kan pløkken trækkes ud. Undgå at trykke stiftet hele vejen gennem pløkken, da det kan løsnes og falde ned mellem komponenter. Når pløkken skal monteres igen ved genmontering af panelet, trækkes låsestiftet helt ud. Når pløkken er placeret i monteringshullet, kan låsestiftet trykkes på plads igen, hvilket fastgør panelet.

PS2-2007-Remove panel under hood
Løsn de fem propper og løft panelet op.

Tilslutte startkabler

PS2-2007-Starter cable clamp position
Ladepunkterne under panelet. Den positive bagest i forbindelse med en af bilens elcentraler, og den negative længere fremme, som er en bolt med kontakt til bilens chassis.

 Vigtigt

Bilens ladepunkter er kun beregnet til starthjælp for egen bil. Ladepunkterne er ikke beregnet til starthjælp for en anden bil. Bruges ladepunkterne til at starte en anden bil, kan det medføre, at en sikring springer, så ladepunkterne holder med at fungere.

Hvis meddelelsen 12 V-batteri sikringsfejl Service påkrævet vises i førerdisplayet, er der gået en sikring, som skal skiftes.

Ved starthjælp med et andet batteri anbefales det at tage følgende forholdsregler for at undgå kortslutninger eller andre skader:

Sæt bilens elsystem i brugstilstand passiv.
Kontrollér, at det hjælpende batteri har spændingen 12 V.
Hvis batteriet er installeret i en anden bil - sluk for dens motor, og sørg for, at bilerne ikke er i berøring med hinanden.
Fastgør det røde startkabels ene klemme på hjælpebatteriets pluspol, ofte markeret med farven rød eller et plustegn.

 Vigtigt

Vær forsigtig, når startkablerne tilkobles. Der kan opstå kortslutninger, hvis enderne kommer i kontakt med andre overflader end ladepunkterne.
Åbn det positive ladepunkts dæklåg ved at presse på siden, hvilket løsner en krog, samtidigt med, at låget løftes opad. Under låget findes to ladepunkter, hvoraf det nærmest midten af bilen bør anvendes.
Sæt det røde startkabels anden klemme på det positive ladepunkt.
Fastgør det sorte startkabels ene klemme på hjælpebatteriets minuspol, ofte markeret med farven sort eller et minustegn.
Sæt det sorte startkabels anden klemme på bilens negative ladepunkt. Bilens chassis udgør jord i 12-V-systemet – dertil kan det på bilen udmærkede bolthoved anvendes.
Kontrollér, at startkablernes klemmer sidder godt fast, så der ikke opstår gnister under startforsøget.
Start motoren på den hjælpende bil.
Start bilen med det afladede batteri ved at have foden på bremsen og vælge gearposition D eller R.

 Vigtigt

Rør ikke ved tilslutningerne mellem kablet og bilen under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.

 Note

Fuld opstart angives ved, at førerdisplayets kontrollamper slukkes og dets forudindstillede tema tændes.
Hvis højspændingsbatteriet også er afladet, skal opladning af bilen med ladekabel påbegyndes.

Tag startkablerne af i omvendt rækkefølge - først det sorte og derefter det røde.

Sørg for, at ingen af klemmerne på det sorte startkabel kommer i kontakt med bilens positive ladepunkt, hjælpebatteriets pluspol eller en tilsluttet klemme på det røde startkabel.

 Note

Et afladet 12 V-batteri skal oplades i en periode for at nå en tilstrækkelig høj ladegrad til at drive bilens elektriske system. Ved en udetemperatur på ca. +15 °C (ca. 60 °F) skal batteriet oplades af bilen i mindst 30 minutter. Ved lavere udetemperatur kan opladningstiden øges til 3–4 timer. Hvis det er muligt, anbefales det, at batteriet oplades med en ekstern batterioplader.

 Advarsel

  • Startbatteriet kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Startkablerne må ikke tilsluttes nogen af brændstofsystemets komponenter eller nogen bevægelig del. Vær forsigtig med varme motordele.
  • Startbatteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.
  • Ingen tobaksrygning i nærheden af batteriet.

Relaterede artikler