Polestar Driving Experience

Generelle vilkår og betingelser 

1. Genstand for disse Generelle vilkår og betingelser

Genstanden for disse generelle vilkår og betingelser er reguleringen af rettigheder og forpligtelser i forbindelse med deltagelse i Polestar Driving Experience og dens relaterede tjenester ("Event").

2. Arrangør, kontraktpartner og sælger

Kontraktpartner for køber(e) af Eventen ("Deltager") er Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Sverige ("Polestar"). Polestar har bemyndiget et bureau ("Bureau") til at arrangere Eventen. Eventen tilbydes og sælges via Polestar Additionals Shop, additionals.polestar.com, som drives af Prominate AB, Prominate Inc. eller et af dens associerede selskaber (i det følgende også "Prominate").

3. Indgåelse af kontrakt

3.1. Deltageren kan vælge den ønskede dato for Eventen og booke den online i Polestar Additionals Shop. Ved at betale for ordren i Polestar Additionals Shop accepterer Deltageren disse Generelle vilkår og betingelser og indsender et bindende tilbud. Herefter vil Deltageren modtage en ordrebekræftelse via e-mail leveret af Prominate. Denne e-mail udgør ikke en accept af kontrakten ("Kontrakt"). Polestar vil dog sende Deltageren en separat [invitation til at deltage] via e-mail, som kræver, at Deltageren giver Polestar yderligere information, f.eks. om sit kørekort. Hvis Deltageren forsømmer at give Polestar den (komplette) information inden for den udbedte tidsperiode, eller hvis denne information resulterer i, at Polestar indser, at Deltageren ikke er kvalificeret til at deltage i Eventen (se afs. 6), er Polestar berettiget til at træde tilbage fra Kontrakten. Enhver Pris (som defineret nedenfor), der er betalt på forhånd, vil blive refunderet til Deltageren inden for cirka 14 dage (der henvises til afs. 9.5). Indgåelse af Kontrakten i henhold til dette afsnit 3.1, 4. punktum sker derfor under forudsætning af, at den information, som Polestar udbeder sig, er komplet og korrekt, og at der ikke er nogen grund til udelukkelse af Deltageren. De Generelle vilkår og betingelser kan downloades under købsprocessen og sendes også til Deltageren i tekstform (via e-mail) sammen med e-mailinvitationen. Kun det engelske sprog er til rådighed for indgåelse af Kontrakten.

3.2. Tredjeparter (f.eks. Bureauet, hoteller eller transportselskaber) er ikke bemyndiget af Polestar til at indgå aftaler, give information eller give forsikringer, som ændrer det aftalte indhold af Kontrakter eller går udover de Aftalte tjenester (se nedenfor), som tilbydes af Polestar.

4. Betalingsbetingelser

Da købet sker via Polestar Additionals Shop, gælder de respektive betalingsbetingelser i Vilkår og betingelser for Prominate (afs. 3.2) for købet af Eventen samt betaling af deltagergebyret ("Pris"). De respektive Vilkår og betingelser kan findes her: https://additionals.polestar.com/terms-conditions/.

5. Tjenester

5.1. De kontraktligt aftalte tjenester i Eventen er anført i beskrivelsen i Polestar Additionals Shop ("Aftalte tjenester"). Rejsen til og fra Eventen indgår ikke i de Aftalte tjenester, medmindre andet er angivet.

5.2. Polestar kan, efter eget skøn, ændre de Aftalte tjenester på ethvert tidspunkt før indgåelse af Kontrakten. Efter indgåelse af Kontrakten kan Polestar foretage ændringer eller afvigelser fra de Aftalte tjenester, hvis disse ændringer (i) bliver nødvendige, (ii) ikke skyldes handlinger fra Polestars side og (iii) er af mindre betydning og ikke forringer den overordnede karakter af den bestilte event. Eventuelle garantikrav forbliver uberørt, særligt hvis ændringerne af de Aftalte tjenester skyldes mangler. Polestar informerer Deltageren om eventuelle ændringer af eller afvigelser fra de Aftalte tjenester i overensstemmelse hermed.

5.3. I tilfælde af betydelige ændringer af væsentlig karakter af en Aftalt tjeneste eller afvigelse fra særlige behov fra Deltagerens side, som er blevet en del af indholdet i Kontrakten, er Deltageren berettiget til, inden for en rimelig tidsperiode fastlagt af Polestar, når der gives meddelelse om ændringen, (i) enten at acceptere ændringen, (ii) eller at træde tilbage fra rejsekontrakten uden yderligere omkostninger, (iii) eller at forlange deltagelse i en erstatningstur, hvis Polestar har tilbudt en sådan tur. Deltageren har valget mellem at besvare Polestars meddelelse eller ej. Hvis Deltageren svarer, kan Deltageren enten acceptere ændringen, forlange deltagelse i en erstatningstur eller træde tilbage fra Kontrakten uden omkostninger. Hvis Deltageren ikke svarer Polestar inden for den fastsatte tidsfrist, anses meddelelsen om ændring af de Aftalte tjenester for at være accepteret.

5.4. Hvis det er nødvendigt som følge af vejrforhold, ordrer udstedt af de relevante myndigheder af sikkerhedsmæssige eller andre væsentlige årsager eller som følge af omstændigheder, der ikke var til at forudse på tidspunktet for indgåelse af Kontrakten, forbeholder Polestar sig retten til at tilpasse Driving Experience-programmet til omstændighederne (f.eks. ved at ændre køretøjsmodeller, dæk eller anvendte dele af banen) for at opretholde sikkerheden for Deltagerne. Sådanne ændringer påvirker ikke det aftalte deltagergebyr, forudsat at de ikke udgør en væsentlig ændring af den bestilte Event.

6. Deltagernes rettigheder og forpligtelser

6.1. Kun personer, som er mindst 21 år, indehavere af et gyldigt kørekort til personbiler i det land, hvor Eventen finder sted (dette omfatter EU-kørekort), og som ikke har fået kørselsforbud af myndighederne, kan deltage i Eventen. Deltageren skal rådføre sig med de relevante myndigheder for at finde ud af, om Deltagerens kørekort er gyldig i det pågældende land. Kørekortet skal fremvises på afviklingsstedet for Driving Experience-programmet.

6.2. Under Driving Experience-programmet er der absolut forbud mod narkotika og alkohol (0,0 promille) eller andre stoffer eller medicinsk behandling, som kan svække Deltagerens evne til at føre et køretøj. I tilfælde af overtrædelse af denne regel er Polestar berettiget til efter eget skøn at udelukke Deltageren fra yderligere deltagelse. I sådanne tilfælde vil Prisen ikke blive refunderet.

6.3. Under Driving Experience-programmet skal Deltageren opføre sig disciplineret og til enhver tid følge instruktørernes anvisninger. Polestar-køretøjer vil blive stillet til rådighed. Der gælder ingen berettigelse til et bestemt køretøj.

6.4. Deltageren bærer ansvaret for at indhente og medbringe eventuelle rejsedokumenter, som kræves af myndighederne, eventuelle nødvendige vaccinationer og overholdelse af told- og valutaregler. Deltageren skal informere sig detaljeret om de aktuelle Covid-19-tiltag/-krav, før han/hun rejser til Eventen. Eventuelle ulemper, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse bestemmelser, bæres af Kunden.

6.5. Det officielle sprog, der tales under Eventen og især under anvisningerne ved Driving Experience-programmet, er udelukkende engelsk.

7. Forsikring og selvrisiko

7.1. Prisen omfatter en generel ansvarsforsikring, som dækker personskader, der opstår under Driving Experience-programmet, samt en fuldkaskoforsikring for Polestar-køretøjerne. Polestar deler vilkår og betingelser for forsikringerne med Deltageren efter anmodning.

7.2. I tilfælde af skade på de køretøjer, der stilles til rådighed af Polestar, som Deltageren er ansvarlig for, skal Deltageren refundere et beløb på op til EUR 1.250,00.

7.3. Hvis forsikringsselskabet fritages for ansvar som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra Deltagerens side, eller hvis der forskyldt af Deltageren opstår skade, som ikke dækkes af kaskoforsikringen, hæfter Deltageren for al skade, som Deltageren forårsager.

7.4. Det anbefales, at Deltageren tegner yderligere rejseafbudsforsikring, sygeforsikring, ulykkes- og privat ansvarsforsikring, samt forsikring til dækning af udgifter til hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom.

8. Deltagerens ret til opsigelse, opsigelsesgebyrer  

8.1. Deltageren kan opsige Kontrakten til enhver tid, før Eventen starter. Datoen for modtagelse af opsigelsen er afgørende i denne henseende. Deltagere skal give meddelelse om deres opsigelse i skriftlig form.

8.2. Hvis Deltageren opsiger eller ikke møder op til Eventen, er Polestar berettiget til at opkræve følgende opsigelsesgebyrer: a) op til 90 dage, før Eventen starter: 20% af Prisen, b) fra den 89. dag til den 30. dag før Eventen starter: 50% af Prisen, c) fra den 29. dag til den 14. dag før Eventen starter: 80% af Prisen, d) fra den 13. dag før Eventen starter: 90% af Prisen.

8.3. Deltageren er berettiget til at levere dokumentation for, at ingen eller markant lavere udgifter er afholdt i forbindelse med opsigelsen eller udeblivelsen end de gebyrer, der pålægges af Polestar.

8.4. Op til Eventen starter, kan Deltageren anmode om, at hans/hendes rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten overføres til en tredjepart. Polestar kan gøre indsigelse mod Deltagerens udskiftning med tredjeparten, hvis tredjeparten ikke opfylder de nødvendige krav for Eventen, eller hvis tredjepartens deltagelse forbydes af lovbestemte eller officielle regler eller direktiver. Erstatningsdeltageren hæfter solidarisk med Deltageren for Prisen og de yderligere omkostninger, der opstår som følge af erstatningsdeltagerens indtræden.

8.5. Deltagerens lovbestemte opsigelsesret er udelukket, da de Aftalte tjenester, der skal erlægges af Polestar i henhold til fjernsalgsaftalen, i tillæg til Driving Experience-programmet omfatter en overnatning, fordi den derfor anses for at være en pakkerejse. Derudover fastlægger fjernsalgskontrakten, der er indgået med Polestar, en bestemt dato på registreringstidspunktet.

9. Polestars ret til opsigelse og force majeure

9.1. Polestar kan opsige Kontrakten op til 14 dage, før Eventen starter, hvis minimumsantallet af deltagere, der er anført i de Aftalte tjenester, ikke opnås.

9.2. Polestar kan ophæve kontrakten, før Eventen starter, hvis Polestar er forhindret i at opfylde kontrakten som følge af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I så fald skal Polestar give meddelelse om ophævelsen umiddelbart efter at være blevet informeret om årsagerne til ophævelsen.

9.3. Polestar forbeholder sig også retten til at aflyse events som følge af vejrforhold (f.eks. for vintertræning som følge af manglende is).

9.4. I alle ovennævnte tilfælde i dette afs. 9 refunderer Polestar den Pris, Deltageren har betalt på forhånd, inden for cirka 14 dage efter opsigelsen. Udgifter til individuel rejseaktivitet er udelukket fra refundering.

9.5. Det beløb, Deltageren har betalt på forhånd, refunderes af Prominate, med fradrag af et eventuelt gældende opsigelsesgebyr. Desuden gælder paragraf 3.3, stk. 4 i Prominates Vilkår og betingelser.

9.6. Polestar kan ophæve Kontrakten uden varsel, hvis Deltageren, på trods af en advarsel fra Polestar eller Bureauet, alvorligt forstyrrer udførelsen af de bestilte Aftalte tjenester, eller hvis Deltageren opfører sig på en måde, der strider mod Kontrakten, således at øjeblikkelig ophævelse af kontrakten er berettiget. I så fald bevarer Polestar retten til den aftalte Pris.

9.7. Hvis Eventen hindres, trues eller forringes i væsentlig grad som følge af force majeure, der ikke kunne forudses på tidspunktet for indgåelse af Kontrakten, kan både Polestar og Deltageren opsige Kontrakten. I tilfælde af opsigelse skylder Deltageren Polestar den del af Prisen, som kan henføres til allerede benyttede tjenester; dette gælder ikke, hvis de allerede leverede tjenester ikke er af nogen interesse for Deltageren som følge af opsigelsen af Kontrakten. De yderligere udgifter til returtransport bæres ligeligt af parterne. Polestar er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger som følge af opsigelsen af Kontrakten. De yderligere udgifter, der opstår som følge af disse foranstaltninger, bæres af Polestar. I øvrigt bæres de yderligere udgifter af Deltageren.

10. Garanti for mangler

Hvis Eventen ikke er fri for mangler, kan Deltageren søge afhjælpning, f.eks. genopretning. De lovbestemte regler, særligt vedrørende Deltagerens rettigheder samt deres hævdelse, gælder. Hævdelse af garantirettigheder bør ske skriftligt til bevisformål.

11. Ansvar

11.1. Deltageren deltager i Eventen, der sælges af Polestar, på egen risiko.

11.2. Hvis der er en mangel, er Deltageren berettiget til at kræve erstatning, uanset en eventuel reduktion af Prisen eller opsigelse, medmindre manglen blev forårsaget af Deltageren eller en tredjepart, som ikke er tjenesteudbyderen eller på anden vis involveret i leveringen af tjenesterne, som indgår i turen, og som Polestar var ude af stand til at forhindre, eller som følge af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

11.3. Polestars kontraktansvar for skader udover personskade er begrænset til tre gange Prisen på Eventen. Denne begrænsning gælder ikke, hvis skaden på Deltageren blev forårsaget forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed fra Polestars side eller en af deres stedfortrædende repræsentanter, eller hvis Polestar er ansvarlig for skaden på Deltageren udelukkende som følge af en tjenesteudbyders fejl. Hvis internationale konventioner eller lovmæssige bestemmelser på baggrund af disse gælder for en rejsetjeneste, der skal leveres af en tjenesteudbyder, i henhold til hvilken et krav om erstatning kun opstår eller kun kan gøres gældende under bestemte betingelser eller begrænsninger, eller er udelukket under bestemte betingelser, kan Polestar også påberåbe sig dette over for Deltageren.

11.4. For ikke-kontraktmæssige erstatningskrav skal Polestar i det videst mulige omfang, der tillades af gældende lov, kun hæfte over for Deltageren for op til tre gange Prisen. Udelukket herfra er erstatningskrav, der opstår som følge af skade på krop eller helbred, samt ansvar for andre skader på grundlag af en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra Polestars side.

11.5. I tilfælde af en overtrædelse af kontraktmæssige forpligtelser hæfter Polestar kun for den forudsigelige skade typisk for kontrakten, hvis denne skyldes simpel uagtsomhed. Yderligere erstatningskrav er udelukket.

11.6. Personligt ansvar for Polestars retlige repræsentanter, stedfortrædende repræsentanter og medarbejdere for skade forårsaget af dem som følge af simpel uagtsomhed er udelukket.

11.7. For så vidt et erstatningskrav mod tjenesteudbyderen kun kan gøres gældende under bestemte betingelser eller begrænsninger eller er udelukket under bestemte betingelser på grundlag af internationale konventioner eller lovmæssige bestemmelser baseret på sådanne konventioner, som gælder for de tjenester, der skal leveres af en tjenesteudbyder, kan et erstatningskrav mod Polestar ikke gøres gældende eller kan kun gøres gældende under disse betingelser.

12. Databeskyttelse

For salg via Prominate AB gælder følgende: Personoplysninger, som du stiller til rådighed for os, vil blive behandlet elektronisk og anvendt, hvis det kræves for at opfylde Kontrakten. Polestar og Prominate AB fungerer som fælles dataansvarlige. Alle dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med svenske og lokale databeskyttelseslove. For salg via Prominate Inc. gælder følgende: I henhold til amerikanske databeskyttelseslove er Polestar Performance AB tjenesteudbyder for Prominate. Du kan finde yderligere information om håndteringen af dine oplysninger i Polestars databeskyttelsespolitik: polestar.com/legal/privacy/privacy-policy/.

13. Værneting og anvendelig ret

13.1. Hvis en bestemmelse i denne Aftale er ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af Aftalen som helhed, der forbliver uberørt. Det samme gælder disse vilkår og betingelser.

13.2. Kontraktforholdet mellem Deltageren og Polestar er udelukkende underlagt svensk lov. Det samme gælder for hele retsforholdet.

13.3. For så vidt Deltageren rejser sag mod Polestar i et fremmed land, og svensk lov ikke er gældende for Polestars ansvar på grundlag af søgsmålsgrunden, skal svensk lov gælde alene for de retlige konsekvenser, særligt med hensyn til typen, omfanget og størrelsen på Deltagerens krav.

13.4. For alle krav, aktuelle såvel som fremtidige, der opstår af eller i forbindelse med Kontrakten, rejst af fuldt kvalificerede handlende, af personer, som ikke har generelt værneting i Sverige, eller af personer, som har ændret deres bopæl eller er flyttet udenlands efter indgåelse af denne Kontrakt, eller af personer, hvis bopælssted eller sædvanlige opholdssted er ukendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, samt passive processer, er det eksklusive værneting Göteborg, Sverige. For retsskridt taget af Polestar mod Deltageren, som har sit hjemsted eller sædvanlige opholdssted i Sverige, er Deltagerens bopælssted afgørende.

13.5. De førnævnte betingelser om lovvalg og værneting gælder ikke, a) hvis og for så vidt andet gælder til fordel for Deltageren på grundlag af kontraktligt obligatoriske regler i internationale aftaler, og som gælder for kontrakten mellem Deltageren og Polestar, eller b) hvis og for så vidt obligatoriske regler i EU-medlemsstaten, som Deltageren tilhører, er gældende for denne kontrakt og er mere gunstige for Deltageren end reglerne i disse vilkår og betingelser eller de gældende svenske bestemmelser.

14. Bestemmelses ugyldighed

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse Generelle vilkår og betingelser er helt eller delvist ugyldig, påvirkes gyldigheden af de Generelle vilkår og betingelser som helhed ikke, og de resterende bestemmelser i de Generelle vilkår og betingelser forbliver gyldige.