Polestar Driving Experience

Algemene voorwaarden 

1. Onderwerp van deze Algemene voorwaarden

Het onderwerp van deze Algemene voorwaarden is regulering van rechten en plichten in samenhang met deelname aan de Polestar Driving Experience en daaraan gerelateerde diensten ('Event').

2. Organisator, Contractpartner en Verkoper

Contractpartner van de aankoper(s) van het Event ('Deelnemer') is Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Zweden ('Polestar'). Polestar heeft een tussenpersoon ('Agent') opdracht gegeven het Event te organiseren. Het Event wordt aangeboden en verkocht via de Polestar Additionals Shop, additionals.polestar.com, geëxploiteerd door Prominate AB, Prominate Inc., of een van de hierbij aangesloten partijen (hierna ook 'Prominate').

3. Het contract afsluiten

3.1. Deelnemer kan de gewenste datum voor het Event selecteren en dit online boeken in de Polestar Additionals Shop door te klikken op de knop 'Order plaatsen'. Door te betalen voor de order in de Polestar Additionals Shop, accepteert Deelnemer deze Algemene voorwaarden en verzendt Deelnemer een bindend aanbod. Hierna ontvangt Deelnemer een orderbevestiging per e-mail, verstrekt door Prominate. Deze e-mail houdt acceptatie van het contract ('Contract') in. Niettemin zal Polestar Deelnemer via e-mail een aparte [uitnodiging voor deelname] sturen, waarin Deelnemer wordt verzocht om Polestar nadere gegevens te verstrekken, zoals met betrekking tot het rijbewijs van Deelnemer. Als Deelnemer niet binnen de tijd die daarvoor staat (alle) informatie aan Polestar verstrekt, of als Polestar uit de informatie opmaakt dat Deelnemer niet voor deelname aan het Event in aanmerking komt (zie par. 6), heeft Polestar het recht zich uit het Contract terug te trekken. Een eventueel tevoren betaalde Prijs (zoals hieronder omschreven) wordt binnen circa 14 dagen aan Deelnemer gerestitueerd (hier wordt verwezen naar par. 9.5). Daarom is totstandkoming van het Contract volgens deze par. 3.1, zin 4 afhankelijk van de voorwaarde dat de door Polestar gevraagde informatie volledig en correct is en er geen redenen voor uitsluiting van Deelnemer bestaan. De Algemene voorwaarden zijn tijdens het aankoopproces te downloaden en worden aan Deelnemer ook in tekstvorm (per e-mail) toegezonden, samen met de e-mail met uitnodiging. Totstandkoming van het Contract gebeurt uitsluitend in de Engelse taal.

3.2. Derden (zoals de Agent, hotels of vervoersbedrijven) zijn niet door Polestar geautoriseerd om overeenkomsten af te sluiten, informatie te verstrekken of garanties te geven die de overeengekomen inhoud van het Contract wijzigen of verder gaan dan de door Polestar Overeengekomen diensten (zie hieronder).

4. Betalingsvoorwaarden

Aangezien de aankoop tot stand komt via de Polestar Additionals Shop, gelden de desbetreffende betalingsvoorwaarden van de Algemene voorwaarden van Prominate (par. 3.2) voor zowel de aankoop van het Event als voor betaling van het deelnamegeld('Prijs'). De desbetreffende Algemene voorwaarden vindt u hier: https://additionals.polestar.com/terms-conditions/.

5. Diensten

5.1. De contractueel overeengekomen diensten van het Event zijn uiteengezet in de beschrijving van de Polestar Additionals Shop ('Overeengekomen diensten'). De reis naar het Event en weer terug is niet in de Overeengekomen diensten inbegrepen, tenzij anders vermeld.

5.2. Polestar mag, naar eigen goeddunken, de Overeengekomen diensten op elk moment vóór het tot stand komen van het Contract wijzigen. Na totstandkoming van het Contract mag Polestar wijzigingen in of afwijkingen van de Overeengekomen diensten doorvoeren indien deze wijzigingen (i) noodzakelijk blijken (ii) niet het gevolg zijn van handelen door Polestar en (iii) van gering belang zijn en de algehele aard van het geboekte event niet benadelen. Eventuele garantieaanspraken blijven onaangetast, in het bijzonder als de wijzigingen in de Overeengekomen diensten onderhevig zijn aan gebreken. Polestar zal Deelnemer navenant informeren over eventuele wijzigingen in of afwijkingen van de Overeengekomen diensten.

5.3. In geval van significante wijzigingen van essentiële aard aan de Overeengekomen diensten of bij afwijking van speciale eisen van Deelnemer die onderdeel van de inhoud van het Contract zijn geworden, heeft Deelnemer het recht om, binnen een redelijke tijd, bepaald bij kennisgeving door Polestar van de wijziging, (i) de wijziging te accepteren, (ii) zich uit het reiscontract terug te trekken zonder extra kosten, of (iii) te verzoeken om deelname aan een vervangende trip indien Polestar een dergelijke trip heeft aangeboden. Deelnemer heeft de keuze om al of niet te reageren op de kennisgeving van Polestar. Als Deelnemer reageert, kan deze de wijziging accepteren, verzoeken te mogen deelnemen aan een vervangende trip, of zich kosteloos terugtrekken uit het Contract. Als Deelnemer binnen de vastgestelde deadline geen reactie aan Polestar geeft, zal de medegedeelde wijziging in de Overeengekomen diensten worden geacht te zijn aanvaard.

5.4. Indien noodzakelijk wegens weersomstandigheden, bevelen van relevante autoriteiten in verband met veiligheid of andere materiële redenen of bij omstandigheden die op het moment van totstandkoming van het Contract niet te voorzien waren, behoudt Polestar zich het recht voor het rijervaringsprogramma aan te passen aan de omstandigheden (bijv. door te wisselen van voertuigmodel, banden of trajectgedeelten) om zo de veiligheid van Deelnemers te garanderen. Dergelijke wijzigingen hebben geen gevolgen voor de overeengekomen kosten van deelname, voor zover ze geen materiële wijziging van het geboekte event inhouden.

6. Rechten en Plichten van Deelnemers

6.1. Alleen personen van ten minste 21 jaar oud, in het bezit van een rijbewijs dat geldig is voor personenauto's in het land waarin het Event plaatsvindt (dit omvat ook EU-rijbewijzen) en voor wie geen door de autoriteiten opgelegd rijverbod geldt, mogen deelnemen aan het Event. De Deelnemer dient de desbetreffende autoriteiten te raadplegen om uit te vinden of het rijbewijs van Deelnemer in genoemd land geldig is.´ Het rijbewijs moet worden getoond op de locatie van het rijervaringsprogramma.

6.2. Tijdens het rijervaringsprogramma geldt een absoluut verbod op drugs en alcohol (0,0 promille) of enige andere substantie of medicatie die het vermogen van Deelnemer om een voertuig te besturen kan beperken. Bij inbreuk op deze regel, heeft Polestar het recht om, naar eigen goeddunken, Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. In dergelijke gevallen wordt de Prijs niet gerestitueerd.

6.3. Tijdens het rijervaringsprogramma moet Deelnemer zich gedisciplineerd gedragen en de aanwijzingen van de instructeurs te allen tijde opvolgen. Er worden voertuigen van Polestar aangeboden. Aanspraak op een specifiek voertuig kan niet worden gemaakt.

6.4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en bij zich dragen van door de autoriteiten vereiste documenten, het verkrijgen van eventuele vaccinaties en naleving van voorschriften van douane en inzake vreemde valuta. Deelnemer dient zich uitvoerig te informeren over de actuele maatregelen/vereisten inzake Covid-19 alvorens naar het Event af te reizen. Eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het niet naleven van deze bepalingen zijn voor rekening van Deelnemer.

6.5. De enige officiële taal gesproken tijdens het Event en in het bijzonder tijdens de instructies bij het rijervaringsprogramma is Engels.

7. Verzekering en Eigen risico

7.1. Bij de Prijs is een algemene aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen die eventueel persoonlijk letsel ontstaan tijdens het rijervaringsprogramma dekt, evenals een all-risk verzekering voor de voertuigen van Polestar. Polestar maakt de voorwaarden van de verzekeringen op verzoek van Deelnemer kenbaar.

7.2. In geval van aan door Polestar geleverde voertuigen ontstane schade waarvoor Deelnemer verantwoordelijk is, moet Deelnemer een bedrag tot maximaal EUR 1.250,- vergoeden.

7.3. Als de verzekeraar van aansprakelijkheid wordt vrijgesteld op grond van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Deelnemer, of indien schade ontstaat door een fout van Deelnemer die niet is gedekt door de all-risk verzekering, is Deelnemer aansprakelijk voor alle door deze veroorzaakte schade.

7.4. Deelnemer wordt aangeraden om aanvullend een reisannuleringsverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering en persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, evenals een verzekering die de repatriëringskosten dekt in geval van ongeval of ziekte.

8. Recht op Annulering door Deelnemer, Annuleringskosten´  

8.1. Deelnemer kan het Contract op elk moment voorafgaand aan de start van het Event annuleren. De ontvangstdatum van de annulering is hierbij bepalend. Deelnemers dienen hun kennisgeving van annulering schriftelijk in te dienen.

8.2. Indien Deelnemer annuleert of niet op het Event verschijnt, heeft Polestar het recht de volgende annuleringskosten in rekening te brengen: a) tot 90 dagen voor de start van het Event: 20% van de Prijs, b) vanaf de 89ste dag tot en met de 30ste dag voor de start van het Event: 50% van de Prijs, c) vanaf de 29ste dag tot en met de 14de dag voor de start van het Event: 80% van de Prijs, d) vanaf de 13de dag voor de start van het Event: 90% van de Prijs.

8.3. Deelnemer heeft het recht te bewijzen dat er met de annulering of het niet verschijnen geen of aanzienlijk minder kosten waren gemoeid dan de door Polestar opgelegde kosten.

8.4. Tot aan de start van het Event, kan Deelnemer verzoeken om overdracht van diens rechten en plichten onder het Contract aan een derde partij. Polestar kan bezwaar maken tegen vervanging van Deelnemer door een derde, als die derde niet voldoet aan de vereisten voor het Event of indien deelname door de derde partij conform wettelijke of officiële voorschriften of verordeningen verboden is. De vervangende deelnemer is tezamen met Deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de Prijs en aanvullende kosten gemaakt door toetreding van de vervangende deelnemer.

8.5. Het wettelijke recht op annulering van Deelnemer is uitgesloten aangezien de Overeengekomen diensten die eigendom zijn van Polestar en een verkoop op afstand betreffen, naast het rijervaringsprogramma tevens een overnachting inhouden, en derhalve beschouwd worden als een pakketreis. Bovendien betreft het met Polestar gesloten contract op afstand op het moment van registratie een specifieke datum.

9. Het Recht van Polestar om te Annuleren en Overmacht´

9.1. Polestar kan het Contract tot 14 dagen voor de start van het Event annuleren als het minimum aantal deelnemers gespecificeerd in de Overeengekomen diensten niet is gehaald.

9.2. Polestar kan het contract voor de start van het Event beëindigen indien Polestar het contract niet kan naleven als gevolg van onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden. In dat geval moet Polestar onmiddellijk na in kennis te zijn gesteld over de redenen van beëindiging betrokkenen hierover informeren.

9.3. Ook behoudt Polestar zich het recht voor events te annuleren in verband met weersomstandigheden (bijvoorbeeld wegens gebrek aan ijs bij een wintertraining).

9.4. In alle hierboven in deze par. 9 genoemde gevallen, zal Polestar de door Deelnemer vooraf betaalde Prijs binnen circa 14 dagen na annulering restitueren. Individuele reiskosten zijn van restitutie uitgesloten.

9.5. Het door Deelnemer vooraf betaalde bedrag wordt door Prominate gerestitueerd, minus eventuele toepasselijke annuleringskosten. Aanvullend is par. 3.3, subpar. 4 van de Algemene voorwaarden van Prominate van toepassing.

9.6. Polestar kan het Contract zonder kennisgeving beëindigen indien Deelnemer, ondanks waarschuwing van Polestar of de Agent, de uitvoering van de geboekte Overeengekomen diensten ernstig verstoort of zich zodanig strijdig met het Contract gedraagt dat onmiddellijke annulering van het Contract gerechtvaardigd is. In dit geval behoudt Polestar recht op de overeengekomen Prijs.

9.7. Indien het Event ernstig wordt belemmerd, in gevaar gebracht of geschaad als gevolg van overmacht, die op het moment van afsluiting van het Contract niet te voorzien was, kunnen zowel Polestar als Deelnemer het Contract annuleren. In geval van annulering, is Deelnemer aan Polestar dat deel van de Prijs verschuldigd dat kan worden toegeschreven aan de reeds benutte diensten; dit geldt niet indien reeds geleverde diensten voor Deelnemer van geen belang zijn, of resulteren uit annulering van het Contract. Aanvullende vervoerskosten voor de terugreis worden gelijkelijk door de partijen gedragen. Polestar is verplicht om in samenhang met annulering van het Contract de noodzakelijke maatregelen te nemen. Aanvullende kosten die uit deze maatregelen voortvloeien komen voor rekening van Polestar. Anderszins aanvullende kosten worden door Deelnemer gedragen.

10. Garantie bij gebreken

Indien het Event niet vrij is van gebreken, kan Deelnemer verhaal zoeken, bijv. schadeloosstelling. De wettelijke voorschriften, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van Deelnemer en diens stellingname, zijn hier van toepassing. Stellingname inzake garantierechten dient, ter staving, schriftelijk te gebeuren.´

11. Aansprakelijkheid

11.1. Deelnemer neemt op eigen risico deel aan het door Polestar verkochte Event.

11.2. In geval van een tekortkoming is Deelnemer gerechtigd schadevergoeding te eisen, ongeacht een eventuele korting op de Prijs of annulering, tenzij de tekortkoming werd veroorzaakt door Deelnemer of een derde partij die niet de dienstverlener is, noch anderszins betrokken bij het leveren van de diensten die zijn inbegrepen bij de reis en waarbij Polestar niet in staat was dit te voorkomen, of bij onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden.

11.3. De contractuele aansprakelijkheid van Polestar voor schade anders dan persoonlijk letsel beperkt zich tot driemaal de Prijs van het Event. Deze beperking geldt niet indien de schade van Deelnemer opzettelijk werd veroorzaakt of door grove nalatigheid door Polestar of een van diens plaatsvervangende agenten, of indien Polestar slechts verantwoordelijk is voor de schade van Deelnemer door een fout van een dienstverlener. Indien internationale verdragen of hierop gebaseerde wettelijke voorzieningen van toepassing zijn op een door een dienstverlener te leveren reisservice, volgens welke een schadeclaim alleen ontstaat of geldig kan worden gemaakt onder bepaalde voorwaarden of beperkingen, of onder bepaalde voorwaarden is uitgesloten, kan Polestar dit ook tegen Deelnemer aanvoeren.

11.4. Voor niet-contractuele claims inzake schade, is Polestar, voor zover door toepasselijke wetgeving toegestaan, uitsluitend jegens Deelnemer aansprakelijk voor maximaal driemaal de Prijs. Hiervan uitgesloten zijn schadeclaims voortvloeiend uit lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, evenals aansprakelijkheid voor andere schade die op opzettelijk of grof-nalatig plichtsverzuim door Polestar is gebaseerd.

11.5. In geval van schending van contractuele verplichtingen, is Polestar uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare contractueel typische schade, indien deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid. Verdere schadeclaims zijn uitgesloten.

11.6. De persoonlijke aansprakelijkheid van Polestar's wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en medewerkers voor schade door dezen veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid is uitgesloten.

11.7. Voor zover een schadeclaim jegens de dienstverlener slechts op basis van bepaalde voorwaarden of beperkingen kan worden geldig gemaakt, of is uitgesloten op basis van internationale verdragen of hierop gebaseerde wettelijke voorzieningen die van toepassing zijn op diensten te leveren door een dienstverlener, kan een schadeclaim jegens Polestar niet geldig worden gemaakt, of alleen onder deze voorwaarden.

12. Dataprivacy

Voor verkopen via Prominate AB geldt het volgende: persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden elektronisch verwerkt en gebruikt indien dat noodzakelijk is voor naleving van het Contract. Polestar en Prominate AB treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Al uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Zweedse en lokale wetgeving inzake de bescherming van privégegevens. Voor verkoop via Prominate Inc. geldt het volgende: onder de privacywetgeving van de VS, verleent Polestar Performance AB diensten aan Prominate. Verdere gegevens over de omgang met uw gegevens vindt u in het privacybeleid van Polestar: polestar.com/legal/privacy/privacy-policy/.

13. Plaats van Bevoegde rechtbank en Toepasselijk recht

13.1. Mocht er een bepaling in de Overeenkomst ongeldig zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de Overeenkomst als geheel. Datzelfde geldt voor deze algemene voorwaarden.

13.2. Op de contractuele relatie tussen Deelnemer en Polestar is uitsluitend het Zweeds recht van toepassing. Datzelfde geldt voor de gehele wettelijke relatie.

13.3. Voorzover Deelnemer in een ander land een rechtsvordering tegen Polestar instelt, en Zweeds recht niet van toepassing zou zijn op de aansprakelijkheid van Polestar op grond van de oorzaak van de rechtsvordering, is Zweeds recht uitsluitend van toepassing op de wettelijke consequenties, in het bijzonder met betrekking tot het type, de omvang en het bedrag van de claim van Deelnemer.

13.4. Voor elke eventuele claim, heden en in de toekomst, die voortvloeit uit of in samenhang met het Contract, en wordt ingesteld door gekwalificeerde handelaren, door mensen die geen algemene plaats van jurisdictie in Zweden hebben, of door mensen die van vestigingsplaats zijn veranderd of na het afsluiten van dit Contract naar buitenland zijn verhuisd, ofwel door mensen wier vestigingsplaats of gewoonlijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld, alsmede bij passieve geschillen, zal de uitsluitend bevoegde rechtbank die van Gotenburg, Zweden zijn. Bij een rechtsvordering van Polestar jegens een Deelnemer, wiens vestigingsplaats of gewoonlijke verblijfplaats zich in Zweden bevindt, is de verblijfplaats van Deelnemer bepalend.

13.5. Eerder genoemde voorwaarden over de keuze van recht en bevoegde rechtbank zijn niet van toepassing, a) indien en voor zover er iets anders ten gunste van Deelnemer van toepassing is op grond van contractuele verplichte regelgeving van internationale overeenkomsten en die van toepassing zijn op het contract tussen Deelnemer en Polestar, of b) indien en voor zover verplichte regelgeving in de lidstaat van de Europese Unie waartoe Deelnemer behoort van toepassing is op dit contract en voor Deelnemer voordeliger is dan de regels van deze algemene voorwaarden of toepasselijke Zweedse bepalingen.

14. Scheidbaarheidsclausule

Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de Algemene voorwaarden als geheel, en blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden van kracht.