Tjenester

1. Introduktion

1.1.

En "Tjeneste" er en tjeneste fra Polestar, som defineret i afsnit 2.1 nedenfor, ("Polestar-tjeneste") og/eller fra eksterne virksomheder (henholdsvis "Tredjeparter" og "Tredjepartstjeneste"), som kan bestilles ved brug af et Polestar ID, der beskrives i afsnit 3 nedenfor, hvilket bl.a. omfatter opkoblede tjenester, apps og software.

2. Krav til brug

2.1.

Ved at markere en boks i en digital acceptproces bekræfter du, at du har læst disse Vilkår og betingelser for tjenester ("Vilkår"), og at du accepterer, at der er indgået en bindende aftale mellem dig og Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096 og associerede selskaber, Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige (i det følgende kaldet "Polestar" eller "vi", "os" eller "vores") om brug af tjenesterne, som til enhver tid leveres eller stilles til rådighed af os.

2.2.

Du må kun benytte Tjenesterne, hvis du er: (a) myndig, (b) i stand til at indgå en kontrakt og (c) i henhold til gældende lov ikke er afskåret fra at bruge Tjenesterne.

2.3.

Tjenester, der på nogen måde er tilknyttet en bestemt Polestar-bil, må kun benyttes af den Primære fører (som defineret nedenfor i nærværende sektion 2.3) af den pågældende bil, eller hvis du har den Primære førers udtrykkelige og uomtvistelige samtykke til at benytte Tjenesterne. Dertil kommer, at du skal være den Primære fører eller have dennes udtrykkelige og uomtvistelige samtykke til at knytte en Tjeneste til en bestemt Polestar-bil eller til nogen anden Tjeneste. Den Primære fører af en Polestar-bil er den person, der har rådighedsretten over den, bruger den permanent som transportmiddel og/eller er registreret som ejer/bruger af bilen hos en eventuel relevant national myndighed (den "Primære fører"). Den Primære fører er ikke nødvendigvis ejeren af den pågældende bil. For eksempel: Ved leje af en Polestar er lejeren den Primære fører af bilen, mens udlejningsvirksomheden er ejer af den, men ikke Primær fører. Vi kan til enhver tid undersøge, om du er den Primære fører eller har den Primære førers udtrykkelige og uomtvistelige samtykke, som ovenfor beskrevet.

2.4.

Eventuelle tilknytninger, som oprettes mellem en Polestar-bil og en tjeneste eller mellem forskellige tjenester, kan deaktiveres til enhver tid som beskrevet i dokumentationen (som defineret nedenfor i sektion 5). Du er forpligtet til at deaktivere sådanne tilknytninger, hvis du ikke længere er den primære fører af bilen eller har de samtykker, som kræves i sektion 2.3 ovenfor.

2.5.

Tjenesterne kan variere afhængigt af Polestar-bilens model og modelår, landet hvor du har din bopæl, hvor Polestar-bilen er registreret, hvor den blev solgt, og hvor den bruges. Hvis Polestar-bilen ikke er udstyret med de nødvendige tekniske funktioner, eller hvis du ikke opfylder kravene i henhold til nærværende Vilkår og de Særlige vilkår (som defineret i sektion 4 nedenfor) for den pågældende Tjeneste, er vi ikke forpligtet til at levere Tjenesten/Tjenesterne til dig.

2.6.

Tjenesterne kan også variere afhængigt af din egen adgang til en bestemt enhed/bestemte enheder (f.eks. mobile enheder eller computere med specifik software og specifikke styresystemer). Hvis din(e) enhed(er) ikke er udstyret med de nødvendige tekniske funktioner eller ikke opfylder de krav, der er fastlagt i disse Vilkår og eventuelle Særlige vilkår (som defineret i sektion 4 nedenfor) for den pågældende tjeneste, er vi ikke forpligtede til at levere tjenesten/tjenesterne til dig.

2.7.

Brugen af Tjenesterne kan kræve adgang til internettet eller anden teletjeneste. Nærværende Vilkår gælder ikke for de eventuelle teletjenester, der kan være nødvendige for brug af Tjenesterne, men disse er normalt underkastet en særskilt aftale med din leverandør af telekommunikationstjenester. Leverandøren af telekommunikationstjenester kan beregne sig gebyrer for brug af sine telekommunikationstjenester.

2.8.

Brug af visse Tjenester kan kræve, at du betaler et gebyr for adgang til dem, som nærmere beskrevet i de eventuelle Særlige vilkår eller Dokumentationen. Brug af visse Tjenester kræver muligvis også abonnement.

2.9.

Visse funktioner i Tjenesterne må kun bruges, når du kan se Polestar-bilen eller på anden måde er forvisset om, at det er sikkert at bruge dem, og at der ikke er risiko for skader på ejendom eller personer, som nærmere beskrevet i de eventuelle Særlige vilkår eller Dokumentationen. Vi garanterer ikke, at alle funktioner i en Tjeneste er egnede, sikre eller mulige at bruge på alle steder, i alle situationer og under alle omstændigheder.

3. Polestar ID

3.1.

Brug af Tjenesterne kræver, at du har registreret et Polestar ID. Polestar ID er en unik, personlig og ikke-overdragelig konto, hvorigennem vi giver dig adgang til Tjenester i Polestars økosystem. Dette omfatter både Polestar-tjenester og Tredjeparts-tjenester. Dit Polestar ID og dertil knyttede funktioner er en Polestar-tjeneste og derfor underkastet nærværende Vilkår. Brug af Polestar ID er gratis.

3.2.

For at få adgang til visse tjenester skal du muligvis knytte dit Polestar ID til en eller flere Polestar-biler. Som anført i ovenstående afsnit 2.3 kræves der muligvis tilladelse for at kunne foretage en sådan tilknytning.

3.3.

Du kan finde flere oplysninger i Dokumentationen om, hvordan Polestar ID fungerer, og hvordan det bruges.

3.4.

Ved at registrere et Polestar ID bekræfter du, at de data du giver til os, er og forbliver korrekte, og at dit Polestar ID oprettes til brug i overensstemmelse med nærværende Vilkår. Du bekræfter endvidere, at vi kan være sikre på, når det er nødvendigt i forbindelse med Polestar ID-tjenesterne, at vi kan kontakte dig på den e-mailadresse, du har opgivet ved registrering af dit Polestar ID. Vi vil ikke bruge denne e-mailadresse til markedsføring, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

4. Særlige vilkår og betingelser for Polestar-tjenester og tredjeparts-tjenester

4.1.

Der kan gælde separate vilkår og/eller separate tjenestebeskrivelser for visse tjenester, enten fra os eller fra en tredjepart ("Særlige vilkår"). Særlige Polestar-vilkår skal altid hjemvise til disse vilkår.

4.2.

Hvis nærværende Vilkår og eventuelle særlige Polestar-vilkår er modstridende, er det sidstnævnte, der har forrang. Hvis en Tjeneste er underkastet Særlige vilkår, skal intet i nærværende Vilkår fortolkes sådan, at det giver dig ret til brug af den pågældende Tjeneste, men de Særlige vilkår skal også accepteres, inden der gives en sådan ret.

4.3.

Hvad Tredjeparts-tjenester angår, er vores primære rolle at stille sådanne Tjenester til rådighed for dig. Du er indforstået med, at Tredjepart-tjenesterne kan være underkastet Særlige vilkår, der aftales mellem dig og Tredjeparten. Som en forudsætning for brug af tredjepartstjenesterne kan det kræves, at du betaler gebyrer og/eller accepterer tredjepartens Særlige vilkår. Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med Tredjeparts-tjenesternes tilgængelighed eller funktionalitet eller sådanne Tredjeparts-tjenesters behandling af personoplysninger. Du er også indforstået med, at tredjepartens eventuelle behandling af dine personoplysninger kan være underkastet tredjepartens Særlige vilkår.

5. Dokumentation

5.1.

Du kan finde flere oplysninger, inklusive betingelser og regler, om bestemte tjenester på forskellige steder i Polestars økosystem, f.eks. i håndbogen, på support.polestar.com, på polestar.com, i Polestars mobilapps, i din Polestar-bil og/eller hos din lokale Polestar Support ("Dokumentationen"). Bemærk, at dokumentationen kan indeholde juridiske vilkår og betingelser samt begrænsninger for, hvordan du er berettiget til at anvende en bestemt tjeneste. De pågældende vilkår og betingelser samt begrænsninger udgør en del af kontrakten mellem dig og Polestar.

5.2.

Hvis Dokumentationen og nærværende Vilkår eller eventuelle Særlige vilkår er modstridende, er det sidstnævnte, der har forrang. Intet indeholdt i Dokumentationen skal fortolkes sådan, at det giver dig ret til brug af nogen bestemt Tjeneste.

6. Ændringer af vilkårene, de særlige vilkår eller tjenesterne

6.1.

Vi kan fra tid til anden ændre nærværende vilkår eller de særlige Polestar-vilkår. Eventuelle ændringer vil blive meddelt dig pr. mail eller på anden måde, næste gang du logger ind på en Polestar-tjeneste, og vil blive offentliggjort på support.polestar.com. Det kan kræves, at du accepterer sådanne ændrede Vilkår og/eller særlige Polestar-vilkår, inden du fortsætter med at bruge Polestar-tjenesten.

6.2.

Vi tilsigter at tilbyde dig nyttige og opdaterede Tjenester og kan over tid tilføje eller fjerne Tjenester og funktioner eller egenskaber i Tjenesterne. Du er indforstået med, at vi til enhver tid helt eller delvist kan ophøre med at give dig adgang til bestemte Tjenester, ligesom vi kan ændre Tjenesterne eller adgangen til dem generelt. Hvis en Tjeneste, som du bruger, ophører eller ændres væsentligt, vil du få meddelelse herom pr. mail eller på anden måde, næste gang du logger ind på den pågældende Tjeneste, ligesom dette vil blive offentliggjort på support.polestar.com.

6.3.

Hvis du ikke er enig i eventuelle ændringer af nærværende Vilkår, særlige Polestar-vilkår og/eller Tjenesterne, bedes du bemærke, at du altid har ret til at ophøre med at bruge Tjenesterne og til at opsige nærværende Vilkår og særlige Polestar-vilkår, som nærmere beskrevet i sektion 17 nedenfor.

7. Ændring af en Polestar-bils ejer/primære fører

7.1.

I tilfælde af en ændring af en Polestar-bils ejer eller Primære fører (hvis ikke ejeren), skal du straks deaktivere alle Tjenester knyttet til den pågældende Polestar-bil ved hjælp af "nulstilling til fabriksindstillinger". Afhængigt af Polestar-bilens model og modelår kan det være nødvendigt at indlevere bilen til en lokal Polestar Support for at få foretaget nulstillingen. Desuden skal du straks deaktivere tilknytningen mellem dit Polestar ID og den overdragede Polestar-bil samt alle Tjenester og eventuelle relaterede data. Nærmere oplysninger om deaktivering af Tjenesterne fremgår af Dokumentationen. Du kan også henvende dig til din lokale Polestar Support.

7.2.

Hvis vi bliver vidende om en ændring af ejeren og/eller den Primære fører (hvis ikke ejeren) af en Polestar-bil med et eller flere Polestar ID'er tilknyttet, kan vi omgående blokere eller deaktivere disse tilknytninger, medmindre du kan godtgøre, at du er den Primære fører eller har dennes udtrykkelige og uomtvistelige samtykke til fortsat at bruge dit Polestar ID i forbindelse med Polestar-bilen. Med undtagelse af, hvad der måtte kræves i henhold til gældende lovgivning, har en Polestar-bils ejer eller Primære fører ikke ret til adgang til oplysninger om tidligere ejere, Primære førere eller Polestar ID'er, der tidligere har været tilknyttet Polestar-bilen.

8. Begrænsninger for brug

8.1.

Du må ikke bruge Tjenesterne i modstrid med, hvad der er fastlagt i nærværende Vilkår, eventuelle Særlige vilkår og/eller Dokumentationen.

8.2.

Du må endvidere ikke bruge Tjenesterne på en sådan måde, at det ville være i modstrid med gældende love eller forskrifter, som f.eks. love om ophavsret eller færdselsregler. Brug, der udgør en trussel mod en Tjenestes sikkerhed, eller som kunne tænkes at skade eller gribe ind i vores eller en tredjeparts tekniske infrastruktur eller andre kunders brug af Polestar-tjenester, er ligeledes forbudt. Endvidere må du ikke beskadige, deaktivere eller på anden måde forringe Tjenesterne eller i relation til Tjenesterne introducere virusser, "orme", malware, spionprogrammer, "trojanske heste" eller andre ondsindede koder eller programmer, der kan tænkes at skade Tjenesternes funktion.

8.3.

Hvis du lader andre bruge Tjenesterne, er du indforstået med, at dette udelukkende sker på dit ansvar. Dette betyder, at enhver misligholdelse af nærværende Vilkår, eventuelle Særlige vilkår og/eller Dokumentationen af vedkommende bruger vil blive betragtet som værende begået af dig.

8.4.

Brug og/eller oprettelse af en konto, der kræves til Tjenesterne, under falsk identitet eller på anden måde ved hjælp af forkerte oplysninger, er forbudt og kan også udgøre en strafbar handling.

8.5.

Visse tjenester kræver muligvis en adgangskode, og i givet fald skal du vælge en adgangskode, der er vanskelig for andre at finde frem til. Vi kan opstille krav med hensyn til, hvad der anses for at være en tilstrækkeligt sikker adgangskode. Du alene har ansvaret for at holde din adgangskode hemmelig, og du må ikke delagtiggøre Tredjeparter i den. Hvis du får mistanke om, at en Tredjepart har opnået uautoriseret adgang til din adgangskode, skal du omgående ændre adgangskoden. Hvis du har mistanke om, at en tredjepart har opnået uautoriseret adgang til nogen Polestar-tjenester ved hjælp af dit Polestar ID, bedes du straks kontakte vores kundeservice.

9. Brugerlicens og intellektuel ejendomsret

9.1.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet af Polestar-tjenester (herunder, men ikke begrænset til, software) er vores eller vores associerede selskabers og/eller licensgiveres eksklusive ejendom. Medmindre nærværende Vilkår og/eller eventuelle Særlige vilkår giver mulighed herfor, erhverver du ingen rettigheder til sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder.

9.2.

Vi giver dig licens til personlig anvendelse af indholdet og den software, der er knyttet til Polestar-tjenester. Denne licens, som kan omfatte immaterielle rettigheder, er ikke-eksklusiv og må ikke overdrages. Licensen må kun anvendes til de formål og i overensstemmelse med de anvendelsesbegrænsninger, der er angivet i disse vilkår eller i de gældende Særlige vilkår.

9.3.

Undtagen som tilladt ved lov, må du ikke dekompilere, foretage reverse engineering af, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller udarbejde afledte værker af den til Tjenesterne knyttede software og dens indhold. Enhver overtrædelse af denne begrænsning eller anden manglende overholdelse af et eller flere af licensvilkårene kan medføre ophør af leveringen af Tjenesterne, hvilket betyder, at nærværende Vilkår eller Særlige vilkår opsiges i henhold til sektion 17 nedenfor.

9.4.

Medmindre andet fremgår, er mærker, firmalogoer, domænenavne og emblemer undergivet vores varemærkerettigheder eller vores licensgiveres og, alt efter omstændighederne, Tredjeparters varemærkerettigheder.

9.5.

Denne licens udløber, når nærværende Vilkår eller Særlige vilkår opsiges af dig eller os i henhold til afsnit 17 nedenfor.

10. Brugersamtykke

Polestar gør ikke krav på ejendomsret til noget indhold, som du stiller til rådighed gennem Tjenesterne, og intet i nærværende Vilkår begrænser den ret, som du måtte have til at anvende det pågældende indhold. Ved at stille indhold til rådighed gennem Tjenesterne giver du imidlertid os og alle vores associerede selskaber en ikke-eksklusiv og overdragelig licens, en licens der kan meddeles i underlicens, global, vederlagsfri licens til at bruge, kopiere, ændre og distribuere det pågældende indhold i forbindelse med drift og levering af Tjenesterne til dig og andre kunder. Du har eneansvaret for alt indhold, som du stiller til rådighed gennem Tjenesterne, og skal sørge for, at du har alle de rettigheder, der kræves for at kunne tildele licensrettighederne i henhold til nærværende afsnit 10.

11. Links til tredjeparters websites eller ressourcer

Tjenesterne kan indeholde links til Tredjeparters websites eller ressourcer. Vi stiller disse links til rådighed udelukkende for nemheds skyld og påtager os intet ansvar for indhold, produkter eller serviceydelser på eller tilgængelige fra disse websites eller ressourcer eller links, der vises på de pågældende websites. Det, at vi stiller et link til rådighed, er ikke ensbetydende med, at vi godkender sitet. Brug af et linket website er på dit eget ansvar. Du accepterer, at du alene har ansvaret for og påtager dig al risiko i forbindelse med din brug af Tredjeparters websites eller ressourcer.

12. Garantiansvarsfraskrivelse

12.1.

Medmindre andet fremgår af nærværende Vilkår, har hverken vi eller nogen af vores associerede selskaber noget ansvar over for dig eller Tredjeparter i forbindelse med levering af Tjenesterne eller eventuelle tvister, uoverensstemmelser eller krav, der måtte opstå i forbindelse med dine handlinger eller manglende handling eller levering af Tjenesterne.

12.2.

Tjenesterne og indholdet stilles til rådighed, som de er og forefindes, uden nogen form for garanti. Uden at begrænse det foregående afskriver vi og vores associerede selskaber os udtrykkeligt alle garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, uforstyrret nydelsesret eller ikke-krænkelse samt alle garantier i forbindelse med brug til erhvervsmæssige formål. Vi eller vores associerede selskaber garanterer heller ikke, at Tjenesterne eller deres indhold opfylder dine behov eller er til rådighed uden afbrydelser, sikkert eller fejlfrit. Hverken vi eller vores associerede selskaber yder nogen garanti vedrørende nogen af Tjenesternes eller deres indholds kvalitet, nøjagtighed, rettidighed, korrekthed, fuldstændighed eller pålidelighed.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1.

Vi og vores associerede selskaber frasiger os ethvert ansvar for indirekte eller særlige skader, konkrete skader afskrækkende eller straffende erstatning, lovfæstet erstatning eller følgeskader af nogen art, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, afbrudt Tjeneste, computerskader, systemsvigt eller udgifter til erstattende Tjenester, der skyldes eller opstår i forbindelse med nærværende Vilkår eller ved brug af eller manglende evne til at bruge Tjenesterne eller indholdet. Dette gælder, uanset om forholdet opstår på basis af garanti, kontrakt, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), produktansvar eller noget andet retsgrundlag. Det gælder ligeledes, uanset om vi eller vores associerede selskaber eller anden tredjepart er blevet informeret om muligheden for sådanne skader eller har udvist uagtsomhed, også selvom en begrænset misligholdelsesbeføjelse i henhold til nærværende findes ikke at have opnået sit væsentlige formål. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for visse skader, hvorfor ovenstående begrænsning måske ikke gælder for dig i fuld udstrækning.

13.2.

Vi frasiger os ethvert ansvar for tab, der overstiger det beløb, du har betalt os for brug af Tjenesterne i de 12 måneder forud for begivenheden, der danner basis for kravet.

13.3.

Ovenstående gælder også enhver beslutning truffet eller handling udført af dig i tillid til Tjenesterne. Vi frasiger os yderligere ethvert ansvar for at beskytte dine enheder og systemer mod virusser, "orme", malware, spionprogrammer, "trojanske heste" og andre ondsindede koder eller programmer.

14. Tillægsvilkår for apps fra App Store

14.1.

Hvis du har haft adgang til eller hentet Polestar-tjenester via en app ("Polestar App") fra en app-butik eller distributionsplatform (f.eks. Apple Store, Google Play eller Amazon Appstore) (alle kaldet en "appleverandør"), erklærer du dig indforstået med følgende:

14.2.

Du accepterer kun at anvende denne Polestar-app i overensstemmelse med, hvad der er tilladt i henhold til de gældende betingelser for anvendelse, som defineret af udbyderen af appen. Desuden er nærværende Vilkår aftalt mellem dig og os, ikke med leverandøren af appen, og ligeså mellem os og leverandøren af appen er vi alene ansvarlige for Polestar-appen. Udbyderen af appen er således ikke ansvarlig for at yde vedligeholdelses- eller supporttjenester vedrørende Polestar-appen.

14.3.

Hvis Polestar-appen ikke opfylder gældende garantibestemmelser, kan du informere udbyderen af appen herom og få tilbagebetalt købsprisen for Polestar-appen. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har udbyderen af appen ingen forpligtelser med hensyn til garanti for Polestar-appen.

15. Generel databehandling

15.1.

Beskyttelse af dine og alle andre kunders data er af største vigtighed for os. Din anvendelse af disse tjenester er omfattet af Polestars Databeskyttelsespolitik . I Polestars Databeskyttelsespolitik beskrives bl.a., hvordan Polestar behandler sine kunders personoplysninger, hvornår sådanne oplysninger kan offentliggøres over for tredjeparter, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet vedrørende disse oplysninger.

15.2.

Specifikke oplysninger om databehandling i forbindelse med andre Tjenester end Polestar ID, der beskrives i sektion 16 nedenfor, findes på polestar.com/legal. Med hensyn til sådanne andre Tjenester, vil en anden enhed end Polestar kunne anses som dataansvarlig. I så fald kan der findes information om, hvilken enhed der er den relevante dataansvarlige, i Polestars Databeskyttelsespolitik eller i den specifikke information, som er angivet ovenfor.

15.3.

Der er også en specifik beskrivelse af brugen af dine personoplysninger til markedsføringsformål, som kan kræve din udtrykkelige tilladelse, i Polestars Databeskyttelsespolitik , hvor du også kan finde information om nødvendige samtykker.

16. Databehandling i relation til Polestar ID

16.1.

Den dataansvarlige for alle personoplysninger, der indsamles og behandles i relation til Polestar ID, er Polestar, 405 31 Göteborg ("Dataansvarlig").

16.2.

De oplysninger, der indsamles i relation til dit Polestar ID, består af dit navn, e-mailadresse, krypteret adgangskode, din accept af nærværende Vilkår og eventuelle andre oplysninger, som du deler ved brug af Polestar ID, eller som på anden måde indsamles gennem brug af Polestar ID.

16.3.

Formålet med behandlingen er at administrere din Polestar ID-konto. Data behandles i forbindelse med Polestar ID, så vi kan levere de tjenester, der er aftalt i disse Vilkår og eventuelle Særlige vilkår. Derfor er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig, for at vi kan tilbyde dig Tjenesterne.

16.4.

Den dataansvarlige vil aldrig behandle dine personoplysninger længere end nødvendigt for det relevante formål, men dine personoplysninger opbevares dog, så længe du bruger Polestar ID. Når du har lukket din Polestar-konto, vil dine personoplysninger, som er knyttet til dit Polestar ID, blive slettet i løbet af 30 dage, medmindre Polestar skal gemme dine personoplysninger længere i henhold til gældende lovgivning.

16.5.

Ud over som anført ovenfor i denne sektion 16 finder du flere oplysninger om Polestars behandling af dine personoplysninger i relation til dit Polestar ID (herunder kontaktoplysninger for Polestar og Polestars ansvarlige for databeskyttelse, oplysninger om dine rettigheder og sikkerhedsforanstaltningerne til beskyttelse af dine personoplysninger) i Polestars Databeskyttelsespolitik .

17. Gyldighedsperiode og opsigelse

17.1.

Nærværende Vilkår er gældende, indtil de opsiges af dig eller os i overensstemmelse med nedenstående.

17.2.

Du kan til enhver tid ophøre med at bruge Tjenesterne. I så fald ophører nærværende Vilkår med at være gældende, og du vil ikke længere have nogen forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår eller eventuelle relevante Særlige vilkår.

17.3.

Hvis du ophører med at bruge en bestemt Tjeneste, vil nærværende Vilkår og eventuelle Særlige vilkår for hver af de Tjenester, du stadig bruger, forblive i kraft.

17.4.

Vi forbeholder os ret til permanent eller midlertidigt at ophøre med at levere Tjenesterne og dermed permanent eller midlertidigt at bringe nærværende Vilkår og/eller eventuelle Særlige vilkår til ophør i tilfælde af: (I) Din faktiske eller med rimelighed formodede misligholdelse af nærværende Vilkår og/eller Særlige vilkår, (II) Vores beslutning om at ophøre med at levere Tjenesterne i deres på det pågældende tidspunkt aktuelle format, globalt eller i et bestemt geografisk område, (III) En lignende forretningsmæssig årsag, som vi efter eget skøn anser for en rimelig grund til at ophøre med at levere Tjenesterne. Hvis Polestar har til hensigt at stoppe levering af en Tjeneste, vil du blive informeret herom i rimelig tid, før Tjenesten ophører.

17.5.

Samtidig med at nærværende Vilkår ophører, ophører alle relevante særlige Polestar-vilkår, og du må derefter ikke længere bruge Polestar-tjenesterne.

17.6.

Hvis nærværende Vilkår ophører, har det ingen indvirkning på de eventuelle bestemmelser heri eller i de eventuelle Særlige vilkår, som ifølge deres natur tilsigtes at fortsætte med at være gældende efter et sådant ophør.

18. Overdragelse

Ingen af parterne må, uden den anden parts skriftlige samtykke, overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår eller de eventuelle Særlige vilkår til nogen Tredjepart. Vi kan dog overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår og/eller eventuelle særlige Polestar-vilkår til ethvert selskab i Polestar.

19. Gældende lov og værneting

Medmindre andet kræves ved ufravigelig lov, skal nærværende Vilkår, eventuelle særlige Polestar-vilkår og brug af Polestar-tjenesterne fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af lovene i Danmark, uanset landets lovkonfliktprincipper. Eneværneting for alle krav, der måtte opstå på grundlag af nærværende Vilkår og/eller de eventuelle særlige Polestar-vilkår, er domstolene i det område, hvor vi har vores registrerede hjemstedsadresse.