• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Pilot Assist*1

Pilot Assist kan hjælpe føreren med at køre mellem vognbanens sidemarkeringer samt holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende køretøjer.
PS-2007-Pilot Assist function
Kamera- og radarenhederne måler afstanden til det forankørende køretøj og registrerer sidemarkeringer.
 1. PS-Icon circle 1Kameraenhed
 2. PS-Icon circle 2Radarenhed
 3. PS-Icon circle 3Læsning af sidemarkering
 4. PS-Icon circle 4Afstandslæsning

Lære Pilot Assist at kende

Pilot Assist hjælper med at styre bilen. Det kan være nødvendigt at køre nogle kilometer med Pilot Assist, inden du føler dig helt bekvem med funktionen. Det er vigtigt at kende alle funktionens anvendelsesområder og begrænsninger for på en sikker måde at kunne udnytte alle fordele.

Funktionen Pilot Assist er primært beregnet til anvendelse på motorveje og lignende store trafikårer, hvor den kan bidrage til en mere bekvem kørsel og en mere afslappet kørselsoplevelse.

Føreren vælger den ønskede hastighed og tidsafstand til det forankørende køretøj. Pilot Assist læser afstanden til det forankørende køretøj og vognbanens sidemarkeringer på vejen med kamera- og radarenhederne. Den forudindstillede tidsafstand holdes gennem automatisk hastighedstilpasning samtidig med at, styreassistance hjælper med at placere ens egen bil inden for kørebanen.

Pilot Assist regulerer hastigheden med gasgivning og opbremsninger. Det er normalt, at bremserne afgiver svage lyde, når de bruges til justering af hastigheden.

Pilot Assist tilstræber at:
 • regulere hastigheden på en smidig måde. I situationer der kræver hurtig opbremsning, skal føreren selv bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt. På grund af kamera- og radarenhedernes begrænsninger kan en opbremsning komme uventet eller helt udeblive.
 • følge forankørende køretøjer i samme vejbane med en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radarenheden ikke kan se et forankørende køretøj, vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede og gemte hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed stiger og overstiger den lagrede hastighed.

Bilens placering på kørebanen

Når Pilot Assist hjælper med at styre, stræber systemet efter at placere bilen midt mellem de synlige kørebaneafmærkninger. For at få en blødere køreoplevelse anbefales det at lade bilen selv finde en god placering. Føreren har altid selv mulighed for at justere dens placering ved at øge sin egen styreindsats. Det er vigtigt, at føreren kontrollerer, at bilen placeres sikkert i vognbanen.

Hvis Pilot Assist ikke placerer bilen et passende sted på vognbanen, anbefales det at frakoble Pilot Assist eller skifte til adaptiv fartpilot*.

Styreassistance

PS2-2007-Pilot Assist grey steering wheel

Den aktuelle status for styreassistance vises med ratsymbolets farve:

• Tændt rat angiver aktiveret styreassistance.

• Slukket rat (som på billedet) angiver deaktiveret styreassistance.

Pilot Assist styreassistance baseres på en afvejning af den forankørende køretøjs rute og kørebanens sidemarkeringer. Føreren kan når som helst justere styremanøvren Pilot Assist og styre i en anden retning, f.eks. for at skifte kørebane eller undgå forhindringer på vejen. Der mærkes en modstand i rattet, så længe styreassistancen er aktiveret.

Midlertidig frakobling af styreassistance

 Advarsel

Pilot Assist styreassistance slås automatisk fra og til uden varsel.

Når afviserne bruges, slås Pilot Assist styreassistance midlertidigt fra. Når afviseren slås fra genaktiveres styrehjælpen automatisk, hvis vognbanens sidemarkeringer stadig kan registreres.

Hvis Pilot Assist ikke kan tolke vognbanen entydigt, f.eks. hvis kameraenheden ikke kan se vognbanens sidemarkeringer, slukker Pilot Assist midlertidigt for styrassistancen. Funktioner for hastigheds- og afstandsregulering er fortsat aktive. Styreassistance genoptages, når vognbanen kan aflæses igen. I disse situationer kan føreren blive gjort opmærksom på, at styreassistance deaktiveres midlertidigt, ved en let vibration i rattet.

I kurver og når vejen deler sig

Pilot Assist samspiller med føreren, som derfor ikke skal afvente styrehjælp fra Pilot Assist, men altid skal være klar til at øge sin egen styreindsats, navnlig i kurver.

Når bilen nærmer sig en frakørsel, eller hvis kørebanen deler sig, bør føreren styre mod den ønskede vognbane for at Pilot Assist skal registrere den ønskede kørselsretning.

Hænderne på rattet

PS2-2007-Hands on steering wheel

En forudsætning for at Pilot Assist kan fungere, er at føreren holder hænderne på rattet. Det er også vigtigt, at føreren hele tiden er aktiv og opmærksom omkring kørslen, da Pilot Assist ikke kan læse alle situationer og uden varsel kan skifte mellem aktiv og inaktiv.

 Advarsel

Afvent ikke alle niveauer af advarsler og hjælp fra systemet, men reager med det samme, hvis der udløses en advarsel.
 1. Hvis Pilot Assist registrerer, at føreren ikke holder hænderne på rattet, advarer systemet med symbol og tekstmeddelelse på førerdisplayet for at opfordre føreren til at styre bilen aktivt.
 2. Hvis førerens hænder efter nogle sekunder stadig ikke kan registreres på rattet gentages opfordringen til aktivt at styre bilen suppleret med et lydsignal.
 3. Hvis Pilot Assist efter yderligere nogle sekunder ikke kan registrere førerens hænder på rattet, bliver lydsignalet intensivt, og styrefunktionen afbrydes. Derefter skal Pilot Assist startes igen med ratknappen PS-1926-Steering wheel Resume button symbol.
 4. I forbindelse med, at Pilot Assist slås fra, afgives der yderligere lyd- og lysadvarsler, og bilens system indbremser bilen. Denne indbremsning sker stødvist for at påkalde førerens opmærksomhed.
 5. Systemet fortsætter med at bremse bilen til stop i egen vognbane, og katastrofeblinket tændes2.

Stejle veje og/eller tung last

Bemærk, at Pilot Assist primært er beregnet til brug ved kørsel på plane vejbaner. Funktionen kan have vanskeligt ved at holde den rette afstand til forankørende køretøjer under kørsel ned ad stejle bakker. Vær i givet fald ekstra agtpågivende og klar til at bremse.

Brug ikke Pilot Assist, hvis bilen har tung last eller en anhænger tilkoblet.

 Note

Pilot Assist kan ikke aktiveres, hvis der tilsluttes en anhænger, cykelholder eller lignende til bilens elektriske system.

Læs alle advarsler inden ibrugtagning

 Advarsel

 • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
 • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
 • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.

 Vigtigt

Vedligeholdelse af førerstøttekomponenter må kun udføres på værksted – kontakt Polestar Customer Support.

 Note

Funktionen benytter bilens kamera- og/eller radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.

 Advarsel

I visse situationer kan Pilot Assist styreassistance have vanskeligt ved at hjælpe føreren på rette måde eller automatisk slås fra. I givet fald anbefales det, at Pilot Assist ikke bruges. Eksempler på sådanne situationer:
 • vognbaneafmærkningerne er utydelige, slidt, mangler, krydser hinanden eller hvis der forekommer flere sæt vejmarkeringer.
 • vognbaneopdelingen ændres, fx når vognbanen deles eller slås sammen ved afkørsler.
 • ved vejarbejder og pludselige ændringer af kørebanen, fx når linjer måske ikke længere markerer den korrekte kørselsvej.
 • der er kanter eller andre linjer end vognbanemarkeringer på eller i nærheden af vejbanen, f.eks. kantsten, overgange eller reparationer i vejbanens overflade, kanter på barrierer, vejkanter eller skarpe skygger.
 • vognbanen er smal eller buet.
 • vognbanen indeholder kroner eller fordybninger.
 • det er dårligt vejr med regn, sne, tåge eller sjap eller nedsat sigtbarhed med dårlige lysforhold, modlys, våd vejbane osv.
Føreren skal også være opmærksom på, at Pilot Assist har følgende begrænsninger:
 • Høje kantsten, barrierer, midlertidigt opsatte forhindringer (kegler, barrierer osv.) registreres ikke. De kan eventuelt blive registreret forkert som vognbanemarkeringer og derved medføre risiko for, at bilen kommer i kontakt med disse forhindringer. Føreren skal selv sikre sig, at bilen har en passende afstand til de pågældende forhindringer.
 • Kamera- og radarsensoren har ikke kapacitet til at registrere alle eksisterende genstande og forhindringer i trafikmiljøet, f.eks. huller i vejbanen, stationære forhindringer eller genstande, som helt eller delvist blokerer ruten.
 • Pilot Assist ”ser” ikke fodgængere, dyr mv.
 • Funktionens anbefalede styreindgreb er begrænset i styrke, hvilket betyder, at den ikke altid kan hjælpe føreren med at styre og holde bilen i vognbanen.
 • Bilens funktioner har mulighed for at anvende informationer fra kortdata, hvilket kan medføre varieret ydeevne.
 • Pilot Assist slås fra, hvis servostyringen for hastighedsafhængig ratmodstand arbejder med reduceret effekt - f.eks. ved køling på grund af overophedning.

 Advarsel

Pilot Assist skal kun anvendes, hvis der er tydelige vognbanestriber på begge sider af vognbanen. Enhver anden brug øger risikoen for kontakt med omgivende forhindringer, som funktionen ikke kan registrere.

 Advarsel

 • Dette er ikke et kollisionsforebyggende system. Det er altid føreren, der har ansvaret og skal gribe ind, hvis systemet ikke opdager et forankørende køretøj.
 • Funktionen bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer som f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for lave anhængere/trailere, modkørende, langsomme eller stationære køretøjer og genstande.
 • Brug ikke funktionen i vanskelige situationer, såsom bytrafik, vejkryds, isglatte veje, meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje eller fra- og tilkørsler.
 1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
 2. 1 Alt efter markedet kan denne funktion være enten standard eller tilvalg.
 3. 2 Bestemmelser for anvendelse af katastrofeblink kan variere fra land til land.