Space Warp

Näitä yleisiä käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Polestarin Space Warp  pelisovelluksen (”Sovellus”) käyttämiseen. Sovelluksen käyttäminen edellyttää Ehtojen hyväksymistä. Jatkamalla Sovelluksen käyttämistä vahvistat lukeneesi Ehdot ja sitoudut käyttämään Sovellusta niiden mukaisesti. Näitä Ehtoja sovelletaan Sovelluksen käyttäjän (”käyttäjä” tai ”sinä”) ja Polestar Performance AB:n (yritystunnus 556653-3096) (”Polestar” tai ”me”) välillä.

1. YLEISTÄ

1.1 

Sovelluksen on kehittänyt Polestar. Sovellusta käytetään Polestarin Space Warp  pelin pelaamiseen (”Peli”). Sovellus on käytettävissä ainoastaan Polestar-autojen kojelaudalla, eikä se ole saatavilla muille laitteille. Peliä voidaan pelata auton ollessa pysäköitynä mutta ei ajon aikana.

1.2 

Sovelluksen ja Pelin käyttäminen Ehtojen mukaisesti edellyttää, että (i) käyttäjä on täyttänyt vähintään kahdeksantoista (18) vuotta (tai on asuinmaansa lakien mukaisesti täysi-ikäinen), että (ii) käyttäjä on oikeustoimikelpoinen ja että (iii) sovellettava lainsäädäntö ei estä käyttäjää käyttämästä Sovellusta tai Peliä.

1.3        

Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt ne, ja pysyvät voimassa siihen saakka, että käyttäjä tai Polestar irtisanoo ne näiden Ehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa Ehtoja koskeva suostumuksensa ilmoittamalla siitä sähköpostitse alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai käyttämällä valmista peruuttamislomaketta, joka on saatavilla osoitteessa https://polestar.com/fi/legal/terms-and-conditions.

1.4        

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Polestarin eettisiä ohjeita. Eettiset ohjeet ovat saatavilla osoitteessa https://polestar.com/fi/legal/ethics/.

1.5        

Varaamme oikeuden muuttaa Ehtojen sisältöä milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta julkaisemalla Ehtojen päivitetyn version osoitteessa https://polestar.com/fi/legal/terms-and-conditions tai päivittämällä Sovellusta siten, että se sisältää uudet käyttöehdot. Käyttämällä Sovellusta ja Peliä tai jatkamalla Sovelluksen ja Pelin käyttämistä Ehtojen päivittämisen jälkeen ilmoitat ymmärtäneesi ja hyväksyneesi päivitetyt Ehdot. Jos et hyväksy päivitettyjä Ehtoja, sinulla on oikeus irtisanoa Ehdot välittömästi ja lopettaa Sovelluksen ja Pelin käyttäminen.

2. PALKKIO JA MAKSUT

Tarjoamme Sovelluksen ja Pelin toistaiseksi maksutta.

3. SOVELLUKSEN JA PELIN KÄYTTÄMINEN

3.1        

Hyväksymällä Ehdot myönnämme käyttäjälle maksuttoman, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, henkilökohtaisen, rajoitetun ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Sovellusta ja Peliä yksinomaan käyttäjän Polestar-autossa Ehtojen voimassaoloaikana ja niissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Varaamme oikeuden peruuttaa tämän oikeuden milloin tahansa yksinomaisen harkintamme mukaisesti.

3.2        

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sovellusta ja Peliä tavalla,

(a) joka on lainvastainen, jonka tarkoituksena on lainvastainen tai rikollinen toiminta, joka on näiden Ehtojen vastainen tai josta aiheutuu vahinkoa tai haittaa ulkopuolisille tahoille

(b) joka rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä, kuten immateriaalioikeuksia koskevia lakeja tai tieliikennelainsäädäntöä

(c) joka voi vahingoittaa, kaataa, ylikuormittaa, heikentää tai vaarantaa Polestarin järjestelmät tai turvallisuuden tai joka häiritsee muita käyttäjiä tai rajoittaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä Sovellusta tai Peliä (Sovelluksen hakkerointi ja sotkeminen mukaan luettuina)

(d) jonka seurauksena Sovellus tai Peli vahingoittuu, kaatuu tai heikentyy muulla tavalla ja jonka seurauksena Sovellukseen tai Peliin tulee viruksia, matoja, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, troijalaisia tai muita haitallisia koodeja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa Sovelluksen tai Pelin toimintaa.

3.3        

Ellei sitä ole näissä Ehdoissa nimenomaisesti sallittu, käyttäjä ei saa Ehdoissa todettujen rajoitusten lisäksi

(a) jäljentää, toisintaa, julkaista uudelleen, käyttää uudelleen, ladata, lähettää, välittää tai jaella mitään Sovelluksessa tai Pelissä esitettyä tai tarjottua sisältöä (esimerkiksi julkisia ja kaupallisia tarkoituksia varten)

(b) vuokrata, alilisensoida, lainata, jaella tai myydä tai jälleenmyydä tai hyödyntää Sovellusta tai Peliä (lähdekoodi mukaan luettuna)

(c) (i) muuttaa tai muokata Sovellusta joko osittain tai kokonaan tai (ii) purkaa Sovellusta osiin, kääntää Sovellusta lähdekoodiksi, mallintaa Sovellusta takaisin tai luoda johdannaisteoksia, jotka perustuvat joko koko Sovellukseen tai Peliin tai johonkin niiden osaan.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET

Polestar on Sovelluksen ja Pelin ainoa kehittäjä, ja se omistaa kaikki Sovellusta ja Peliä koskevat ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet. Pidätämme itsellämme oikeuden Sovellukseen, Peliin ja kaikkiin Sovelluksen ja Pelin yhteydessä käytettyihin tavaramerkkeihin ja logoihin, ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti toisin todettu. Näin ollen mitään Ehdoissa sanottua ei tule tulkita minkään (i) Sovellusta tai Peliä koskevien tai niihin liittyvien immateriaalioikeuksien siirroksi tai (ii) muulla tavalla Polestarin tai sen konserniyhtiöiden hallussa olevien immateriaalioikeuksien siirroksi. Edellä sanottu ei koske näissä Ehdoissa nimenomaisesti määriteltyä immateriaalioikeuksien rajoitettua käyttöoikeutta.

5. VASTUUNRAJOITUS JA TAKUUT

5.1        

Käyttäjä tiedostaa ja on yhtä mieltä siitä, että Sovellus ja Peli tarjotaan sellaisina kuin ne ovat ilman minkäänlaista takuuta. Polestar ei anna mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai takuita, kuten esimerkiksi vakuutuksia tai takuita Sovelluksen ja Pelin tyydyttävästä laadusta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

5.2        

Polestar pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sovellus ja Peli ovat saatavilla ja käytettävissä, että ne toimivat luotettavasti ja että ne suojaavat riittävästi käyttäjän yksityisyyttä. Polestar ei kuitenkaan vastaa siitä, jos Sovellus tai Peli ei ole saatavilla tai käytettävissä tai jos sen toiminta on keskeytynyt, eikä käyttäjällä ole oikeutta korvaukseen Sovelluksen tai Pelin käyttökatkon ajalta tai Sovellukseen tai Peliin ajoittain mahdollisesti kohdistuvista tietoturvan tai yksityisyydensuojan rikkomuksista tai loukkauksista. Pidätämme lisäksi oikeuden milloin tahansa muokata tai päivittää Sovellusta tai Peliä (tai niiden osaa) tai lopettaa Sovelluksen tai Pelin (tai niiden osan) tarjoamisen joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Käyttäjä tiedostaa ja on yhtä mieltä siitä, että Polestar voi keskeyttää käyttäjän pääsyn Sovellukseen ja Peliin, jos se yksinomaisen harkintansa mukaisesti katsoo päivitykset välttämättömiksi.

5.3        

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Polestar ei missään tilanteessa vastaa mistään suorista, välillisistä, seurannaisista, rangaistusluonteisista, erityisistä tai satunnaisista vahingoista (kuten tietojen menetyksestä, henkilövahingoista, tiedonsaannin tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista), jotka johtuvat Sovelluksen tai Pelin käyttämisestä tai siitä, ettei Sovellusta tai Peliä voi käyttää, tai jotka liittyvät näihin Ehtoihin. Näissä Ehdoissa määriteltyjen ehtojen lisäksi Polestar ei missään tilanteessa vastaa mistään Sovelluksessa tai Pelissä olevista virheistä, epätarkkuuksista, puuttuvista tiedoista tai muista puutteista.

6. IRTISANOMINEN

6.1        

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa nämä Ehdot, jolloin Ehtojen soveltaminen lakkaa.

6.2        

Polestarilla on oikeus irtisanoa nämä Ehdot välittömin vaikutuksin ilman etukäteistä ilmoitusta, eikä tästä aiheudu Polestarille mitään vastuuta.

6.3        

Irtisanomisen jälkeen käyttäjällä ei ole enää pääsyä Sovellukseen ja Peliin eikä oikeutta käyttää niitä.

7. SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYDET JA RIITOJEN RATKAISU

7.1        

Näihin Ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita kuitenkin niin, että sellaiset käyttäjän asuinmaan lain pakottavat säännökset, joita sovellettaisiin, jos Ehtoihin sovellettaisiin kyseisen maan lakeja, pysyvät edelleen voimassa.  

7.2        

Näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksinomaan Ruotsissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Edellä sanotusta huolimatta käyttäjällä on sovellettavan lainsäädännön nojalla oikeus nostaa kanne Polestaria vastaan käyttäjän asuinmaassa.

7.3        

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua Polestarin kanssa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

7.4        

Käyttäjällä on myös oikeus pyytää ratkaisua Euroopan unionin verkkovälitteiseltä riidanratkaisufoorumilta osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI.

8. YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Sovelluksesta ja Pelistä saa ottamalla yhteyttä Polestariin.

Polestar Performance AB, yritystunnus 556653-3096
osoite: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORG, SVERIGE
www.polestar.com/polestar-support/