Almindelige brugerbetingelser – In-car videoapplikation

Disse almindelige brugerbetingelser (de "Almindelige Betingelser") gælder for brugen af Polestars in-car videoapplikation ("Appen"). For at kunne bruge Appen skal du acceptere disse Almindelige Betingelser. Ved at fortsætte brugen af Appen bekræfter du, at du har læst disse Almindelige Betingelser, og at du accepterer at bruge Appen i overensstemmelse hermed. Disse Almindelige Betingelser er gældende mellem dig som bruger af Appen og Polestar Performance AB (reg. nr. 556653-3096) ("Polestar", "vi", "os", "vores").

1. Generelt

1.1

Appen er udviklet af os og kan bruges af dig til at tilgå og se videoindhold online, mens din bil er parkeret, samt til at lytte til indholdet, mens du kører. Appen kan kun bruges i instrumentbrættet i Polestar-biler og kan ikke leveres til brug i andre enheder. De tjenester, herunder videoindhold, der bliver tilgængelige via Appen, leveres af Polestar og/eller af tredjemænd ("Tjenesterne"). De tredjemænd, der leverer Tjenester, kaldes i disse Almindelige Betingelser "Medieudbydere". Tjenester, der leveres af Polestar, kaldes "Polestar-Tjenester”, mens Tjenester, der leveres af Medieudbyderne, kaldes "Medieudbydertjenester".

1.2

For at kunne bruge Appen og Tjenesterne i henhold til disse Almindelige Betingelser er det en betingelse, at du (i) er minimum 18 (atten) år (eller har nået den myndighedsalder, der er gældende i din jurisdiktion), (ii) har myndighed til at indgå bindende aftaler og (iii) ikke er forhindret i at bruge Appen eller Tjenesterne i henhold til gældende lovgivning.

1.3

Disse Almindelige Betingelser træder i kraft i forbindelse med din accept og vedbliver med at være i kraft, indtil de opsiges af dig eller os i overensstemmelse med disse Almindelige Betingelser. Du er altid berettiget til at trække dig tilbage fra disse Almindelige Betingelser ved at sende os en e-mail på nedenstående e-mailadresse eller ved at benytte standardformularen for tilbagetrækning, som findes her https://polestar.com/dk/legal/terms-and-conditions/.

1.4

Vi agerer altid i overensstemmelse med vores Code of Conduct. Vores Code of Conduct kan findes her: https://polestar.com/dk/legal/ethics/.

1.5

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre indholdet af disse Almindelige Betingelser uden forudgående varsel ved at offentliggøre en opdateret version af disse Almindelige Betingelser på https://polestar.com/dk/legal/terms-and-conditions/ eller ved at opdatere Appen med de nye brugerbetingelser. Ved at bruge Appen og Tjenesterne eller ved at fortsætte med at bruge Appen og Tjenesterne efter en opdatering af disse Almindelige Betingelser bekræfter du, at du fuldt ud forstår og accepterer de opdaterede Almindelige Betingelser. Hvis du ikke kan acceptere de opdaterede Almindelige Betingelser, er du berettiget til omgående at opsige disse Almindelige Betingelser samt ophøre med at bruge Appen og Tjenesterne.

2. Honorar og betaling

Indtil videre leverer vi Appen og Polestar-Tjenesterne uden beregning. Medieudbydertjenester kan dog være omfattet af et gebyr i overensstemmelse med de pågældende Medieudbyderes betingelser.

3. Din brug af Appen og Tjenesterne

3.1

Ved at acceptere disse Almindelige Betingelser tildeles du en royaltyfri, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-viderelicenserbar, personlig, begrænset, genkaldelig ret til at bruge Appen og Polestar-Tjenesterne, så længe disse Almindelige Betingelser er gældende, og på de heri nævnte vilkår og betingelser. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde denne ret til enhver tid og efter vores eget skøn.

3.2

Ud over de betingelser, der gælder for brugen af Tjenesterne i henhold til dette pkt. 3, bedes du bemærke, at betingelserne for brugen af Medieudbydertjenesterne er beskrevet nærmere nedenfor i pkt. 7.

3.3

Du accepterer, at du ikke må bruge Appen og/eller nogen af Tjenesterne

  • på en ulovlig måde, til et ulovligt eller strafbart formål, i modstrid med disse Almindelige Betingelser eller på en måde, der er skadeligt eller til gene for tredjemand (herunder Medieudbydere);

  • på en måde, der er i strid med gældende love og bestemmelser, herunder men ikke begrænset til love om immaterielle rettigheder samt færdselsregler;

  • på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed, eller som kan genere vores brugere eller begrænse eller forhindre andre brugere i at bruge Appen og/eller Tjenesterne (eksempelvis via hacking eller defacing af Appen); eller

  • på en måde, der medfører, at Appen og/eller nogen af Tjenesterne bliver beskadiget, deaktiveret eller på anden måde forringet, og at vira, orme, malware, spyware, trojanske heste eller anden skadevoldende kode eller software, der kan skade driften, indføres i Appen og/eller nogen af Tjenesterne.

3.4

Ud over de brugerrestriktioner, der fremgår af disse Almindelige Betingelser, og medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i disse Almindelige Betingelser, må du ikke:

  • kopiere, reproducere, genbruge, uploade, opslå, overføre eller distribuere noget af det indhold, der præsenteres i eller leveres af Appen og/eller nogen af Tjenesterne, herunder f.eks. til offentlige eller kommercielle formål;

  • udleje, lease, viderelicensere, udlåne, distribuere, sælge/videresælge eller udnytte Appen og/eller nogen af Tjenesterne (herunder kildekode); eller

  • (i) foretage ændringer eller tilretninger i hele eller dele af Appen eller (ii) demontere, dekompilere, foretage reverse engineering eller skabe afledte værker baseret på hele eller dele af Appen og/eller nogen af Tjenesterne.

4. Immaterielle rettigheder

4.1

Vi forbeholder os alle rettigheder til Appen og Polestar-Tjenesterne og til eventuelle varemærker og logoer, der anvendes i forbindelse med Appen og Polestar-Tjenesterne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse Almindelige Betingelser. Som følge heraf skal intet i disse Almindelige Betingelser fortolkes som værende en overdragelse af immaterielle rettigheder (i) til Appen og/eller nogen af Polestar-Tjenesterne, eller (ii) som i øvrigt ejes eller kontrolleres af os eller vores tilknyttede parter med undtagelse af den begrænsede ret til at bruge sådanne immaterielle rettigheder, som udtrykkeligt er anført i disse Almindelige Betingelser.

4.2

Hver enkelt Medieudbyder forbeholder sig enhver ret til de Medieudbydertjenester og -varemærker, der leveres af den pågældende Medieudbyder. Intet i disse Almindelige Betingelser skal anses for at udgøre en overdragelse eller tildeling af ejendomsrettigheder til sådanne eventuelle immaterielle rettigheder.

5. Brugerdata

5.1

Når du bruger Appen eller Tjenesterne, vil vi måske få adgang til oplysninger og data om din brug heraf ("Brugerdataene").

5.2

Vi gør ikke krav på ejendomsret til nogen Brugerdata, og intet i disse Almindelige Betingelser begrænser nogen af de rettigheder, du måtte have til at bruge sådanne Brugerdata. Men ved at lade os få adgang til Brugerdata, når du bruger Appen eller Tjenesterne, tildeler du os en ikke-eksklusiv, overdragelig, permanent, viderelicenserbar, verdensomfattende, royaltyfri licens til at bruge, kopiere, ændre og distribuere sådanne Brugerdata med henblik på (i) drift og levering af Appen og/eller Tjenesterne, (ii) udvikling af vores forretning samt (iii) statistiske formål.

5.3

De Brugerdata, som du har givet os adgang til, vil vi også kunne overføre til tredjemænd som f.eks. Medieudbydere. En sådan overførsel vil dog altid ske i samlet og anonymiseret form.

5.4

I det omfang Brugerdataene indeholder personoplysninger, vil behandlingen heraf være omfattet af vores Meddelelse om databeskyttelse.

6. Garantifraskrivelse

6.1

Du anerkender og accepterer hermed udtrykkeligt, at Appen og/eller alle Tjenesterne leveres, som de "er og forefindes" og uden garantier af nogen art. Vi fraskriver os hermed alle garantier af enhver art, såvel eksplicitte som implicitte, herunder men ikke begrænset til garantier om tilfredsstillende kvalitet, tilgængelighed, egnethed til et bestemt formål og respekt af tredjemands rettigheder.

6.2

Polestar bestræber sig på at sikre, at Appen og/eller alle Tjenesterne er til rådighed, tilgængelige og driftssikre, og at Appen og/eller alle Tjenesterne sikrer tilstrækkelig beskyttelse af din integritet. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige, hvis Appen og/eller nogen af Tjenesterne ikke er til rådighed eller er utilgængelige, eller hvis der forekommer afbrydelser i dem, og du vil ikke være berettiget til nogen form for kompensation for eventuel nedetid i Appen og/eller nogen af Tjenesterne eller for eventuelle sikkerheds- eller integritetsbrud, der måtte forekomme fra tid til anden i Appen og/eller nogen af Tjenesterne. Derudover forbeholder vi os til enhver tid ret til at modificere, opdatere, opgradere og/eller nedlukke, midlertidigt eller permanent, Appen eller Tjenesterne (helt eller delvist). Du anerkender og accepterer, at vi midlertidigt kan afbryde din adgang til Appen og Tjenesterne, hvis vi efter eget skøn får behov for at foretage sådanne opdateringer.

6.3

I det omfang det ikke er forbudt ved lov, vil vi under ingen omstændigheder påtage os at hæfte for nogen direkte eller indirekte erstatning, pønalt begrundet erstatning, særlig erstatning eller erstatning for afledt skade (herunder men ikke begrænset til erstatning for tab af data, personskade, informations- eller driftstab), der måtte blive krævet som følge af eller i forbindelse med brugen af - eller den manglende mulighed for brug af - Appen og/eller nogen af Tjenesterne eller som følge af eller i forbindelse med disse Almindelige Betingelser. Ud over bestemmelserne i disse Almindelige Betingelser vil vi under ingen omstændigheder påtage os at hæfte for eventuelle fejl, unøjagtigheder, undladelser eller andre mangler i Appen og/eller nogen af Tjenesterne.

7. Medieudbydertjenester

7.1

Appen indeholder links til Medieudbydernes hjemmesider eller andre applikationer, som du vil skulle tilgå for at kunne gøre brug af Medieudbydertjenesterne. Tjenester og hjemmesider, der leveres af Medieudbydere, har vi ingen kontrol med, og du accepterer udtrykkeligt, at vi ikke er ansvarlige for og ikke garanterer for eller fører tilsyn med Medieudbydernes indhold eller deres eventuelle databeskyttelsespolitikker. Din brug af sådanne Medieudbydertjenester vil være underlagt de pågældende Medieudbyderes vilkår, brugerbetingelser og databeskyttelsespolitikker, og du er indforstået med, at du kan være nødt til at acceptere sådanne vilkår og betingelser for at kunne bruge de pågældende Tjenester. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab eller skade, som du måtte lide som følge af at have tilgået og gjort brug af Medieudbydertjenesterne.

7.2

Du er indforstået med, at Medieudbydertjenesterne kan variere afhængigt af Polestar-bilens model, udstyr og modelår, bilens geografiske lokation, hvor Polestar-bilen er indregistreret, hvor den er solgt, og hvor den benyttes. Således kan tilgængeligheden af de Tjenester, der leveres af Medieudbydere, afhænge af, hvor din bil befinder sig.

7.3

Vi fraskriver os ethvert ansvar for alle Tjenester, der leveres af Medieudbydere i henhold til disse Almindelige Betingelser. Du er indforstået med, at vores rolle i forbindelse med Medieudbydertjenesterne udelukkende er at stille sådanne Medieudbydertjenester til rådighed for dig, og du accepterer udtrykkeligt, at vi ikke påtager os noget ansvar for Medieudbydertjenesterne.

8. Ophør

8.1

Du er til enhver tid berettiget til at ophøre med at følge disse Almindelige Betingelser, i hvilket tilfælde disse Almindelige Betingelser ikke længere vil være gældende.

8.2

Vi er til enhver tid berettiget til at opsige disse Almindelige Betingelser til omgående ophør uden forudgående varsel, uden at vi dermed pådrager os nogen form for hæftelse.

8.3

I tilfælde af ophør vil du ikke have adgang til eller være berettiget til at bruge Appen eller Tjenesterne.

9. Lovvalg og tvister

9.1

Disse Almindelige Betingelser er underlagt lovgivningen i Sverige med undtagelse af svensk rets internationale lovvalgsregler. Uanset førnævnte vil eventuelle præceptive bestemmelser i lovgivningen i dit hjemland, der ville have været gældende, hvis disse Almindelige Betingelser havde været omfattet af en sådan lovgivning, stadig være gældende.

9.2

De svenske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist og ethvert sagsanlæg, der måtte opstå i forbindelse med disse Almindelige Betingelser eller i forbindelse med deres eventuelle misligholdelse, ophør eller ugyldighed. Uanset førnævnte kan du i henhold til gældende lovgivning eventuelt også være berettiget til at rejse sag mod Polestar ved domstolene i dit hjemland.

9.3

Hvis en tvist ikke kan løses med Polestar, kan du kontakte ARN (det nationale nævn for forbrugertvister, som du kan finde yderligere oplysninger om på arn.se).

9.4

Du er også berettiget til at rejse sag om en tvist via den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse, som kan tilgås ved at klikke på følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedrørende Appen eller Tjenesterne, kan du kontakte os ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Polestar Performance AB, reg. nr. 556653-3096
Adresse: Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 GÖTEBORG, Sverige

E-mail adresse: incar.apps.support@polestar.com
www.polestar.com/contact